Forslag til beslutning - B7-0618/2010Forslag til beslutning
B7-0618/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA)

17.11.2010

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere for PPE-Gruppen
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil for ECR-Gruppen

Procedure : 2010/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0618/2010
Indgivne tekster :
B7-0618/2010
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0618/2010

Europa-Parlamentets beslutning om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA)

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til artikel 207 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–    der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–    der henviser til sin beslutning af 10. marts 2010 om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne,

–    der henviser til sin afgørelse af 20. oktober 2010 om den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen,

–    der henviser til drøftelsen på plenarmødet den 20. oktober 2010 om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning,

–    der henviser til udkastet af 2. oktober 2010 til en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning,

–    der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om klage 90/2009(JD)OV om adgang til ACTA-dokumenter,

–    der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003,

–    der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om bedre lovgivning (2003/C321/01),

–    der henviser til Verdenshandelsorganisationens (WTO’s) aftale om handelsaspekter vedrørende intellektuel ejendomsret (TRIPs),

–    der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at bekæmpelsen af forfalskning er et centralt element i EU’s politikstrategi for at sikre retfærdighed, samme vilkår for vore producenter og bevarelse af beskæftigelse og arbejdspladser for de borgere og aktører, som respekterer retsstatsprincippet,

B.  der henviser til, at bekæmpelsen af forfalskning – som er et globalt fænomen – kræver et stærkere, internationalt samarbejde blandt de store internationale aktører, hvis den skal være mere effektiv,

C.  der henviser til, at denne strategi på trods af adskillige forsøg på at nå frem til en multilateral strategi i dette spørgsmål - som fortsat er det vigtigste mål i EU’s strategi - ikke kunne gennemføres på grund af modstanden fra andre globale aktørers side, og til, at den multilaterale aftale derfor synes at være den bedste måde til at varetage de specielle anliggender på internationalt plan,

D.  der henviser til, at Kommissionen gentagne gange har erklæret, at ACTA kun beskæftiger sig med håndhævelsesforanstaltninger og ikke indeholder bestemmelser om ændringer af det egentlige indhold i EU’s eller de andre ACTA-parters lovgivning om intellektuel ejendomsret (IPR) men snarere for første gang fastlægger en omfattende international ramme, der skal bistå parterne i deres indsats for at bekæmpe overtrædelser af IPR effektivt, og at den derfor ikke betyder, at der foretages ændringer i gældende fællesskabsret,

E.  der henviser til, at ACTA på mange områder, herunder bestemmelserne vedrørende den digitale sektor og anvendelsesområdet for obligatoriske foranstaltninger ved grænserne, går videre end anvendelsesområdet for TRIPS og derfor yder rettighedsindehavere bedre beskyttelse,

F.  der henviser til, at der efter kraftige indsigelser fra Parlamentets side blev foretaget en grundlæggende forbedring af gennemsigtighedsniveauet i ACTA-forhandlingerne, og at Parlamentet siden forhandlingsrunden i New Zealand har modtaget omfattende informationer under forhandlingerne; der endvidere henviser til, at det tog den forhandlede ordlyd til efterretning en uge efter afslutningen af den sidste runde i Japan,

G.  der henviser til, at den forhandlede ordlyd afspejler de vigtigste betænkeligheder, som Parlamentet har givet udtryk for i løbet af de seneste måneder, herunder om spørgsmål, som f.eks. overholdelse af grundlæggende rettigheder, privatlivets fred og databeskyttelse, respekt for det frie internets vigtige rolle, betydningen af beskyttelse af serviceudbyderes rolle og nødvendigheden af at beskytte adgangen til medicin - en henvisning til Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, der vedtoges den 14. november 2001, og som er blevet indarbejdet i aftalens præambel,

H.  der henviser til, at Kommissionen gentagne gange har bekræftet, at det er vigtigt at håndhæve beskyttelsen af de geografiske betegnelser (GI); der henviser til, at aftalens parter er blevet enige om, at ACTA vil sørge for håndhævelsen af de geografiske betegnelser,

I.  der henviser til, at Kommissionen som traktatens vogter, er forpligtet til at bevare den gældende fællesskabsret, når der forhandles om internationale aftaler, der berører lovgivningen i EU; der endvidere henviser til, at Kommissionen har forpligtet sig til at give Parlamentet øjeblikkelige og fuldstændige oplysninger på ethvert trin i forhandlingerne om internationale aftaler,

J.  der henviser til, at det er afgørende at sikre, at udviklingen af foranstaltninger til håndhævelse af IPR sker på en måde, som ikke står i vejen for innovation eller konkurrence, undergraver begrænsningerne vedrørende IPR og beskyttelsen af personoplysninger, begrænser den fri udveksling af information eller belaster den legale handel urimeligt,håndhæve

K.  der henviser til, at enhver aftale, som Den Europæiske Union indgår om ACTA, skal være i overensstemmelse med den gældende fællesskabsret, og det gælder især de juridiske forpligtelser, der er pålagt EU med hensyn til privatlivets fred og databeskyttelse, som især er fastlagt i direktiv 95/46/EF, direktiv 2002/58/EF og i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols og EU-Domstolens retspraksis,

L.  der henviser til, at Europa-Parlamentet som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse i december 2009 skal godkende ACTA-aftalens ordlyd, før aftalen træder i kraft i Den Europæiske Union,

1.  glæder sig over forelæggelsen den 2. oktober 2010 af forslaget til en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning efter forhandlingsrunden i Tokyo og forventer, at Kommissionen forelægger den færdigbehandlede ordlyd af ACTA-aftalen for Parlamentet og offentligheden efter det tekniske forhandlingsmøde i Sydney fra den 30. november til den 3. december 2010;

2.  gentager, at det prioriterer bekæmpelsen af forfalskning i sin interne og internationale politikstrategi, og at internationalt samarbejde er en vigtig faktor, hvis dette mål skal nås;

3.  er fuldt ud klar over, at den forhandlede aftale ikke vil løse det komplicerede og multidimensionale problem med forfalskning; mener imidlertid, at den er et skridt i den rigtige retning;

4.  glæder sig over Kommissionens gentagne erklæringer om, at gennemførelsen af ACTA-bestemmelserne – især bestemmelserne om håndhævelsesprocedurer for copyright i det digitale miljø – vil ske i fuld overensstemmelse med den gældende fællesskabsret, og at der med denne aftale hverken vil blive indført kropsvisiteringer eller den såkaldte ”three strikes”-procedure; påpeger, at aftalen ikke kan pålægge nogen ACTA-signatar og især ikke EU at indføre en ”three strikes”-ordning eller en lignende ordning;

5.  glæder sig over, at det i udkastet til drøftelse af ordlyden af 2. oktober 2010 i præamblet bekræftes, at ACTA’s mål er at stille effektive og hensigtsmæssige midler til rådighed med hensyn til håndhævelse af IPR som supplement til TRIPS-aftalen og at tage hensyn til forskelle i ACTA-parternes respektive retssystemer og –praksis; anerkender, at principperne i Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, der vedtoges den 14. november 2001 af WTO på dens fjerde ministerkonference i Doha, Qatar, er de grundlæggende elementer for udkastet til drøftelse af ordlyden af 2. oktober 2010 af ACTA-aftalen , og at enhver håndhævelse af ACTA-aftalen derfor bør være i overensstemmelse med disse principper;

6.  understreger, at ACTA ikke vil medføre ændringer i den gældende EU-lovgivning, for så vidt angår håndhævelsen af IPR, eftersom EU-lovgivningen allerede er betydeligt længere fremme end de nuværende internationale normer, og at der derfor er en mulighed for udveksling af bedste praksis og retningslinjer på dette område;

7.  mener, at ACTA er et instrument, som gør de eksisterende normer mere effektive og dermed er til fordel for EU's eksport og beskytter rettighedsindehaverne, når de opererer på det internationale marked, hvor de i øjeblikket er udsat for systematiske og omfattende krænkelser af deres copyright, varemærker, patenter, design og geografiske betegnelser;

8.  understreger, at det er vigtigt for de europæiske selskaber og beskæftigelsen i EU, at de geografiske betegnelser beskyttes; anerkender den indsats, som Kommissionen har gjort for at beskytte de geografiske betegnelser inden for rammerne af ACTA;

9.  finder det beklageligt, at der i artikel 1.X. i aftalen ikke findes en definition på ”forfalskede geografiske betegnelser", da denne udeladelse kunne skabe forvirring eller i det mindste gøre de administrative myndigheders og retsvæsenets opgaver komplicerede i forbindelse med tolkning og håndhævelse af ACTA;

10.  glæder sig over medtagelsen af ordet "kan" i artikel 2.14.3. ("Hver part kan etablere strafferetlige procedurer og sanktioner […]”);

11.  glæder sig over, at parterne efter krav fra EU nåede til enighed om, at kriminalisering af ”videokameraoptagelser”(camcording) kun bør ske på frivilligt grundlag (artikel 2.14.3 og artikel 2.15);

12.  noterer sig den afgørelse, som Den Europæiske Ombudsmand traf i sag 90/2009, hvori klageren var en nederlandsk stiftelse, og som indeholdt en erklæring om, at oplysninger om dokumenterne ville få negative følger for det eksisterende klima af tillid i forbindelse med ACTA-forhandlingerne, og at der måske ville blive skabt hindringer for et åbent og konstruktivt samarbejde; mener fortsat i denne forbindelse, at der må skabes den rigtige balance mellem gennemsigtighed og fortrolighed inden for de internationale handelsforhandlinger;

13.  glæder sig over, at medlemskab af ACTA ikke er selektivt, og at yderligere udviklingslande og vækstlande kan blive medlem, hvilket således fremmer beskyttelsen af IPR i omfattende grad og styrker bekæmpelsen af forfalskning på internationalt plan; mener, at ACTA i fremtiden eventuelt kunne nå et multilateralt plan;

14.  understreger, at alle afgørelser truffet af Kommissionen som en del af ACTA-udvalget skal ligge inden for anvendelsesområdet for den gældende fællesskabsret, og at disse afgørelser ikke må medføre en ensidig ændring af ACTA-aftalens indhold; mener derfor, at enhver ændring, der foreslås til ACTA, skal vedtages af Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 207 og 218 i EUF-traktaten;

15.  opfordrer Kommissionen til at bekræfte, at iværksættelsen af ACTA ikke får følger for de grundlæggende rettigheder og for databeskyttelsen, for EU’s fortsatte indsats for at harmonisere foranstaltningerne til håndhævelse af IPR eller for e-handel;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne og parlamenterne i de stater, der er parter i ACTA-forhandlingerne.