Förslag till resolution - B7-0608/2010Förslag till resolution
B7-0608/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte

3.11.2010

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Marietje Schaake för ALDE-gruppen
Charles Tannock för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0608/2010

Förfarande : 2010/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0608/2010
Ingivna texter :
B7-0608/2010
Antagna texter :

B7‑0608/2010

Europaparlamentets resolution om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 26 mars 2009 om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet*[1],

–   med beaktande av sina resolutioner om det transatlantiska ekonomiska rådet och sin resolution av den 22 oktober 2009 om det kommande toppmötet mellan Europeiska unionen och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte[2],

–   med beaktande av resultatet av det toppmöte mellan EU och Förenta staterna som hölls i Washington den 3 november 2009,

–   med beaktande av den framstegsrapport som antogs vid det transatlantiska ekonomiska rådets 4:e möte den 27 oktober 2009, det gemensamma uttalande som godkändes vid den transatlantiska lagstiftardialogens möte och de möten som hölls i New York den 4‑9 december 2009 och i Madrid den 4–6 juni 2010,

–   med beaktande av EU:s och Förenta staternas gemensamma uttalande av den 28 oktober 2009 om att stärka det transatlantiska samarbetet på området med rättvisa, frihet och säkerhet,

–   med beaktande av EU:s och Förenta staternas gemensamma förklaring av den 3 juni 2010 om terroristbekämpning,

–   med beaktande av slutsatserna från G20:s toppmöten i Toronto den 26–27 juni 2010 och Seoul den 21–23 oktober 2010,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De transatlantiska förbindelserna är unika och vittomfattande och omfattar ett ömsesidigt åtagande för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, terroristbekämpning samt förhindrande av spridning av massförstörelsevapen. EU och Förenta staterna har gemensamma intressen och behöver lyssna på varandra. Europaparlamentet är villigt att lyssna på Förenta staternas president och dess kongress.

B.  Förbindelserna mellan EU och Förenta staterna spelar en avgörande roll när det gäller att se till att globala frågor och nya utmaningar tas upp till behandling.

C. EU och Förenta staterna verkar tillsammans runtom i världen för att främja en gemensam agenda baserad på en gemensam historia och kultur och på gemensamma intressen och värderingar. EU och Förenta staterna måste spela en avgörande roll för att se till att globala frågor och nya utmaningar åtgärdas inom ramarna för internationell rätt och befintliga multilaterala institutioner, särskilt FN, OSSE och Nato.

D. Tillsammans svarar dessa två transatlantiska partner för hälften av världsekonomin och utgör – med ett partnerskap som omspänner 4,28 biljoner dollar – världens mest omfattande, mest integrerade och mest långvariga ekonomiska förbindelse. De är en central drivkraft för globalt ekonomiskt välstånd och mot bakgrund av den finansiella och ekonomiska kris som råder världen över är styrkan hos, och engagemanget för, de transatlantiska förbindelserna betydelsefullare än tidigare.

E.  De två partnerna har förbundit sig att samarbeta för att främja tillväxt och arbetstillfällen i sina respektive ekonomier. Europaparlamentet fortsätter att förespråka förverkligandet av en transatlantisk marknad utan hinder senast 2015, en bedrift som – vid sidan av förverkligandet av EU:s egen gemensamma marknad – kommer att utgöra ett nyckelelement när det gäller att ge den globala ekonomiska tillväxten och återhämtningen ny fart.

F.  Utvecklingsländerna är de länder som i minst mån kan läggas till last för klimatförändringarna men också de som hårdast drabbas av dess följder. Klimatförändringarnas negativa sidor sätter internationella investeringar i fattigdomsminskning på spel och utgör ett allvarligt hot mot millennieutvecklingsmålen. Dialogen om initiativet till ett transatlantiskt partnerskap för utveckling bör fortsätta.

Toppmötet mellan EU och Förenta staterna

1.  Europaparlamentet insisterar på vikten av att EU och den amerikanska regeringen intensifierar sin strategiska dialog, sitt samarbete och sin samordning vid hanteringen av globala utmaningar och regionala konflikter.

2.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att, som en central del i den politik de för, främja respekten för demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Parlamentet betonar behovet av intensiv samordning av diplomatiska insatser för att förebygga och bemöta kriser.

3.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att båda parter vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna tar på sig en ledande roll när det gäller genomförandet av G20‑åtagandena.

4.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att EU och Förenta staterna samarbetar så att en internationell överenskommelse kan nås vid FN:s konferens om klimatförändringar (COP‑16) i Cancun, baserad på vetenskapliga bevis och med tillräckliga internationella medel för att finansiera en reducering av klimatförändringarna och en anpassning till dessa i utvecklingsländerna.

5.  Europaparlamentet välkomnar den amerikanska regeringens nya hållning gentemot Israel och efterlyser ett återupplivat euro-amerikanskt partnerskap i samband med den israelisk-palestinska konflikten. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang igångsättandet av direkta förhandlingar mellan Israel och den palestinska myndigheten, om vilket det meddelades i Washington den 2 september 2010. Parlamentet påminner om att ytterligare förhandlingar krävs för att detta, inom en överenskommen tidsram, ska leda till en tvåstatslösning där staten Israel och en självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. En fullständig fred, vilket är av grundläggande intresse för parterna i regionen och för EU, måste uppnås på grundval av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, Madridprinciperna, inklusive principen om utbyte av mark mot fred, färdplanen, de överenskommelser som parterna tidigare nått och det arabiska fredsinitiativet. Parlamentet understryker behovet av Mellanösternkvartettens aktiva engagemang i fredsprocessen och erkänner betydelsen av det arabiska fredsinitiativet och av ett fortsatt samarbete med de arabiska partnerna.

6.  Europaparlamentet understryker att osäkerheten kring Irans kärntekniska program äventyrar icke-spridningssystemet och stabiliteten i regionen och i världen. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över att Iran fortsätter att lägga hinder i vägen för IAEA:s arbete, neka tillträde till viktiga kärnanläggningar och lägga in sitt veto när inspektörer ska utses, och på så sätt vägrar att samarbeta fullt ut med IAEA. Parlamentet uppmanar Irans ledning att fullgöra Irans skyldigheter enligt icke-spridningsfördraget och begär att den iranska regeringen ratificerar och genomför tilläggsprotokollet om säkerhetskontrollavtalet samt uppmanar Förenta staterna och EU att samordna utrikespolitiken för att detta mål ska kunna uppnås.

7.  Europaparlamentet är medvetet om att läckage av hemligstämplade militära handlingar är förenat med risken för att militär personal försätts i fara. Parlamentet ser dock med stor oro på de anklagelser som nyligen framförts om att tortyr har tolererats i Irak och det kräver att denna fråga tas upp vid nästa toppmöte mellan EU och Förenta staterna, i syfte att igångsätta en oberoende transatlantisk utredning.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Demokratiska folkrepubliken Korea att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med sexpartssamtalen, bland annat att fullständigt och bevisligen överge alla kärnvapen och befintliga kärnkraftsprogram. Parlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Korea att fullt ut uppfylla alla relevanta skyldigheter avseende icke-spridning och nedrustning. Det bekräftar på nytt sitt fasta stöd för sexpartssamtalen och förblir övertygat om att dessa frågor ska kunna lösas på ett tillfredsställande och övergripande sätt på diplomatisk väg.

9.  Europaparlamentet understryker Natos betydelse som en hörnsten när det gäller transatlantisk säkerhet och efterlyser ett strategiskt samarbete mellan Förenta staterna och EU:s medlemsstater för att tackla globala säkerhetsutmaningar. Parlamentet välkomnar förslaget till ett nytt strategiskt koncept som enligt planerna ska antas vid Natos toppmöte i Lissabon den 19–20 november 2010. De relevanta utvecklingslinjerna i denna bredare säkerhetsstruktur bör också tas upp i dialog med Ryssland och de OSSE-medlemsstater som inte hör till EU. Parlamentet understryker betydelsen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och värdet av en förstärkt europeisk försvarskapacitet för att stärka den transatlantiska säkerheten.

10. Europaparlamentet noterar att de olika utmaningar som framträder blir allt flera, och att de är utmaningar både för EU och för Förenta staterna. Parlamentet uppmanar partnerna att införa en övergripande gemensam strategi inom vars ram alla transatlantiska politiska åtgärder utvärderas och utvecklas, i syfte att ta fram en gemensam följdriktig och vittomspännande strategi för att dessa frågor ska kunna tacklas effektivt.

11. Europaparlamentet välkomnar Förenta staternas president Barack Obamas och Rysslands president Dmitri Medvedevs undertecknande av det nya Startavtalet i Prag den 8 april 2010 och ser fram emot dessa två parters ratificering av avtalet.

12. Europaparlamentet kräver att EU och Förenta staterna fördubblar sina ansträngningar för att Cypernfrågan, i samråd med Turkiet, Grekland och Cypern, ska få en hållbar lösning, baserad på en federal stat bestående av två zoner och två befolkningsgrupper, och ön ska kunna återförenas. Parlamentet konstaterar att det, om försöken att lösa Cypernfrågan misslyckas, inte kommer att finnas någon grundval för att etablera ett starkt och ömsesidigt partnerskap mellan EU och Förenta staterna, och att EU:s egna ansträngningar när det gäller att utveckla en gemensam säkerhets- och försvarspolitik då också blockeras. Det betonar Turkiets strategiska betydelse när det gäller förbindelserna mellan EU och Förenta staterna, och framhåller att målet om bättre stabilitet i östra Medelhavsområdet, Mellanöstern och Sydkaukasien bäst förverkligas genom ett nytt säkerhetsfördrag mellan EU, Förenta staterna och Turkiet.

13. Europaparlamentet erkänner att EU:s och Förenta staternas kommersiella och politiska intressen delvis sammanfaller i Latinamerika, där EU har ingått strategiska partnerskap med Mexiko och Brasilien, frihandelsavtal med Chile och Mexiko och för närvarande förhandlar om ett frihandelsavtal med Colombia. Parlamentet delar Förenta staternas oro över auktoritära regimers frammarsch i länder som till exempel Venezuela och över det fortsatta diktatorsväldet på Kuba. Det ser fram emot ett fortsatt samarbete med Förenta staterna i dess grannområden, mot bakgrund av EU:s investeringar i, och starka historiska band med, regionen.

Det transatlantiska ekonomiska rådets möte och förstärkningen av detta råd

14. Europaparlamentet är övertygat om att det transatlantiska ekonomiska rådet är den mest lämpade mekanismen för att hantera de transatlantiska ekonomiska förbindelserna. Parlamentet uppmanar med kraft parterna att utnyttja det transatlantiska ekonomiska rådets fulla potential för att undanröja befintliga hinder för ekonomisk integration och att uppnå en transatlantisk marknad utan några hinder senast 2015, vilket kommer att bidra till en lösning på den pågående ekonomiska och sociala krisen.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av det kommande transatlantiska ekonomiska rådets möte fullfölja arbetet med att formellt anta förfaranden för ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse för produkter som ska testas av utomstående, särskilt informations- och kommunikationsteknik samt elektrisk utrustning. Parlamentet framhåller även behovet av ett ömsesidigt erkännande av användningen av måttenheter, särskilt ett godkännande av angivelser enbart enligt metersystemet på EU‑tillverkade produkter i Förenta staterna. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att tillsammans med de amerikanska myndigheterna undersöka möjliga standardiseringar, införa rundabordskonferenser om standarder med inriktning på innovativa lösningar samt samordna detta internationellt.

16. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att föra en dialog med det transatlantiska ekonomiska rådet om nya livsmedel och om användningen av ny teknik i samband med livsmedelsproduktion. Parlamentet understryker den oro som råder när det gäller kloning i samband med djuruppfödning.

17. Europaparlamentet efterlyser samarbete inom det transatlantiska ekonomiska rådet i alla frågor som påverkar regleringsramen för industrier, särskilt för små och medelstora företag, när man överväger lagstiftning med transatlantiska konsekvenser, utifrån tillvägagångssättet i EU:s småföretagsakt – att tänka småskaligt först.

18. Europaparlamentet understryker vikten av att även utnyttja det transatlantiska ekonomiska rådet för att främja makroekonomiskt samarbete mellan båda partnerna. Parlamentet noterar att de under krisen bedriver en ny form av samarbete och uppmuntrar de behöriga monetära instituten att stärka sin inbördes samordning, särskilt på området för övervakning och förhindrande av systemrisk. Det erkänner den viktiga roll som EU och Förenta staterna spelar i finansinstituten världen över, bland annat i Internationella valutafonden, Världsbanken och Banken för internationell betalningsutjämning.

Den transatlantiska lagstiftardialogens roll inom det transatlantiska ekonomiska rådet

19. Europaparlamentet förnyar sitt krav på att de styrande i EU och Förenta staterna samt medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet ska beakta den avgörande roll som lagstiftarna spelar för att detta råd ska lyckas. Dessa uppmanas med kraft att se till att företrädarna för den transatlantiska lagstiftardialogen fullt ut blir direkt involverade i det transatlantiska ekonomiska rådet, eftersom lagstiftarna delar ansvaret med sina respektive verkställande organ för att anta och se över många av besluten inom det transatlantiska ekonomiska rådet.

20. Europaparlamentet anser att man måste se till att de viktigaste ledamöterna av Förenta staternas kongress och Europaparlamentet deltar i lagstiftardialogen och processen med det transatlantiska ekonomiska rådet, för att se till att det inte antas lagstiftning som ger oavsiktliga konsekvenser för den transatlantiska handeln och transatlantiska investeringar. Parlamentet hoppas att den aktuella transatlantiska lagstiftningsdialogen gradvis kan omvandlas till en transatlantisk interparlamentarisk församling, i enlighet med Europaparlamentets rekommendationer i sin ovannämnda resolution av den 26 mars 2009.

Bilateral och internationell handel

21. Europaparlamentet är fast beslutet att fortsätta uppmana Förenta staternas lagstiftare att se över beslutet om att granska 100 procent av alla containrar, och uppmanar kommissionen att göra detsamma inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet vill dessutom utveckla ett samarbete med Förenta staterna, baserat på riskhantering, inbegripet ett ömsesidigt erkännande av EU:s och Förenta staternas program för handelspartner, i enlighet med Världstullorganisationens ramverk för säkerhet och globala förenklingar för handeln, SAFE.

22. Europaparlamentet framhäver det brådskande behovet av att så fort som möjligt slutföra Doharundan, men erkänner att det krävs ett nytt och verkligt förslag från tillväxtekonomier som Kina, Indien och Brasilien. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att tillsammans med EU fortsätta undanröja återstående hinder.

23. Europarlamentet anser att tillträde till marknader i tredjeländer är en gemensam angelägenhet och ett gemensamt intresse för EU och Förenta staterna, eftersom den ekonomiska återhämtningen efter finanskrisen troligen kommer att börja i ett nyligen utvecklat land som Brasilien, Indien eller Kina, där omfattande och diskriminerande handelshinder och icke-tariffära hinder fortfarande finns. Parlamentet är övertygat om att det transatlantiska ekonomiska rådet kan spela en viktig roll i främjandet av ett gemensamt tillvägagångssätt mellan EU och Förenta staterna i deras handelsförbindelser med tredjeländer och uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att verka för att Förenta staterna och EU ska ta ett mer gemensamt grepp på, och samlas bakom en gemensam strategi för, nya frihandelsavtal i syfte att harmonisera dessa avtal.

Utveckling

24. Europaparlamentet påminner om att infriandet av de internationella åtagandena i fråga om millennieutvecklingsmålen, som i många fall ligger efter i tidsschemat, kräver att de industrialiserade länderna respekterar sina åtaganden om att ge ett offentligt utvecklingsbistånd på 0,7 procent av BNP senast 2015. Parlamentet uppmanar därför EU och Förenta staterna, såväl som övriga internationella givare, att respektera sina åtaganden och vidta åtgärder för att påskynda uppnåendet av millennieutvecklingsmålen senast 2015.

Den ekonomiska och finansiella krisen

25. Europaparlamentet påminner om att Basel II-avtalet, och dess förestående revidering, är tänkt att användas som en global standard och uppmanar Förenta staterna att skyndsamt genomföra Basel II. Parlamentet är därför mycket oroat för att de begränsningar som införts i olika nationella lagar som antagits till följd av krisen (särskilt Förenta staternas Wall Street-reform och konsumentskyddsrättsakt, där erkännandet av externa kreditvärderingar begränsas) skulle kunna leda till en högst fragmenterad tillämpning av denna globala standard. Parlamentet noterar även att konsekventa och globala redovisningsregler är avgörande för att skapa jämlika konkurrensvillkor, och uppmanar Förenta staterna att anta IFRS-standarderna.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att trappa upp dialogen med Förenta staterna om det transatlantiska finansiella regelverket. Parlamentet noterar att krisen var den värsta globala recessionen sedan Den stora depressionen och att regeringar från hela världen, särskilt i EU och Förenta staterna, bemött den genom att samarbeta på ett aldrig tidigare skådat sätt, för att reformera finansmarknader och finansinstitut.

27. Europarlamentet anser att de ekonomiska och finansiella styrstrukturer som fanns innan krisen bröt ut, såväl globalt som i Förenta staterna och EU, inte har skänkt det globala finansiella systemet tillräckligt med stabilitet. Enligt parlamentet måste samarbeten om makroekonomisk politik och övervakning stärkas i takt med de ekonomiska och finansiella marknadernas ökande ömsesidiga beroende. Parlamentet erkänner även att EU måste inrikta sig på frågan om dess representation i Internationella valutafonden.

28. Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att arbeta tillsammans med Kina för att avgöra den globala växelkurstvisten utan att vidta protektionistiska åtgärder eller repressalieåtgärder. Parlamentet anser att EU:s medlemsstater är föremål för annorlunda tryck på marknaden jämfört med Förenta staterna, i synnerhet med tanke på obligationer och att det finns en monetär union.

29. Europaparlamentet noterar att både Frank-Dodd-lagförslaget och EU:s lagstiftningsreformprogram följer G20-initiativen och anser att detta är viktigt för att samarbetet ska kunna fortgå under hela processen för att ta fram regler. Parlamentet noterar att behovet är särskilt påtagligt i fråga om lagstiftning som rör marknaderna för OTC-derivat. Parlamentet betonar att orsakerna till många av skillnaderna ligger i de olika lagstiftande församlingarnas natur och tillsynsmännens roller när det gäller att ta fram regler.

Energi, miljö, transport, industri, forskning och vetenskap

30. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s och USA:s energiråd i syfte att ge en ny ram för fördjupad transatlantisk dialog om strategiska energifrågor, såsom försörjningstrygghet eller politik för en övergång till energikällor med lågt koldioxidutsläpp, samtidigt som det pågående vetenskapliga samarbetet om energiteknik stärks. Parlamentet välkomnar initiativet till ett nytt Energy Star-avtal mellan EU och Förenta staterna om program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning och samarbete om utveckling av energiteknik, såsom väte eller kärnfusionprojektet Iter.

31. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att utveckla samarbetet i riktning mot en gemensam energi- och råvarustrategi till stöd för diversifiering av källor, tillförselvägar och infrastruktur och för en miljöeffektiv ekonomi, i syfte att öka försörjningstryggheten, samt uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att bistå i arbetet med att nå fram till enhetliga hållbarhetskriterier för energimixen och öka forsknings- och utvecklingsinsatserna, inklusive i fråga om biodrivmedel.

32. Europaparlamentet påpekar att klimatförändringarna är en global utmaning som inte går att lösa med någon politisk standardformel eller en enda teknisk lösning. En kombination av befintliga metoder och omfattande effektivitetsförbättringar på samtliga områden i näringslivet och samhället, också i utvecklingsländerna, kan emellertid bidra till att lösa resurs- och fördelningsproblemet och jämna vägen för en tredje industriell revolution.

33. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s ordförandeskap att vid det kommande toppmötet i Cancun försöka få till stånd ett ambitiöst åtagande och samarbete från Förenta staternas sida när det gäller att främja kopplingar mellan EU:s system för handel med utsläppsrätter och regionala eller federala handelssystem i Förenta staterna. Parlamentet noterar i detta hänseende vikten av att säkerställa gemensamma normer och riktmärken på alla nya marknader för EU:s system för handel med utsläppsrätter, i syfte att undvika onödiga regleringshinder på denna framväxande marknad.

34. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna att tillåta fullständigt och effektivt genomförande av det första steget i luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna och luftfartssäkerhetsavtalet mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet påminner både kommissionen och de amerikanska myndigheterna om att underlåtenhet att ingå ett avtal om det andra steget skulle kunna leda till att avtalet om det första steget sägs upp av vissa medlemsstater.

35. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska rådet att främja samarbetet inom forskning i syfte att bättre utnyttja möjligheterna med det nyligen förlängda avtalet om forskning och teknik mellan EU och Förenta staterna, särskilt genom att utvidga tillvägagångssättet att samordna inbjudningar att lämna förslag inom områden av gemensamt strategiskt intresse och genom att öka samarbetet inom energiforskning, såsom inom ramen för det internationella partnerskapet för vätgasekonomin (IPHE), forumet för kolbindning (CSLF) och Johannesburgkoalitionen för förnybar energi (JREC).

Immaterialrätt och konsumentskydd

36. Europaparlamentet betonar vikten av ett nära transatlantiskt samarbete som avser den digitala agendan, såsom den digitala marknaden, internetfrihet i världen, neutralitet, gemensamma standarder, öppenhet och rättsordningen när det gäller Acta-avtalet.

37. Europaparlamentet anser att det är viktigt att EU och Förenta staterna utvecklar en gemensam åtgärdsstrategi för att skydda immaterialrätterna i syfte att bekämpa den ökande globala handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Parlamentet efterlyser en transatlantisk specialgrupp för bekämpning av varumärkesförfalskning, som ett välbehövligt tecken på politisk beslutsamhet att gripa sig an illegal verksamhet som urholkar innovativa och kreativa industriers konkurrenskraft samtidigt som de medborgerliga rättigheterna, yttrandefriheten, integriteten och rättssäkerheten respekteras.

Straffrättsligt och polisiärt samarbete, viseringsfrågor

38. Europaparlamentet yrkar på att EU måste förhandla som en enda enhet om tillträde till Förenta staternas program för viseringsundantag så att de fyra medlemsstaterna utanför programmet, Bulgarien, Cypern, Polen och Rumänien, inte träffar bilaterala avtal med Förenta staterna i syfte att uppnå viseringsundantag. Parlamentet upprepar att kommissionen måste fortsätta att, på politisk och teknisk nivå, för Förenta staterna påtala vikten för EU av att de fyra kvarvarande medlemsstaterna får tillträde till programmet för viseringsundantag så snart som möjligt.

39. Europaparlamentet betonar samarbetsandan mellan EU och Förenta staterna i kampen mot global terrorism och uppmanar EU och Förenta staterna att fortsätta arbeta tillsammans för att vidare bemöta det förnyade terrorhotet. Parlamentet påminner om sin beslutsamhet inom detta område, sin fasta övertygelse om behovet att garantera att säkerhetsåtgärder inte undergräver skyddet av medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter samt att privatlivet och dataskyddet åtnjuter största möjliga respekt. Parlamentet upprepar att de grundläggande principerna om nödvändighet och proportionalitet måste respekteras om kampen mot terrorismen ska bli verkningsfull.

40. Europaparlamentet välkomnar att avtalet mellan EU och Förenta staterna om överföring av bankuppgifter reflekterar Förenta staternas villighet att tillmötesgå kraven på dataskydd som Europaparlamentet lagt fram i samband med Swift-rapporten.

41. Europaparlamentet uppmanar rådet att omgående utfärda ett förhandlingsmandat för ett dataskyddsavtal mellan EU och Förenta staterna och sedan göra brådskande framsteg i förhandlingarna och omvandla slutsatserna av dem i lagstiftning så snabbt som möjligt.

42. Europaparlamentet uppmanar både Förenta staterna och EU att begränsa datainsamlingen och datahanteringen till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå säkerhetsmål, för att minska hotet mot friheten och de medborgerliga rättigheterna, och yrkar på att krav på dataöverföring, såväl som övriga ärenden som rör rättsliga och inrikes frågor, generellt bör hanteras inom ett multilateralt ramverk mellan EU och Förenta staterna, snarare än bilateralt med individuella medlemsstater.

43. Europaparlamentet framhåller sin allvarliga oro över den så kallade rättsakten om främjande av resande och dess diskriminerande effekt då den endast gäller resande som omfattas av Förenta staternas program för viseringsundantag, liksom över dataskyddsaspekter som att betalningar endast kan göras med kort från de fyra främsta kreditkortsföretagen, som alla är baserade i Förenta staterna. Parlamentet efterlyser att frågan om en avgift för Esta väcks vid nästa ministermöte om rättsliga och inrikes frågor mellan EU och Förenta staterna i december.

44. Europaparlamentet uppmanar med hänsyn till den senaste tidens utveckling, som utmanar harmoniska och mångskiftande samhällen på båda sidor Atlanten, till en öppen dialog mellan våra regeringar och samhällen om hur vi tillsammans kan sträva efter större tolerans och respekt för mångfald i våra respektive samhällen, mot bakgrund av allas respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.

45. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlamentet, USA:s kongress, medordförandena för Transatlantiska lagstiftardialogen, medordförandena för Transatlantiska ekonomiska rådet och dess sekretariat.