Предложение за резолюция - B7-0620/2010/REV1Предложение за резолюция
B7-0620/2010/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)

17.11.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Kader Arif and Véronique De Keyser от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0617/2010

Процедура : 2010/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0620/2010
Внесени текстове :
B7-0620/2010
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0620

Резолюция на Европейския парламент относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 207 и 218 от ДФЕС,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея,

–   като взе предвид Стратегията за ефективното прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз,

–   като взе предвид заключенията от последния кръг преговори от 2 октомври 2010 г. относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид публикуването на окончателния текст на ACTA на 15 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия (2008/2133(INI)),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид Писмена декларация 0012/2010 относно липсата на прозрачен процес за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид пленарните разисквания от 8 октомври и от 20 октомври 2010 г. относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид решението на Европейския парламент от 20 октомври 2010 г. за преразглеждане на рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество между Европейския парламент, Съвета и Комисията (2003/C 321/01),

–   като взе предвид решението на Европейския омбудсман по повод жалба 90/2009/(JD)OV във връзка с достъпа до документи, свързани с ACTA,

–   като взе предвид становищата на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) относно преговорите, водени понастоящем от Европейския съюз за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), и писмото от работната група за защита на данните до Европейската комисия,

–   като взе предвид дейността на групата „Приятели на председателството“, насочена към разискването на „всички възможни бъдещи аспекти на споразумението във връзка с наказателното право“,

 

–   като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2010 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия),

–   като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, последно изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.,

–   като взе предвид Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост(ТРИПС),

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно съгласуването на политиките за развитие,

–   като взе предвид спор DS409 в СТО относно конфискация на генерични лекарства, транспортирани транзитно през Европейския съюз и държава-членка,

–   като взе предвид съобщението за пресата на СТО относно заседанието на Съвета по ТРИПС от 8–9 юни 2010 г.,

–   като взе предвид член 110 от своя правилник,

Договорът от Лисабон

A.  като има предвид, че ЕС има изключителна компетентност в областта на общата търговска политика; като има предвид, че вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът ще трябва да даде съгласието си за текста на споразумението ACTA, преди то да влезе в сила в ЕС,

Текущо състояние на преговорите и преговарящи страни

Б. като има предвид, че през 2008 г. Европейският съюз и други страни от ОИСР започнаха преговори по ново плурилатерално споразумение, чиято цел е да засили прилагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) и борба с фалшифицирането (Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

В. като има предвид, че 11-ият и последен кръг от преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) приключи в Токио, Япония, на 2 октомври 2010 г.,

Г. като има предвид, че преговарящите страни по ACTA обявиха публично консолидирания текст на 6 октомври 2010 г., след което Комисията уведоми Парламента за това; като има предвид, че Комисията публикува окончателния текст на АCTA на 15 ноември 2010 г.; като има предвид, че в Сидни предстои да бъде проведено техническо заседание с цел приключване на работата по правните въпроси (30 ноември – 3 декември (или при необходимост, 4 декември) 2010 г.),

Д. като има предвид, че представители на Съвета присъстваха на кръговете от преговори по ACTA, редом с представителите на Комисията,

Е. като има предвид, че само 11 страни (като ЕС се възприема като страна) и измежду тях само две развиващи се страни (Мароко и Мексико) участваха в преговорите,

Ж. като има предвид, че целта на преговарящите страни е разширяването на ACTA с цел да бъдат включени развиващите се страни и страните с бързо развиваща се икономика; като има предвид, че важни търговски партньори като Индия, Бразилия и Китай настояха в Съвета по ТРИПС на СТО, че ACTA може да е в противоречие със споразумението ТРИПС и други споразумения в рамките на СТО;

З. като има предвид, че определението на „фалшифициране“ в споразумението ТРИПС е свързано единствено с преднамерено нарушаване на търговска марка в търговски мащаби (ТРИПС, част ІІІ, раздел 4, член 51)[1],

Достижения на правото на ЕС

И. като има предвид, че като пазител на Договорите Комисията е задължена да спазва достиженията на правото на ЕС при преговори по международни споразумения, които оказват влияние върху законодателството на ЕС,

Й. като има предвид, че Комисията се позовава на решението на Омбудсмана да обясни, че ACTA се договаря като търговско споразумение, не като договор за прилагане; като има предвид, че Омбудсманът прецени, че „сключването на ACTA може действително да създаде необходимост от това, ЕС да предложи и да въведе в действие съответно законодателство. В такъв случай споразумението ACTA би представлявало единственото и най-важно съображение, подкрепящо това законодателство, и гражданите ще имат явен интерес да получат информация относно АСТА“;

Основни права

К. като има предвид, че всяка договореност, постигната от Европейския съюз по ACTA, трябва да спазва правните задължения, наложени на ЕС във връзка с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, както са посочени по-конкретно в Директива 95/46/EО, Директива 2002/58/EО (последно изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.), Директиви 2009/136/EО и 2009/140/EО относно електронните съобщителни мрежи и услуги, и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз,

Л. като има предвид, че в съобщението си от 19 октомври 2010 г. Комисията заяви, че „действията на Съюза трябва да бъдат безупречни, когато става въпрос за основни права“ и че „в това отношение Съюзът трябва да образцов“; като има предвид, че на пленарното заседание на 20 октомври 2010 г. Комисията заяви, че „споразумението АСТА все още не е парафирано“ и че е „прерогатив на Комисията, в качеството й на преговаряща страна, да определи момента, в който преговорите са технически приключили и в който споразумението може да бъде парафирано“,

М. като има предвид, че нито една разпоредба от споразумението ACTA не трябва да бъде тълкувана по начин, създаващ прецедент, или позволяващ настояща или бъдеща дерогация от, или изменението на правото на Общността, който може да доведе до отслабването на защитата на основните права съгласно законодателството на ЕС, като Комисията и Съветът следва изрично да заявят съгласието си с този принцип;

Географски означения

Н. като има предвид, че Комисията многократно е потвърждавала колко е важно да се прилага защита на географските означения; като има предвид, че страните се договориха ACTA да предвижда прилагането на всички категории права върху интелектуалната собственост, признати съгласно част ІІ от Споразумението ТРИПС, включително географските означения;

 

Наказателно правоприлагане и наказания

О. като има предвид, че през 2007 г. Комисията даде ход на въпросник, адресиран до държавите-членки, с цел провеждането на проучване, което да провери дали наказанията имат съществено значение за гарантирането на ефективното прилагане на общностното право в областта на правата върху интелектуалната собственост, както се изисква в член 83, параграф 2 от ДФЕС,

П. като има предвид, че разделът Наказателно правоприлагане в ACTA се отнася до разпоредби относно наказателни производства, наказателна отговорност, престъпния деяния, наказателно правоприлагане и наказания; като има предвид, че председателството на Съвета води преговори относно разпоредбите, свързани с наказателното производство в АСТА,

Р.  като има предвид, че в Писмена декларация 12/2010 се подчертава, че преди да се въведат наказания в случаите, където вече са налице мерки на гражданското право, следва да се оценят икономическите и иновативните рискове,

С. като има предвид, че член 2.14, параграф 1 от ACTA съдържа определение на търговски мащаб: „За целите на настоящия раздел, действията, извършени в търговски мащаб, включват най-малкото действията, извършени като търговски дейности с цел пряко икономическо или търговско облагодетелстване“;

Т. като има предвид, че бележка под линия 9 от ACTA гласи следното: „Всяка страна следва да третира преднамерения внос или преднамерения износ на стоки с фалшифицирана търговска марка или пиратски стоки в търговски мащаб като незаконни дейности, които подлежат на наказание съгласно разпоредбите на настоящия член. Страните може да спазят задълженията си във връзка с износа и вноса на пиратски стоки или стоки с фалшифицирана търговска марка, като постановят, че разпространението, продажбата или предлагането за продажба на стоки с фалшифицирана търговска марка или пиратски стоки в търговски мащаб са незаконни дейности, подлежащи на наказания“,

У. като има предвид, че разпоредбите на член 2.5, параграф 1 и член 2.5, параграф 1, буква а) са изключително обезпокояващи и създават предпоставки за мерки, които застрашават правата на гражданите относно неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни;

Достъп до лекарствени продукти

Ф. като има предвид, че членът на Комисията, отговарящ за търговията, прикани Парламента по време на пленарното заседание от 20 октомври 2010 г. да изрази мнението си по нерешения въпрос дали да се включат патентите в разделите за гражданско правоприлагане; като има предвид, че преговарящите по АСТА заявиха, че АСТА няма да попречи на транзитното преминаване през границите на законни генерични лекарства; като има предвид, че Парламентът в своята резолюция и в своята писмена декларация заяви, че всички мерки, целящи засилването на правомощията за трансграничен контрол и конфискуване на стоки, не следва да нарушават глобалния достъп до законни, достъпни и безопасни лекарства;

ПИС в цифровата среда

Х. като има предвид, че директивата за електронната търговия застъпва становището, че доставчиците на интернет не следва да носят отговорност за данните, услуги по чийто пренос и хостинг те предоставят, до степен, която би наложила предварително наблюдение или филтриране на тези данни; като има предвид, че становището на ЕНОЗД относно АСТА предупреждава, че доставчиците на интернет услуги могат да включат „в договорите на своите потребители клаузи, които позволяват наблюдението на данните на последните и прекратяването на техните абонаменти“,

Ц. като има предвид, че страните по АСТА са поели ангажимент да зачитат задълженията по член 7 от споразумението ТРИПС, като допринасят за насърчаване на технологичните иновации; като има предвид, че основни политики на ЕС, свързани с оперативната съвместимост, разчитат на разпоредби от достиженията на правото на ЕС (по-специално Директива 91/250/ЕИО), които подкрепят обратен инженеринг и заобикаляне,

Ч. като има предвид, че редица важни клаузи за защита са включени в текста на ACTA – както в преамбюла, така и в основните разпоредби; като има предвид, че член 1.2 от споразумението гласи, че „всяка страна е свободна да определя целесъобразния метод за прилагане на разпоредбите на настоящото споразумение в рамките на нейната правна система и практика“;

Ш. като има предвид, че съгласно международното и местното законодателство понастоящем авторското право и сродните му права позволяват на притежателите на права да предотвратяват определени действия като възпроизвеждане, запис, преработка, разпространение на екземпляри и публично представяне (включително публичното предоставяне на дадено произведение по интерактивен начин). Нито едно от тези ограничени действия не следва да се бърка с правото на предотвратяване на използването (напр. четенето, гледането) на дадено произведение. Всеки опит за разширяване на авторското право с цел да бъде обхванато „използването“ ще наруши разграничаването между интелектуална собственост и условен достъп. Комисията не може да следва подход, при който контролът на достъпа до услуги се смесва с нарушаването на правата върху интелектуална собственост.

Щ. като има предвид, че заместник-председателят Kroes наскоро заяви в Авиньон: „Може би е в нечии интереси да се избягва разискване или дебатът относно правата върху интелектуалната собственост да се вкарва в моралистични рамки, които просто демонизират милиони граждани. Но това не е устойчив подход. [...] Вместо една неадекватна система, основаваща се на поредица културни берлински стени, искам връщане към здравия разум. Система, която има обхват за създаване на нови възможности за творците и авторите, и нови стопански модели, които по-добре прилягат на цифровата ера“; като има предвид също така, че министър-председателят на Обединеното кралство Дейвид Камерън обяви съществени промени в британското законодателство относно интелектуалната собственост, наред с другото, въвеждането на понятието „честно използване“;

Комитет на ACTA

AA. като има предвид, че институционалните договорености, залегнали в АСТА, дават правомощия на комитета на АСТА в областта на, наред с другото, изпълнението и управлението на споразумението, изменението на споразумението, неправителственото участие и вземането на решения относно правилата и процедурите на комитета; като има предвид, че съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз, със своите политики Съюзът утвърждава и укрепва демокрацията;

1.  отбелязва усилията на Комисията да подобри прозрачността по преговорите за ACTA и ангажимента й да защитава иновативността и конкурентоспособността на ЕС; настоятелно призовава Комисията, в духа на преразгледаното рамково споразумение, изцяло да вземе предвид становището на Европейския парламент, преди да парафира споразумението;

Достижения на правото на ЕС

2.  подкрепя амбициите на Комисията да гарантира пълното прилагане на достиженията на правото на ЕС;

3.  изисква от Комисията изрично да потвърди, своевременно преди началото на процедурата за одобрение на Парламента, че разпоредбите на ACTA няма да засегнат достиженията на правото на ЕС, по-специално разпоредбите, съдържащи се в Директива 95/46 („защита на данните“), Директива 91/250/EИО (Директивата за софтуера), Директива 2001/29/EО (Директивата за информационното общество), Директива 2000/31/EО за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), Директива 2002/58/EО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, последно изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г., и Директива 2004/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост;

4.  изисква от Комисията изрично да потвърди, че нито сега, нито в бъдеще, ще предлага промени в достиженията на правото с цел привеждането им в съответствие с която и да било от незадължителните разпоредби на споразумението АСТА, по начин, който би могъл да доведе до намаляване на защитата на основните права в ЕС;

Правно основание

5.  приветства факта, че след влизането в сила на Договора от Лисабон, правомощията на ЕС в областта на общата търговска политика бяха значително разширени, и че по-специално ЕП трябва да дава съгласието си за всички търговски споразумения, сключвани от ЕС;

6.  приканва Комисията да изясни разделението на компетенциите между Съвета и Комисията по отношение на раздела Наказателно правоприлагане в ACTA, включително по отношение на парафирането му; настоява на Парламента да бъде представено доказателство, че правното основание за преговорите по ACTA съответства напълно на Договора от Лисабон, преди споразумението да бъде парафирано;

7.  поради тази причина изисква да бъде уведомен по кои правни аргументи относно формата на Договора съществува несъгласие между Съвета и Комисията и ще се запознае с мандата, предоставен на преговарящите;

Гранични мерки

8.  призовава Комисията да гарантира, че обхватът на споразумението ще бъде ограничен до действащата европейска система за прилагане на ПИС срещу фалшифицирането. Следователно думата „неоправдано“ следва да бъде премахната от Член 2.Х;

9.  изразява загриженост по повод член 2.Х на раздел 3, където се посочва, че личният багаж на пътниците, дори когато стоките не се пренасят с търговска цел, са обхванати от споразумението, освен ако страните не решат да ги изключат; счита, че посоченият член насърчава страните да приемат по-строги правила относно граничната проверка на личния багаж на пътниците, докато, напротив, Комисията би трябвало да защити на международно равнище по-голямата защита на основните права на хората, най-вече правото на зачитане на личния живот;

Наказателно правоприлагане и наказания

10. призовава Комисията да оповести отговорите на изпратения през 2007 г. въпросник, за да установи дали наказанията са достатъчни, за да гарантират ефективното прилагане на правото на Съюза в областта на правата върху интелектуалната собственост, както и осъщественото от нея проучване, и да вземе предвид отговорите на въпросника, преди да парафира споразумението;

11. отбелязва, че ACTA позволява на съдебните органи да издадат заповед (т.е. съдебно нареждане в Член 2.Х) срещу една от страните, или срещу трето лице; отбелязва, че посоченото съдебно нареждане надхвърля предвиденото в Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, която допуска издаването на съдебно нареждане единствено, за да „предотврати всяко неминуемо нарушение“; в допълнение, по смисъла на посочената директива, за да бъдат обект на заповед, издадена от съдебен орган, е необходимо третите лица да са участвали в извършването на нарушението;

12. отбелязва, че определението за търговски мащаб в ACTA (Член 2.14.1) надвишава определението, прието на 25 април 2007 г. при гласуването по измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират упражняването на права върху интелектуалната собственост - 2005/0127 (COD);

13. отбелязва, че определението за търговски мащаб в Член 2.14.1 не зачита принципа на пропорционалност;

14. счита, че не е целесъобразно наказателната отговорност да бъде разяснена в бележка под линия, както това е направено в бележка под линия 9;

15. призовава преговарящите от страна на ЕС да защитят запазването на думата „може“ в член 2.14.3 („Всяка страна може да предвиди наказателни производства и наказания ...“);

16. поради тази причина изисква от Комисията да настоява за заместването на „гарантира“ с „може да гарантира“ и – с цел яснота, (също така) за заместването на фразата „предотвратяване на нарушаването на всякакви права върху интелектуалната собственост“ с „предотвратяване на фалшифицирането“,

17. призовава Комисията да разясни убедително и да потвърди, че всяка предвидена в ACTA наказателна мярка ще бъде ограничена до дейности в широки търговски мащаби, както и че физическите лица, участващи в подобни дейности няма да могат и няма да подлежат на наказателно преследване по силата на ACTA;

18. подчертава, че при липса на значима оценка на въздействието и ad hoc гаранция, която да осигурява тяхната пропорционалност в текста на ACTA, наказателните мерки следва да останат в обхвата, предвиден от ТРИПС и от достиженията на правото на Съюза;

19. изисква ЕНОЗД да представи становище относно най-новия текст на ACTA;

Географски означения

20. насърчава Комисията да работи активно за осигуряването на просперитета на европейските продукти в световната икономика чрез ефективно прилагане на практиките в ACTA;

21. изразява съжаление, че споразумението не определя „фалшифицирани географски означения“ в член 1.X, тъй като този пропуск може да създаде объркване или най-малкото да усложни задачите на административните и съдебни органи при тълкуването и прилагането на ACTA;

22. изразява несъгласие с позицията на Комисията, която твърди, че е постигнато значително подобрение по отношение на защитата на географските означения; счита, че тъй като географските означения ще останат незащитени във всички държави, в чието национално законодателство те не се признават, напредъкът в тази област е незадоволителен;

Основни права

23. подчертава, че правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни са основни ценности на Европейския съюз, признати в член 8 на ЕКЗПЧОС и членове 7 и 8 в Хартата на основните права на Европейския съюз, които следва да се спазват във всички политики и правила, приети от ЕС в съответствие с член 16 от ДФЕС;

24. възлага на Комисията да представи на Парламента, преди да парафира споразумението, правен анализ на смисъла, законосъобразността и приложимостта на желаните от ACTA политики във връзка със сътрудничеството между доставчиците на услуги и носителите на права, особено по отношение на начина, по който съвместните усилия в рамките на деловата общност да не ограничават основните права на гражданите, включително правото на зачитане на личния живот, правото на свобода на изразяване и правото на справедлив процес; припомня на Комисията, че Междуинституционалното споразумение от 2003 г. не допуска тя да подкрепя механизми за саморегулиране и съвместно регулиране, когато става въпрос за основни права като правото на свобода на изразяване;

25. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието своевременно преди Парламентът да започне процедура за одобрение на прилагането на ACTA в областта на основните права и защитата на лични данни, относно продължаващите усилия на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на правата върху интелектуалната собственост и електронната търговия, заключава, че Комисията трябва своевременно да се консултира с Парламента относно резултатите от посочената оценка и ако е необходимо да се върне на масата на преговорите, в случай че резултатите от оценката на въздействието налагат това;

Достъп до лекарствени продукти

26. приветства възможността патентите да бъдат изключени от раздела за гражданско правоприлагане на ACTA, тъй като то може да затрудни достъпа до законни, достъпни и животоспасяващи лекарства; настоява, че чувствителното увеличаване на исковете за вреди и другите средства за правна защита при евентуални нарушения на правата върху интелектуална собственост ще попречи на конкуренцията и на третите държави, участващи в производството, продажбата или разпространението на генерични лекарства на достъпна цена, особено ако тези разпоредби се прилагат за транзитно преминаващи стоки; изразява загриженост, че прилагането на разпоредбите в АСТА в областта на гражданското правоприлагане по отношение на патентите би могло да засегне обществения интерес, както и да засили инвестиционния риск и пазарната несигурност, и да застраши технологичните иновации, особено в сектори, където е трудно да се определи нарушението, или при прилагане на патенти за живи същества, местни продукти и традиционни лекарства; следователно призовава Комисията да изключи патентните от раздела за гражданско правоприлагане;

27. приветства подобренията в проекта на ACTA, които осигуряват повече гаранции за правото на зачитане на личния живот, общественото здраве и някои от произтичащите от споразумението ТРИПС защити; дава указания на Комисията да направи оценка дали защитните разпоредби в ACTA имат същата изпълнителна сила като тази на разпоредбите за прилагане; призовава Комисията да предостави доказателства, че ACTA няма да попречи на държавите-членки да приемат законодателство, което ограничава средствата за правна защита при нарушения, така че да разшири достъпа до осиротели произведения, закриляни от авторското право и да се ползва от гъвкавите клаузи, предвидени в споразумението ТРИПС, за да гарантира цялостна гама от бъдещи политически възможности; отправя искане към Комисията да оцени дали ACTA ще бъде действително споразумение със задължителна правна сила и дали в член 1.2 от споразумението се предвижда общ гъвкав подход за всяка разпоредба от националното право, която би могла да противоречи на ACTA; призовава Комисията да представи механизми, които предоставят възможност за гъвкавост на страните да приемат обосновани изключения от произтичащите от споразумението задължения, които съответстват на целите и принципите на споразумението ТРИПС и Декларацията от Доха по споразумението ТРИПС и общественото здраве от 2001 г.;

28. призовава Комисията да включи гаранции за общественото здраве в текста на споразумението, а не само в преамбюла;

ПИС в цифровата среда

29. счита, че „сътрудничеството“ между носителите на авторско право и посредниците при обезщетяване при нарушения, свързани с интелектуалната собственост, следва да бъде премахнато от АСТА, тъй като то би довело до задължение за въвеждане на система за мониторинг и извънсъдебно уреждане на спорове, която на свой ред би заплашила правото на зачитане на личния живот, защита на личните данни и правото на справедлив съдебен процес на крайните потребители;

30. изразява загриженост, че прекалено общото определение на актове от „търговски мащаб“ (чл. 2.14.1), съчетано със задължение да се осигури наказателно правоприлагане на санкции в случай на нарушение на правата върху интелектуалната собственост в цифрова среда (чл. 2.18.1), включително за „помощ и съдействие“ (чл. 2.14.4) може да насърчи страните по споразумението да приемат законодателство, които на практика ще създаде условия за подвеждане под наказателна отговорност на частни потребители и посредници;

31. отбелязва, че в резултат на задължение (изразено чрез формата на сегашно време), по силата на което страните „предприемат ефективни действия“ при нарушения, Споразумението (член 2.18.3) установява форма на сътрудничество;

32. изразява дълбока загриженост по повод възможността „компетентни органи“, а не непременно съдебни органи, да разкриват информация относно носителите на права (член 2.18.4);

33. призовава преговарящите от страна на ЕС да включат повторно в текста на ACTA разпоредба 2.18.9, според която: „описаните в разпоредби 1-8 процедури се прилагат, без да се засяга правото на страната да приема или поддържа режим, който предвижда ограничаване на отговорността на доставчиците на интернет услуги и забрана на общото задължение съдържанието да бъде помествано и съхранявано от доставчици на интернет услуги по искане на потребителите;

34. изразява загриженост във връзка с принципната неефективност на възражението, поместено в бележка под линия 14, в което се посочва: „без да се засяга обхвата на авторското право или сродните му права, предвиден от правото на страните“ и относно бележката на преговарящия, съдържаща се в бележка под линия 15, в която се посочва, че не съществува задължение страната да осъществява съвместна оперативност, което изглежда противоречи на съобщението, съдържащо се в приетата неотдавна програма в областта на цифровите технологии;

Комитет на ACTA

35. изразява становище, че комитетът на ACTA следва да работи по открит, включващ и прозрачен начин; възлага на Комисията да представи своевременно преди Парламентът да разгледа становището си за одобрение, препоръки относно управлението на комитета на ACTA, по-конкретно по отношение на участието на Европейския парламент и процеса на изменение на Споразумението;

36. счита, че Комисията следва да подкрепи идеята процедурите и условията за присъединяване към АСТА да бъдат достатъчно гъвкави и да отчитат равнището на развитие, потребностите и целите на присъединяващите се страни в съответствие със заключенията на Съвета относно съгласуването на политиките за развитие;

37. подчертава, че всяко изменение на настоящето споразумение трябва да бъде представено за обществена преценка от страна на всички заинтересовани страни и да получи парламентарно одобрение; изисква Комисията да се консултира със Съвета и Европейския парламент, преди да приеме или предложи изменение към настоящия текст в комитета на ACTA в процес, който осигурява прозрачност, парламентарен контрол и обществено участие;

Плурилатералност срещу многостранност

38. изразява съжаление, че цялостното въздействие на настоящето споразумение е ограничено по своя характер поради факта, че държавите, които са основен източник на фалшифицирани стоки, не са страна по споразумението;

39. изразява съжаление, че настоящите преговори и Споразумение подкопават многостранния формат (т.е. СОИС и СТО); подчертава, че комитетът АСТА не следва да се превръща в нова международна институция;

40. призовава Европейската комисия да изясни задължителния или доброволен характер на текста;

Условия на ЕП да предоставяне на одобрение

41. припомня, че за да влезе в сила споразумението АСТА се нуждае от одобрението на ЕП; призовава Комисията и Съвета да не предлагат временно прилагане на споразумението, преди ЕП да е предоставил одобрението си; припомня на Комисията и Съвета, че Парламентът си запазва правото да не предостави одобрението си за АСТА; обвързва евентуалното съгласие за споразумението АСТА с условието за цялостно сътрудничество по настоящата резолюция;

42. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и на правителствата и парламентите на държавите, страни по преговорите за ACTA.