Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0618/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0618/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo (KKPS)

17.11.2010

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2010/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0618/2010
Pateikti tekstai :
B7-0618/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0618/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo (KKPS)

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 ir 218 straipsnius,

–    atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–    atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (KKPS) skaidrumo ir esamos padėties,

–    atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros,

–    atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. plenarinio posėdžio diskusijas dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo,

–    atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 2 d. Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo projektą,

–    atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno sprendimą dėl skundo Nr. 90/2009/(JD)OV dėl prieigos prie KKPS dokumentų,

–    atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1383/2003,

–    atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros (2003/C 321/01),

–   atsižvelgdamas į Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi kova su klastojimu yra esminis ES politinės strategijos elementas, siekiant užtikrinti teisingumą, vienodas sąlygas mūsų gamintojams, užimtumo išlaikymą piliečiams ir pagarbą teisinės valstybės principams,

B.   kadangi, siekiant veiksmingiau kovoti su padirbinėjimu, kuris yra visame pasaulyje paplitęs reiškinys, reikia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp didžiųjų pasaulio veikėjų,

C.  kadangi, nepaisant keleto bandymų susitarti dėl daugiašalio metodo, kuris ir toliau lieka pagrindiniu ES strategijos tikslas, bandymai negalėjo būti tęsiami dėl kitų pasaulio veikėjų pasipriešinimo ir opozicijos ir kadangi daugiašalis susitarimas, regis, yra geriausias būdas spręsti konkrečias problemas tarptautiniu lygiu,

D.  kadangi, kaip Komisija ne kartą pareiškė, KKPS yra susijęs tik su vykdymo priemonėmis ir neapima nuostatų, keičiančių esmines ES ar kitų KKPS šalių intelektinės nuosavybės teises (INT), o veikiau pirmą kartą nustato išsamią tarptautinę sistemą, kuria siekiama padėti susitarimo šalims jų pastangose veiksmingai kovoti su INT pažeidimais, ir todėl jis niekaip nekeičia Bendrijos teisyno,

E.   kadangi daugelyje sričių, įskaitant nuostatas dėl skaitmeninio sektoriaus ir privalomųjų pasienio priemonių taikymo sritį, KKPS peržengia TRIPS taikymo sritį ir todėl suteikia teisių turėtojams geresnę apsaugą,

F.   kadangi po griežtų Parlamento protestų KKPS derybų skaidrumas buvo iš esmės padidintas, o nuo derybų raundo Naujoje Zelandijoje, Parlamentas buvo išsamiai informuojamas apie derybų eigą; ir kadangi su derybų tekstu jis susipažino po savaitės, pasibaigus paskutiniam raundui Japonijoje,

G.  kadangi derybų tekste atsispindi pagrindiniai susirūpinimo aspektai, kuriuos Parlamentas išreiškė pastaraisiais mėnesiais, taip pat dėl tokių klausimų kaip pagrindinės teisės, privatumo ir duomenų apsauga, svarbaus nemokamo interneto vaidmens paisymas, paslaugų teikėjų vaidmens išsaugojimo svarba ir poreikis išlaikyti galimybę gauti vaistų – nuoroda į Dohos deklaraciją dėl TRIPS susitarimo ir visuomenės sveikatos, priimtą 2001 m. lapkričio 14 d., kuri buvo perkelta į susitarimo preambulę,

H.  kadangi Komisija ne kartą patvirtino, jog svarbu užtikrinti geografinių nuorodų (GN) apsaugą; kadangi susitarimo šalys susitarė, kad KKPS bus numatytas GN įgyvendinimas,

I.    kadangi Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, derėdamasi dėl tarptautinių susitarimų, turinčių poveikį ES teisės aktams, privalo laikytis Bendrijos teisyno, ir kadangi Komisija įsipareigojo nedelsdama pateikti visą informaciją Parlamentui kiekvienoje derybų dėl tarptautinių sutarčių stadijoje,

J.    kadangi itin svarbu užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonės būtų parengtos taip, kad nebūtų kliudoma naujovėms ir konkurencijai, kenkiama intelektinės nuosavybės teisių apribojimams ir asmens duomenų apsaugai, ribojamas laisvas informacijos srautas arba nepagrįstai apsunkinama teisėta prekyba,

K.  kadangi bet koks Europos Sąjungos pasiektas susitarimas dėl KKPS turi visiškai atitikti Bendrijos teisyną, o tai yra glaudžiai susiję su Europos Sąjungai taikomomis teisinėmis prievolėmis dėl privatumo ir duomenų apsaugos, kaip tai nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, Direktyvoje 2002/58/EB ir Europos žmogaus teisių teismo ir Teisingumo Teismo praktikoje,

L.  kadangi 2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Parlamentas turės pritarti KKPS susitarimo tekstui, prieš šiam susitarimui įsigaliojant Europos Sąjungoje,

1.   džiaugiasi, kad 2010 m. spalio 2 d., po Tokijo derybų raundo, buvo išplatintas Kovos su klastojimu prekybos susitarimo projektas ir tikisi, kad Komisija išplatins Parlamentui ir visuomenei galutinį KKPS tekstą po techninių derybų susitikimo, kuris vyks Sidnėjuje nuo 2010 m. lapkričio 30 iki gruodžio 3 d.;

2.   pakartoja, kad kova su klastojimu yra vidaus ir tarptautinės politinės strategijos prioritetas ir kad tarptautinis bendradarbiavimas yra pagrindinė priemonė šį tikslą pasiekti;

3.   visiškai supranta, kad pasiektu susitarimu nebus išspręsta sudėtinga ir įvairialypė klastojimo problema; tačiau mano, kad tai yra žingsnis teisinga linkme;

4.   palankiai vertina pakartotinius Komisijos pareiškimus, kad įgyvendinant KKPS nuostatas, ypač nuostatas, susijusias su autorių teisių apsaugos procedūromis skaitmeninėje aplinkoje, bus visiškai laikomasi Bendrijos teisyno ir kad pagal šį susitarimą nebus įvedamos nei asmens kratos, nei vadinamoji trijų etapų procedūra; pažymi, kad KKPS pasirašiusios šalys, ir ypač ES, negali būti susitarimo įgaliotos įvesti „trijų etapų“ arba panašių procedūrų;

5.   džiaugiasi, kad 2010 m. spalio 2 d. svarstymo projekto tekstas preambulėje patvirtina KKPS siekį imtis efektyvių ir tinkamų intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemonių, papildant TRIPS susitarimą ir atsižvelgiant į KKPS šalių atitinkamų teisinių sistemų skirtumus ir praktikas; ir primygtinai pabrėžia, kad 2001 m. lapkričio 14 d. PPO IV ministrų konferencijos, vykusios Dohoje (Kataras), metu priimtoje Dohos deklaracijoje dėl TRIPS susitarimo ir visuomenės sveikatos nustatyti principai yra pamatiniai akmenys, kuriais grindžiamas 2010 m. spalio 2 d. KKPS svarstymo projekto tekstas ir todėl bet koks KKPS vykdymas turėtų šiuos principus atitikti;

6.   pabrėžia, kad KKPS nekeis Bendrijos teisyno INT įgyvendinimo užtikrinimo požiūriu, nes ES teisės aktai yra gerokai pažangesni už galiojančius tarptautinius standartus, ir kad todėl jis suteikia galimybę keistis geriausia praktika ir gairėmis šioje srityje;

7.   laiko KKPS priemone pasiekti, kad galiojantys standartai būtų veiksmingesni ir taip prisidėtų prie ES eksporto ir teisių turėtojų apsaugos, kai šie veikia pasaulinėje rinkoje, kur jie šiuo metu kenčia nuo sistemingo ir plačiai paplitusio jų autorinių teisių, prekės ženklų, patentų, dizaino ir GN pažeidinėjimo;

8.   pabrėžia, kad Europos įmonėms ir užimtumui ES svarbu apsaugoti GN; pripažįsta Komisijos pastangas įtraukti GN apsaugą į KKPS taikymo sritį;

9.   apgailestauja, kad susitarimo 1.X straipsnyje nepateikta suklastotų geografinių nuorodų apibrėžtis, nes dėl šio trūkumo gali kilti painiava arba bent jau būti apsunkintos administracinių ir teisminių institucijų užduotys interpretuojant KKPS ir jį įgyvendinant;

10. džiaugiasi, kad į 2.14.3 straipsnį įtrauktas žodis „gali“ („Kiekviena Šalis gali numatyti baudžiamąsias procedūras ir nuobaudas [...]“);

11. džiaugiasi, kad ES reikalaujant šalys susitarė, jog piratinio filmų įrašinėjimo kino salėse (angl. „camcording“) laikymas nusikaltimu neturėtų būti privalomas (2.14.3 ir 2.15 straipsniai);

12. atkreipia dėmesį į Europos ombudsmeno sprendimą, priimtą dėl bylos 90/2009, kurioje pareiškėjas buvo Nyderlandų fondas, įskaitant pareiškimą, kad „nagrinėjamų dokumentų atskleidimas gali padaryti neigiamą poveikį derybose dėl KKPS vyraujančiai pasitikėjimo atmosferai ir kad atviras bei konstruktyvus bendradarbiavimas gali būti suvaržytas“, ir atsižvelgdamas į tai ir toliau mano, kad tarptautinėse prekybos derybose tarp skaidrumo ir konfidencialumo turi būti išlaikoma teisinga pusiausvyra;

13. džiaugiasi, kad narystė KKPS nėra išskirtinė privilegija ir kad kitos besivystančios bei augančios ekonomikos šalys gali prisijungti, taip būtų skatinama plačiau skleisti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir stiprinti kovą su klastojimu visame pasaulyje; mano, kad ateityje KKPS galėtų pasiekti daugiašalį lygmenį;

14. pabrėžia, kad bet koks Komisijos, kaip KKPS komiteto narės, priimtas sprendimas turi neperžengti Bendrijos teisyno taikymo srities ir negali vienašališkai pakeisti KKPS turinio; todėl mano, kad vadovaujantis SESV 207 ir 218 straipsniais bet kokius siūlomus KKPS pakeitimus turėtų priimti Parlamentas ir Taryba;

15. ragina Komisiją patvirtinti, kad KKPS įgyvendinimas neturės jokio poveikio pagrindinėms teisėms ir duomenų apsaugai, dabartinėms ES pastangoms suderinti intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemones arba elektroninei prekybai;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir KKPS derybose dalyvaujančių valstybių vyriausybėms ir parlamentams.