Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0620/2010/REV1Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0620/2010/REV1

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl KKPS

17.11.2010

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Kader Arif ir Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0617/2010

Procedūra : 2010/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0620/2010
Pateikti tekstai :
B7-0620/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0620/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl KKPS

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 ir 218 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos veiksmingo įgyvendinimo strategiją,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 2 d. derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo paskutinio raundo išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 15 d. viešai paskelbtą galutinį KKPS tekstą,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl klastočių poveikio tarptautinei prekybai (2008/2133(INI)),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl derybų dėl kovos su klastojimu prekybos susitarimo skaidrumo ir esamos padėties,

–   atsižvelgdamas į savo rašytinį pareiškimą 0012/2010 dėl nepakankamai skaidraus derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (KKPS) proceso,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 8 ir spalio 20 d. plenarinio posėdžio diskusijas dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros (2003/C 321/01),

–   atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno sprendimą dėl skundo Nr. 90/2009/(JD)OV dėl prieigos prie KKPS dokumentų,

–   atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomones dėl šiuo metu Europos Sąjungos vedamų derybų dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo ir Duomenų apsaugos darbo grupės laišką Europos Komisijai,

–   atsižvelgdamas į „Pirmininkaujančios valstybės narės draugų“ principą, kuris buvo pradėtas taikyti siekiant aptarti šio susitarimo baudžiamosios teisės aspektus,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, iš dalies pakeistą 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB,

–   atsižvelgdamas į Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS),

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl vystymosi politikos nuoseklumo,

–   atsižvelgdamas į PPO ginčą DS409, susijusį su Europos Sąjunga ir valstybe nare, dėl tranzitu gabenamų generinių vaistų konfiskavimo,

–   atsižvelgdamas į PPO pranešimą spaudai, paskelbtą 2010 m. birželio 8-9 d. TRIPS taryboje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

Lisabonos sutartis

A.  kadangi ES turi išskirtinę kompetenciją bendrosios prekybos politikos (BPP) srityje; kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamentas turės pritarti KKPS sutarties tekstui prieš šiam susitarimui įsigaliojant Europos Sąjungoje,

Esama derybų ir derybininkų padėtis

B.  kadangi 2008 m. Europos Sąjunga ir kitos EBPO valstybės pradėjo derybas dėl naujo daugiašalio susitarimo, skirto intelektinės nuosavybės teisių (INT) apsaugai sustiprinti ir kovoti su klastojimu (Kovos su klastojimu prekyboje susitarimas (KKPS)),

C.  kadangi 11-asis ir paskutinysis derybų dėl kovos su klastojimu prekybos susitarimo (KKPS) raundas buvo baigtas 2010 m. spalio 2 d. Tokijuje (Japonija),

D.  kadangi derybų dėl KKPS dalyviai 2010 m. spalio 6 d. viešai paskelbė konsoliduotą tekstą ir po to Komisija informavo Parlamentą; kadangi Komisija 2010 m. lapkričio 15 d. viešai paskelbtą galutinį KKPS tekstą; kadangi techninis posėdis, per kurį bus suderintos likusios teisinės problemos, įvyks Sidnėjuje 2010 m. lapkričio 30–gruodžio 3 d. (jei prireiks, ir gruodžio 4 d.),

E.  kadangi Tarybos atstovai dalyvavo derybų dėl KKPS raunduose kartu su Komisijos atstovais,

F.  kadangi derybose dalyvavo tik 11 šalių (ES buvo laikoma viena šalimi), o iš jų – tik dvi besivystančios šalys (Marokas ir Meksika);

G.  kadangi derybų šalių tikslas – į KKPS įtraukti besivystančias ir sparčiai augančios ekonomikos šalis; kadangi svarbios prekybos partnerės, kaip antai Indija, Brazilija ir Kinija, PPO TRIPS taryboje pareiškė, kad KKPS gali prieštarauti TRIPS susitarimui ir kitiems PPO susitarimams,

H.  kadangi klastojimo apibrėžtis TRIPS sutartyje yra susijusi tik su sąmoningais komercinio masto prekės ženklų pažeidimais (TRIPS, III dalis, 4 skirsnis, 51 straipsnis)[1];

Bendrijos teisynas

I.   kadangi Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, vesdama derybas dėl tarptautinių susitarimų, kurie turi įtakos ES teisės aktams, privalo laikytis Bendrijos acquis,

J.   kadangi Komisija, siekdama pagrįsti, kad dėl KKPS deramasi kaip dėl prekybos susitarimo, o ne kaip dėl vykdymo sutarties, rėmėsi ombudsmeno sprendimu; kadangi ombudsmenas įvertino, kad „sudarius KKPS susitarimą iš tikrųjų gali atsirasti būtinybė, kad ES pasiūlytų ir priimtų teisės aktą. Tokiu atveju KKPS būtų vienintelė arba svarbiausia tą teisės aktą pagrindžianti aplinkybė ir piliečiai turėtų aiškų interesą gauti informaciją apie KKPS“,

Pagrindinės teisės

K. kadangi bet koks derybose dėl KKPS Europos Sąjungos pasiektas susitarimas turi atitikti ES taikomas teisines prievoles dėl privatumo ir duomenų apsaugos įstatymo, kaip nustatyta, visų pirma, Direktyvoje 95/46/EB, Direktyvoje 2002/58/EB (kuri paskutinį kartą buvo iš dalies pakeista 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB), Direktyvoje 2009/136/EB, Direktyvoje 2009/140/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų ir Europos žmogaus teisių teismo bei Teisingumo Teismo jurisprudencijoje,

L.  kadangi Komisija savo 2010 m. spalio 19 d. komunikate pareiškė, kad „Sąjungos veiksmai pagrindinių teisių srityje turi būti nepriekaištingi“ ir kad „šiuo atžvilgiu Sąjunga turi rodyti pavyzdį“; kadangi 2010 m. spalio 20 d. plenariniame posėdyje Komisija pareiškė, kad KKPS „dar neparafuotas“ ir kad „Komisijai, kaip derybų dalyvei, tenka prerogatyva nustatyti momentą, kuriuo derybos yra formaliai užbaigiamos ir kuriuo susitarimas gali būti parafuotas“,

M.  kadangi KKPS nuostatos neturi būti interpretuojamos taip, kad sukurtų precedentą, taip pat jas taikant neturi būti leidžiama, dabar arba ateityje, nukrypti nuo acquis arba jį pakeisti, kadangi dėl to galėtų susilpnėti pagrindinių teisių, kurias garantuoja ES teisės aktai, apsauga, o Komisija ir Taryba turėtų pateikti aiškų patvirtinimą, kad sutinka su šiuo principu,

Geografinės nuorodos

N. kadangi Komisija ne kartą patvirtino, jog svarbu užtikrinti geografinių nuorodų apsaugą; kadangi šalys sutarė, jog laikantis KKPS bus užtikrinama visų intelektinės nuosavybės kategorijų, nurodytų TRIPS susitarimo II dalyje, apsauga, įskaitant geografines nuorodas,

 

Baudžiamosios vykdymo užtikrinimo priemonės ir sankcijos

O.  kadangi 2007 m. Komisija valstybėms narėms pateikė klausimyną, kuris buvo skirtas tyrimui atlikti siekiant išsiaiškinti, ar baudžiamosios sankcijos yra pagrindinis veiksnys, padedantis užtikrinti Bendrijos teisės aktų įgyvendinimą intelektinės nuosavybės srityje, kaip nurodyta SESV 83.2 straipsnyje,

P.  kadangi KKPS Baudžiamosios teisės vykdymo skirsnis susijęs su įvairiomis nuostatomis dėl baudžiamųjų procedūrų, baudžiamosios atsakomybės, baudžiamųjų nusikaltimų, baudžiamosios teisės vykdymo ir bausmių; kadangi Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė derėjosi dėl KKPS numatytų baudžiamųjų vykdymo užtikrinimo priemonių,

Q. kadangi Rašytiniame pareiškime 12/2010 pabrėžiama, kad ekonomikos ir inovacijų rizika turi būti vertinama prieš nustatant baudžiamąsias sankcijas, kai civilinės priemonės jau yra taikomos;

R.  kadangi KKPS 2.14.1 straipsnyje pateikta komercinio masto apibrėžtis: „Šiame skirsnyje komercinio masto veiksmai apima bent tuos, kurie laikomi komercine veikla, teikiančia tiesioginę ekonominę ar komercinę naudą“,

S.  kadangi KKPS 9 išnašoje teigiama, kad kiekviena šalis sąmoningą prekių su suklastotu prekės ženklu arba piratinių prekių, pažeidžiančių autorių teises, importą ar eksportą komerciniu mastu turi laikyti neteisėta veikla, kuriai pagal šį straipsnį taikomos baudžiamosios nuobaudos; šalis savo įsipareigojimus, susijusius su prekių su suklastotu prekės ženklu arba piratinių prekių, pažeidžiančių autorių teises, eksportu ir importu, gali vykdyti užtikrindama, kad prekių su suklastotu prekės ženklu arba piratinių prekių, pažeidžiančių autorių teises, platinimas, prekyba jomis ar jų siūlymas būtų laikoma neteisėta veikla, kuriai taikomos baudžiamosios nuobaudos,

T.  kadangi 2.5 1 ir 2.5 1a straipsnių formuluotė kelia didžiulį nerimą ir sudaro prielaidas taikyti priemones, kurios kelia grėsmę asmenų privatumo ir duomenų apsaugos teisėms;

Prieiga prie vaistų

U.  kadangi 2010 m. spalio 20 d. plenarinio posėdžio metu Komisijos narys, atsakingas už prekybą, paragino Parlamentą pateikti nuomonę dėl neišspręsto klausimo, ar patentus įtraukti į skirsnius dėl civilinės teisės įgyvendinimo; kadangi KKPS derybininkai patvirtino, kad KKPS nesudarys kliūčių tarpvalstybiniam teisėtų generinių vaistų tranzitui; kadangi Parlamentas savo rezoliucijoje ir rašytiniame pareiškime teigė, kad taikant bet kokią priemonę, skirtą tarpvalstybinio prekių tikrinimo ir konfiskavimo įgaliojimams stiprinti, neturėtų būti kenkiama visuotinei teisei gauti teisėtų, įperkamų ir saugių vaistų;

Intelektinės nuosavybės teisės skaitmeninėje aplinkoje

V. kadangi Elektroninės prekybos direktyvoje laikomasi požiūrio, kad interneto paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už duomenis, perduodamus ar tvarkomus naudojantis jų paslaugomis tokiu mastu, kad dėl to reikėtų iš anksto peržiūrėti ar filtruoti tokius duomenis; kadangi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonėje dėl KKPS perspėjama, kad interneto paslaugų teikėjai gali į sutartis su savo vartotojais įtraukti išlygas, pagal kurias leidžiama stebėti jų duomenis ir nutraukti abonementą,

W. kadangi KKPS šalys įsipareigojo laikytis įsipareigojimų pagal TRIPS sutarties 7 straipsnį siekdamos prisidėti prie technologinių naujovių skatinimo; kadangi svarbiausios ES politikos kryptys, susijusios su sąveika, pagrįstos acquis communautaire nuostatomis (ypač Direktyvoje 91/250/EEB), pagal kurias leidžiama atvirkštinė inžinerija ir apgavystės,

X.  kadangi į KKPS tekstą, jos preambulę ir esmines teksto nuostatas buvo įtraukta daug svarbių apsaugos priemonių; kadangi šio susitarimo 1.2 straipsnyje teigiama, kad kiekvienai šaliai leidžiama apibrėžti tinkamą šio susitarimo nuostatų įgyvendinimo metodą pagal savo teisinę sistemą ir praktiką,

Y.  kadangi šiuo metu galioja tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, pagal kuriuos teisių turėtojas gali neleisti atlikti tam tikrų veiksmų, kaip antai daryti reprodukcijų, rodyti ekrane ir aranžuoti, taip pat negali platinti kopijų ir viešai skelbti kūrinio (įskaitant atvejus, kai kūrinys paskelbiamas viešai interaktyviu būdu); tai neturėtų būti painiojama su teisės naudoti kūrinį (skaityti, žiūrėti) apribojimu; bet koks mėginimas išplėsti autorines teises taip, kad jos apimtų naudojimą, sukeltų sumaištį atskiriant intelektinę nuosavybę nuo sąlyginės prieigos; Komisija negali vadovautis požiūriu, pagal kurį prieigos prie paslaugų kontrolė susijusi su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais,

Z.  kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja N. Kroes neseniai Avinjone pareiškė, kad „kai kurios grupės gali būti suinteresuotos vengti debatų autorinių teisių klausimais arba apsiriboti tik pamokomosiomis frazėmis, kuriomis siekiama apkaltinti milijonus piliečių. Tačiau tai nėra tvarus požiūris. [...] Todėl užuot kūrus neveiksmingą sistemą ir stačius naujas kultūrines Berlyno sienas, reikia grįžti prie esmės. Reikia sukurti sistemą, kurios tikslas – suteikti menininkams ir kūrėjams naujų galimybių ir pateikti naujų verslo modelių, kurie geriau atitiktų skaitmeninį amžių“, o JK ministras pirmininkas Davidas Cameronas pranešė apie esminius Didžiosios Britanijos intelektinės nuosavybės teisės aktų pakeitimus, kuriuose, inter alia, pristatoma „sąžiningo naudojimo“ sąvoka,

KKPS komitetas

AA. pagal KKPS institucinius susitarimus KKPS komitetui suteikiami įgaliojimai, susiję su, inter alia, šio susitarimo įgyvendinimu ir veikimu, jo pakeitimu, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimu ir sprendimais dėl komiteto taisyklių ir procedūrų; kadangi pagal SESV 21 straipsnį Sąjunga turi siekti demokratijos pažangos;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pastangas didinti skaidrumą, taip pat atkreipia dėmesį į jos pasiryžimą užtikrinti apsaugą ES inovacijų ir konkurencingumo srityse; ragina Komisiją remiantis persvarstytu pagrindų susitarimu prieš parafuojant susitarimą visapusiškai atsižvelgti į Europos Parlamento nuomonę;

Bendrijos teisynas

2.  remia Komisijos siekį užtikrinti visišką acquis communautaire įgyvendinimą;

3.  ragina Komisiją tinkamu metu prieš pradedant vykdyti Parlamento pritarimo procedūrą, pateikti aiškų patvirtinimą, kad KKPS neturės poveikio Bendrijos teisyno nuostatoms, ypač Direktyvos 95/46 (Duomenų apsaugos direktyva), Direktyvos 91/250/EEB (Programinės įrangos direktyva), Direktyvos 2001/29/EB (Informacinės visuomenės direktyva), Direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva), Direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, iš dalies pakeistos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, ir Direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo nuostatoms;

4.  prašo Komisijos aiškiai patvirtinti, kad ji nei dabar, nei ateityje nesiūlys keisti acquis tam, kad jis būtų suderintas su bet kuriomis neprivalomomis KKPS nuostatomis, be to, kad jis nebus keičiamas taip, kad dėl pakeitimo susilpnėtų pagrindinių teisių apsauga ES;

Teisinis pagrindas

5.  palankiai vertina tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo išplėstos EP teisės BPP srityje, o ypač palankiai vertina tai, kad EP turi pritarti visiems prekybos susitarimams, kuriuos sudaro ES;

6.  ragina Komisiją išaiškinti Tarybos ir Komisijos kompetencijų, susijusių su KKPS Baudžiamųjų vykdymo užtikrinimo priemonių skirsniu, įskaitant jo parafavimą, pasidalijimą; primygtinai ragina, kad prieš parafuojant susitarimą Parlamentui būtų pateikti įrodymai, kad derybų dėl KKPS teisinis pagrindas visiškai atitinka Lisabonos sutartį;

7.  todėl pageidauja sužinoti, dėl kurių teisinių Sutarties argumentų nesutaria Taryba ir Komisija ir nori būti informuotas apie tai, kokie įgaliojimai suteikti derybininkui,

Priemonės pasienyje

8.  ragina Komisiją užtikrinti, kad susitarimas apimtų tik esamą Europos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos nuo klastojimo sistemą; todėl iš 2.X straipsnio reikėtų išbraukti žodį „nepagrįstai“;

9.  yra susirūpinęs dėl 2.X straipsnio 3 skirsnio turinio, kuriame minimas faktas, kad sutartis taikoma ir keleivių asmeniniam bagažui, net jei vežamos prekės nėra komercinės paskirties, išskyrus tuos atvejus, kai šalys nusprendžia jų neįtraukti; mano, kad šiuo straipsniu šalys skatinamos priimti griežtesnes keleivių asmeninio bagažo tikrinimo pasieniuose taisykles, kai tuo tarpu Komisija, priešingai, tarptautiniu lygmeniu turėjo labiau ginti asmenų pagrindines teises, ypač teisę į privatumą;

Baudžiamosios vykdymo užtikrinimo priemonės ir sankcijos

10. ragina Komisiją paskelbti jos atlikto tyrimo rezultatus ir atsakymus į 2007 m. pateiktą klausimyną, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, ar baudžiamosios sankcijos yra pagrindinis veiksnys, padedantis užtikrinti Bendrijos teisės aktų įgyvendinimą intelektinės nuosavybės srityje, ir ragina atsižvelgti į gautus atsakymus prieš parafuojant susitarimą;

11. pastebi, kad pagal KKPS teisminėms institucijoms leidžiama priimti nutarimą (pvz., 2.X straipsnyje numatytas draudimas) dėl šalies arba trečiosios šalies; pažymi, kad šie su draudimu susiję įgaliojimai viršija Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos užtikrinimo direktyvoje numatytus įgaliojimus, nes pagal direktyvą draudimą priimti leidžiama tik siekiant užkirsti kelią gresiančiam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui; be to, pagal šią direktyvą trečiosios šalys turi dalyvauti pažeidime, kad dėl jų teisminės institucijos galėtų priimti nutarimą;

12. pastebi, kad KKPS komercinio masto apibrėžtis (2.14.1 straipsnis) yra platesnė negu 2007 m. balandžio 25 d., balsuojant dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (2005/0127 (COD)), patvirtinta apibrėžtis;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad 2.14.1 straipsnyje pateikta komercinio masto apibrėžtis neatitinka proporcingumo principo;

14. mano, kad nedera baudžiamąją atsakomybę išplėsti išnašoje, kaip tai padaryta 9 išnašoje;

15. primygtinai ragina ES derybininkus siekti, kad 2.14.3 straipsnyje išliktų žodis „gali“ („Kiekviena šalis gali numatyti baudžiamąsias procedūras ir nuobaudas [...]“);

16. todėl ragina Komisiją aiškumo sumetimais reikalauti pakeisti žodį „turi“ žodžiu „gali“, taip pat reikalauti pakeisti teiginį „užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams“ teiginiu „užkirsti kelią klastojimui“,

17. ragina Komisiją įtikinamai paaiškinti ir patvirtinti, kad bet kokios baudžiamosios priemonės KKPS bus taikomos tik esant didelio komercinio masto veiklai ir kad atskiri vartotojai, užsiimantys tokia veikla, pagal KKPS negalės būti ir nebus traukiami baudžiamojon atsakomybėn;

18. pabrėžia, kad jei nėra reikšmingo poveikio vertinimo ir ad hoc apsaugos priemonių, užtikrinančių proporcingumą su KKPS tekstu, baudžiamosios priemonės ir toliau bus taikomos taip, kaip nurodyta TRIPS ir acquis communautaire;

19. ragina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną pateikti nuomonę dėl naujausios KKPS redakcijos;

Geografinės nuorodos

20. ragina Komisiją aktyviai imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad pasitelkiant veiksmingą KKPS nustatytų GN nuostatų įgyvendinimą Europos prekės būtų sėkmingai parduodamos pasaulio rinkose;

21. apgailestauja dėl to, kad susitarimo 1.X straipsnyje nepateikta suklastotų geografinių nuorodų apibrėžtis, nes dėl šio trūkumo gali kilti painiava arba bent jau būti apsunkintos administracinių ir teisminių institucijų užduotys interpretuojant KKPS ir jį įgyvendinant;

22. nesutinka su Komisijos pozicija, kurioje ji teigia pasiekusi svarbios pažangos užtikrinant geografinių nuorodų apsaugą; mano, kad pažanga šioje srityje nepakankama tol, kol geografinės nuorodos nėra saugomos tose šalyse, kurios jų nepripažįsta nacionaliniais teisės aktais;

Pagrindinės teisės

23. pabrėžia, kad privatumas ir duomenų apsauga yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės, kaip pripažįstama Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose, kurių privaloma laikytis vykdant visų sričių politiką ir priimant visas taisykles pagal SESV 16 straipsnį;

24. paveda Komisijai prieš parafuojant susitarimą pateikti Parlamentui KKPS susitarime nustatytų politikos sričių, susijusių su paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimu, prasmės, teisėtumo ir įvykdomumo teisinę analizę, visų pirma atsižvelgiant į tai, ar verslo bendruomenės bendradarbiavimas neribos piliečių pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatumą, teisę į žodžio laisvę ir į tinkamą teisinį procesą; primena Komisijai, kad 2003 m. tarpinstituciniame susitarime neleidžiama remti savireguliacijos ir bendro reguliavimo mechanizmų, jei dėl to kyla grėsmė pagrindinėms teisėms, pvz., teisei į žodžio laisvę ir pan.;

25. ragina Komisiją deramu laiku prieš Parlamentui pradedant savanoriško sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūrą, atlikti KKPS įgyvendinimo poveikio pagrindinėms teisėms ir duomenų apsaugai, ES dedamoms pastangoms suderinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones ir elektroninei prekybai vertinimą; daro išvadą, kad Komisija turi laiku pasitarti su Parlamentu dėl šio vertinimo rezultatų ir, jei reikia, atnaujinti derybas;

Prieiga prie vaistų

26. palankiai vertina tai, kad KKPS patentų civilinės teisės įgyvendinimo skirsniui gali būti padaryta išimtis, nes jis būtų sukliudęs galimybę gauti teisėtų, įperkamų ir gyvybiškai svarbių vaistų tvirtina, kad didelis žalos ir kitų teisės gynimo priemonių galimų intelektinės nuosavybės pažeidimų atveju padidėjimas bus žalingas konkurencijai generinių vaistų srityje ir atgrasys trečiąsias šalis, įtrauktas į įperkamų generinių vaistų gamybą, pardavimą ar platinimą, ypač jei šios nuostatos taikomos tranzitu vežamoms prekėms; yra susirūpinęs dėl to, kad patentams taikant KKPS nustatytas civilinės teisės įgyvendinimo priemones gali būti pažeistas viešasis interesas nustatant patentus gyviems organizmams, vietiniams gaminiams ir tradiciniams vaistams, taip pat dėl to, kad gali padidėti investicijų rizika, susidaryti neaiški rinkos padėtis ir kilti grėsmė technologijų naujovėms, ypač tuose sektoriuose, kuriuose pažeidimus sudėtinga nustatyti; todėl ragina Komisiją išbraukti patentus iš civilinės teisės įgyvendinimo skirsnio;

27. palankiai vertina kai kuriuos KKPS teksto projekto patobulinimus, kuriuose numatyta didesnė privatumo, visuomenės sveikatos apsauga ir tam tikros apsaugos priemonės pagal TRIPS sutartį; nurodo Komisijai įvertinti, ar apsaugos nuostatos KKPS yra taip pat vykdytinos, kaip ir įgyvendinimo nuostatos; ragina Komisiją pateikti įrodymų, kad KKPS neužkirs kelio valstybėms narėms priimti teisės aktų, kuriais apribojamos pažeidimo atveju taikomos teisės gynimo priemonės, įskaitant atvejus, kai, pvz., išplečiama prieiga prie nežinomų autorių kūrinių arba pasinaudojama lankstumo priemonėmis pagal TRIPS, siekiant užtikrinti visą ateities politikos veiksmų spektrą; ragina Komisiją įvertinti, ar KKPS bus iš esmės privalomas susitarimas ir ar jo 1.2 straipsnyje numatytos bendros lankstumo priemonės kiekvienai nacionalinės teisės sudėtinei daliai, kuri gali prieštarauti KKPS; ragina Komisiją pristatyti mechanizmus, kuriuos taikant šalims sudaromos sąlygos priimti teisėtas susitarimo įsipareigojimų išimtis, kurios atitinka TRIPS tikslus ir principus ir 2001 m. Dohos deklaraciją dėl TRIPS ir visuomenės sveikatos;

28. ragina Komisiją sveikatos įtraukti sveikatos apsaugos priemones į susitarimo tekstą, o ne tik pateikti jas preambulėje;

Intelektinės nuosavybės teisės skaitmeninėje aplinkoje

29. mano, kad teisių turėtojų ir tarpininkų bendradarbiavimo siekiant užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams sąlyga turėtų būti išbraukta iš KKPS, nes tarpininkai būtų priversti sukurti stebėsenos sistemas ir sudaryti neteisminius susitarimus, o tai savo ruožtu keltų pavojų vartotojų teisėms į privatumą, duomenų apsaugą ir tinkamą teisinį procesą;

30. yra sunerimęs dėl to, kad labai plati „komercinio masto“ veiksmų apibrėžtis (2.14.1 straipsnis) kartu su įpareigojimu užtikrinti baudžiamąsias vykdymo užtikrinimo sankcijas intelektinės nuosavybės teisių apsaugos pažeidimų atvejais (2.18.1 straipsnis), įskaitant bendrininkavimą (2.18.1 straipsnis), galėtų paskatinti susitarimo šalis priimti teisės aktus, kuriais vadovaujantis privatūs vartotojai ir tarpininkai būtų laikomi nusikaltėliais;

31. pabrėžia, kad susitarimas (2.18.3 straipsnis) leidžia taikyti tam tikrą bendradarbiavimo formą, nes šalys yra įpareigotos („privalo“) „veiksmingai spręsti pažeidimų klausimą“;

32. yra rimtai susirūpinęs dėl informacijos atskleidimo teisių turėtojams (2.18.4 straipsnis), kurį vykdo nebūtinai teisminės institucijos („kompetentingos institucijos“);

33. ragina ES derybininkus nuostatą 2.18.9 vėl įtraukti į KKPS tekstą; pagal ją „1–8 nuostatose aprašytos procedūros įgyvendinamos nepažeidžiant susitarimo šalies galimybės priimti teisės aktus ar išlaikyti tvarką, pagal kurią galima apriboti interneto paslaugų tiekėjų atsakomybę ir uždrausti stebėti turinį, kurį naudotojų prašymu saugo ir tvarko interneto paslaugų teikėjai“;

34. yra sunerimęs dėl 14 išnašoje pateikto pranešimo neefektyvumo; pranešime teigiama: „nepažeidžiant susitarimo šalies autorinių teisių ar susijusių teisių įstatymų taikymo srities“..., taip pat sunerimęs dėl derybininko pastabos, įterptos į 15 išnašą, kurioje teigiama, kad šalis neprivalo sudaryti sąlygų sąveikai; atrodo, kad ši pastaba prieštarauja pranešimui, pateiktam neseniai patvirtintoje Skaitmeninėje darbotvarkėje;

KKPS komitetas

35. mano, kad KKPS komiteto veikla turėtų būti atviresnė ir skaidresnė bei turėtų būti atsižvelgiama į suinteresuotų šalių nuomones; paveda Komisijai tinkamu laiku prieš Parlamentui pateikiant savo nuomonę dėl pritarimo pateikti rekomendacijas dėl KKPS komiteto vaidmens ir jo valdymo proceso, ypač atsižvelgiant į Europos Parlamento dalyvavimą ir susitarimo keitimo procesą;

36. laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų pritarti, jog prisijungimo prie KKPS procedūros ir sąlygos vadovaujantis Tarybos išvadomis dėl vystymosi politikos nuoseklumo būtų pakankamai lanksčios ir jose būtų atsižvelgta į prisijungti siekiančios šalies išsivystymo lygį, jos poreikius ir tikslus;

37. pabrėžia, kad bet kokius šio susitarimo pakeitimus turi viešai įvertinti visos suinteresuotosios šalys ir juos turi patvirtinti Parlamentas; ragina Komisiją prieš pritariant dabartiniam tekstui KKPS komitete ar pateikiant pasiūlymus dėl teksto pakeitimų konsultuotis su Taryba ir Europos Parlamentu vykdant procesą, kurio metu užtikrinamas skaidrumas, parlamentinė kontrolė ir visuomenės dalyvavimas;

Keliašališkumas prieš daugiašališkumą

38. apgailestauja dėl to, kad šio susitarimo poveikis pasauliniu mastu negali būti didesnis visų pirma dėl to, kad šalys, kuriose suklastojama daugiausia kūrinių, nėra susitarimo šalys;

39. apgailestauja dėl to, kad šios derybos ir susitarimas kenkia daugiašaliams forumams (pvz., PINO ir PPO); pabrėžia, kad KKPS komitetas neturėtų tapti nauja tarptautine institucija;

40. prašo Komisijos paaiškinti, ar susitarimas teisiškai įpareigojantis, ar jo galima laikytis savanoriškai;

EP pritarimo sąlygos

41. primena, jog tam, kad KKPS įsigaliotų, reikalingas EP pritarimas; ragina Komisiją ir Tarybą neteikti pasiūlymų dėl laikino susitarimo taikymo, kol EP jam nepritarė; primena Komisijai ir Tarybai, kad Parlamentas pasilieka teisę neduoti pritarimo KKPS; tvirtina, kad pritarimas KKPS susitarimui bus duotas tik tuo atveju, jei bus visapusiškai remiama ši rezoliucija;

42. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir KKPS derybose dalyvaujančių valstybių vyriausybėms ir parlamentams.