Πρόταση ψηφίσματος - B7-0610/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0610/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

3.11.2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Helmut Scholz, Rui Tavares, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2010/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0610/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0610/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0610/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρήθηκε μια μεταστροφή προς ένα κόσμο με πολλά κέντρα επιρροής, που απαιτεί συλλογική διαχείριση των κοινών προβλημάτων σε διεθνές επίπεδο, και ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ πρέπει να προσαρμοστούν στην κατάσταση αυτή υιοθετώντας μια προσέγγιση συνεργασίας στα πλαίσια των διεθνών τους σχέσεων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διεθνείς διενέξεις και διαφορές στις διατλαντικές σχέσεις, όπως:

- ο πόλεμος στο Αφγανιστάν που συνεχίζει να προκαλεί χιλιάδες θανάτους αμάχων και την καταστροφική αποσταθεροποίηση της χώρας και ολόκληρης της περιοχής, ενώ δεν έχει λυθεί κανένα από τα προβλήματα της χώρας από την πρωταρχικά στρατιωτική πολιτική που ακολουθεί η συμμαχία του NATO,

- η περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά την αναζωογόνηση του ελέγχου των πυρηνικών όπλων και τη διαδικασία αφοπλισμού και η συνεχιζόμενη στασιμότητα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα αφοπλισμού,

- το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει άρει τις κυρώσεις κατά της Κούβας,

- η επιδείνωση των σχέσεων με το Ιράν που διακυβεύει την ειρήνη και περιπλέκει περαιτέρω την επίλυση της μακρόχρονης κρίσης στη Μέση Ανατολή,

- η στρατηγική των ΗΠΑ προς καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που χρησιμοποίησε διεισδυτικά μέσα για την παρακολούθηση ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν Ευρωπαίους πολίτες και το γεγονός ότι οι πράξεις αυτές υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών,

- η θανατική ποινή που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε 38 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και σε ομοσπονδιακό επίπεδο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατλαντικές σχέσεις παραμένουν σημαντικός παράγων της διεθνούς πολιτικής και ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων, ιδίως στη Μέση Ανατολή, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, και για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ καλύπτουν μαζί το ήμισυ σχεδόν της παγκόσμιας οικονομίας και ότι οι δύο οικονομίες φέρουν επομένως ιδιαίτερη ευθύνη για την επίλυση της σημερινής οικονομικής και επισιτιστικής κρίσης, καταπολεμώντας την αστάθεια και κερδοσκοπία θεσπίζοντας προς τούτο νέους κανόνες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επικρατεί στασιμότητα στις διατλαντικές σχέσεις με εντεινόμενη διάσταση απόψεων ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων στη διεθνή πολιτική σκηνή που αφορούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, την προστασία των δεδομένων, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και άλλα ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινοβουλευτικός διάλογος και η ένταση των σχέσεων της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να συμβάλουν στην αμοιβαία κατανόηση, στην υπέρβαση των δυσχερειών και στην εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτών λύσεων που ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

1.  ζητεί μια νέα γενική σύλληψη των διατλαντικών σχέσεων προς την εξής κατεύθυνση:

α)  συζήτηση βιώσιμων λύσεων για τον τερματισμό κρίσεων στον κόσμο που θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις περί στρατιωτικών υπερδυνάμεων αντιλήψεις·

β)  αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης για ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της πολιτικής προς αντιμετώπιση των συστημικών αιτίων των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων και άμεση λήψη αυστηρών μέτρων για την έγκριση κανόνων για μια ‘νέα οικονομική τάξη’·

γ)  εμμονή ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να γίνεται παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και εις βάρος των καθιερωμένων, βασικών και κοινών αξιών όπως είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το κράτος δικαίου και οι σχετικές συμβάσεις της Γενεύης·

δ)  εξέταση με τις ΗΠΑ του τρόπου υλοποίησης της δέσμευσης των δύο μερών για την πολυμερή προσέγγιση και ιδίως για τη διεθνή συνεργασία στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών·

2.  υποστηρίζει ότι προς τούτο απαιτείται ένταση του κοινοβουλευτικού πολιτικού διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ· εμμένει ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνει πιο ανοιχτός και διαφανής· καλεί την ΕΕ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα κοινοβούλια να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις σχέσεις της κοινωνίας των πολιτών και λιγότερο βάρος στον επιχειρηματικό διάλογο·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις ανισορροπίες του νομοθετικού διαλόγου με τις ΗΠΑ και για τις επιπτώσεις τους επί της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· πιστεύει ότι οι εργασίες του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) πρέπει να είναι διαφανείς και με υποχρέωση λογοδοσίας·

Διεθνή ζητήματα

 

4.  τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να αξιολογηθεί έντιμα τόσο η σημερινή στρατιωτική στρατηγική όσο και η στρατηγική πολιτικής ανασυγκρότησης του Αφγανιστάν· συμπεραίνει ότι χρειάζεται σημαντική αλλαγή στρατηγικής δεδομένου ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη θα επικρατήσουν μόνον εάν τερματιστεί ο κύκλος της βίας, εάν αντικατασταθεί η επικρατούσα στρατιωτική λύση από ενισχυμένες πολιτικές προσπάθειες ανασυγκρότησης και εάν, επομένως, αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του λαού του Αφγανιστάν· ζητεί την απόσυρση των στρατευμάτων του NATO από τη χώρα·

5.  επισημαίνει ότι, παρά τις νέες προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η διαδικασία στο Μεσανατολικό βρίσκεται σε αδιέξοδο· εμμένει ότι η ανάπτυξη των σχέσεων των διατλαντικών εταίρων με το Ισραήλ θα εξαρτηθεί έντονα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, από τη λήξη της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και από ουσιαστικές δεσμεύσεις για μια συνεκτική ειρηνική διευθέτηση·

6.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την τύχη και την ασφάλεια του 1,5 εκατομμυρίων Παλαιστινίων που έχουν παγιδευθεί στη Γάζα χωρίς να μπορούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα· καλεί τους διατλαντικούς εταίρους να επιμείνουν στο πλαίσιο των σχέσεών τους με το Ισραήλ ότι οι αρχές του Ισραήλ πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό· καλεί τους διατλαντικούς εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό της μακράς τραγωδίας που βιώνουν πάνω από 4,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι πρόσφυγες που έχουν καταγραφεί από τον ΟΗΕ βάσει της απόφασης 194·

7.  ζητεί μια νέα προσέγγιση προς το Ιράν, δεδομένου ότι έχει αποτύχει η πολιτική των κυρώσεων και της απομόνωσης της χώρας αυτής· εμμένει ότι πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προκειμένου να βρεθεί συνεκτική και ισότιμη βάσει διαπραγματεύσεων λύση του πυρηνικού προβλήματος του Ιράν με βάση την αναγνώριση του δικαιώματος του Ιράν σε ειρηνικές πυρηνικές δραστηριότητες και επαληθεύσιμες διαβεβαιώσεις του Ιράν σχετικά με την ειρηνική φύση του πυρηνικού του προγράμματος· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι ο διάλογος και η διπλωματία μπορούν να επιτύχουν ρεαλιστική και μακρόχρονη λύση του προβλήματος του Ιράν, εντός πολυμερούς πλαισίου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στη Βιέννη·

8.  υποστηρίζει ένθερμα την τελική δήλωση της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το Μάιο 2010, στην οποία ευρωπαίοι και λατινοαμερικάνοι ηγέτες απέρριψαν αποφασιστικά όλα τα καταναγκαστικά μέτρα μονομερούς φύσεως με εξωεδαφική επίπτωση ως αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο και τους κοινώς αποδεκτούς κανόνες ελεύθερων συναλλαγών και συμφώνησαν ότι τέτοιες πρακτικές συνιστούν σοβαρή απειλή κατά της πολυμερούς προσέγγισης· υπενθυμίζει ότι ο εμπορικός αποκλεισμός της Κούβας, που βασίζεται τους εξωεδαφικούς νόμους ‘Helms-Burton’, έχει καταδικαστεί επανειλημμένως από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν το ζήτημα κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και να εργαστούν για την κατάργηση των διατάξεων αυτών, εάν χρειαστεί με προσφυγή κατά των ΗΠΑ στον ΠΟΕ·

9.  υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το πρόβλημα της Κύπρου είναι διεθνές και πρέπει να επιλυθεί με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, εξασφαλίζοντας έτσι την επανένωση της νήσου με μια διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, που θα είναι αποστρατιωτικοποιημένη, χωρίς εγγυητές και παρεμβάσεις, ως μια γέφυρα ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου·

10. επικροτεί τη νέα προσέγγιση του πυρηνικού αφοπλισμού από τον Πρόεδρο Ομπάμα και την υπογραφή της νέας Συνθήκης START τον Απρίλιο 2010· παροτρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν την αναζωογόνηση του ελέγχου των εξοπλισμών και του αφοπλισμού με διαπραγματεύσεις σε πολυμερές επίπεδο εντός του συστήματος του ΟΗΕ· καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ:

- να μην συνδέουν τον πυρηνικό αφοπλισμό με το απαραίτητο σχέδιο των ΗΠΑ/NATO για την πυραυλική άμυνα της Ευρώπης·

- να μην αντισταθμίζουν τα μέτρα πυρηνικού αφοπλισμού με συμβατικό εξοπλισμό·

- να παύσουν να εξελίσσουν νέες γενεές πυρηνικών όπλων πεδίου μάχης·

- να επικυρώσουν τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών·

- να επικυρώσουν τη σύμβαση της Οτάβα για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους·

- να επικυρώσουν τη σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς·

- να πάψουν να αντιτίθενται στο πρωτόκολλο συμμόρφωσης προς τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα βιολογικά και τοξικά όπλα·

- να συμβάλουν στην ενίσχυση του καθεστώτος της ΣΜΔ με την αυστηρή εφαρμογή όλων των σχετικών υποχρεώσεων, ιδίως δε του άρθρου 2 αυτής·

- να δώσουν νέα ώθηση στην εφαρμογή της σύμβασης για τα χημικά όπλα και στην ενίσχυση της οργάνωσής της·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

 

11. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών από διεθνείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ· απορρίπτει εκ νέου την ανταλλαγή συγκεντρωτικών δεδομένων των επιβατών με τις ΗΠΑ και με όλες τις τρίτες χώρες γενικώς στα πλαίσια της αποκαλούμενης καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

12. τονίζει τη σημασία των επικείμενων διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

13. τονίζει ότι μια τέτοια συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ θα πρέπει να λειτουργήσει ως συμφωνία ελάχιστων προδιαγραφών, που θα ισχύει για όλες τις μελλοντικές και, μετά από προκαθορισμένη μεταβατική περίοδο, για όλες τις υφιστάμενες συμφωνίες της ΕΕ ή κρατών μελών με τις ΗΠΑ για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων στο πλαίσιο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, και θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την οδηγία 95/46/ΕΚ·

14. τονίζει ότι πρέπει να ενημερώνεται πλήρως για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τις διεθνείς ανταλλαγές δεδομένων· παροτρύνει επομένως την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασαφηνίσουν πλήρως την κατάσταση σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες και τα μνημόνια συνεννόησης μεταξύ κρατών μελών και των ΗΠΑ που αφορούν την ανταλλαγή δεδομένων επιβολής του νόμου και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των ΗΠΑ για την άρση της υποχρέωσης θεώρησης, καθώς και με το πρόγραμμα Ενιαία Ασφάλεια·

15. έχει συγκλονιστεί από τις περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον πόλεμο του Ιράκ αποκαλύψεις που δημοσίευσε το Wikileaks· καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να δικάσουν τους υπεύθυνους για τα εγκλήματα αυτά·

16. ζητεί να διεξαχθεί διεθνής έρευνα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ όλων των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο του Ιράκ· καλεί τα κράτη μέλη του NATO να αποσύρουν αμέσως στα στρατεύματά τους από το Ιράκ·

17. επαναλαμβάνει την έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες που δεν συμμετέχουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο επικύρωσης ή, κατά περίπτωση, προσχώρησης στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα δεν τήρησε την υπόσχεσή του να κλείσει το κέντρο κράτησης του Γουαντάναμο μέχρι τα τέλη του 2009 και εμμένει για το άμεσο κλείσιμό του· καλεί τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις στρατιωτικές επιτροπές και να δικάσουν τους κρατουμένους του Γουαντάναμο που προτίθενται να διώξουν ποινικώς σε τακτικό πολιτικό ομοσπονδιακό δικαστήριο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης· εμμένει ότι οι κρατούμενοι που δεν πρόκειται να διωχθούν ποινικώς θα πρέπει να ελευθερωθούν αμέσως· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους υπέρ της απόφασης του Προέδρου Ομπάμα προσφέροντας άσυλο σε κρατούμενους του Γουαντάναμο που ελευθερώνονται·

19. καλεί την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να δώσει τέλος σε κάθε πρακτική έκτακτων συλλήψεων και παραδόσεων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν, κατά τις διαβουλεύσεις τους με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, την κατάσταση στα υπό αμερικανική διοίκηση κέντρα κράτησης στο Αφγανιστάν (Bagram) και να εμμείνουν για το κλείσιμό τους·

20. καλεί και πάλι τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή σε επίπεδο ομοσπονδίας και πολιτειών·

Οικονομικά ζητήματα

21. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ούτε μια νέα Διατλαντική Οικονομική Εταιρική Σχέση ούτε μια περιοχή ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει στόχο της ΕΕ στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ· υποστηρίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τις κοινωνικές πολιτικές τους καθώς και τις πολιτικές επί θεμάτων όπως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, και να ενισχύσουν τις οικονομικές σχέσεις τους με άλλες περιοχές του κόσμου·

22. θεωρεί ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ, ως περιοχές στις οποίες εδρεύουν τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου, χρειάζονται μια υπεύθυνη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών κρίσεων· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να δοθούν στις ρυθμιστικές αρχές των δύο πλευρών του Ατλαντικού μεγαλύτερες εξουσίες για τη διαχείριση της κατάρρευσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα είναι οι μέτοχοι και πιστωτές των τραπεζών - και όχι οι φορολογούμενοι - που θα καταβάλουν το τίμημα για τις αποτυχίες των τραπεζών·

23. πιστεύει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να επιστρέψει στην αρχική λειτουργία του, να λειτουργεί πρωταρχικά προς το δημόσιο συμφέρον, να δεχτεί χαμηλότερες αποδόσεις καθώς και συστήματα καταβολής πριμ που επιβραβεύουν την αποφυγή κινδύνων και την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων και όχι βραχυπρόθεσμων κερδών· τονίζει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας των βιομηχανικών χωρών και ιδίως των ΗΠΑ και ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ είναι υπερβολικά μεγάλος για το καλό των κοινωνιών και πρέπει να περιοριστεί σε υγιέστερο μέγεθος·

24. πιστεύει ότι οι ρυθμιστικές δομές που υπήρχαν πριν από την οικονομική και νομισματική κρίση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ υστερούσαν σε συνοχή και βασιζόντουσαν κυρίως σε διάσπαρτες μακροοικονομικές αναλύσεις και ότι, χωρίς τη συνοχή αυτών των ρυθμιστικών δομών σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κράτη ενήργησαν μεμονωμένα· παροτρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να τονίσουν τη σημασία ενός συστήματος εποπτείας και ρύθμισης που θα καταστήσουν υποχρεωτική, μεταξύ άλλων, την καταχώρηση των συναλλαγών· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν τη θέσπιση φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

25. παροτρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προς χαλιναγώγηση του πραγματοποιούμενου συναλλαγματικού πολέμου· υποστηρίζει ότι αυτός ο καθοδικός αγώνας δρόμου ολόκληρης της Ασίας πυροδοτήθηκε από τη χαλαρή νομισματική πολιτική των ΗΠΑ που μειώνει την αξία του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ και όλων των σημαντικών νομισμάτων· επισημαίνει ότι η οικονομία της ΕΕ ενδέχεται να αποτελέσει το σημαντικότερο θύμα του συναλλαγματικού πολέμου·

26. τονίζει ότι εμφανίζονται και πάλι και απειλούν την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία απασχόλησης οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες που ανακουφίστηκαν προσωρινά από τη χρηματοπιστωτική κρίση· υποστηρίζει ότι τα μεγάλα εξαγωγικά πλεονάσματα πρέπει να βασίζονται σε μεγαλύτερη εγχώρια ζήτηση·

27. πιστεύει ότι, ενόψει της εντατικοποίησης των εμπορικών συναλλαγών, η ΕΕ θα έπρεπε να διασφαλίσει ότι δεν πραγματοποιείται κοινωνικό ντάμπιγκ, δεδομένου του χαμηλού επιπέδου των κοινωνικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, όπως η καταστροφική κατάσταση του συστήματος εθνικής υγείας·

28. πιστεύει ότι η εδραίωση εμπορικών δεσμών με τις ΗΠΑ, όπως και με κάθε τρίτη χώρα, πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της κατάργησης της θανατικής ποινής, του σεβασμού του δικαιώματος των κρατουμένων σε δίκαιη δίκη, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων κάθε είδους και της επικύρωσης και του σεβασμού των σημαντικότερων διεθνών συμβάσεων·

29. επισημαίνει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων των μη δασμολογικών μέτρων (ΜΔΜ) στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ· τονίζει ότι, σύμφωνα με τη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ΜΔΜ στο εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΕ-ΗΠΑ, η εξάλειψη ή μείωση των ΜΔΜ θα αύξανε τα έσοδα της ΕΕ· υποστηρίζει με επιμονή ότι η αντιμετώπιση των ρυθμιστικών θεμάτων που αφορούν τα ΜΔΜ δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος της προστασίας του καταναλωτή στους τομείς της υγείας, της δημοσιονομίας, της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος·

30. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συζητήσουν με τους διατλαντικούς εταίρους τον τρόπο για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών σε φάρμακα και να αντιταχθούν έντονα στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ να περιλαμβάνουν σε όλες τις διμερείς συμφωνίες που διαπραγματεύονται με αναπτυσσόμενες χώρες ρήτρες με τις οποίες οι χώρες αυτές παραιτούνται από την επίκληση της διατάξεως της Συμφωνίας TRIPS της Ντόχα που τους επιτρέπει να παράγουν και εισάγουν γενόσημα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων δημόσιας υγείας (AIDS, φυματίωση, κ.λπ.)·

31. πιστεύει ότι, αφού η γραμματεία του ΠΟΕ επισήμανε και πάλι κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 την αρνητική επίπτωση του νόμου των ΗΠΑ "Farm Bill 2008" επί των παραγωγών τρίτων χωρών, θα πρέπει το θέμα αυτό να τεθεί από την ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ·

32. πιστεύει ότι το δικαίωμα εξασφάλισης τροφίμων και ασφαλούς περιβάλλοντος είναι το αίτιο πολλών εμπορικών διενέξεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως οι διαφορές σχετικά με το κρέας που υφίσταται ορμονική μεταχείριση και τα προϊόντα με ΓΤΟ, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενεργήσουν σύμφωνα με την ισχύουσα στην ΕΕ νομοθεσία και προς υπεράσπισή της·

Αλλαγή του κλίματος

33. υποστηρίζει ότι η αλλαγή του κλίματος, η εναλλακτική παραγωγή ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση πρέπει να καταστούν προτεραιότητες της ατζέντας του ΔΟΣ· παροτρύνει το ΔΟΣ, στο πλαίσιο αυτό, να συνεργαστεί επί μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που λαμβάνονται προς καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· ζητεί στενότερη ρυθμιστική συνεργασία στον τομέα των προτύπων ενεργειακής απόδοσης προϊόντων·

34. καλεί τις ΗΠΑ και την ΕΕ, καθώς και όλους τους διεθνείς εταίρους, να προτείνουν στη διάσκεψη της Κανκούν για την αλλαγή του κλίματος πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για μειώσεις εκπομπών με βάση την αρχή της ‘κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης’, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με το στόχο των 2°C και να μην προδικαστεί το όριο θερμοκρασίας του 1,5°C, ώστε να γίνει πιθανότατη η διασφάλιση της επιβίωσης όλων των εθνών, λαών και οικοσυστημάτων·

35. υποστηρίζει ότι μια διεθνής συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει συλλογικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις αναπτυσσόμενες χώρες γύρω στο ανώτατο όριο του φάσματος που πρότεινε η  Διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) (25-40%) για το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, δεδομένου ότι πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι χρειάζεται μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 40% προκειμένου να επιτευχθεί περιορισμός της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 2°C με πιθανότητα επιτυχίας μόνο 50%· εμμένει ότι οι μειώσεις αυτές πρέπει να είναι εγχώριες, δεδομένου ότι θα πρέπει να τεθεί κατάλληλος μακροπρόθεσμος στόχος για την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες αναπτυγμένες χώρες για τον περιορισμό των εκπομπών τουλάχιστον κατά 80-95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.