Projekt rezolucji - B7-0618/2010Projekt rezolucji
B7-0618/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

17.11.2010

zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere w imieniu grupy politycznej PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil w imieniu grupy politycznej ECR

Procedura : 2010/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0618/2010
Teksty złożone :
B7-0618/2010
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0618/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Parlament Europejski,

–    uwzględniając art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–    uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–    uwzględniając rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),

–    uwzględniając swoją decyzję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przeglądu porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską,

–    uwzględniając debatę plenarną z dnia 20 października 2010 r. na temat umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi,

–    uwzględniając projekt umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi z dnia 2 października 2010 r.,

–    uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi nr 90/2009 (JD)OV na temat dostępu do dokumentacji dotyczącej ACTA,

–    uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003,

–    uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją (2003/C 321/01),

–    uwzględniając Porozumienie w kwestii handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu (WTO),

–    uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art.110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że walka z podrabianiem towarów stanowi kluczowy element strategii politycznej UE w celu zapewnienia sprawiedliwości, równych szans dla jej producentów, utrzymania miejsc pracy dla obywateli i poszanowania praworządności,

B.   mając na uwadze, że warunkiem bardziej skutecznej walki z towarami podrobionymi – co jest zjawiskiem o zasięgu ogólnoświatowym – jest ściślejsza współpraca międzynarodowa głównych światowych graczy,

C.  mając na uwadze, że mimo szeregu prób realizacji wielostronnego podejścia w tym zakresie – które pozostaje głównym celem strategii UE – nie udało się to ze względu na opór i sprzeciw innych globalnych graczy, a także mając na uwadze, że w związku z tym umowa wielostronna wydaje się być najlepszym sposobem rozwiązania konkretnych problemów na szczeblu międzynarodowym,

D.  mając na uwadze, że – jak wielokrotnie podkreślała Komisja – ACTA dotyczy wyłącznie środków egzekucyjnych i nie zawiera przepisów zmieniających zasadnicze prawa własności intelektualnej w ustawodawstwie UE czy pozostałych stron ACTA, lecz po raz pierwszy ustanawia kompleksowe ramy międzynarodowe wspomagające strony w działaniach na rzecz skutecznego zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, a zatem umowa ta nie pociąga za sobą żadnej zmiany wspólnotowego dorobku prawnego,

E.   mając na uwadze, że w wielu dziedzinach, także w przepisach dotyczących sektora cyfrowego oraz zakresie obowiązkowych środków kontroli granicznej, ACTA wykracza poza zakres TRIPS, a zatem przyznaje właścicielom praw lepszą ochronę,

F.   mając na uwadze, że po zdecydowanych wystąpieniach Parlamentu poziom przejrzystości negocjacji ACTA znacznie wzrósł i od czasu rundy negocjacji w Nowej Zelandii Parlament był w pełni poinformowany o przebiegu negocjacji; a także mając na uwadze, iż już tydzień po zakończeniu ostatniej rundy negocjacji w Japonii zapoznał się z uzgodnionym tekstem,

G.  mając na uwadze, że uzgodniony tekst odzwierciedla główne obawy zgłoszone przez Parlament w ciągu ostatnich miesięcy, w tym w kwestiach takich jak przestrzeganie praw podstawowych, ochrona danych i prywatności, poszanowanie ważnej roli bezpłatnego dostępu do internetu, znaczenie ochrony roli usługodawców oraz konieczność zabezpieczenia dostępu do leków – w nawiązaniu do przyjętej w dniu 14 listopada 2001 r. deklaracji z Ad-Dauhy dotyczącej porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego, której treść została włączona do preambuły umowy,

H.  mając na uwadze, że Komisja wielokrotnie podkreślała znaczenie skutecznej ochrony oznaczeń geograficznych; mając na uwadze, że strony umowy ustaliły, iż ACTA zapewni egzekwowanie oznaczeń geograficznych,

I.    mając na uwadze, że Komisja jako strażnik traktatów ma obowiązek utrzymać wspólnotowy dorobek prawny, negocjując umowy międzynarodowe wpływające na prawodawstwo w UE, a także mając na uwadze, że Komisja zobowiązała się do zapewniania Parlamentowi na każdym etapie negocjacji bezzwłocznego i pełnego dostępu do informacji z zakresu umów międzynarodowych,

J.    mając na uwadze, że należy zapewnić takie opracowanie środków ochrony praw własności intelektualnej, które nie zakłóca innowacji czy konkurencji, nie podważa ograniczeń praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, nie ogranicza swobodnego przepływu informacji ani nie obciąża w sposób nieuzasadniony handlu prowadzonego zgodnie z prawem,

K.  mając na uwadze, że każde porozumienie osiągnięte przez UE w sprawie ACTA musi być w pełni zgodne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym i że odnosi się to szczególnie do nałożonych na UE zobowiązań prawnych dotyczących prywatności i ochrony danych, ustanowionych przede wszystkim w dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości,

L.   mając na uwadze, że w następstwie wejścia w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 roku Parlament zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na treść umowy przed jej wejściem w życie w UE;

1.   z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie projektu Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi z dnia 2 października 2010 r. po rundzie negocjacji w Tokio i oczekuje, że Komisja udostępni Parlamentowi i opinii publicznej ostateczny tekst ACTA po naradzie technicznej prowadzonej w ramach negocjacji w Sydney w dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2010 r.;

2.   przypomina, że walka z podrabianiem towarów jest priorytetem wewnętrznej i międzynarodowej strategii politycznej PE i że współpraca międzynarodowa jest kluczowym zagadnieniem w realizacji tego celu;

3.   jest w pełni świadomy, że wynegocjowana umowa nie rozwiąże złożonego i wielowymiarowego problemu podrabiania towarów; uważa jednak, że jest to krok w dobrym kierunku;

4.   z zadowoleniem przyjmuje wielokrotne oświadczenia Komisji, że egzekwowanie przepisów dotyczących ACTA – szczególnie dotyczących procedur egzekwowania praw autorskich w środowisku cyfrowym – będzie w pełni zgodne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym i że umowa ta nie wprowadzi kontroli osobistych ani tzw. procedury trzech naruszeń („three strikes”); wskazuje, że żaden z sygnatariuszy ACTA, w szczególności UE, nie może być upoważniony na mocy umowy do wprowadzenia systemu „do trzech razy sztuka” ani systemu doń podobnego;

5.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w preambule uzgodnionego projektu umowy z dnia 2 października 2010 r. potwierdza się, iż celem ACTA jest zapewnienie skutecznych i właściwych środków egzekwowania praw własności intelektualnej, uzupełnienie porozumienia TRIPS i uwzględnienie różnic między poszczególnymi systemami prawnymi i praktykami stron ACTA; ponadto kładzie nacisk na fakt, że zasady określone w deklaracji z Ad-Dauhy dotyczącej porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego, przyjętej w dniu 14 listopada 2001 r. przez WTO na IV Konferencji Ministerialnej, która odbyła się w Ad-Dausze (Katar), są fundamentem uzgodnionego projektu ACTA z dnia 2 października 2010 r. i że w związku z tym wykonywanie ACTA powinno być zawsze zgodne z tymi zasadami;

6.   podkreśla, że ACTA nie zmieni dorobku prawnego UE w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej, ponieważ przepisy prawne UE są już znacznie bardziej zaawansowane niż obecne normy międzynarodowe, a zatem umowa stanowi okazję do wymiany najlepszych praktyk i wytycznych w tej dziedzinie;

7.   uważa ACTA za narzędzie do zwiększania skuteczności obowiązujących norm, z korzyścią dla wywozu z UE i ochrony właścicieli praw działających na rynku globalnym, na którym doznają oni obecnie systematycznych i powszechnych naruszeń swych praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów i oznaczeń geograficznych;

8.   podkreśla znaczenie – dla europejskich przedsiębiorstw i zatrudnienia w UE – ochrony oznaczeń geograficznych; docenia działania Komisji na rzecz włączenia ochrony oznaczeń geograficznych w zakres ACTA;

9.   uważa za godne ubolewania, że art. 1.X umowy nie definiuje pojęcia „podrabiane oznaczenia geograficzne”, ponieważ zaniechanie to może doprowadzić do dezorientacji lub przynajmniej utrudnić zadania organów administracyjnych i sądowych dotyczące interpretacji i egzekwowania ACTA;

10. z zadowoleniem przyjmuje włączenie do art. 2.14 ust. 3 słowa „może” („Każda ze stron może przewidzieć procedury karne i sankcje [...]”);

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż strony ustaliły – pod naciskiem UE – że penalizacja nagrywania treści cyfrową kamerą wideo (ang. „camcording”) powinna być jedynie fakultatywna (art. 2.14 ust. 3 i art. 2.15);

12. zwraca uwagę na decyzję wydaną przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 90/2009, w której skarżącym była holenderska fundacja, wraz z oświadczeniem, że „ujawnienie dokumentów może mieć negatywny wpływ na panujący w negocjacjach dotyczących ACTA klimat zaufania oraz że otwarta i konstruktywna współpraca może zostać utrudniona”, i w związku z tym nadal jest przekonany, iż w międzynarodowych negocjacjach handlowych należy zachować właściwą równowagę między przejrzystością i poufnością;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przystąpienia do ACTA nie cechuje wyłączność i że przystąpić do tej umowy mogą dodatkowe kraje rozwijające się i wschodzące, wspierając w ten sposób szeroką ochronę praw własności intelektualnej oraz nasilając na całym świecie walkę z podrabianiem towarów; uważa, że w przyszłości ACTA może sięgnąć szczebla wielostronnego;

14. podkreśla, że każda decyzja podjęta przez Komisję w ramach komisji ds. ACTA musi mieścić się w zakresie wspólnotowego dorobku prawnego i nie może jednostronnie zmieniać treści ACTA; uważa zatem, że wszelkie proponowane zmiany ACTA musiałyby zostać przyjęte przez Parlament i Radę zgodnie z art. 207 i 218 TFUE;

15. wzywa Komisję do potwierdzenia, że wykonywanie ACTA nie będzie miało wpływu na prawa podstawowe i ochronę danych, na bieżące działania UE zmierzające do harmonizacji środków wykonawczych w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej ani na e-handel;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw uczestniczących w negocjacjach ACTA.