Предложение за резолюция - B7-0618/2010Предложение за резолюция
B7-0618/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)

17.11.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere от името на групата PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil от името на групата ECR

Процедура : 2010/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0618/2010
Внесени текстове :
B7-0618/2010
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0618/2010

Резолюция на Европейския парламент относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)

Европейският парламент,

–    като взе предвид членове 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–    като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–    като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–    като взе предвид своето решение от 20 октомври 2010 г. за преразглеждане на рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия,

–    като взе предвид пленарните разисквания от 20 октомври 2010 г. относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането,

–    като взе предвид проекта на търговско споразумение за борба с фалшифицирането от 2 октомври 2010 г.,

–    като взе предвид решението на Европейския омбудсман по повод жалба 90/2009/(JD)OV във връзка с достъпа до документи на ACTA,

–    като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета,

–    като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество между Парламента, Съвета и Комисията (2003/C 321/01),

–    като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация (СТО),

–    като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че борбата с фалшифицирането представлява ключов елемент в политическата стратегия на ЕС с оглед на гарантирането на справедливост, равнопоставеност на нашите производители, запазване на трудовата заетост за гражданите и спазване на принципите на правовата държава,

Б.   като има предвид, че за да бъде по-ефективна, борбата с фалшифицирането – което е явление в световен мащаб – изисква по-силно международно сътрудничество между главните световни действащи лица,

В.   като има предвид, че въпреки няколко опита за постигане на многостранен подход - което продължава да бъде главната цел в стратегията на ЕС - това не беше постигнато поради съпротивата и противопоставянето на други световни действащи лица, и като има предвид, че поради това многостранното споразумение изглежда най-добрият начин да се обърне внимание на конкретните безпокойства на международно равнище,

 

Г.   като има предвид, че както Комисията нееднократно е заявявала, ACTA единствено разглежда мерки по прилагането и не включва разпоредби за изменение по същество на правото, свързано с правата върху интелектуалната собственост (ПИС), на ЕС или други страни по ACTA, а по-скоро за първи път създава всеобхватна международна рамка, която да подпомага страните в усилията им за ефективна борба с нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, и следователно не означава никакво изменение на достиженията на правото на ЕС,

Д.  като има предвид, че в много области, в т.ч. разпоредбите относно цифровия сектор и обхвата на задължителните гранични мерки, ACTA надхвърля приложното поле на ТРИПС и следователно предоставя по-добра защита на притежателите на права,

Е.   като има предвид, че след силно представяне от страна на Парламента равнището на прозрачност на преговорите за ACTA принципно се подобри и от кръга преговори в Нова Зеландия Парламентът е изцяло информиран за хода на тези преговори; като има предвид, че той се запозна с договорения текст една седмица след приключването на последния кръг в Япония,

Ж.  като има предвид, че договореният текст отразява основните безпокойства, изразени от Парламента през изминалите месеци, в т.ч. въпроси като спазване на основните права, зачитането на правото на личен живот и защита на личните данни, зачитане на важната роля на свободния интернет, значението на запазването на ролята на доставчиците на услуги, както и необходимостта от гарантиране на достъпа до лекарствени средства, като в преамбюла на споразумението беше включено позоваване на Декларацията от Доха по споразумението ТРИПС и общественото здраве, приета на 14 ноември 2001 г.,

З.   като има предвид, че Комисията неколкократно потвърждава колко е важно да се прилага защита на географските означения; като има предвид, че страните по споразумението се договориха ACTA да осигури прилагането на географските означения;

И.  като има предвид, че като пазител на Договорите Комисията е задължена да спазва достиженията на правото на ЕС при преговори по международни споразумения, които оказват влияние върху законодателството на ЕС, и като има предвид, че Комисията се ангажира да предоставя незабавна и пълна информация на Парламента на всеки етап от преговори по международни споразумения,

Й.  като има предвид, че е съществено важно да се гарантира, че разработването на мерки за прилагане на ПИС се извършва по начин, невъзпрепятстващ иновациите или конкуренцията, неуронващ ограниченията на ПИС и защитата на личните данни, неограничаващ свободния поток информация и необременяващ неправомерно законната търговия,

К.  като има предвид, че всяка договореност на Европейския съюз по ACTA трябва изцяло да спазва достиженията на правото на ЕС, като това се отнася особено до законовите задължения, наложени на ЕС във връзка със зачитането на правото на личен живот и защита на личните данни, както са посочени в Директива 95/46/EО, Директива 2002/58/EО и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз,

Л.  като има предвид, че вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. Парламентът ще трябва да даде одобрението си за текста на споразумението ACTA, преди то да влезе в сила в ЕС,

1.        приветства публикуването на проекта за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането от 2 октомври 2010 г. след Токийския кръг преговори и очаква Комисията да представи на Европейския парламент и на обществеността окончателния текст на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането след срещата за технически преговори, която ще се проведе в Сидни от 30 ноември до 3 декември 2010 г.;

 

2.        отново изразява мнението си, че борбата с фалшифицирането е приоритет във вътрешната и международната му политическа стратегия и че международното сътрудничество е ключов елемент за постигане на тази цел;

 

3.        съзнава напълно, че постигнатото споразумение няма да разреши комплексния и многостранен проблем с фалшифицирането; въпреки това счита, че е направена стъпка напред в правилната посока;

 

4.        приветства многократните изявления на Комисията, че прилагането на разпоредбите на ACTA – особено разпоредбите относно процедурите за защита на авторското право в цифровата среда – напълно съответстват на достиженията на правото на ЕС и че това споразумение няма да въведе нито персонални проверки, нито така наречената процедура на „три предупреждения“; на никоя страна, подписваща споразумението АСТА, и по-специално на ЕС няма да бъде наложено задължение по споразумението за прекъсване на достъпа до интернет след три предупреждения или подобен режим;

 

5.        приветства факта, че в преамбюла на съвещателния проектотекст от 2 октомври 2010 г. се потвърждава целта на ACTA да предостави ефективни и подходящи средства за прилагане на правата върху интелектуалната собственост, които допълват споразумението ТРИПС, като взема предвид различията в съответните правни системи и практики на страните по споразумението ACTA; и заявява, че принципите, изложени в Декларацията от Доха по споразумението ТРИПС и общественото здраве, приети на 14 ноември 2001 г. от СТО на Четвъртата министерска конференция на СТО, проведена в Доха, Катар, представляват градивната основа, върху която се основава съвещателният текст на ACTA от 2 октомври 2010 г. и по тази причина всяко прилагане на ACTA следва да се съобразява с тези принципи;

 

6.        подчертава, че ACTA няма да промени достиженията на правото на ЕС по отношение на прилагането на ПИС, тъй като законодателството на ЕС вече е значително по-напреднало в сравнение с действащите международни стандарти и по тази причина представлява възможност за обмен на най-добри практики и насоки в тази област;

 

7.        счита, че ACTA представлява инструмент за подобряване на равнището на ефективност на тези стандарти, които ще бъдат от полза за износа на ЕС и ще защитават носителите на права в дейността им на световния пазар, където те понастоящем се сблъскват със систематично и широко разпространено нарушаване на авторските им права, търговски марки, патенти, дизайни и географски означения;

 

8.        подчертава значението на защитата на географските означения за европейските дружества и заетостта в ЕС; признава полаганите от Комисията усилия за включване на защитата на географските означения в обхвата на ACTA;

 

9.        изказва съжаление за това, че в член 1.X споразумението не дава определение на „фалшифицирани географски означения“, тъй като този пропуск може да създаде объркване или най-малкото да усложни задачите на административните и съдебните органи при тълкуването и прилагането на ACTA;

 

10       приветства включването на думата „може“ в член 2.14.3 („Всяка страна може да предвиди наказателни производства и санкции….“

 

11.      приветства факта, че по настояване на ЕС страните се споразумяха, криминализирането на запис на филм с видеокамера да бъде факултативно (член 2.14.3 и член 2.15);

 

12.      отбелязва решението, произнесено от Омбудсмана по дело 90/2009 с жалбоподател нидерландска фондация, в което той счита, че „разкриването на документите би имало отрицателно въздействие върху установения климат на доверие в текущите преговори със САЩ и Япония и че това може да затрудни откритото и конструктивно сътрудничество“, във връзка с това продължава да вярва, че при международните търговски преговори би трябвало да се намери подходящ баланс между прозрачност и поверителност;

 

13.      приветства факта, че членството в ACTA не е ексклузивно и позволява на допълнителен брой развиващи се страни и страни с бързо развиваща се икономика да се включат в него, като по този начин допринасят за постигане на широко разпространена защита на ПИС, както и за борбата срещу фалшификацията в световен мащаб; счита, че в бъдеще споразумението ACTA може да постигне потенциално многостранно равнище;

 

14.      подчертава, че всяко решение, взето от Комисията като част от Комитета на ACTA, трябва да бъде в обсега на действие на достиженията на правото на ЕС и не може да изменя едностранно съдържанието на ACTA. ето защо счита, че всяко предвидено изменение на ACTA ще трябва да бъде прието от Европейския парламент и Съвета в съответствие с член 207 и член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

 

15.      призовава Комисията да потвърди, че прилагането на ACTA няма да има въздействие върху основните права и защитата на данните и върху продължаващите усилия на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на ПИС и върху електронната търговия;

 

16.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията както и на правителствата и парламентите на държавите, страни по преговорите за ACTA.