Πρόταση ψηφίσματος - B7-0609/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0609/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

3.11.2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Adrian Severin, Hannes Swoboda εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0608/2010

Διαδικασία : 2010/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0609/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0609/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0609/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις διατλαντικές σχέσεις και ιδίως εκείνα της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, και της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ΔΟΣ),

–   έχοντας υπόψη το από 5ης Μαΐου 2010 ψήφισμά του σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο όσον αφορά την εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προκειμένου να διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων (SWIFT),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ACTA,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών ("PNR") από τους αερομεταφορείς και με τα ταξιδιωτικά τέλη των ΗΠΑ,

–   έχοντας υπόψη τη σύνοδο ολομελείας υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, η οποία διεξήχθη στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2010, καθώς και τις παρατηρήσεις της επ' αυτών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής της G-20 στις 11-12 Νοεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατλαντικές σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται σε κοινές θεμελιώδεις αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η πολυμερής προσέγγιση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευπρόσδεκτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διάθεση συνεργασίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στο διεθνή τομέα και η ανανεωμένη δέσμευση για μία εταιρική σχέση EΕ-ΗΠΑ και πολυμερή προσέγγιση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μετά τη Λισαβόνα στάδιο η ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο στο διεθνές προσκήνιο με νέα μέσα πολιτικής,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ, μολονότι παραμένουν οι δύο μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομίες, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τις αναδυόμενες οικονομίες και τις οικονομίες των χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) αποσκοπεί στην επίτευξη μίας πλήρως ολοκληρωμένης διατλαντικής αγοράς η οποία διευκολύνει την οικονομική μεγέθυνση, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότεροι οι εταίροι συμμερίζονται την ευθύνη για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ανισορροπιών όπως η οικονομική κρίση και η κοινωνική της διάσταση, η ανεργία, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια, η τρομοκρατία και η διάδοση των πυρηνικών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και τη μείωση στο ήμισυ της έσχατης φτώχιας στον κόσμο ως το 2015, μία δέσμευση που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα κατά τη Διάσκεψη Κορυφής Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,

Διεθνής συνεργασία

1.  καλεί τους δύο εταίρους να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με βάση το διεθνές δίκαιο και ενισχύοντας τους πολυμερείς θεσμούς και να συμβάλουν σταδιακά στην επίτευξη ενός Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

2.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας στον κόσμο ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για εντατική συνεργασία στην προληπτική διπλωματία και τη διπλωματία των κρίσεων· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να προσχωρήσει σε αυτό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του υπέρ της καθολικής κατάργησης της θανατικής ποινής·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλάβουν και οι δύο πλευρές τολμηρό ηγετικό ρόλο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και τη μείωση στο ήμισυ της έσχατης φτώχιας στον κόσμο ως το 2015, ιδίως δε την επίτευξη των πλέον των καθυστερημένων ΑΣΧ, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής και παιδικής θνησιμότητας ιδιαίτερα στην Υποσαχάρια Αφρική· καλεί εκ νέου τους δύο εταίρους να τηρήσουν τη δέσμευσή τους που αφορά τη διάθεση του 0,7 % του ΑΕΠ τους στην Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια·

4.  καλεί και τις δύο πλευρές να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη σύνοδο κορυφής της G-20 στο Τορόντο για να βελτιωθεί η πρόσβαση των φτωχών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και να αυξηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση για ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες·

5.  ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αναπτύξουν στενή συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων από το IV Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Seoul το 2011 και θα επικεντρώνεται στο ζήτημα της μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των μερών·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που έλαβε τον Ιανουάριο 2010 η κυβέρνηση των ΗΠΑ να ορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Συνθήκη για τις Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE) καθώς και για τη δήλωση στην οποία προέβησαν τον Ιούνιο 2010 οι Πρόεδροι Ομπάμα και Μεντβέντεφ σχετικά με το μέλλον του ελέγχου των συμβατικών όπλων και τη Συνθήκη επί των Συμβατικών Δυνάμεων· χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για μία νέα Συνθήκη START και ευελπιστεί πως θα εγκριθεί από την Γερουσία των ΗΠΑ· θεωρεί ότι οι αντίστοιχες εξελίξεις στην ευρύτερη διάρθρωση της ασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου με τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ που δεν ανήκουν στην ΕΕ, προκειμένου να ανανεωθεί η διατλαντική συναίνεση όσον αφορά την ασφάλεια·

7.  υπενθυμίζει τη Δήλωση του Στρασβούργου τον Απρίλιο 2009 από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ· καλεί κατά συνέπεια την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν, στο πλαίσιο της Συμμαχίας, ρητή δέσμευση συνεργασίας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τα πυρηνικά όπλα· προτρέπει τις ΗΠΑ να αποσύρουν από την Ευρώπη τα τακτικά πυρηνικά όπλα τους, μία ενέργεια που θα καταδείκνυε σθεναρή υποστήριξη στο καθεστώς της Συνθήκης περί μη Διαδόσεως των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ), θα καταπολεμούσε τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και θα επέτρεπε στη Συμμαχία να προορίσει τους περιορισμένους πόρους της για την κάλυψη των σημερινών αναγκών ασφαλείας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ασφάλεια, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010 και η οποία τόνισε την παγκόσμια σημασία της πρόληψης της πυρηνικής τρομοκρατίας και της ασφάλειας όλων των ευάλωτων πυρηνικών υλικών σε τέσσερα έτη και το πρόγραμμα εργασίας για να βελτιωθούν και να λάβουν οικουμενική μορφή οι εν ισχύι συμφωνίες και προγράμματα στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έλαβαν μεμονωμένες χώρες για τη βελτίωση της εσωτερικής τους ασφάλειας και ενθαρρύνει και άλλα κράτη να συμμετάσχουν· υποστηρίζει την πρωτοβουλία για μία αποπυρηνικοποιημένη Μέση Ανατολή·

Περιφερειακή κλίμακα

9.  ζητεί να υπάρξει βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν και το Πακιστάν στην προοπτική της συμβολής στην ειρήνη και σταθερότητα, στην εδραίωση της δημοκρατίας, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη στην περιφέρεια· τονίζει τη σημασία που αποκτά στη διεργασία αυτή η συμμετοχή των γειτονικών χωρών και άλλων βασικών παραγόντων παρόντων στην περιφέρεια, η οποία μπορεί να συνεισφέρει αισθητά στην επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης και ενός στόχου περισσότερο επικεντρωμένου στην κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της πολιτικής έναντι του Αφγανιστάν· επαινεί τις προσπάθειες της Αποστολής EUPOL AFGHANISTAN και ζητεί να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διεθνών παραγόντων που μετέχουν στην κατάρτιση των αστυνομικών στη χώρα αυτή· ζητεί να υπάρξουν σωστά διαρθρωμένες επενδύσεις για τη μεταρρύθμιση και κατάρτιση των δικαστικών αρχών·

10. καλεί τους εταίρους να συνεχίσουν να συνεργάζονται με συντονισμένες προσπάθειες με την Ιρακινή κυβέρνηση και τον ΟΗΕ προκειμένου να ενισχύσουν την ενότητα, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα του Ιράκ· τονίζει τη σημασία, επίσης και σε περιφερειακό πλαίσιο, της ασφάλειας και ανάπτυξης στη χώρα και ζητεί να συμμετάσχουν όλα τα συστατικά στοιχεία της κοινωνίας του Ιράκ στη σύναψη συμφωνιών και την εκπόνηση προγραμμάτων θεσμικού χαρακτήρα·

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη άρνηση του Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας παρεμποδίζοντας το έργο του· χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος αριθ. 1929(2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ με το οποίο επιβάλλεται ένας τέταρτος γύρος κυρώσεων στο Ιράν σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα και την από πλευράς Συμβουλίου έγκριση μίας δέσμης περιοριστικών μέτρων προς επιβολή στο Ιράν· υποστηρίζει ταυτόχρονα τον στόχο εξεύρεσης λύσεως για το Ιράν που θα αποτελεί προϊόν διαπραγματεύσεων συνεπή με τη διττή στρατηγική διαλόγου και κυρώσεων·

12. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν στοχοθετημένες κυρώσεις σε Ιρανούς δημοσίους υπαλλήλους που κρίνονται υπεύθυνοι ή συνένοχοι διαπράξεως σοβαρών παραβιάσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν μετά την αμφιλεγόμενη προεδρική εκλογή του Ιουνίου του 2009· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ανάλογα μέτρα·

13. δίνει έμφαση στη σημασία των απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνιων, που πρέπει να οδηγήσουν σε συμφωνία με την οποία τερματίζεται η κατοχή που άρχισε το 1967 και να καταλήξουν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού, ενιαίου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους που θα ζει με ειρήνη και ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ και τους λοιπούς γείτονές του, και ζητεί οι εν λόγω διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν· χαιρετίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Ομπάμα και της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον τομέα αυτό· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει σ’ αυτή τη διεργασία πιο ενεργό πολιτικό ρόλο, επίσης και στο πλαίσιο της Τετραμερούς Διάσκεψης·

14. τονίζει για άλλη μια φορά, αφενός ότι όλα τα μέρη και στις δύο πλευρές πρέπει να απέχουν από κάθε μονομερές μέτρο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των ισραηλινών οικισμών εποίκων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προοπτικές επίτευξης δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και, αφετέρου, ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί μονομερής αλλαγή των συνόρων όπως υπήρχαν πριν από το 1967, ακόμη και σε ό,τι αφορά την Ιερουσαλήμ·

Διμερής συνεργασία – δεδομένα

15. χαιρετίζει την υπογραφή του δεύτερου σταδίου της συμφωνίας αερομεταφορών μεταξύ EΕ και ΗΠΑ "Ανοικτοί ουρανοί" τον Ιούνιο 2010 ως ακρογωνιαίου λίθου μιας αποτελεσματικής συνεργασίας, και τη σύναψη της πλέον πρόσφατης συμφωνίας ICAO της 8ης Οκτωβρίου 2010 ως σημαντικό βήμα προς τη διατλαντική αγορά αεροπορικών μεταφορών· καλεί ωστόσο τις αρχές των ΗΠΑ και την Επιτροπή να εργαστούν προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ελευθερίας επενδύσεων και ιδιοκτησίας των αερομεταφορέων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, χωρίς να θίγεται η αλλοδαπή ιθαγένεια, και προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης των εκπομπών CO2 από τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ)·

16. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Γερουσία και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποφεύγουν οποιαδήποτε μέτρα έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους στόχους, όπως τα μέτρα για τους σταθμούς επισκευής στην αλλοδαπή, τις εξαιρέσεις αντιτράστ και την ιθαγένεια του αερομεταφορέα, τα οποία αναφέρονται στο Ψήφισμα 915 του Κογκρέσου· καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των ΗΠΑ να υποστηρίξουν την αρχή της "ενιαίας ασφάλειας" ("one-stop security") και να επανεξετάσουν την αποτελεσματικότητα των πρόσθετων μέτρων ασφάλειας που εγκρίθηκαν το 2001, με σκοπό να αρθούν τυχόν επικαλύψεις και αδυναμίες στην αλυσίδα ασφαλείας·

17. υπενθυμίζει τη σημασία μίας στέρεας νομικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την ανταλλαγή δεδομένων PNR και την προστασία των δεδομένων, υπενθυμίζει επ’ αυτού τις προτεραιότητές της όπως αναφέρεται σε ψηφίσματα και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν δεόντως υπόψη την θέση του όταν θα εγκρίνουν τις οδηγίες των διαπραγματεύσεων, υπενθυμίζοντας το δικαίωμά του να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διεργασίας·

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις τους ώστε να εξευρεθούν ισορροπημένες λύσεις, μεταξύ άλλων, για τις ανάγκες της αεροπορικής ασφάλειας και την προστασία των δεδομένων στο πεδίο του μητρώου ονομάτων επιβατών (PNR), και για την αναθεώρηση των ελέγχων ασφαλείας στα αεροδρόμια, περιλαμβανομένης και της χρήσης σαρωτών σώματος στους αερολιμένες·

19. χαιρετίζει και υποστηρίζει με θέρμη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο να επιτραπεί η έναρξη διαπραγματεύσεων ενόψει συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χαιρετίζει την προσέγγιση της Επιτροπής για διάθεση μίας τέτοιας μορφής συμφωνίας πλαίσιο εφαρμόσιμης σε όλες τις συμφωνίες, εν ισχύι και μελλοντικές, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχουν υπογράψει η ΕΕ ή τα κράτη μέλη με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας·

20. εκφράζει τη λύπη του για την θέσπιση της "προώθησης των ταξιδιών" και την καθιέρωση διοικητικών τελών για τη χορήγηση ηλεκτρονικού συστήματος για τις ταξιδιωτικές εξουσιοδοτήσεις (ESTA) σε πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ, ενέργεια την οποία κρίνει ως οπισθοδρομικό βήμα ισοδύναμο με την εκ νέου εισαγωγή της απαιτήσεως θεώρησης και με την εξαίρεση της Ρουμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας και Κύπρου από το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, και η οποία οδηγεί σε μεροληπτική μεταχείριση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος αυτού ως ζητήματος επείγουσας προτεραιότητας και να εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής ανάλογων μέτρων·

21. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εγκρίνουν περιεκτική και ισόρροπη προσέγγιση έναντι του φαινομένου της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του διεθνούς διαλόγου για τη μετανάστευση, και να εργαστούν για την πρόληψη εκδηλώσεων ρατσισμού, ξενοφοβίας, μεροληπτικής μεταχείρισης και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας· ενθαρρύνει την έγκριση και εφαρμογή νομοθεσίας που εξετάζει την εισαγωγή διακρίσεων στην απασχόληση, και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την έγκριση πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων προληπτικού χαρακτήρα, όπως προγράμματα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και καταπολεμούν τις πρακτικές μεροληπτικής μεταχείρισης στον χώρο εργασίας·

22. πιστεύει ότι η κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί ζωτικό πυλώνα του διατλαντικού οικονομικού χώρου που βασίζεται με ισόρροπο τρόπο στην πρόσβαση στη γνώση και στην προστασία του ψηφιακού περιεχομένου· ζητεί να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ καινοτομίας, δημιουργικότητας και ΤΠΕ στην οικοδόμηση ενός νέου επιχειρηματικού πνεύματος· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και τονίζει τη σημασία να διευκολύνονται οι ανταλλαγές των σπουδαστών και η αναγνώριση των προσόντων·

23. εκφράζει ανησυχία για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στην έκθεση του 2010 του Παρατηρητηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρίες διεξάγουν επιθετικές εκστρατείες για να εμποδίζουν τους εργαζομένους στις ΗΠΑ να οργανώνονται και να διαπραγματεύονται, κατά παράβαση διεθνών προτύπων, συχνά δε και της νομοθεσίας των ΗΠΑ περί εργατικού δικαίου· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα τηρούν τα διεθνή πρότυπα· υποστηρίζει την εφαρμογή νόμου περί ελεύθερης επιλογής των εργαζομένων ως ένα βήμα προόδου προς τον αποφασιστικότερο καθορισμό θεμελιωδών προτύπων και διατάξεων των συμβάσεων της ΔΟΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προβαίνουν σε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών επί παράλληλης νομοθεσίας που συνδέεται με την καταπολέμηση της διαφοράς στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων·

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διεθνές ρυθμιστικό αρμπιτράζ

24. αναγνωρίζει την έγκριση από τις ΗΠΑ της πρόσφατης συνολικής δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, τον νόμο των ΗΠΑ για τη μεταρρύθμιση της Wall Street και τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών ως αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, των αγορών και των παραγόντων· υποστηρίζει θερμά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ΗΠΑ για την αποφασιστική εφαρμογή του νέου πλαισίου και ζητεί από τους διάφορους εμπλεκόμενους κανονιστικούς οργανισμούς (FDIC, CFTC, SEC, Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), και το νεοϊδρυθέν FOI) να εξασφαλίσουν κατάλληλη σύγκλιση εκατέρωθεν του Ατλαντικού για να εξετάζουν μαζί τα κοινά θέματα·

25. υπογραμμίζει τη σημασία της συντονισμένης προσέγγισης για τον ορισμό, τη ρύθμιση και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων "των οποίων το μέγεθος δεν επιτρέπει την πτώχευση", μεταξύ του νεοϊδρυθέντος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων και της Επιτροπής χρηματοπιστωτικής εποπτείας· υπενθυμίζει ότι παρά τις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αγορών, το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ‘παγκοσμιοποιημένο’ σε βαθμό τον οποίο δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν οι φορείς χάραξης πολιτικής· είναι της γνώμης ότι ο συντονισμός μεταξύ των αρχών της ΕΕ και των αρχών των ΗΠΑ σ’ αυτόν τον τομέα πρέπει να είναι υποδειγματικός·

26. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη δέσμευση της ομάδας G20 για αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας του κεφαλαίου, την καθιέρωση προτύπων διαχείρισης της ρευστότητας, την αντιμετώπιση της προκυκλικότητας και την αναβάθμιση των γενικότερων προτύπων προληπτικής εποπτείας ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση· στο πλαίσιο αυτό, προτρέπει την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τον διατλαντικό διάλογό της με τις ΗΠΑ για το χρηματοπιστωτικό κανονιστικό πλαίσιο·

27. υπενθυμίζει ότι ένα παγκόσμιο πρότυπο για την εφαρμογή κεφαλαιακών απαιτήσεων επαρκούς επιπέδου και ποιότητας όπως συμφωνήθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας είναι ουσιώδης για την αποτροπή μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ποσοτικοί περιορισμοί και/ή η μη γενική εφαρμογή σε ορισμένες δικαιοδοσίες θα μπορούσε να υποδαυλίσει την αποτελεσματικότητα αυτού του παγκόσμιου προτύπου·

28. ζητεί επειγόντως να διεξαχθεί εκτίμηση των γενικών επιπτώσεων των νέων κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙΙ πριν από την εφαρμογή τους, για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ποικιλία που επικρατεί στον τραπεζικό τομέα και στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, αλλά επίσης και σε συνδυασμό με πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ζητηθούν από συστημικά σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

29. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος ρυθμιστικού αρμπιτράζ είναι ιδιαίτερα σημαντικός μετά τις τρέχουσες συζητήσεις για την εκκαθάριση παραγώγων εξωχρηματιστηριακών (OTC), τη ρύθμιση των οίκων αξιολόγησης (CRA), τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια, τις ακάλυπτες πωλήσεις και τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swaps)· υπογραμμίζει ότι όλες αυτές οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για τη μείωση του συστημικού κινδύνου, για την ενίσχυση της σταθερότητας και για να καταστήσουν τις χρηματαγορές ασφαλέστερες και ελκυστικότερες για τον επενδυτή και ότι ενέχεται κίνδυνος εάν δεν συντονιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές, τουλάχιστον μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

30. ζητεί ο διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές (FMRD), στο πλαίσιο του ρόλο του ως συντονιστή των προσεγγίσεων μεταξύ των κανονιστικών αρχών, να εντοπίσει κενά και να εργαστεί για την ενίσχυση της σύγκλισης· σημειώνει την απουσία επισήμων διαύλων που επιτρέπουν έναν συνεχή διάλογο μεταξύ των νομοθετών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανονιστικών προσεγγίσεων, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· χαιρετίζει τις προσπάθειες των μη θεσμικών παραγόντων για την ενίσχυση του ανεπίσημου διαλόγου μεταξύ των νομοθετών από τη μία πλευρά, και συνεργατών τους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ από την άλλη· προτρέπει τους νομοθέτες να εξετάσουν τις διεθνείς επιπτώσεις των στρατηγικών δράσεων και των δεσμεύσεων που ανέλαβε η G-20 για την εναρμόνιση της πολιτικής όπου αυτό καθίσταται δυνατό· ζητεί μία κοινή στρατηγική ΕΕ-ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξωχώριων εταιριών·

31. καλεί αμφότερους τους εταίρους να καταβάλουν από κοινού πολύπλευρες προσπάθειες για την εκκίνηση ενός συντονισμού της διεθνούς οικονομικής πολιτικής η οποία εξασφαλίζει μία συνεργατικής φύσεως αλληλοενισχυόμενη ομαλή έξοδο από την κρίση που υπερκερά αυτόν τον στόχο βραχυ-μεσοπρόθεσμα για τη δημιουργία ενός αυθεντικού μόνιμου διαλόγου μεταξύ των διεθνών παραγόντων· ζητεί μία εξατομικευμένη σταδιακή εξάλειψη των μέτρων ανάκαμψης, αναλόγως της φάσεως ανάκαμψης στην οποία βρίσκεται ο κάθε εταίρος, κατά τρόπο που να μην βαίνει σε βάρος των πλέον ευάλωτων μερών της κοινωνίας αλλά, αντιθέτως, να επιταχύνει την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχολήσεων·

32. τονίζει την ανάγκη για υπεύθυνη προσέγγιση και των δύο εταίρων με στόχο την ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου για την εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ορθή διαμόρφωση της αξίας των νομισμάτων για να αποφευχθούν πρότυπα συμπεριφοράς του τύπου «ο θάνατός σου η ζωή μου» και νομισματικός πόλεμος·

Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

33. υπογραμμίζει ότι η σύσφιξη των διατλαντικών εταιρικών σχέσεων, στην προοπτική της ολοκλήρωσης μιας διατλαντικής αγοράς μέχρι το 2015, που θα βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, αποτελεί ένα μέσο για τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων· ζητεί να υπάρξει δέσμευση υψηλού επιπέδου και των δύο εταίρων στην εταιρική σχέση για τη δράση στον τομέα της καινοτομίας·

34. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ηγεσίες της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και προς τους συμπροέδρους του ΔΟΣ, να λάβουν υπόψη τον καίριο ρόλο των νομοθετών στην επιτυχία του ΔΟΣ· τους προτρέπει, συνεπώς, να εντάξουν πλήρως και άμεσα τους εκπροσώπους του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών στο ΔΟΣ, δεδομένου ότι οι νομοθέτες, μαζί με τα αντίστοιχα εκτελεστικά θεσμικά όργανα, μοιράζονται την ευθύνη της υλοποίησης και παρακολούθησης πολλών εκ των αποφάσεων του ΔΟΣ·

35. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ΔΟΣ δέχεται τις συμβουλές ενός φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, και ζητεί άλλη μία φορά να δοθεί ανάλογος ρόλος στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε κάθε μία πλευρά του Ατλαντικού για να συμπεριληφθεί πλήρως στις αποφάσεις η κοινωνική διάσταση· ζητεί να συμπεριληφθούν στην ομάδα συμβούλων οι επικεφαλής του Διατλαντικού Εργατικού Διαλόγου και του Διατλαντικού Ενεργειακού Διαλόγου·

36. ζητεί να διευρυνθούν οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων του ΔΟΣ και να αποκτήσουν πιο στρατηγικό χαρακτήρα για να συμπεριλάβουν τα σημεία ανησυχίας όλων των ενδιαφερομένων· επαναλαμβάνει την έκκληση για έγκαιρη διανομή των προγραμμάτων των συνεδριάσεων του ΔΟΣ, των ημερησίων διατάξεων, των χαρτών πορείας και των εκθέσεων προόδου, έγγραφα τα οποία πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους αρκετό χρόνο πριν από τις συνεδριάσεις και στη συνέχεια να δημοσιεύονται με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας·

37. πιστεύει ότι η εταιρική σχέση για τη δράση στον τομέα της καινοτομίας πρέπει να υπερκεράσει την εφαρμογή της πνευματικής ιδιοκτησίας και να εξετάσει τον στρατηγικό διάλογο που αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, τα ανοικτά πρότυπα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη σύγκλιση των προδιαγραφών·

38. πιστεύει ότι μία συμφωνία, όπως είναι η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου ή το δικαίωμα για δίκαιη δίκη· θεωρεί ότι το ΔΟΣ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών, ιδίως σε ό,τι αφορά το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), την ηλεκτρονική υγεία και τα ευφυή δίκτυα·

Τομεακά θέματα

39. επισημαίνει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις ως οι μεγαλύτεροι ανά τον κόσμο παραγωγοί, εξαγωγείς και εισαγωγείς αγροτικών προϊόντων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας στον πλανήτη· θεωρεί επωφελή τον συντονισμό και την ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική και τον γεωργικό νόμο των ΗΠΑ (Farm Bill)· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του αμερικανικού Κογκρέσου όσον αφορά την παράλληλη διεργασία μεταρρυθμίσεων στις αντίστοιχες γεωργικές πολιτικές·

40. θεωρεί ότι ορισμένα πιεστικά ζητήματα, όπως η μείωση της κερδοσκοπίας στις αγορές βασικών προϊόντων, ενός φαινομένου που οδήγησε σε εξαιρετικά μεγάλη αστάθεια των τιμών των τροφίμων, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ· υπενθυμίζει επ’ αυτού την ανάγκη να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ των κερδοσκόπων, το οποίο δεν θα μπορούσε να επιλέγει από τα διάφορα ρυθμιστικά συστήματα και να συνεχίσει να δημιουργεί αστάθεια μέσω μαζικών κερδοσκοπικών κινήσεων στις αγορές βασικών προϊόντων· χαιρετίζει την πρόσφατη νομοθεσία και από τις δύο πλευρές η οποία στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και τον περιορισμό της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς·

41. σημειώνει τις τελευταίες εξελίξεις επί ευαίσθητων θεμάτων όπως οι ορμόνες στο μοσχαρίσιο κρέας, οι χλωριούχες ουσίες στο κοτόπουλο και η έγκριση ορισμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων· πιστεύει ότι με συνεχή και έγκαιρο διάλογο, είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα που αφορούν το αμοιβαίο εμπόριο γεωργικών προϊόντων πριν καταλήξουν σε όργανα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

42. εκφράζει τη λύπη του για τη μονομερή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τη συμφωνία του 1992 η οποία ρύθμιζε τις κυβερνητικές ενισχύσεις για τα μεγάλα πολιτικά αεροσκάφη και την επακόλουθη μακροχρόνια αντιδικία Airbus/Boeing ενώπιον του ΠΟΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι μία αμοιβαία αποδεκτή λύση θα μπορούσε να διευθετηθεί μέσω συνεργασίας και στο πλαίσιο του πνεύματος που διέπει τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση·

43. σημειώνει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σε ζητήματα ασφάλειας που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού, και αναλαμβάνει τη ρητή δέσμευση να εφαρμόσει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την άποψη ότι η μονομερής θέσπιση του συστήματος λεπτομερούς ελέγχου σε ποσοστό 100% των θαλασσίως μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων προς εξαγωγή στις ΗΠΑ, μέτρο που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2012, δεν ανταποκρίνεται στην ανωτέρω απαίτηση· καλεί ως εκ τούτου τις ΗΠΑ και την ΕΕ να αναπτύξουν μία πολυεπίπεδου χαρακτήρα προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων, περιλαμβανομένης και της αμοιβαίας αναγνώρισης των προγραμμάτων εμπορικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ και των ΗΠΑ·

44. ζητεί ενισχυμένη συνεργασία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις βιομηχανίας στην ΕΕ και τις ΗΠΑ· ζητεί από το ΔΟΣ να λάβει ως παράδειγμα προσέγγισης τη νομοθετική πράξη της ΕΕ για τις μικρές επιχειρήσεις ("Small Business Act"), δηλαδή την προσέγγιση «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα», όταν θα εξετάζει νομοθετήματα με διατλαντικό αντίκτυπο προκειμένου να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των ΜΜΕ·

45. ενθαρρύνει την εμβάθυνση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα με προοπτική την επιδίωξη μίας κοινής ενεργειακής στρατηγικής η οποία υποστηρίζει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών εφοδιασμού και προάγει μία οικολογικά αποτελεσματική οικονομία να αυξηθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· ενθαρρύνει το ΔΟΣ να εργαστεί από κοινού για την επίτευξη της μέγιστης σύγκλισης στην εφαρμογή των κριτηρίων βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα·

46. τονίζει ότι οι πρώτες ύλες, ιδίως η πρόσβαση σε πρώτες ύλες ζωτικής σημασίας, είναι πολύ σημαντικές για την αειφόρο ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο των οικονομιών, τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ ειδικότερα στον χώρο της απόκτησης γνώσεων και ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και της έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς εξόρυξης και συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης, ανάκτησης, ανακύκλωσης και υποκατάστασης των πρώτων υλών με από κοινού προσδιορισμένη κρισιμότητα, ιδίως των σπανίων γαιών· ζητεί από την Κίνα να μην θέσει σε εφαρμογή μονομερή μέτρα όπως εμπορικούς αποκλεισμούς σε εξαγωγές σπανίων γαιών·

47. τονίζει το σημαντικό δυναμικό του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως ενδογενούς πηγής ενέργειας, μολονότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρήσει περισσότερο από την ΕΕ σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευσή του· προτείνει να εξετασθεί το ζήτημα αυτό στο Συμβούλιο Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ με σκοπό να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία των ΗΠΑ όσον αφορά την από περιβαλλοντικής απόψεως ορθότητα του εγχειρήματος και την ανάγκη να προσαρμοστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση της περιβαλλοντικώς ορθής εκμεταλλεύσεώς του·

48. καλεί το ΔΟΣ να εργαστεί από κοινού για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Κανκούν τον Δεκέμβριο η οποία θα εξετάσει ζητήματα χρηματοδοτήσεων, μεταφοράς τεχνολογίας, αναδάσωσης, προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών και απαιτήσεων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης, καθώς και την προβολή του απώτερου σκοπού των συνολικών δεσμεύσεων για τη μείωση του CO2 σύμφωνα με τον στόχο των 2ºC· επισημαίνει την ανάγκη να περιληφθούν στις κλιματικές πολιτικές και ρήτρες διασφάλισης για τη βιολογική ποικιλότητα και, ως εκ τούτου, καλεί το ΔΟΣ να συνενώσει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση των συνεργειών και των δεσμών μεταξύ βιολογικής ποικιλότητας και κλιματικών πολιτικών· ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό το ΔΟΣ να συνεργαστεί για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία λαμβάνονται για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος· ζητεί τη στενότερη ρυθμιστική συνεργασία στον τομέα των προτύπων ενεργειακής απόδοσης για προϊόντα, ιδίως μέσω του Διατλαντικού Συμβουλίου Ενέργειας·

49. καλεί το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο να λάβει υπό σημείωση την άποψη που ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο 2010 στην οποία δηλώνεται ότι τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους δεν πρέπει να ρυθμίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα και ότι για τα τρόφιμα αυτά πρέπει να ισχύει απαγόρευση μέχρις ότου η Επιτροπή συντάξει πρόταση στην οποία να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις από ηθικής σκοπιάς, ο αντίκτυπος που θα έχουν τα τρόφιμα αυτά για την ασφάλεια, καθώς και οι επιπτώσεις αυτής της μορφής τεχνολογίας στην καλή διαβίωση των ζώων·

50. ενθαρρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των προϊόντων· εκφράζει την ελπίδα να βελτιωθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά τις ρυθμιστικές προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής και την εφαρμογή τους·

51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.