Návrh usnesení - B7-0618/2010Návrh usnesení
B7-0618/2010

NÁVRH USNESENÍ o obchodní dohodě proti padělání (ACTA)

17. 11. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere za skupinu PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil za skupinu ECR

Postup : 2010/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0618/2010
Předložené texty :
B7-0618/2010
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0618/2010

Usnesení Evropského parlamentu o obchodní dohodě proti padělání (ACTA)

Evropský parlament,

–    s ohledem na články 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–    s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2010 o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA (obchodní dohodě proti padělání),

–    s ohledem na své rozhodnutí ze dne 20. října 2010 o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí,

–    ohledem na rozpravu o dohodě ACTA, která proběhla na plenárním zasedání dne 20. října 2010,

–    s ohledem na návrh obchodní dohody proti padělání ze dne 2. října 2010,

–    s ohledem na rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv ve věci stížnosti č. 90/2009/(JD)OV, která se týká přístupu k dokumentům souvisejícím s dohodou ACTA,

–    s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1383/2003,

–    s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů, která byla uzavřena mezi Parlamentem, Radou a Komisí (2003/C 321/01),

–   s ohledem na dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Světové obchodní organizace (WTO),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že boj proti padělání je klíčovým prvkem politické strategie EU, který má zajistit spravedlnost, stejné podmínky výrobcům, zachování zaměstnanosti občanů a dodržování zásad právního státu,

B.   vzhledem k tomu, že boj proti padělání, které je celosvětovým jevem, vyžaduje lepší mezinárodní spolupráci nejvýznamnějších světových aktérů, neboť jenom tak bude účinnější,

C.  vzhledem k tomu, že přes několik pokusů o dosažení vícestranného přístupu, který je nadále hlavním cílem strategie EU, není s ohledem na vzdor a odpor ze strany dalších světových aktérů možné o něj dále usilovat, a vzhledem k tomu, že proto bude zřejmě nejlepším řešením konkrétních obav na mezinárodní úrovni mnohostranná dohoda,

D.  vzhledem k tomu, že – jak Komise opakovaně uvedla – se dohoda ACTA zabývá pouze donucovacími opatřeními a neobsahuje ustanovení, jež by upravovala podstatná právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví Evropské unie či ostatních stran dohody ACTA, avšak poprvé vytváří komplexní mezinárodní rámec, který by měl být stranám nápomocen v jejich úsilí o účinný boj proti porušování práv k duševnímu vlastnictví, a nepovede tedy proto k žádným změnám acquis communautaire,

E.   vzhledem k tomu, že dohoda ACTA přesahuje v mnoha oblastech působnost dohody TRIPS, včetně ustanovení týkajících se digitální oblasti a rozsahu povinných opatření na hranicích, a zajišťuje tak držitelům práv lepší ochranu,

F.   vzhledem k tomu, že v návaznosti na důrazné protesty Parlamentu se úroveň transparentnosti jednání o dohodě ACTA výrazně zlepšila a že od kola jednání na Novém Zélandu je Parlament o vývoji tohoto jednání plně informován; a vzhledem k tomu, že se Parlament s dohodnutým zněním seznámil týden po ukončení posledního kola jednání v Japonsku,

G.  vzhledem k tomu, že dohodnuté znění odráží hlavní obavy, které Evropský parlament v nedávných měsících vyjádřil, včetně obav týkajících se například otázky dodržování základních práv, ochrany soukromí a ochrany údajů, respektování významné úlohy svobodného internetu, zabezpečení úlohy poskytovatelů služeb a potřeby zajištění přístupu k lékům, s tím, že preambule dohody obsahuje odkaz na prohlášení z Dauhá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, které bylo schváleno dne 14. listopadu 2001,

H.  vzhledem k tomu, že Komise opakovaně potvrdila význam prosazování ochrany zeměpisných označení; vzhledem k tomu, že se strany dohodly, že dohoda ACTA prosazování zeměpisných označení zajistí,

I.    vzhledem k tomu, že Komise, jakožto strážce smluv, musí při jednáních o mezinárodních dohodách, které mají vliv na právní předpisy v EU, dohlížet na dodržování acquis communautaire, a vzhledem k tomu, že se Komise zavázala, že bude Parlamentu ve všech fázích jednání o mezinárodních dohodách bez prodlení poskytovat veškeré informace,

J.    vzhledem k tomu, že je klíčové zajistit, aby opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví byla rozvinuta způsobem, který nebrání inovaci či hospodářské soutěži, nepodrývá omezení práv k duševnímu vlastnictví ani neohrožuje osobní údaje, neomezuje volný tok informací či zbytečně nezatěžuje zákonný obchod,

K.  vzhledem k tomu, že jakákoli forma dohody ACTA, jíž EU vyjedná, musí být v plném souladu s acquis communautaire, což se týká zejména právních závazků EU v oblasti ochrany soukromí a ochrany údajů, jak je stanoveno především ve směrnici 95/46/ES, směrnici 2002/58/ES a v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora,

L.   vzhledem k tomu, že v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 bude Evropský parlament muset poskytnout souhlas se zněním dohody ACTA předtím, než tato dohoda vstoupí v EU v platnost,

1.   vítá zveřejnění návrhu obchodní dohody proti padělání ze dne 2. října 2010, které následovalo po kole jednání v Tokiu, a očekává, že po jednání o technických záležitostech, které proběhne v Sydney ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2010, poskytne Komise Parlamentu i veřejnosti konečné znění dohody ACTA;

2.   znovu opakuje, že boj proti padělání je prioritou vnitřní a mezinárodní politické strategie Parlamentu a že mezinárodní spolupráce je pro dosažení tohoto cíle klíčová;

3.   je si plně vědom skutečnosti, že sjednaná dohoda nevyřeší komplexní a mnohostranný problém, kterým padělání je; domnívá se však, že dohoda představuje krok správným směrem;

4.   vítá opakovaná prohlášení Komise o tom, že uplatňování ustanovení dohody ACTA – zejména ustanovení, která se týkají postupů prosazování autorského práva v digitálním prostředí – bude plně v souladu s acquis communautaire a že tato dohoda nezavede osobní prohlídky ani tzv. zásadu „třikrát a dost“; zdůrazňuje, že dohoda nesmí žádného ze signatářů dohody ACTA, a v žádném případě EU, pověřit zavedením zásady „třikrát a dost“ či podobného systému;

5.   vítá skutečnost, že uvážený návrh znění ze dne 2. října 2010 v preambuli potvrzuje, že cílem dohody ACTA je poskytovat účinné a vhodné prostředky k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, doplňovat dohodu TRIPS a zohlednit rozdíly právních řádů a praxe jednotlivých stran dohody ACTA; a trvá na tom, že zásady stanovené v prohlášení z Dauhá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, které dne 14. listopadu 2001 přijala Světové obchodní organizace na své čtvrté ministerské konferenci, jež se konala v katarském Dauhá, jsou základními stavebními kameny, na nichž stojí uvážený návrh znění dohody ACTA ze dne 2. října 2010, a že by proto uplatňování dohody ACTA mělo těmto zásadám odpovídat;

6.   zdůrazňuje, že dohoda ACTA nezmění acquis EU, pokud jde o prosazování práv k duševnímu vlastnictví, protože právní předpisy EU jsou již nyní značně pokročilejší než stávající mezinárodní standardy, a že tedy nabízí možnost ke sdílení osvědčených postupů a pokynů v této oblasti;

7.   považuje dohodu ACTA za nástroj, který zefektivní stávající normy, a bude tak přínosem pro vývoz EU a zajistí ochranu držitelů práv působících na celosvětovém trhu, kde jsou v současnosti systematicky a ve velkém měřítku porušována jejich autorská práva, obchodní značky, patenty, vzory a zeměpisná označení;

8.   zdůrazňuje význam, který má ochrana zeměpisných označení pro evropské společnosti a pro zaměstnanost v EU; oceňuje úsilí Komise o začlenění ochrany zeměpisných označení do oblasti působnosti dohody ACTA;

9.   pokládá za politováníhodné, že dohoda v článku 1.X nedefinuje „padělaná zeměpisná označení“, neboť toto opomenutí by mohlo vést k nejasnostem nebo by přinejmenším mohlo zkomplikovat úlohu správních a soudních orgánů při výkladu a uplatňování dohody ACTA;

10. vítá skutečnost, že do čl. 2.14 odst. 3 bylo zařazeno slovo „může“ („Každá strana může stanovit trestní řízení a sankce [...]“);

11. vítá skutečnost, že se strany dohody na naléhání EU dohodly, že kriminalizace nahrávání bude pouze dobrovolná (čl. 2.14 odst. 3 a článek 2.15);

12. bere na vědomí rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv v případu 90/2009, v němž byla žalobcem nizozemská nadace, a to včetně prohlášení, že „zpřístupnění dokumentů by mělo negativní dopad na atmosféru důvěry panující při jednáních o dohodě ACTA a že by mohlo dojít k omezení otevřené a konstruktivní spolupráce“, a v této souvislosti se nadále domnívá, že při mezinárodních obchodních jednáních je třeba dosáhnout náležité rovnováhy mezi transparentností a zachováním důvěrnosti;

13. vítá skutečnost, že možnost stát se stranou dohody ACTA je otevřená a že se ke stranám dohody mohou připojit další rozvojové a rozvíjející se země, a prosazovat tak všeobecnou ochranu práv k duševnímu vlastnictví a posilovat boj proti padělání na celém světě; domnívá se, že by dohoda ACTA mohla v budoucnu teoreticky dosáhnout vícestranné úrovně;

14. zdůrazňuje, že veškerá rozhodnutí Komise jako člena výboru ACTA musí spadat do rámce acquis a nesmí jednostranně měnit obsah dohody ACTA; proto se domnívá, že jakékoli navrhované změny dohody ACTA by měl přijmout Parlament a Rada v souladu s články 207 a 218 SFEU;

15. vyzývá Komisi, aby potvrdila, že provádění dohody ACTA nebude mít žádný dopad na základní práva a ochranu údajů, na pokračující úsilí EU o harmonizaci opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví ani na elektronický obchod;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům zemí, které jsou stranami jednání o dohodě ACTA.