Предложение за резолюция - B7-0609/2010Предложение за резолюция
B7-0609/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и Трансатлантическия икономически съвет

3.11.2010

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Adrian Severin, Hannes Swoboda от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0608/2010

Процедура : 2010/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0609/2010
Внесени текстове :
B7-0609/2010
Приети текстове :

B7‑0609/2010

Резолюция на Европейския парламент относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и Трансатлантическия икономически съвет

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно трансатлантическите отношения, и по-специално резолюцията от 26 март 2009 г. относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ и резолюцията от 22 октомври 2009 г. относно срещата на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет,

–   като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно Препоръката на Комисията към Съвета да разреши започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране, както и своята законодателна резолюция от 8 юли 2010 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумението (SWIFT),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид проекта на протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между ЕО и САЩ, проведените разисквания на 22 септември 2010 г. относно обработката и предаването на данни на САЩ от досиетата на пътниците (PNR) от въздушни превозвачи и относно пътническите такси в САЩ,

–   като взе предвид пленарното заседание на високо равнище на ООН, посветено на Целите на хилядолетието за развитие, от 20-22 септември 2010 г. и заключенията от него,

–   като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2010 г. относно срещата на високо равнище на Г-20 на 11-12 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че трансатлантическите отношения следва да се основават на споделени основни ценности като демокрация, правата на човека, принципите на правовата държава и принципа на многостранност,

Б.  като има предвид, че Европейският съюз приветства подхода на сътрудничество на администрацията на САЩ в международната област и възобновения ангажимент към отношенията между ЕС и САЩ и принципа на многостранност,

В.  като има предвид, че в периода след влизането в сила на Договора от Лисабон ЕС е основен участник на международната сцена, разполагащ с нови политически инструменти,

Г.  като има предвид, че ЕС и САЩ, макар и да продължават да бъдат двете водещи световни икономики, са изправени пред сериозни предизвикателства вследствие на финансовата криза и засилващата се конкуренция от страна на бързоразвиващите се икономики и икономиките на държавите от групата BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай),

Д. като има предвид, че дейността на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) има за цел създаването на интегриран трансатлантически пазар, който улеснява икономическия растеж, устойчивото развитие и социалната справедливост,

Е.  като има предвид, че и двете страни носят споделена отговорност за преодоляването на глобалните дисбаланси, като финансовата криза и нейните социални измерения, безработицата, изменението на климата, енергийната сигурност, тероризма и разпространението на ядрени оръжия,

Ж. като има предвид, че ЕС и САЩ поеха ангажимент за постигане на Целите на хилядолетието за развитие и намаляване наполовина на крайната бедност до 2015 г., което последно беше отново потвърдено по време на срещата на високо равнище на ООН в Ню Йорк,

Международно сътрудничество

1.  призовава двамата партньори да се изправят срещу предизвикателствата въз основа на международното право и да засилят многостранните институции, както и да отбележат напредък към програма за реформа на ООН, включително реформата на Съвета за сигурност на ООН;

2.  призовава ЕС и САЩ да насърчават зачитането на правата на човека и демокрацията в света като ключов елемент на своята политика; подчертава необходимостта от интензивно координиране на превантивната дипломация и дипломацията по време на кризи; призовава администрацията на САЩ да ратифицира и да се присъедини към Римския протокол за създаването на Международния наказателен съд; подновява своя призив за всеобщо премахване на смъртното наказание;

3.  подчертава необходимостта от смела лидерска позиция на двете страни за постигане на Целите на хилядолетието за развитие и намаляване наполовина на крайната бедност до 2015 г., в частност чрез съсредоточаване върху ЦХР, чието постигане е най-изостанало, включително майчината и детската смъртност особено в Африка на юг от пустинята Сахара; отново призовава двамата партньори да изпълнят ангажимента си да отпуснат 0,7% от своя БНД за официална помощ за развитие (ОПР);

4.  призовава и двете страни да изпълнят ангажиментите си, поети на срещата на високо равнище на Г-20 в Торонто, да подобрят достъпа до финансови услуги за бедните и да увеличат наличното финансиране за МСП в развиващите се страни;

5.  отправя искане към ЕС и САЩ да работят в тясно сътрудничество с работната група „Ефективност на помощта“ с оглед да се спомогне за положителни резултати от Четвъртия форум на високо равнище относно ефективност на помощта, Сеул 2011 г., с акцент върху по-засилена координация между страните;

6.  приветства решението от януари 2010 г. на американското правителство да назначи специален пратеник относно Договора за конвенционалните въоръжени сили в Европа, както и изявлението от юни 2010 г. на президентите Обама и Медведев относно бъдещето на контрола върху конвенционалните оръжия и Договора за конвенционалните въоръжени сили в Европа; приветства споразумението между САЩ и Русия за нов договор START и изразява своята увереност, че той ще бъде одобрен от Сената на САЩ; счита, че съответните промени в по-общата структура на сигурност следва да бъдат разгледани в диалог с Русия, САЩ и държавите-членки на ОССЕ извън ЕС, с цел подновяване на консенсуса относно сигурността от двете страни на Атлантическия океан;

7.  припомня Страсбургската декларация на НАТО от април 2009 г.; следователно призовава правителството на САЩ и държавите-членки на ЕС да поемат в рамките на НАТО изричен ангажимент да работят за постигането на свят без ядрени оръжия; настоятелно призовава САЩ да премахнат тактическите си ядрени оръжия от Европа, което би показало силна подкрепа за режима на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, като предотврати разпространението на ядреното оръжие и позволи на НАТО да насочи ограничените си ресурси към разглеждане на днешните потребности в областта на сигурността;

8.  приветства срещата на високо равнище по въпросите на ядрената сигурност през април 2010 г., на която беше подчертано значението в световен мащаб на предотвратяването на ядрения тероризъм и повишаването през следващите четири години на сигурността на всички чувствителни ядрени материали, както и работния план за подобряване и универсализиране на съществуващите споразумения и програми в областта на ядрената сигурност; подкрепя подетите от няколко държави инициативи за подобряване на сигурността на национално равнище и насърчава другите държави да се присъединят; подкрепя инициативата за Близък изток без ядрено оръжие;

Регионален обхват

9.  призовава за подобряване на сътрудничеството между ЕС и САЩ в Афганистан и Пакистан с цел да се допринесе за мира и стабилността, демокрацията, правата на човека и развитието в региона; подчертава значението на участието в този процес на съседните държави и други ключови действащи лица в региона, което може да допринесе в значителна степен за регионалната стабилност; подчертава важността на развитието и на по-силна насоченост към гражданите в рамките на политиката за Афганистан; приветства усилията на мисията „EUPOL Афганистан“ и призовава за по-добра координация между представителите на международната общност, ангажирани с обучение на полицейски служители в страната; призовава за ясно изразени инвестиции в реформата и обучението в съдебната система;

10. призовава партньорите да продължат чрез координирани усилия да работят в сътрудничество с иракското правителство и ООН с цел засилване на единството, демокрацията и стабилността в Ирак; подчертава важността, също и в регионален контекст, на сигурността и развитието на страната и призовава за участието на всички сегменти на иракското общество във връзка с институционални договорености и проекти;

11. изразява своето разочарование от продължаващите откази на Иран да сътрудничи изцяло с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), като възпрепятства работата на МААЕ; приветства приемането на резолюция 1929(2010) на Съвета за сигурност на ООН, с която се налага четвърти кръг санкции на Иран във връзка с ядрената му програма, както и приемането от страна на Съвета на редица ограничителни мерки, които трябва да бъдат наложени на Иран; същевременно подкрепя целта за намиране на постигнато с преговори решение за Иран, което е в съответствие с двупосочната стратегия за диалог и санкции;

12. приветства, в този контекст, решението на САЩ да наложат целенасочени санкции на ирански служители, за които е установено, че носят отговорност за сериозни нарушения на правата на човека в Иран или са съучастници в тях след оспорваните президентски избори през юни 2009 г.; призовава Съвета да приеме подобни мерки;

13. подчертава значението на преки мирни преговори между Израел и палестинците, които следва да доведат до споразумение, с което да се сложи край на започналата през 1967 г. окупация и да се постигне възникването на независима, демократична, неразкъсана и жизнеспособна палестинска държава, която да живее в мир и сигурност с Израел и останалите й съседи, и призовава за продължаването на тези преговори; приветства усилията на президента Обама и на американската администрация в тази област; настоятелно призовава Европейския съюз да играе по-активна политическа роля, също така в рамките на Квартета, в този процес;

14. отново подчертава, че всички участници от двете страни следва да се въздържат от всяка едностранна стъпка с особено внимание към изграждането на израелски селища в Западния бряг и в Източен Йерусалим, което може да подкопае перспективите за справедлив и дълготраен мир между израелците и палестинците, както и че не следва да бъде призната никаква едностранна промяна на границите от периода преди 1967 г., включително по отношение на Йерусалим;

Двустранно сътрудничество – данни

15. приветства подписването на второетапно споразумение „Открито небе“ за въздухоплаване между ЕС и САЩ през юни 2010 г. като крайъгълен камък за ефективно сътрудничество, както и сключването на последното споразумение на ИКАО от 8 октомври 2010 г. като важна стъпка напред в посока на трансатлантически авиационен пазар; при все това призовава органите на САЩ и Комисията да работят в посока на по-голяма свобода на инвестициите и собствеността на въздушните превозвачи от двете страни на Атлантическия океан без да се засяга чуждото гражданство, както и в посока на включване на емисиите на CO2 от авиационния сектор в Схемата за търговия с емисии (СТЕ);

16. повторно отправя призива си към Сената на САЩ и американската администрация да избягват всякакви мерки, които противоречат на тези цели, като например тези, свързани с чуждестранните ремонтни бази, антитръстовото освобождаване и гражданството на въздушните превозвачи, упоменати в Резолюция № 915 на Камарата на представителите; призовава Комисията и органите на САЩ да се застъпят за концепцията „проверка за сигурност на едно гише“ и да преразгледат ефективността на допълнителните мерки в областта на сигурността, приети от 2001 г. насам, така че да отстранят припокриването и слабостите във веригата на сигурността;

17. припомня важността на стабилно правно рамково споразумение между ЕС и САЩ за обмен на PNR данни и защита на данните, припомня своите приоритети във връзка с това, както е посочено в резолюциите, и призовава Съвета и Комисията да обърнат особено внимание на неговата позиция, като същевременно приемат директивите за водене на преговорите, като припомня правото си да бъде изчерпателно и незабавно информиран по време на целия процес;

18. повторно отправя призива си към органите на САЩ и Комисията допълнително да ускорят преговорите с цел намиране на балансирани решения относно, наред с другото, потребностите във връзка с авиационната безопасност и защитата на данните от досиетата на пътниците (PNR), и преразглеждането на проверките за сигурност по летищата, включително използването на скенери за целите на сигурността;

19. приветства и силно подкрепя отправената от Комисията към Съвета препоръка да даде разрешение за започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно защитата на личните данни, и приветства подхода на Комисията за подобно рамково споразумение, което да се прилага за всички бъдещи и всички съществуващи споразумения на ЕС или държавите-членки за предаването и обработката на лични данни със САЩ в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество;

20. изразява съжаление във връзка с въвеждането на таксите за „насърчаване на пътуванията“ и административните такси за издаването на разрешителни за пътуващите в САЩ граждани на ЕС, в рамките на Електронната система за разрешително за пътуване (ESTA), като счита това за крачка назад, равносилна на повторното въвеждане на изискването за притежание на виза, както и във връзка с изключването на Румъния, Полша, България и Кипър от Програмата на САЩ за отмяна на визи, което води до дискриминационно отношение към гражданите на ЕС; подновява своя призив към Комисията да разгледа въпроса като неотложен приоритет, включително да обмисли възможността за налагане на реципрочни мерки;

21. призовава ЕС и САЩ да приемат всеобхватен и балансиран подход към миграцията, включително чрез засилване на международния диалог относно миграцията и чрез действия за предотвратяване на проявите на расизъм, ксенофобия, дискриминация и други форми на нетърпимост; насърчава приемането и прилагането на законодателство, което се отнася до дискриминацията по отношение на заетостта, както и на работата в частния сектор с цел приемане на превантивни инициативи като програми за улесняване навлизането на уязвими групи на пазара на труда и борба с дискриминационните практики на работното място;

22. изразява увереност, че информационното общество е стожер на трансатлантическото икономическо пространство, основано на достъпа до знания и на защитата на цифровото съдържание по балансиран начин; изразява желание за укрепване на връзката между иновациите, творчеството и ИКТ в създаването на нова бизнес култура; призовава ЕС и САЩ да засилят своето сътрудничество в областите на образованието и обучението и подчертава необходимостта от облекчаване на прехвърлянето на студенти и признаването на квалификации;

23. изразява загриженост относно неотдавнашните разкрития, съдържащи се в доклада на „Human Rights Watch“ за 2010 г., че многонационални компании провеждат агресивни кампании за въздържане на работниците в САЩ от организиране и участие в преговори, в нарушение на международните стандарти и често на трудовото право на САЩ; иска ЕС и САЩ да си сътрудничат, за да гарантират присъединяване на европейските дружества към международните стандарти; поддържа влизането в действие на американския Закон за свободния избор на работниците като напредък към по-строго определяне на стандарти и съответствие с основни норми на конвенции на МОТ; насърчава ЕС и САЩ към обмен на най-добри практики и информация за паралелно законодателство, свързано с борбата срещу разликите в заплащането между мъжете и жените, както и между представителите на различните етнически групи;

Финансова стабилност и международен регулаторен арбитраж

24. признава неотдавнашното приемане от страна на САЩ на всеобхватния пакет за финансова реформа, Закона за реформа на Уолстрийт и защита на потребителите, като решаваща стъпка към засилено регулиране и надзор на финансовите продукти, пазари и участници; решително подкрепя усилията на САЩ за строго прилагане на новата рамка и призовава различните заинтересовани регулаторни органи (Федерална корпорация за гарантиране на депозити (FDIC), CFTC, SEC, Федералния резерв и новосъздадения FOI) да гарантират подходящо сближаване от двете страни на Атлантическия океан за даване на общ отговор на общите въпроси;

25. подчертава важността на координирания подход за определянето, регулирането и надзора на „прекалено големите, за да фалират“ финансови институции, между новосформирания Европейски комитет за системен риск и Комисията за финансов надзор; припомня, че въпреки структурните различия между финансовите пазари, финансите са глобализирани до степен, която определящите политическите линии в целия свят не могат да пренебрегват; на мнение е, че координацията между органите на ЕС и САЩ в тази област следва да бъде образцова;

26. отново заявява своята подкрепа за ангажимента на Г20 за увеличаване на качеството и количеството на капитала, за въвеждане на стандарти за управление на ликвидността и за реагиране на процикличността и актуализиране на общите пруденциални стандарти в отговор на финансовата криза; в този контекст призовава Комисията да засили своя трансатлантически диалог за финансовото регулиране заедно със САЩ;

27. припомня, че световен стандарт относно достатъчно високо равнище и качество на прилагане на капиталовите изисквания, както е съгласуван от Базелския комитет, е от критично значение за предотвратяване на бъдещи финансови кризи; изразява загриженост, че количествените ограничения и/или неповсеместно прилагане на някои територии може да урони ефективността на този световен стандарт;

28. призовава за провеждане на обща оценка на въздействието на новите правила Базел ІІІ преди тяхното прилагане, що се отнася до потенциалния ефект върху многообразието на банковия сектор и финансирането на МСП, но също и във връзка с допълнителните капиталови изисквания, които могат да бъдат поставени от финансовите институции със системно значение;

29. отбелязва, че рискът от регулаторен арбитраж е особено реален след текущите дискусии относно извънборсовия клиринг на деривати, регулирането на агенциите за кредитен рейтинг, алтернативните инвестиционни фондове, късите продажби и суаповете за кредитно неизпълнение; подчертава, че всички тези регулаторни инициативи се предприемат за намаляване на системния риск, за засилване на стабилността и за превръщането на финансовите пазари в пазари, по-безопасни и по-привлекателни за инвеститорите, както и че има заложен риск, в случай че тези инициативи не се координират поне между ЕС и САЩ;

30. изисква от регулаторния диалог между ЕС и САЩ за финансовите пазари, в неговата роля да координира подходите между регулаторите, да установи пропуските и да работи за подобряване на сближаването; отбелязва липсата на официални канали, които да позволяват непрекъснат диалог между законодателите в Европа и САЩ, което би довело до по-голяма хармонизация на регулаторните подходи, особено във финансовите услуги; приветства усилията на неинституционални участници за засилване на неформалния диалог между законодателите и техните служители в Европа и САЩ; призовава законодателите да разгледат международните последици от политическите действия и ангажиментите на Г20 за хармонизиране на политиките, където това е възможно; призовава за съвместна стратегия на ЕС и САЩ за контрол на офшорните дружества;

31. призовава двамата партньори съвместно да поведат многостранните усилия за започване на международна координация на икономическите политики, която да гарантира систематичен изход от кризата, основаващ се на сътрудничеството и взаимната подкрепа, и да надхвърля тази краткосрочна до средносрочна цел за създаване на истински постоянен диалог между международните участници; призовава за съобразено с потребностите поетапно извеждане на мерките за възстановяване, в зависимост от етапа на възстановяване, на който се намира всеки от партньорите, по начин, който да не ощетява най-уязвимите части от нашите общества, а вместо това да ускорява растежа и създаването на работни места;

32. подчертава необходимостта от отговорен подход и от двамата партньори за подкрепа на международния диалог за балансиране на икономическото развитие и справедливо оценяване на валутите, като по този начин се избягват поведения тип „докарай съседа до просешка тояга“ и войни на валути;

Трансатлантически икономически съвет

33. подчертава, че едно по-близко трансатлантическо партньорство за завършване на трансатлантическия пазар до 2015 г., основано на принципа на социална пазарна икономика, е инструмент за оформяне на глобализацията и за справяне със световната икономическа и социална криза; призовава за ангажиране на двамата партньори на високо равнище в партньорството за новаторски дейности;

34. още веднъж призовава ръководителите на ЕС и САЩ, както и съпредседателите на ТИС, да вземат под внимание ключовата роля на законодателите за успеха на ТИС; призовава ги настоятелно да включат представителите на ТЗД напълно и пряко в работата на ТИС, тъй като законодателите споделят със своите колеги от изпълнителната власт отговорността за привеждането в изпълнение на много от решенията на ТИС и за надзора над това изпълнение;

35.  приветства факта, че ТИС се консултира с широк кръг заинтересовани страни, включително с представители на бизнеса, и призовава още веднъж представителите на синдикалното движение от двете страни на Атлантическия океан да получат подобна роля, така че да се включи напълно и социалното измерение; призовава в експертната група да бъдат включени ръководителите на Трансатлантическия диалог между социалните партньори и на Трансатлантическия диалог по енергийните въпроси;

36. иска дневният ред на заседанията на ТИС да бъде разширен и по-стратегически, така че да включва тревогите на всички заинтересовани страни; повтаря призива за навременно раздаване на графиците, дневните редове, пътните карти и докладите за напредъка на ТИС, които следва да бъдат на разположение на заинтересованите страни навреме преди заседанията, след което да бъдат обществено достъпни, за да се увеличи прозрачността;

37. вярва, че партньорството за новаторски дейности следва да надхвърля прилагането на новаторското партньорство и да се занимае и със стратегическия диалог за политиката за защита на конкуренцията, откритите стандарти, трансфера на технологии и сближаването на стандартите;

38. вярва, че споразумение като многостранното споразумение за борба срещу подправянето не бива да засяга правото на неприкосновеност на личния живот, свободата на словото или правото на справедлив процес; счита, че ТИС би могъл да играе роля за подобряване защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите, особено що се отнася до „изчислителния облак“, електронното здравеопазване и интелигентните електропреносни мрежи;

Секторни въпроси

39. отбелязва, че ЕС и САЩ са изправени пред подобни предизвикателства като най-големи производители, износители и вносители на селскостопански продукти, и играят важна роля за гарантирането на продоволствената сигурност в света; изразява убеждение, че е от полза да се координират и да се разменят мнения относно бъдещата обща селскостопанска политика и закона за земеделието на САЩ; призовава за засилено сътрудничество между Европейския парламент и Конгреса на САЩ по паралелния процес на реформа на селскостопанските политики на двете страни;

40. изразява увереност, че наболели въпроси, като намаляването на спекулациите на стоковите пазари, довели до крайна нестабилност на цените на храните, могат да бъдат разрешени по по-добър начин чрез диалог между ЕС и САЩ; във връзка с това припомня необходимостта да се избягва регулаторен арбитраж на спекуланти, които не бива да могат да избират между различни регулаторни системи и да продължават да създават нестабилност чрез масови спекулативни движения на стоковите пазари; приветства неотдавна приетото и от двете страни законодателство, целящо по-голяма прозрачност и ограничаване на спекулативното поведение;

41. отбелязва скорошните промени по деликатни въпроси като третираното с хормони телешко месо, хлорираното пилешко месо и разрешаването на някои генетично модифицирани продукти; изразява увереност, че чрез непрекъснат диалог въпросите на двустранната търговия със селскостопански продукти могат да бъдат ефикасно разрешени, преди да стигнат до органите на СТО за уреждане на спорове;

42. изразява съжаление относно едностранното оттегляне на Съединените щати от споразумението от 1992 г., което регулира държавната помощ за големи граждански въздухоплавателни средства, и последвалия продължителен процес Еърбъс-Боинг в СТО; вярва силно, че взаимно приемливо решение може да се намери посредством сътрудничество и запазване на духа на трансатлантическото партньорство ЕС-САЩ;

43. отбелязва тревогите на САЩ за безопасността на веригите за доставки и поема сериозен ангажимент за прилагане на мерки за засилване на сигурността съгласно постигнатите по споразумение международни стандарти; повтаря във връзка с това, че едностранното въвеждане на 100-процентно изискване за сканиране на пътуващите по море за САЩ товари при износа, което ще влезе в сила до 1 юли 2012 г., не отговаря на това условие; затова призовава САЩ и ЕС да разработят многопластов подход за управление на риска, включващ взаимно признаване на програмите за търговско партньорство на ЕС и САЩ;

44. призовава за засилено сътрудничество по всички въпроси, касаещи регулаторната среда за промишлеността в ЕС и САЩ; иска от ТИС да вземе пример от подхода на „Small Business Act“ на ЕС, което означава да се мисли първо за малките, когато се обмисля законодателство с трансатлантическо въздействие, с цел да се подкрепят дейностите на МСП;

45. насърчава задълбочаването на сътрудничеството в областта на енергетиката с цел да се работи за обща енергийна стратегия, която подкрепя диверсификацията на енергийните източници, както и на маршрутите на доставка, и насърчава икономика, ефикасна в екологично отношение, за да увеличи сигурността на енергийните доставки; насърчава ТИС да работи заедно за максимално сближаване в прилагането на критериите за устойчивост на биогоривата;

46. подчертава, че суровините, и по-конкретно достъпът до критични суровини, са от съществено значение за устойчивото развитие и технологичния напредък както на икономиката на САЩ, така и на европейските икономики; призовава за задълбочаване на сътрудничеството между САЩ и ЕС по-конкретно в областта на събирането и обмена на информация, както и при търсенето и разработването на добив, обработка, употреба, регенериране, рециклиране и заместване на суровините, които са определени като критични от двете страни, и по-специално редкоземните елементи; иска от Китай да не приема едностранни мерки като ембарго върху износа на редки минерали;

47. подчертава значителния потенциал за извличане на газ от шистови скали в Европа и в САЩ, който би представлявал местен източник на енергия, като САЩ са вече много по-напреднали в неговата експлоатация; предлага тази тема да се обсъди на енергийния съвет между ЕС и САЩ с цел да се извлекат поуки от опита на САЩ, що се отнася до екологосъобразността на този метод и нуждата от адаптиране на нормативната уредба за насърчаване на екологосъобразната му експлоатация;

48. призовава ТИС да работи заедно за международно споразумение за изменението на климата на конференцията в Канкун през декември, което следва да се съсредоточи върху финансирането, трансфера на технологии, залесяването, приспособяването и развиващите се страни и наблюдението, докладването и проверката, както и върху напредъка към крайната цел за обвързващи световни ангажименти за намаляване на СО2 съобразно целта за 2°C; изтъква необходимостта да се включат гаранции за биологичното разнообразие в климатичните политики, затова призовава ТИС да обедини усилия за ускорени взаимодействия и връзки между политиките за биологичното разнообразие и политиките за климата; в този контекст насърчава ТИС да сътрудничи за вземане на мерки за енергоспестяване с цел борба с изменението на климата; призовава за по-близко регулаторно сътрудничество в областта на стандартите за енергийна ефективност на продуктите, особено чрез трансатлантическия енергиен съвет;

49. призовава ТЕС да отбележи становището на ЕП, прието с огромно мнозинство през юли 2010 г., което гласи, че храните от клонирани животни и тяхното потомство не бива да се регулират съгласно регламента за новите храни, а следва да се забранят, докато Комисията бъде в състояние да излезе с предложение, което да отчита етичните последици и последиците от гледна точка на сигурността на тези храни, както и последиците от този тип технология за благосъстоянието на животните;

50. насърчава ЕС и САЩ да постигнат споразумение за обмен на информация относно безопасността на продуктите; изразява надежда за подобряване на сътрудничеството с трети страни относно регулаторните и производствени стандарти и изпълнението им;

51. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на президента и на Конгреса на Съединените американски щати.