Förslag till resolution - B7-0617/2010Förslag till resolution
B7-0617/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet)

16.11.2010

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab‑Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philip Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0617/2010

Förfarande : 2010/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0617/2010
Ingivna texter :
B7-0617/2010
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0617/2010

Europaparlamentets resolution om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av den konsoliderade texten till handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning av den 15 november 2010,

–   med beaktande av strategin för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om insynen och läget i Acta‑förhandlingarna,

–   med beaktande av sin skriftliga förklaring 12/2010 om bristen på en transparent process och eventuellt tvivelaktigt innehåll när det gäller handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta),

–   med beaktande av plenardebatten den 20 oktober 2010 om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning,

–   med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut om klagomål 90/2009/(JD)OV angående tillgång till Acta-dokument,

–   med beaktande av den svenska justitieministerns uttalanden om Acta-avtalet den 21 oktober 2010,

–   med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttranden över EU:s pågående förhandlingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) och skrivelsen till kommissionen från Arbetsgruppen för uppgiftsskydd,

–   med beaktande av direktivet om e-handel (2000/31/EG), direktivet om informationssamhället (2001/29/EG) och kommissionens meddelande om en digital agenda för Europa,

–   med beaktande av rapporten ”Rethinking creative rights for the Internet age” från Europarådets kommitté för kultur, vetenskap och utbildning (dokument nr 12101, 7 januari 2010),

–   med beaktande av Europaparlamentets beslut av den 20 oktober 2010 om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen (2003/C 321/01),

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om en konsekvent utvecklingspolitik,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

–   med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips),

–   med beaktande av Dohaförklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa, som antogs av WTO den 14 november 2001,

–   med beaktande av WTO:s tvistemål DS409, Europeiska unionen och en medlemsstat – beslag av generiska läkemedel under transitering,

–   med beaktande av WTO:s tvistemål DS362, Kina – åtgärder som påverkar skyddet för immateriella rättigheter och säkerställandet av detta skydd,

–   med beaktande av WTO-medlemmars inlägg om Acta-avtalet vid WTO:s Trips-rådet den 26–27 oktober 2010,

–   med beaktande av WTO:s pressmeddelande av den 8–9 juni 2010 om Trips-rådet,

–   med beaktande av Wienkonventionen om traktaträtten, utfärdad i Wien den 23 maj 1969,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Acta-förhandlarna har framhållit att säkerställandet av skyddet för de immateriella rättigheterna är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten i alla branscher och i hela världen. Den 6 oktober 2010 offentliggjorde Acta-förhandlarna en i stort sett slutgiltig text, och kommissionen informerade därefter parlamentet och dess ansvariga utskott. Den slutgiltiga paketlösningen som undanröjer de reservationer mot Acta-texten som gjordes efter Tokyorundan godtogs av de återstående parterna, och texten offentliggjordes därefter den 15 november 2010.

B.  Kommissionen har upprepade gånger framhållit vikten av att säkerställa skyddet av geografiska beteckningar. Parterna har enats om att Acta-avtalet ska säkerställa skyddet av geografiska beteckningar i de allmänna avsnitten, liksom i de civilrättsliga, tullrelaterade och digitala avsnitten.

C.  Kommissionen har hänvisat till Europeiska ombudsmannens beslut för att motivera att Acta-avtalet förhandlas fram som ett handelsavtal och inte som ett tvingande avtal. Europeiska ombudsmannen ansåg att ingåendet av Acta-avtalet kan innebära att EU måste föreslå och anta ny lagstiftning och att Acta-avtalet i så fall skulle utgöra den enda eller den viktigaste aspekten i en sådan ny lagstiftning samt att medborgarna i så fall skulle ha ett uppenbart intresse av att informeras om avtalet. En del regeringar anser att Acta-avtalet kommer att kräva ändringar i nationell lagstiftning som stärker polisens befogenheter att agera på eget initiativ för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter.

D.  De institutionella arrangemangen i Acta-avtalet ger Acta-kommittén behörighet bland annat i fråga om genomförandet och tillämpningen av avtalet, ändringar i avtalet, icke‑statligt deltagande och beslut om kommitténs regler och förfaranden. Enligt artikel 21 i EU-fördraget ska unionen verka för att främja demokrati.

E.  I Wienkonventionen om traktaträtten fastställs betydelsen av förberedande arbete i samband med tolkning av fördrag. Uttalanden av kommissionen om delar av Acta-avtalet, särskilt ”three strikes”-åtgärderna, motsäger de få förberedande texter som finns allmänt tillgängliga.

F.  Kommissionen konstaterade i sitt meddelande av den 19 oktober 2010 att ”EU:s åtgärder bör vara oklanderliga med avseende på de grundläggande rättigheterna” och att ”EU bör föregå med gott exempel på området”. I ett uttalande i plenum den 20 oktober 2010 sade kommissionen dessutom att Acta-avtalet ännu inte är paraferat och att kommissionen, i sin roll som förhandlare, har företrädesrätt att bestämma när förhandlingarna är tekniskt slutförda och avtalet kan paraferas.

G.  Syftet med direktiv 2001/29/EG är att skapa ett harmoniserat regelverk för upphovsrätt och närstående rättigheter. Artikel 5 i direktivet innehåller en uttömmande förteckning över möjliga undantag och inskränkningar och begränsar medlemsstaternas möjlighet att införa nya undantag och inskränkningar, något som Europarådet betecknat som ett ”misslyckande”. I Acta-avtalet behandlas inte möjligheten att utvidga existerande undantag och inskränkningar, och detta kan komma att begränsa nationella domstolars handlingsutrymme att tolka existerande undantag på ett flexibelt sätt. Genom den tekniska utvecklingen har formerna för skapande, produktion och utnyttjande av kreativa verk mångfaldigats och diversifierats, och en rättvis avvägning mellan rättighetsinnehavarnas och användarnas intressen kräver nya förhållningssätt för att skapa en mer flexibel tillgång till sådana verk genom digital teknik. Kommissionen förbereder för närvarande ett lagstiftningsförslag om anonyma verk för att underlätta digitaliseringen och spridningen av kulturella verk i Europa.

H.  Acta-parterna har enats om att inbegripandet av patent i det civilrättsliga avsnittet ska vara frivilligt. Acta-förhandlarna har försäkrat att Acta-avtalet inte kommer att hindra gränsöverskridande överföring av lagliga generiska läkemedel. Parlamentet har i en resolution och i en skriftlig förklaring påpekat att åtgärder som syftar till att stärka befogenheterna att företa gränsöverskridande inspektioner och beslagta varor inte får påverka den globala tillgången till lagliga och säkra läkemedel till överkomliga priser. Rådets förordning (EG) nr 1383/2003, vars bestämmelser för närvarande diskuteras i ett WTO-tvistemål, föreskriver åtgärder för gränskontroll avseende varor under transitering. Företag, tillverkare av generiska läkemedel och försvarare av global hälsa har varnat för ett inbegripande av patent i Acta-avtalet och för de potentiellt skadliga effekterna på den tekniska innovationen, tillgången till läkemedel och den generiska konkurrensen.

I.   Parlamentet står fast vid sin åsikt från sin skriftliga förklaring att Internetleverantörer inte ska hållas ansvariga för de uppgifter som de överför eller mottar via sina tjänster i en sådan utsträckning att det innebär att sådana uppgifter måste granskas i förväg eller filtreras. I sitt yttrande om Acta-avtalet varnar dock datatillsynsmannen för att Internetleverantörer kan ”infoga klausuler i kundernas avtal som gör det möjligt att övervaka deras uppgifter och säga upp deras abonnemang”.

J.   I sin resolution av den 10 mars uttryckte parlamentet djup oro över att ingen rättslig grund upprättades före Acta-förhandlingarna. Det straffrättsliga avsnittet i Acta-avtalet innehåller bestämmelser om straffrättsliga förfaranden, straffrättsligt ansvar, straffbara handlingar samt straffrättsliga åtgärder och påföljder. Rådets ordförandeskap har förhandlat fram de straffrättsliga villkoren i Acta-avtalet. Definitionen av kommersiell omfattning i de straffrättsliga åtgärderna i Acta-avtalet är vidare än WTO:s tolkning i målet om Kina och säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

 

K.  Acta-parterna har förbundit sig att fullgöra sina skyldigheter i artikel 7 i Trips-avtalet att bidra till främjandet av teknisk innovation. Grundläggande EU-politik om driftskompatibilitet vilar på bestämmelser i unionslagstiftningen till stöd för bakåtkompilering.

L.  En del viktiga skyddsåtgärder har införts i de senaste versionerna av Acta-avtalet, både i ingressen och i de faktiska bestämmelserna. Acta-bestämmelserna kan fortfarande komma att begränsa tillämpningen av undantag enligt nationell lagstiftning, kräva ändringar i lagstiftningen i överensstämmelse med skärpta normer för skadestånd och andra påföljder eller hindra införandet av ansvarsregler i syfte att begränsa ersättningen vid överträdelser. I artikel 1.2 i avtalet fastställs att varje part ska ha rätt att själv besluta hur bestämmelserna i avtalet ska genomföras inom ramen för landets egna rättssystem och rättspraxis. Det finns inga allmänna bestämmelser som tillåter att en part ignorerar de särskilda bestämmelserna i Acta-avtalet.

M.  Syftet för de förhandlande parterna är att utvidga Acta-avtalet till att även omfatta handelspartner i utvecklingsländer och tillväxtländer. Viktiga handelspartner har i WTO:s Trips-råd hävdat att Acta-avtalet kan strida mot Trips-avtalet och andra WTO-avtal, utgöra en risk för WTO:s regler och förfaranden genom att gå utanför WTO:s rättsliga ram, rubba jämvikten mellan rättigheter, skyldigheter och möjligheter till flexibilitet, som omsorgsfullt förhandlats fram i olika WTO-avtal, snedvrida handeln eller skapa handelshinder samt undergräva den inbyggda flexibiliteten i Trips och Dohaförklaringen om Trips och folkhälsa, exempelvis i fråga om folkhälsa och handel med generiska mediciner.

1.  Europaparlamentet lovordar kommissionens ansträngningar att förbättra insynen i Acta‑förhandlingarna och dess åtagande att skydda EU:s innovation och konkurrenskraft. Parlamentet konstaterar att en noggrann avvägning mellan intressena för rättighetsinnehavarna och samhället i stort är av avgörande betydelse för att säkra EU:s ledande roll i kunskapsekonomin, och välkomnar det konstruktiva samarbetet mellan kommissionen och parlamentet i det ändrade ramavtalets anda.

2.  Europaparlamentet stöder kommissionens ambition att säkerställa fullständig efterlevnad av unionslagstiftningen om geografiska beteckningar, men beklagar att det saknas påtagliga förbättringar för att säkerställa skyddet av geografiska beteckningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja europeiska produkter i världsekonomin genom att säkerställa skyddet av geografiska beteckningar i Acta-avtalet och se till att de behandlas på samma sätt som andra immateriella rättigheter.

3.  Europaparlamentet noterar ombudsmannens beslut och anser att medborgarna har ett tydligt intresse av att hållas underrättade och kontrollera att allmänintresset tillgodoses, i synnerhet om Acta-avtalet skulle kräva lagstiftning. Den offentliga kritiken av sekretessen kring förhandlingarna är en tydlig signal på att den förhandlingsväg som valts är politiskt ohållbar. Parlamentet erinrar kommissionen om dess skyldighet enligt artikel 15 i EUF‑fördraget att ”främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta” och att ”utföra sitt arbete så öppet som möjligt”. Parlamentet uppmanar kommissionen att innan den paraferar avtalstexten skapa möjlighet att ta emot och vederbörligen beakta EU‑medborgares synpunkter om texten.

4.  Europaparlamentet anser att Acta-kommittén bör agera på ett öppet, inkluderande och transparent sätt. Kommissionen uppmanas därför att innan den paraferar avtalet ge rekommendationer om demokratiska styrelseformer i Acta-kommittén, särskilt i fråga om deltagande av berörda parter, och att fastlägga de särskilda förfaranden som ska tillämpas vid ändringar av avtalet, bland annat processer som garanterar insyn, medger involvering av allmänheten i linje med EU:s skyldigheter enligt artikel 15 i EUF-fördraget och specificerar parlamentets roll.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra allt relevant förberedande arbete, så att parlamentet kan fatta ett välgrundat politiskt beslut om innebörden i avtalets texter.

6.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen inte paraferar Acta-avtalet innan den har slutfört och offentliggjort en utvärdering av avtalets betydelse för de grundläggande rättigheterna i enlighet med meddelandet av den 19 oktober 2010.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i god tid innan den paraferar avtalet förse det ansvariga utskottet med skriftliga bevis för att Acta-avtalet inte kommer att begränsa harmoniseringen av undantag och inskränkningar för upphovsrätt och närstående rättigheter i EU, inte kommer att begränsa möjligheten att i framtiden utvidga undantagen och inskränkningarna bortom dem som förtecknas i direktiv 2001/29/EG, inte kommer att hindra framtida politiska beslut och rättsliga åtgärder som syftar till att med hjälp av undantag öka tillgången till kreativa verk i takt med de tekniska framstegen och inte kommer att begränsa lagstiftningsåtgärder avseende anonyma verk som kommissionen överväger eller förhindra att medlemsstaterna inför lagstiftning i syfte att öka tillgången till upphovsrättsskyddade anonyma verk och begränsa ersättningen vid intrång i sådana verk.

8.  Europaparlamentet noterar att patent otvivelaktigt kommer att fortsätta att omfattas av flera avsnitt i Acta-avtalet. Att tillämpa civilrättsliga verkställighetsåtgärder på patent i Acta-avtalet skulle allvarligt kunna hämma tillgången till lagliga, livräddande läkemedel till överkomliga priser, bidra till att försena marknadsinträdet för generiska läkemedel och snedvrida konkurrensen. Parlamentet anser att betydligt höjda skadestånd och stränga påföljder för eventuella immaterialrättsliga intrång kommer att skapa rättsosäkerhet och verka avskräckande på tillverkare och tredje parter involverade i tillverkning, försäljning eller distribution av generiska läkemedel, såsom tillverkare av aktiva farmaceutiska substanser, humanitära organisationer, grundare av hälsoprogram och läkemedelstillsynsmyndigheter, särskilt om dessa bestämmelser tillämpas på varor under transitering.

9.  Europaparlamentet konstaterar att patentanspråk ofta är föremål för handelstvister, och hyser farhågor om att tillämpning av civilrättsliga verkställighetsåtgärder på patent i Acta‑avtalet kan komma att öka investeringsrisken och osäkerheten på marknaden, utgöra ett hot mot teknisk innovation – särskilt i sektorer där det är svårt att fastställa intrång – bromsa spridningen av grön teknik som är nödvändig för de globala insatserna mot klimatförändringarna, hota en effektiv kunskapsspridning, utvecklingen av en gemensamhetsekonomi och den offentliga sektorns vitalitet samt förskjuta tyngdpunkten bort från allmänintresset genom att patent kan komma att tillämpas på levande varelser, naturprodukter och traditionella läkemedel. Parlamentet uppmanar kommissionen att innan den paraferar avtalet ta upp de omfattande farhågor som kommer till uttryck i denna resolution med avseende på möjligheten att tillämpa civilrättsliga bestämmelser på patent, och att därefter lägga fram en rapport för parlamentet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan den paraferar avtalet lägga fram en rättslig analys för parlamentet av innebörden i samt lagligheten och genomförbarheten hos Acta-avtalets eftersträvade strategier i fråga om samarbete mellan tjänsteleverantörer och rättighetsinnehavare, särskilt hur man ska garantera att samarbete inom näringslivet inte kommer att begränsa medborgarnas grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till personlig integritet, rätten till yttrandefrihet och rätten till ett korrekt rättsförfarande. Parlamentet påminner kommissionen om att den enligt 2003 års interinstitutionella avtal inte har rätt att stödja själv- och samregleringsmekanismer om det innebär att grundläggande rättigheter, till exempel yttrandefriheten, äventyras. Kommissionen uppmanas även att bedöma huruvida Acta-avtalet på det stora hela kan komma att ändra EU-lagstiftningens nuvarande jämvikt mellan Internetleverantörers rättsliga skyldigheter att dels skydda slutanvändarnas personuppgifter, dels tillkännage sådana uppgifter för innehavare av immateriella rättigheter eller för administrativa och rättsliga myndigheter.

11. Europaparlamentet upprepar sin djupa oro från den 10 mars om avsaknaden av rättslig grund. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra behörighetsfördelningen mellan rådet och kommissionen i fråga om Acta-avtalets straffrättsliga avsnitt, bland annat med avseende på paraferingen av avtalet. Parlamentet yrkar på att få bevis för att den rättsliga grunden för Acta-förhandlingarna är helt förenlig med Lissabonfördraget, innan avtalet paraferas. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att innan avtalet paraferas lägga fram en rättslig bedömning av huruvida Acta-avtalets definition av kommersiell omfattning är förenlig med WTO:s avgörande i målet om Kina, fullt ut överensstämmer med EU:s proportionalitets- och subsidiaritetsprinciper och inte kommer att begränsa medlemsstaternas möjligheter att tillämpa nationella undantag för straffrättsliga verkställighetsåtgärder.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i god tid innan avtalet paraferas uttryckligen bekräfta att Acta-bestämmelser inte inkräktar på bestämmelser i EU:s regelverk, särskilt bestämmelserna i direktivet om datorprogram 91/250/EEG och direktivet om informationssamhället 2001/29/EG, och medlemsstaternas genomförande av dessa, som i vissa fall möjliggör bakåtkompilering av datorprogram och kringgående av tekniska skyddsåtgärder för att trygga driftskompatibiliteten och på så sätt främja konkurrens och innovation.

13. Europaparlamentet välkomnar de förbättringar i utkastet till Acta-avtal som ger bättre skydd för den personliga integriteten, folkhälsan och vissa av Trips-avtalets skyddsbestämmelser. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida skyddsbestämmelserna i Acta-avtalet även kan tillämpas på bestämmelserna om verkställande. Kommissionen uppmanas att bevisa att Acta-avtalet inte kommer att hindra medlemsstaterna eller unionen från att utnyttja den flexibilitet som Trips-avtalet erbjuder i syfte att garantera ett brett spektrum av framtida politiska valmöjligheter. Kommissionen uppmanas också att presentera en rättslig utvärdering av huruvida Acta-avtalet de facto kommer att vara ett bindande avtal och huruvida dess artikel 1.2 ger utrymme för en allmän flexibilitet när det gäller alla eventuella delar i nationell lagstiftning som kan stå i strid med Acta-avtalet. Parlamentet begär vidare att kommissionen ska föreslå mekanismer som ger parterna flexibilitet att anta legitima undantag från skyldigheterna enligt avtalet, inom ramen för avtalstexten eller Acta-kommitténs förfaranden.

14. Europaparlamentet anser att kommissionen bör förespråka tillräckligt flexibla förfaranden och villkor för anslutning till Acta-avtalet och ta hänsyn till de anslutande ländernas utvecklingsnivå, behov och mål, i överensstämmelse med rådets slutsatser om en konsekvent utvecklingspolitik. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet om Acta-avtalets möjliga inverkan på EU:s utrikes- och utvecklingspolitik, särskilt när det gäller dess roll i WTO och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) och Trips plus-bestämmelserna i Acta-avtalet.

15. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning av den 10 mars till kommissionen att innan avtalet paraferas utvärdera hur tillämpningen av Acta-avtalet skulle inverka på grundläggande rättigheter och uppgiftsskydd, på EU:s nuvarande ansträngningar att harmonisera åtgärderna för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter samt på e-handeln. Parlamentet begär också en utvärdering av de potentiella kostnaderna av att styra rättsliga resurser för säkerställandet av skyddet till fall av civilrättsliga överträdelser genom de internationella Acta-ramarna, mot bakgrund av avtalets främsta mål att bekämpa spridningen av varumärkesförfalskning och piratkopiering.

16. Europaparlamentet erinrar om att parlamentets godkännande av Acta-avtalet kommer att vara avhängigt av att kommissionen och rådet fullt ut samarbetar med parlamentet på jämbördig fot och helt och hållet fullgör denna resolution, särskilt när det gäller paraferingen av avtalet, med vederbörlig hänsyn till parlamentets åsikter.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet samt regeringarna och parlamenten i de länder som deltar i Acta‑förhandlingarna.