Návrh uznesenia - B7-0618/2010Návrh uznesenia
B7-0618/2010

NÁVRH UZNESENIA o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA)

17.11.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere v mene poslaneckého klubu PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil v mene skupiny ECR

Postup : 2010/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0618/2010
Predkladané texty :
B7-0618/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0618/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA)

Európsky parlament,

–    so zreteľom na články 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–    so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o transparentnosti a stave rokovaní o ACTA (obchodnej dohode o boji proti falšovaniu),

–    so zreteľom na svoje rozhodnutie z 20. októbra 2010 o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou,

–    so zreteľom na rozpravu v pléne z 20. októbra 2010 o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu,

–    so zreteľom na návrh obchodnej dohody o boji proti falšovaniu z 2. októbra 2010,

–    so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana o sťažnosti 90/2009/(JD)OV týkajúcej sa prístupu k dokumentom dohody ACTA,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003,

–    so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva medzi Parlamentom, Radou a Komisiou (2003/C 321/01),

–   so zreteľom na dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže boj proti falšovaniu predstavuje kľúčový prvok v politickej stratégii EÚ s cieľom zabezpečiť spravodlivosť, rovnaké podmienky pre našich výrobcov, zachovanie pracovných miest pre občanov a dodržiavanie zásad právneho štátu,

B.   keďže v záujme zvýšenia účinnosti boja proti falšovaniu, ktoré predstavuje celosvetový jav, je potrebné prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu hlavných svetových hráčov,

C.  keďže napriek viacerým pokusom o dosiahnutie mnohostranného prístupu, čo zostáva hlavným cieľom stratégie EÚ, úsilie v tomto smere nebolo úspešné vzhľadom na odpor a nesúhlas ďalších globálnych hráčov, a keďže z tohto dôvodu sa zdá, že mnohostranná dohoda je najlepším spôsobom na riešenie špecifických otázok na medzinárodnej úrovni,

 

D.  keďže Komisia opakovane vyhlásila, že dohoda ACTA sa vzťahuje iba na opatrenia vynútiteľnosti a neobsahuje ustanovenia upravujúce podstatné práva duševného vlastníctva v právnych predpisoch EÚ alebo zvyšných strán dohody ACTA, ale skôr po prvýkrát vytvára komplexný medzinárodný rámec na podporu strán v ich úsilí o účinný boj proti porušovanie práv duševného vlastníctva, a preto z nej nevyplýva žiadna zmena týkajúca sa acquis communautaire,

E.   keďže v mnohých oblastiach vrátane ustanovení o digitálnom sektore a rozsahu pôsobnosti povinných opatrení na hraniciach dohoda ACTA presahuje rámec rozsahu pôsobnosti dohody TRIPS, a preto poskytuje držiteľom práv lepšiu ochranu,

F.   keďže po dôrazných protestoch Parlamentu sa úroveň transparentnosti rokovaní o dohode ACTA výrazne zlepšila a od kola rokovaní na Novom Zélande je Parlament v plnom rozsahu informovaný o priebehu rokovaní; a keďže sa Parlament s dohodnutým znením oboznámil týždeň po ukončení posledného kola rokovaní v Japonsku,

G.  keďže dohodnuté znenie odráža hlavné obavy, ktoré Parlament vyjadril v nedávnych mesiacoch, vrátane otázok ako dodržiavanie základných práv, ochrana súkromia a údajov, rešpektovanie významnej úlohy neobmedzeného internetu, dôležitosť zabezpečiť úlohu poskytovateľov služieb a potreba zaručiť prístup k liekom, pričom do úvodnej časti dohody bol zahrnutý odkaz na vyhlásenie z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví, ktoré bolo prijaté 14. novembra 2001;

H.  keďže Komisia opakovane zdôraznila význam presadzovania ochrany zemepisných označení; keďže sa zmluvné strany dohodli, že dohoda ACTA stanoví presadzovanie zemepisných označení,

I.    keďže Komisia je ako strážca zmlúv povinná chrániť acquis communautaire pri rokovaniach o medzinárodných dohodách s dosahom na právne predpisy v EÚ a keďže sa Komisia zaviazala poskytovať Parlamentu okamžité a úplné informácie v každej etape rokovaní o medzinárodných dohodách,

J.    keďže je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa rozvoj opatrení vynútiteľnosti v oblasti práv duševného vlastníctva uskutočňoval spôsobom, ktorý by nebránil inovácii alebo hospodárskej súťaži, neohrozoval obmedzenia práv duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov, neobmedzoval voľný tok informácií ani neprimerane nezaťažoval zákonný obchod,

K.  keďže akákoľvek forma dohody ACTA, ktorú EÚ dohodne, musí byť plne v súlade s acquis communautaire, čo sa týka najmä právnych záväzkov, ktorým EÚ podlieha v súvislosti s dodržiavaním ochrany súkromia a osobných údajov a ktoré sú stanovené najmä v smernici 95/46/ES, smernici 2002/58/ES a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ,

L.   keďže v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 bude Parlament musieť udeliť svoj súhlas so znením dohody ACTA predtým, než dohoda nadobudne platnosť v EÚ,

1.   víta skutočnosť, že 2. októbra 2010 bol zverejnený návrh obchodnej dohody o boji proti falšovaniu v nadväznosti na tokijské kolo rokovaní, a očakáva, že Komisia postúpi Parlamentu a verejnosti konečné znenie dohody ACTA po rokovaniach o technických záležitostiach, ktoré sa uskutočnia v Sydney od 30. novembra do 3. decembra 2010;

2.   opätovne zdôrazňuje, že boj proti falšovaniu je prioritou jeho stratégie pre vnútornú a medzinárodnú politiku a že medzinárodná spolupráca je kľúčovou otázkou pri dosahovaní tohto cieľa;

3.   v plnej miere si je vedomý, že dosiahnutá dohoda nevyrieši zložitý a mnohorozmerný problém falšovania; domnieva sa však, že predstavuje krok správnym smerom;

4.   víta opakované vyhlásenia Komisie, že ustanovenia vynútiteľnosti v dohode ACTA – najmä ustanovenia o postupoch uplatňovania autorského práva v digitálnom prostredí – budú v plnom súlade s acquis communautaire a že táto dohoda nezavedie osobné prehliadky na hraniciach ani tzv. postup troch varovaní; upozorňuje, že žiadnej zmluvnej strane dohody ACTA a predovšetkým Európskej únii sa dohodou nesmie povoliť zavedenie tzv. postupu troch varovaní alebo podobného režimu;

5.   víta skutočnosť, že návrh znenia z 2. októbra 2010, ktorý slúži ako podklad pre rokovania, potvrdzuje vo svojej úvodnej časti cieľ dohody ACTA, ktorým je zabezpečenie účinných a primeraných prostriedkov vynútiteľnosti v oblasti práv duševného vlastníctva, doplnenie dohody TRIPS a zohľadnenie rozdielov v príslušných právnych systémoch a postupoch zmluvných strán dohody ACTA; a trvá na tom, že zásady stanovené vo vyhlásení z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví, ktoré prijala WTO 14. novembra 2001 na svojej štvrtej ministerskej konferencii konanej v katarskej Dauhe, sú stavebnými prvkami podopierajúcimi návrh znenia dohody ACTA z 2. októbra 2010, ktorý slúži ako podklad pre rokovania, a že z tohto dôvodu by akékoľvek presadzovanie dohody ACTA malo byť v súlade s týmito zásadami;

6.   zdôrazňuje, že dohoda ACTA nezmení acquis EÚ z hľadiska vynútiteľnosti v oblasti práv duševného vlastníctva, pretože právne predpisy EÚ sú už v značnej miere modernejšie než súčasné medzinárodné normy, a že teda znamená príležitosť na spoločné využívanie najlepších postupov a usmernení v tejto oblasti;

7.   považuje dohodu ACTA za prostriedok na zefektívnenie jestvujúcich noriem, čo prinesie prospech pre vývoz z EÚ, ako aj ochranu vlastníkov práv pri ich pôsobení na svetovom trhu, kde v súčasnosti doplácajú na systematické a rozšírené porušovanie svojich autorských práv, obchodných značiek, patentov, návrhov a zemepisných označení;

8.   zdôrazňuje, že pre európske spoločnosti a zamestnanosť v EÚ je dôležité, aby sa chránili zemepisné označenia; uznáva úsilie Komisie o začlenenie ochrany zemepisných označení do rozsahu pôsobnosti dohody ACTA;

9.   považuje za poľutovaniahodné, že dohoda v článku 1.X nevymedzuje pojem „falošné zemepisné označenia“, pretože toto vypustenie by mohlo spôsobiť nejasnosti alebo aspoň skomplikovať úlohy správnych a súdnych orgánov pri výklade a presadzovaní dohody ACTA;

10. víta začlenenie výrazu „môže“ do článku 2.14.3 (každá strana môže stanoviť trestné konanie a pokuty [...]);

11. víta skutočnosť, že strany sa po naliehaní EÚ dohodli, že kriminalizácia nahrávania na kameru by mala byť len nepovinná (články 2.14.3 a 2.15);

12. berie na vedomie rozhodnutie, ktoré predložil európsky ombudsman vo veci 90/2009, kde predkladateľom sťažnosti bola holandská nadácia, vrátane vyhlásenia, že zverejnenie dokumentov by malo negatívny vplyv na panujúcu klímu dôvery v súvislosti s rokovaniami o dohode ACTA a že by mohlo dôjsť k narušeniu otvorenej a konštruktívnej spolupráce, a naďalej je v tomto ohľade presvedčený, že v rámci rokovaní o medzinárodnom obchode sa treba usilovať o nájdenie správnej rovnováhy medzi transparentnosťou a dôvernosťou;

13. víta skutočnosť, že pristúpenie k dohode ACTA nie je výhradné a že ďalšie rozvojové krajiny a krajiny s rýchlo rozvíjajúcim sa hospodárstvom sa k nej môžu pripojiť, čím by sa podporilo rozšírenie ochrany práv duševného vlastníctva a posilnil by sa boj proti falšovaniu v celosvetovom meradle; domnieva sa, že v budúcnosti by sa dohoda ACTA mohla prípadne posunúť na mnohostrannú úroveň;

14. zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie, ktoré Komisia prijme ako člen výboru pre dohodu ACTA, musí patriť do rozsahu pôsobnosti acquis a nesmie jednostranne zmeniť obsah dohody ACTA; domnieva sa preto, že je potrebné, aby akúkoľvek navrhovanú zmenu týkajúcu sa dohody ACTA prijali Parlament a Rada v súlade s článkami 207 a 218 ZFEÚ;

15. vyzýva Komisiu, aby potvrdila, že uplatňovanie dohody ACTA nebude mať vplyv na základné práva a ochranu údajov, pokračujúce úsilie EÚ o harmonizáciu opatrení vynútiteľnosti v oblasti práv duševného vlastníctva ani na elektronický obchod;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom štátov zúčastnených na rokovaniach o dohode ACTA.