Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0619/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0619/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl KKPS. Rengiantis pritarimo procedūrai

17.11.2010

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0617/2010

Procedūra : 2010/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0619/2010
Pateikti tekstai :
B7-0619/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0619/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl KKPS. Rengiantis pritarimo procedūrai

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 15 d. suvestinį Kovos su klastojimu prekybos susitarimo tekstą,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos veiksmingo įgyvendinimo strategiją,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo skaidrumo ir esamos padėties,

–   atsižvelgdamas į savo Rašytinį pareiškimą 0012/2010 dėl nepakankamai skaidraus derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (KKPS) proceso,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. plenarinio posėdžio diskusijas dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo,

–   atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno sprendimą dėl skundo Nr. 90/2009/(JD)OV dėl prieigos prie KKPS dokumentų,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 21 d. Švedijos teisingumo ministro pareiškimus KKPS klausimu,

–   atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomones dėl šiuo metu Europos Sąjungos vedamų derybų dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo ir Duomenų apsaugos darbo grupės laišką Europos Komisijai,

–   atsižvelgdamas į Elektroninės prekybos direktyvą 2000/31/EB, Informacinės visuomenės direktyvą 2001/29/EB ir Komisijos komunikatą dėl Europos skaitmeninės darbotvarkės,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos kultūros, mokslo ir švietimo komiteto pranešimą „Persvarstant kūrybos teises interneto amžiuje“ (Doc. 12101, 2010 m. sausio 7 d.),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros (2003/C 321/01),

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl vystymosi politikos nuoseklumo,

–   atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1383/2003,

–   atsižvelgdamas į Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 14 d. PPO priimtą Dohos deklaraciją dėl TRIPS susitarimo ir visuomenės sveikatos,

–   atsižvelgdamas į PPO ginčą DS409, susijusį su Europos Sąjunga ir valstybe nare, dėl tranzitu gabenamų generinių vaistų konfiskavimo,

–   atsižvelgdamas į PPO ginčą DS362, susijusį su Kinija, dėl priemonių, darančių poveikį intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ir jų užtikrinimui,

–   atsižvelgdamas į PPO narių pasisakymus KKPS klausimu 2010 m. spalio 26-27 d. PPO TRIPS taryboje,

–   atsižvelgdamas į PPO pranešimą 2010 m. birželio 8-9 d. TRIPS tarybos klausimu,

–   atsižvelgdamas į 1969 m. gegužės 23 d. priimtą Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi derybų dėl KKPS dalyviai pabrėžė, jog intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas yra itin svarbus siekiant išlaikyti ekonomikos augimą visose pramonės šakose ir pasaulyje; kadangi derybų dėl KKPS dalyviai spalio 6 d. viešai paskelbė didžia dalimi pabaigtą tekstą ir po to Komisija informavo Parlamentą ir jo atsakingąjį komitetą; kadangi likusios šalys Tokijo raundo pabaigoje pritarė galutiniam bendram susitarimui, kuriuo išsprendžiamos problemos, susijusios su KKPS teksto ginčytinais klausimais, ir po to 2010 m. lapkričio 15 d. tekstas buvo viešai paskelbtas,

B.  kadangi Komisija ne kartą patvirtino, jog svarbu užtikrinti geografinių nuorodų apsaugą; kadangi šalys susitarė, jog KKPS susitarime bus numatytas geografinių nuorodų naudojimo užtikrinimas bendruose skyriuose, taip pat ir civiliniame, muitų ir skaitmeniniame skyriuose,

C. kadangi Komisija, siekdama pagrįsti, kad dėl KKPS deramasi kaip dėl prekybos susitarimo, o ne kaip dėl vykdymo sutarties, rėmėsi ombudsmeno sprendimu; kadangi ombudsmenas įvertino, kad „sudarius KKPS iš tikrųjų gali atsirasti būtinybė, kad ES pasiūlytų ir priimtų teisės aktą. Tokiu atveju KKPS būtų vienintelė arba svarbiausia tą teisės aktą pagrindžianti aplinkybė ir piliečiai turėtų aiškų interesą gauti informaciją apie KKPS“; kadangi kai kurios vyriausybės mano, kad dėl KKPS reikės keisti nacionalinius teisės aktus suteikiant policijai įgaliojimus veikti savo iniciatyva siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teises,

D. pagal KKPS institucinius susitarimus KKPS komitetui suteikiami įgaliojimai, susiję su, inter alia, šio susitarimo įgyvendinimu ir veikimu, jo pakeitimu, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimu ir sprendimais dėl komiteto taisyklių ir procedūrų; kadangi pagal ES sutarties 21 straipsnį Sąjunga turi siekti demokratijos pažangos,

E.  kadangi Vienos konvencijoje dėl tarptautinių sutarčių teisės nustatyta, jog parengiamieji darbai yra svarbūs sutarties interpretavimui; kadangi Komisijos pareiškimai dėl kai kurių KKPS dalių, ypač trijų etapų priemonių, prieštarauja keliems viešai prieinamiems parengiamiesiems tekstams,

F.  kadangi Komisija savo 2010 m. spalio 19 d. komunikate pareiškė, kad „Sąjungos veiksmai pagrindinių teisių srityje turi būti nepriekaištingi“ ir kad „šiuo atžvilgiu Sąjunga turi rodyti pavyzdį“; kadangi 2010 m. spalio 20 d. plenariniame posėdyje Komisija pareiškė, kad KKPS „dar neparafuota“ ir kad „Komisijai, kaip derybų dalyvei, tenka prerogatyva nustatyti momentą, kuriuo derybos yra formaliai užbaigiamos ir kuriuo susitarimas gali būti parafuotas“,

G. kadangi Direktyva 2001/29/EB siekiama nustatyti suderintą autorinių teisių ir gretutinių teisių teisinę sistemą; kadangi šios direktyvos 5 straipsnyje pateikiamas išsamus galimų išimčių ir apribojimų sąrašas ir pagal jį apribojamos valstybių narių galimybės nustatyti naujas išimtis ir apribojimus, ir šį požiūrį Europos Taryba apibūdino kaip nesėkmę; kadangi KKPS nesprendžiamas galimybės išplėsti esamas išimtis ir apribojimus klausimas ir šiuo susitarimu gali būti varžoma nacionalinių teismų diskrecija lanksčiai aiškinti esamas išimtis; kadangi dėl technologijų pažangos atsirado daugiau įvairesnių kūrinių kūrybos, gamybos ir naudojimo galimybių ir siekiant sąžiningos teisių turėtojų ir naudotojų interesų pusiausvyros reikia naujų lankstesnės prieigos prie šių kūrinių pasitelkiant skaitmenines technologijas būdų; kadangi Komisija rengia teisėkūros pasiūlymą dėl nežinomų autorių kūrinių, kuriuo būtų siekiama supaprastinti kultūros vertybių skaitmeninimą ir platinimą Europoje,

H. kadangi KKPS šalys susitarė, kad patentų įtraukimas į civilinės teisės įgyvendinimo skyrių nebus privalomas; kadangi KKPS derybininkai patvirtino, kad KKPS nesudarys kliūčių tarpvalstybiniam teisėtų generinių vaistų tranzitui; kadangi Parlamentas savo rezoliucijoje ir rašytiniame pareiškime teigė, kad taikant bet kokią priemonę, skirtą tarpvalstybinio prekių tikrinimo ir konfiskavimo įgaliojimams stiprinti, neturėtų būti kenkiama visuotinei teisei gauti teisėtų, įperkamų ir saugių vaistų; kadangi ES Tarybos reglamente 1383/2003, kurio nuostatos aptarinėjamos PPO ginče, nustatytos pervežamoms prekėms taikomos sienų apsaugos priemonės; kadangi verslo subjektai, generinių vaistų gamintojai ir visuotinės sveikatos gynėjai įspėjo neįtraukti patentų į KKPS ir perspėjo apie galimą žalingą poveikį technologijų naujovėms, prieigai prie vaistų ir konkurencijai generinių vaistų gamybos srityje,

I.   kadangi savo rašytiniame pareiškime Parlamentas išsako nuomonę, kad interneto paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už duomenis, perduodamus ar tvarkomus naudojantis jų paslaugomis tokiu mastu, kad dėl to reikėtų iš anksto peržiūrėti ar filtruoti tokius duomenis; kadangi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonėje dėl KKPS perspėjama, kad interneto paslaugų teikėjai gali į sutartis su savo vartotojais įtraukti išlygas, pagal kurias leidžiama stebėti jų duomenis ir nutraukti abonementą,

J.   kadangi Parlamentas savo kovo 10 d. rezoliucijoje išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad prieš pradedant derybas dėl KKPS nebuvo nustatytas teisinis pagrindas; kadangi KKPS Baudžiamųjų priemonių vykdymo užtikrinimo skyrius susijęs su įvairiomis nuostatomis dėl baudžiamųjų procedūrų, baudžiamosios atsakomybės, baudžiamųjų nusikaltimų, baudžiamosios teisės vykdymo ir bausmių; kadangi Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė derėjosi dėl KKPS numatytų baudžiamųjų vykdymo užtikrinimo priemonių; kadangi „komercinio masto“ apibrėžtis KKPS baudžiamosiose priemonėse yra platesnė nei PPO aiškinimas byloje prieš Kiniją dėl reikalavimų nesilaikymo,

K. kadangi KKPS šalys įsipareigojo laikytis įsipareigojimų pagal TRIPS sutarties 7 straipsnį siekdamos prisidėti prie technologinių naujovių skatinimo; kadangi svarbiausios ES politikos kryptys, susijusios su sąveika, pagrįstos Bendrijos teisyno nuostatomis, pagal kurias leidžiama atvirkštinė inžinerija,

L.  kadangi į paskutiniąsias KKPS versijas, jos preambulę ir esmines teksto nuostatas, buvo įtrauktos svarbios apsaugos priemonės; kadangi KKPS nuostatos iki šiol gali trukdyti taikyti nacionaliniuose įstatymuose numatytas išimtis, pagal jas gali būti reikalaujama keisti įstatymus, kad juose būtų numatyti griežtesni žalos standartai ir kitos bausmės, arba kliudoma sukurti atsakomybės taisykles, pagal kurias būtų apribojamos pažeidimo atveju taikomos teisės gynimo priemonės; kadangi šio susitarimo 1.2 straipsnyje teigiama, kad kiekvienai šaliai leidžiama apibrėžti tinkamą šio susitarimo nuostatų įgyvendinimo metodą pagal savo teisinę sistemą ir praktiką; kadangi nėra bendrų nuostatų, leidžiančių šaliai nepaisyti konkrečių KPPS nustatytų įpareigojimų,

M. kadangi derybų šalių tikslas – į KKPS įtraukti prekybos partneres, kurios yra besivystančios ir sparčiai augančios ekonomikos šalys; kadangi svarbios prekybos partnerės PPO TRIPS taryboje pareiškė, kad KKPS gali prieštarauti TRIPS susitarimui ir kitiems PPO susitarimams, kelti grėsmę PPO teisei ir procesui, nes veiks ne pagal PPO teisinę sistemą, pažeisti teisių, įsipareigojimų ir lankstumo priemonių, dėl kurių tiksliai susitarta įvairiuose PPO susitarimuose, pusiausvyrą, iškraipyti prekybą ar sukurti prekybos kliūtis ir pakenkti į TRIPS ir Dohos deklaraciją dėl TRIPS susitarimo ir visuomenės sveikatos įtrauktoms lankstumo priemonėms, taikytinoms, pvz., visuomenės sveikatai ir prekybai generiniais vaistais,

1.  teigiamai vertina Komisijos pastangas gerinti KKPS derybų skaidrumą ir jos pasiryžimą užtikrinti apsaugą ES inovacijų ir konkurencingumo srityse; pripažįsta, kad labai svarbu išlaikyti tinkamą teisių turėtojų ir bendrų visuomenės interesų pusiausvyrą siekiant užtikrinti ES vadovaujamą vaidmenį žinių ekonomikoje; teigiamai vertina Komisijos ir Parlamento dalykišką bendradarbiavimą vadovaujantis persvarstyto pagrindų susitarimo nuostatomis;

2.  remia Komisijos tikslus užtikrinti visapusišką Bendrijos teisyno nuostatų, susijusių su geografinėmis nuorodomis (GN), įgyvendinimą, tačiau apgailestauja, kad kol kas nėra pasiekta reikšmingos pažangos užtikrinant GN nuostatų vykdymą; ragina Komisiją aktyviai imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad pasitelkiant veiksmingą KKPS nustatytų GN nuostatų įgyvendinimą ir jų vienodą vertinimą kitų intelektinės nuosavybės teisių atžvilgiu Europos prekės būtų sėkmingai parduodamos pasaulio rinkose;

3.  atsižvelgia į ombudsmeno sprendimą ir mano, kad piliečiams tikrai svarbu, jog jie būtų informuojami ir galėtų stebėti, ar yra tenkinamas viešasis interesas, visų pirma tuo atveju, jei KKPS susitarimui įgyvendinti reikės priimti atitinkamų teisės aktų; supranta viešą kritiką dėl derybų dėl KKPS slaptumo kaip aiškų perspėjimą, kad pasirinktas derybų procesas yra politiškai nepagrįstas; primena Komisijai apie jos įsipareigojimą, nustatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 straipsnyje, – „skatinti tinkamą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą“ bei veikti „kuo atviriau“; paveda Komisijai prieš parafuojant susitarimą sudaryti galimybę ES piliečiams pateikti savo nuomonę apie susitarimo tekstą ir užtikrinti, kad į jų pateiktas pastabas bus tinkamai atsižvelgta;

4.  mano, kad KKPS komiteto veikla turėtų būti atviresnė ir skaidresnė bei turėtų būti atsižvelgiama į suinteresuotų šalių nuomones; paveda Komisijai prieš parafuojant susitarimą pateikti rekomendacijas dėl demokratinio KKPS komiteto valdymo, visų pirma dėl suinteresuotųjų šalių dalyvavimo, ir pasiūlyti konkrečią tvarką, kuria turėtų būti vadovaujamasi iš dalies keičiant susitarimo nuostatas, įskaitant procedūras, kuriomis būtų užtikrintas skaidrumas, būtų atsižvelgiama į visuomenės nuomonę pagal SESV 15 straipsnyje nustatytus ES įsipareigojimus ir būtų nurodytas Parlamento vaidmuo;

5.  ragina Komisiją paviešinti visą svarbią parengiamąją veiklą tam, kad Parlamentas galėtų priimti kompetentingą politinį sprendimą dėl susitarimo teksto turinio;

6.  primygtinai reikalauja, kad Komisija parafuotų KKPS tik tuomet, kai bus baigtas ir viešai paskelbtas KKPS poveikio pagrindinėms teisėms vertinimas remiantis Komisijos 2010 m. spalio 19 d. komunikatu;

7.  prašo Komisiją tinkamu laiku prieš parafuojant susitarimą raštu pateikti atsakingiems EP komitetams įrodymus, kad KKP susitarimu nebus varžomas autorių teisių ir gretutinių teisių išlygų ir apribojimų derinimas ES; nebus užkirstas kelias galimybei ateityje papildyti šių Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų išlygų ir apribojimų sąrašą; nebus kliudoma ateities politikos veiksmams ir teisminei veiklai siekiant, pasitelkus išimčių taikymą, išplėsti galimybes naudotis kūriniais atsižvelgiant į technologijų pažangą; nebus ribojamos Komisijos galimybės svarstyti ir pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų dėl nežinomų autorių kūrinių ir valstybėms narėms nebus užkirstas kelias priimti teisės aktus, siekiant išplėsti prieigą prie nežinomų autorių kūrinių ir sumažinti šių kūrinių teisių pažeidimo galimybes;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad patentai neabejotinai priklauso keleto KKPS skyrių taikymo sričiai; susirūpinęs, kad civilinės teisės įgyvendinimo priemonių taikymas patentams KKP susitarime gali rimtai sukliudyti galimybę gauti teisėtų, prieinamų ir gyvybiškai svarbių vaistų ir dėl jo gali būti vilkinamas generinių vaistų patekimas į rinką ir iškraipoma konkurencija; teigia, kad dėl pastebimo žalos padidėjimo ir griežtų bausmių dėl intelektinės nuosavybės pažeidimų padidės teisinis netikrumas ir bus atgrasinti nuo veiklos gamintojai ir į generinių vaistų gamybą, pardavimą ar tiekimą įtrauktos trečiosios šalys, pvz., aktyviųjų farmacinių komponentų gamintojai, humanitarinės organizacijos, sveikatos programų rėmėjai ir vaistų reguliavimo tarnybos, visų pirma, jei šios nuostatos bus taikomos pervežamoms prekėms;

9.  pažymi, kad su patentais susijusios problemos yra dažniausiai sprendžiamos komercinių ginčų tvarka ir išreiškia savo susirūpinimą, kad patentams taikant KKPS nustatytas civilinės teisės įgyvendinimo priemones gali padidėti investicijų rizika, susidaryti neaiški rinkos situacija ir kilti grėsmė technologijų naujovėms, visų pirma tuose sektoriuose, kur sunku nustatyti pažeidimus, gali sulėtėti aplinką tausojančių technologijų, būtinų pasauliniu mastu kovojant su klimato kaita, sklaida, kilti grėsmė veiksmingam žinių keitimuisi, skurdesnio visuomenės sluoksnio ekonomikos vystymuisi ir viešojo sektoriaus gyvybingumui bei gali pakeisti pusiausvyrą viešojo intereso nenaudai turint mintyje patentų tvarkos taikymą gyviems organizmams, vietos gaminiams ir tradiciniams vaistams; prašo Komisiją prieš parafuojant susitarimą apsvarstyti čia išdėstytus susirūpinimą keliančius klausimus, visų pirma dėl galimybės pasirinkti taikyti civilinės teisės nuostatas patentams, ir Parlamentui pateikti ataskaitą;

10. abejoja, kad KKPS apskritai duos geresnių ir teigiamų rezultatų Europos Sąjungai, jos piliečiams, verslo subjektams ir menininkams;

11. paveda Komisijai prieš parafuojant susitarimą pateikti Parlamentui KKPS susitarime nustatytų politikos sričių, susijusių su paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimu, prasmės, teisėtumo ir įvykdomumo teisinę analizę, visų pirma atsižvelgiant į tai, ar verslo bendruomenės bendradarbiavimas neribos piliečių pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatumą, teisę į žodžio laisvę ir į tinkamą teisinį procesą; primena Komisijai, kad 2003 m. tarpinstituciniame susitarime neleidžiama remti savireguliacijos ir bendro reguliavimo mechanizmų, jei dėl to kyla grėsmė pagrindinėms teisėms, pvz., teisei į žodžio laisvę ir pan.; prašo Komisiją įvertinti, ar KKPS apskritai gali pakeisti dabar ES teisėje esančią pusiausvyrą, priskiriamą interneto paslaugų teikėjų teisiniams įsipareigojimams apsaugoti galutinių vartotojų asmens duomenis ir tuo pat metu atskleisti šiuos duomenis intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ar administracinėms ir teismų institucijoms;

12. dar kartą atkreipia dėmesį į savo kovo 10 d. išreikštą susirūpinimą, kad nebuvo nustatytas teisinis pagrindas; paveda Komisijai išaiškinti, kaip Taryba ir Komisija pasidalijo kompetencijomis, susijusiomis su KKPS Baudžiamųjų priemonių vykdymo užtikrinimo skirsniu, įskaitant jo parafavimą; primygtinai ragina, kad prieš parafuojant susitarimą Parlamentui būtų pateikti įrodymai, kad derybų dėl KKPS teisinis pagrindas visiškai atitinka Lisabonos sutartį; paveda Tarybai ir Komisijai prieš parafuojant susitarimą pateikti teisinį vertinimą, ar KKPS nustatyta „komercinio masto“ apibrėžtis atitinka PPO bylos prieš Kiniją sprendime pateiktą išaiškinimą, ar atitinka ES proporcingumo ir subsidiarumo principus ir neribos valstybių narių galimybių taikyti nacionalines išlygas dėl baudžiamųjų vykdymo užtikrinimo priemonių;

13. ragina Komisiją tinkamu metu prieš parafuojant susitarimą pateikti aiškų patvirtinimą, kad KKPS nuostatos nedaro įtakos Bendrijos teisyno nuostatoms, pvz., nuostatoms, numatytoms Direktyvoje 91/205/EEB (Programinės įrangos direktyva) ir Direktyvoje 2001/29/EB (Informacinės visuomenės direktyva), ir valstybių narių šių direktyvų įgyvendinimo priemonėms, pagal kurias kai kuriais atvejais leidžiama kompiuterių programų atvirkštinė inžinerija ir techninių apsaugos priemonių apėjimas, kad būtų sudarytos sąlygos sąveikai ir skatinama konkurencija ir naujovės;

14. ragina Komisiją tinkamu metu prieš pradedant vykdyti Parlamento pritarimo procedūrą, pateikti aiškų patvirtinimą, kad KKPS nedarys poveikio šalių galimybei priimti teisės aktus ar išlaikyti tvarką, pagal kurią galima apriboti atsakomybę ir uždrausti stebėti turinį, kurį naudotojams teikia, perduoda, saugo ir tvarko interneto paslaugų teikėjai;

15. palankiai vertina tuos KKPS teksto projekto patobulinimus, kuriuose numatyta didesnė privatumo ir visuomenės sveikatos apsauga ir tam tikros apsaugos priemonės pagal TRIPS sutartį; nurodo Komisijai įvertinti, ar KKPS apsaugos nuostatos yra taip pat įvykdytinos, kaip ir įgyvendinimo nuostatos; ragina Komisiją pateikti įrodymų, kad KKPS neužkirs kelio valstybėms narėms ar Sąjungai pasinaudoti lankstumo priemonėmis pagal TRIPS sutartį siekiant užtikrinti visą ateities politikos veiksmų spektrą; ragina Komisiją teisiškai įvertinti, ar KKPS bus iš esmės privalomas susitarimas ir ar jo 1.2 straipsnyje yra numatytos bendros lankstumo priemonės kiekvienai nacionalinės teisės sudėtinei daliai, kuri gali prieštarauti KKPS; ragina Komisiją pristatyti mechanizmus, kuriuos taikant šalims sudaromos sąlygos priimti teisėtas susitarimo įsipareigojimų išimtis, kurie būtų pateikiami susitarimo tekste arba nurodomi KKPS komiteto darbo tvarkoje;

16. laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų pritarti, jog prisijungimo prie KKPS procedūros ir sąlygos vadovaujantis Tarybos išvadomis dėl vystymosi politikos nuoseklumo būtų pakankamai lanksčios ir jose būtų atsižvelgta į prisijungti siekiančios šalies išsivystymo lygį, jos poreikius ir tikslus; prašo Komisiją informuoti Parlamentą apie galimą KKPS poveikį ES užsienio ir vystymosi politikai ypač atsižvelgiant į jos vaidmenį PPO ir Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje ir TRIPS-plius nuostatas KKPS;

17. pakartoja kovo 10 d. raginimą Komisijai prieš parafuojant susitarimą atlikti KKPS įgyvendinimo poveikio pagrindinėms teisėms ir duomenų apsaugai, ES dedamoms pastangoms suderinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones ir elektroninei prekybai vertinimą; be to, prašo įvertinti galimas reikalavimų vykdymo užtikrinimo išteklių nukreipimo į civilinės teisės pažeidimų aktus pasitelkiant KKPS tarptautinę sistemą sąnaudas atsižvelgiant į tai, jog pirminis susitarimo tikslas - kovoti su klastojimo ir piratavimo plitimu;

18. primena Komisijai ir Tarybai, kad Parlamentas pritars KKPS, jei visapusiškai ir nuosekliai bus bendradarbiaujama su Parlamentu, bus vykdomi šios rezoliucijos reikalavimai, ypač dėl susitarimo parafavimo, ir deramai atsižvelgta į Parlamento nuomones;

19. pabrėžia, kad ES neturi baigti savo ratifikavimo proceso, kol kitos šalys neratifikuos šio susitarimo;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir KKPS derybose dalyvaujančių valstybių vyriausybėms ir parlamentams.