Förslag till resolution - B7-0618/2010Förslag till resolution
B7-0618/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet)

17.11.2010

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil för ECR-gruppen

Förfarande : 2010/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0618/2010
Ingivna texter :
B7-0618/2010
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0618/2010

Europaparlamentets resolution om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av artiklarna 207 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–    med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–    med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om insynen och läget i Acta‑förhandlingarna,

–    med beaktande av sitt beslut av den 20 oktober 2010 om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen,

–    med beaktande av plenarsammanträdesdebatten den 20 oktober 2010 om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning,

–    med beaktande av utkastet till handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning av den 2 oktober 2010,

–    med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut om klagomål 90/2009/(JD)OV angående tillgång till Acta-dokument,

–    med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

–    med beaktande av det interinstitutionella avtalet om ”Bättre lagstiftning” mellan parlamentet, rådet och kommissionen (2003/C 321/01),

–    med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips),

–    med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kampen mot varumärkesförfalskningar är en central fråga i EU:s politiska strategi för att garantera rättvisa, samma konkurrensvillkor för våra producenter, bibehållandet av sysselsättning för medborgarna och respekt för rättstaten.

B.   Kampen mot varumärkesförfalskningar – vilka är ett världsomspännande fenomen – kräver ett mer omfattande internationellt samarbete mellan världens ledande aktörer för att bli mer effektiv.

C.  Trots flera försök att nå en multilateral syn på denna fråga – vilket fortfarande är huvudmålet för EU-strategin – har denna inte kunnat uppnås på grund av motviljan och motståndet från andra globala aktörers sida, och därför verkar ett plurilateralt avtal vara det bästa sättet att ta itu med dessa specifika problem på internationell nivå.

D.  Såsom kommissionen flera gånger påpekat behandlar handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning bara tillämpningsåtgärder och innehåller inte bestämmelser som ändrar EU:s eller andra Acta-parters grundläggande lagstiftning om immaterialrätt, utan upprättar snarare för första gången en allomfattande internationell ram för att bistå parterna i deras ansträngningar att effektivt bekämpa överträdelserna mot immaterialrätten, och avtalet medför därför inte någon förändring av EU:s regelverk.

E.   Acta-avtalet går inom många områden, exempelvis när det gäller bestämmelser för den digitala sektorn och tillämpningsområdet för obligatoriska gränsåtgärder, längre än Trips‑avtalet och ger därför ett bättre skydd åt rättighetsinnehavare.

F.   Efter ihärdiga påpekanden från Europaparlamentet har insynen i Acta-förhandlingarna avsevärt förbättrats, och sedan förhandlingsrundan i Nya Zeeland har Europaparlamentet till fullo informerats om förhandlingsgången. Parlamentet fick ta del av den framförhandlade texten en vecka efter att den sista rundan i Japan slutförts.

G.  Den framförhandlade texten återspeglar de huvudsakliga synpunkter som Europaparlamentet framfört under de senaste månaderna, exempelvis respekten för grundläggande rättigheter, integritets- och uppgiftsskydd, respekten för den viktiga roll som ett fritt Internet kan spela, vikten av att skydda tjänsteleverantörernas roll och behovet av att säkra tillgången till läkemedel – en referens till Doha-förklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa, som antogs den 14 november 2001, har införts i avtalets ingress.

H.  Kommissionen har upprepade gånger försäkrat vikten av att tillämpa skyddet av geografiska beteckningar. Avtalsparterna har kommit överens om att Acta-avtalet ska föreskriva skydd av geografiska beteckningar.

I.    Kommissionen, såsom fördragens väktare, är skyldig att hävda EU:s regelverk under förhandlingar om internationella avtal som påverkar lagstiftningen i EU och kommissionen har åtagit sig att lämna omedelbar och fullständig information till parlamentet under varje skede av förhandlingar om internationella avtal.

J.    Det är av största vikt att utarbetandet av åtgärder för tillämpning av immaterialrätten inte hämmar innovation eller konkurrens, undergräver immaterialrättsliga restriktioner och personuppgiftsskydd, begränsar det fria informationsflödet eller lägger otillbörliga bördor på den lagliga handeln.

K.  Varje Acta-avtal som ingås av EU måste vara fullständigt förenligt med EU:s regelverk, särskilt när det gäller rättsliga skyldigheter avseende integritets- och uppgiftsskydd, bland annat enligt vad som föreskrivs i direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG samt i rättspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och EU-domstolen.

L.   Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande i december 2009 måste Europaparlamentet ge sitt godkännande till innehållet i Acta-avtalet innan det kan träda i kraft inom EU.

1.   Europaparlamentet välkomnar att utkastet till handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning offentliggjordes den 2 oktober 2010 efter Tokyorundan och förväntar sig att kommissionen kommer att offentliggöra det slutgiltiga Acta-avtalet för parlamentet och allmänheten efter de tekniska förhandlingarna i Sydney den 30 november till den 3 december 2010.

2.   Europaparlamentet upprepar att kampen mot varumärkesförfalskning är en prioritet i den interna och internationella politiska strategin och att internationellt samarbete är nyckeln till detta mål.

3.   Europaparlamentet är fullständigt medvetet om att det framförhandlade avtalet inte kommer att lösa det komplexa och flerdimensionella problemet med varumärkesförfalskning. Det är dock ett steg i rätt riktning.

4.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens upprepade uttalanden om att Acta‑bestämmelserna – särskilt de om förfarandena för tillämpning av upphovsrätt på det digitala området – till fullo ligger i linje med EU:s regelverk, och att varken kroppsvisitationer eller det så kallade ”'three strikes-förfarandet” kommer att införas genom detta avtal. En part som undertecknat Acta-avtalet, och särskilt EU, har inte rätt att införa ”three strikes-system” eller liknande genom avtalet.

5.   Europaparlamentet välkomnar att det i den allmänt hållna förslagstexten av den 2 oktober 2010 i ingressen bekräftas att syftet med Acta-avtalet är att tillhandahålla effektiva och lämpliga medel för tillämpningen av immaterialrätten, som kompletterar Trips-avtalet och att som tar hänsyn till skillnaderna i Acta-parternas respektive rättssystem och rättspraxis. Parlamentet betonar att principerna i Doha-förklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa, som antogs den 14 november 2001 av WTO vid den fjärde WTO‑ministerkonferensen i Doha, Qatar, lägger en grund för den allmänt hållna texten i utkastet till Acta-avtal av den 2 oktober 2010, och att tillämpningen av Acta-avtalet därför bör vara förenlig med dessa principer.

6.   Europaparlamentet betonar att Acta inte kommer att ändra EU:s regelverk när det gäller tillämpningen av immaterialrätten, eftersom EU:s lagstiftning redan är betydligt mer långtgående än gällande internationella standarder, och att avtalet därför utgör en möjlighet att dela med sig av bästa praxis och riktlinjer på detta område.

7.   Europaparlamentet anser att Acta-avtalet är ett verktyg för att förbättra de befintliga standardernas effektivitet, vilket kommer att vara till nytta för EU-exporten och skydda rättighetsinnehavarna när de verkar på en global marknad och ofta drabbas av systematiska och vittomfattande kränkningar av sina upphovsrättigheter, varumärken, patent, mönster och modeller samt geografiska beteckningar.

8.   Europaparlamentet betonar vikten av att, för EU-företag och för sysselsättningen inom EU, skydda de geografiska beteckningarna. Parlamentet ger sitt erkännande till kommissionens arbete att inkludera skyddet av geografiska beteckningar inom Acta-avtalets räckvidd.

9.   Europaparlamentet beklagar att avtalet inte innehåller någon definition av ”förfalskade geografiska beteckningar” i artikel 1.X, eftersom detta utelämnande kan skapa förvirring eller åtminstone göra det svårare för förvaltningsmyndigheterna och de rättsliga myndigheterna att tolka och tillämpa Acta-avtalet.

10. Europaparlamentet välkomnar införandet av ordet ”får” i artikel 2.14.3 (”Varje part får föreskriva straffrättsliga förfaranden och påföljder …”).

11. Europaparlamentet välkomnar att parterna, på EU:s enträgna begäran, enades om att kriminaliseringen av ”videoupptagningar” skulle vara helt frivillig (artiklarna 2.14.3 och 2.15).

12. Europaparlamentet tar del av Europeiska ombudsmannens beslut i ärende 90/2009 där den klagande var en nederländsk stiftelse, bland annat uttalandet att ett offentliggörande av dokumenten skulle ha en negativ effekt på den förtroliga anda som råder i Acta‑förhandlingarna och kanske verka hämmande på ett öppet och konstruktivt samarbete, och anser fortfarande i detta hänseende att en rätt avvägning mellan öppenhet och förtrolighet måste uppnås i internationella handelsförhandlingar.

13. Europaparlamentet välkomnar att Acta-medlemsskapet inte är exklusivt och att ytterligare utvecklingsländer och nya framväxande ekonomier kan ansluta sig så att skyddet av immaterialrätten kan spridas och att kampen mot varumärkesförfalskning kan förstärkas runt om i världen. Parlamentet anser att Avta-avtalet i framtiden potentiellt skulle kunna nå en multilateral nivå.

14. Europaparlamentet betonar att varje beslut som fattas av kommissionen som part i Acta‑kommittén måste hålla sig inom EU-regelverkets tillämpningsområde och att det inte ensidigt får ändra Acta-avtalets innehåll. Därför kommer varje förändring av Acta‑avtalet att behöva antas av parlamentet och rådet i enlighet med artiklarna 207 och 218 i EUF-fördraget.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekräfta att tillämpningen av Acta‑avtalet inte kommer att ha några följder för grundläggande rättigheter och uppgiftsskydd, för pågående EU-insatser att harmonisera skyddet av immaterialrätten eller för e-handel.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i de länder som deltar i Acta‑förhandlingarna.