Návrh uznesenia - B7-0622/2010Návrh uznesenia
B7-0622/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii v odvetví včelárstva

18.11.2010

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0564/2010
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Paolo De Castro v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


Postup : 2010/2778(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0622/2010

B7‑0622/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v odvetví včelárstva

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2003 o ťažkostiach, ktorým čelí európske odvetvie včelárstva[1],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd[2],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2004 o návrhu nariadenia Rady o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami[3],

–   so zreteľom na Nariadenie Rady ES č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)[4], ktoré obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa odvetvia včelárstva v Európskej únii,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o situácii v odvetví včelárstva[5],

–   so zreteľom na smernicu Komisie 2010/21/EÚ z 12. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa klotianidínu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu[6],

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2010/270/EÚ zo 6. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzory zdravotných certifikátov pre zvieratá z poľnohospodárskych podnikov a pre včely a čmeliaky[7],

–   so zreteľom na správu Komisie z 28. mája 2010 o uplatňovaní článku 105 a nasledujúcich článkov nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na zlepšenie podmienok výroby a predaja včelárskych výrobkov (KOM (2010)0267),

–   so zreteľom na vedeckú správu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 11. augusta 2008[8], ako aj vedeckú správu, ktorú objednal a 3. decembra 2009 prijal úrad EFSA[9], obe o úmrtnosti včiel a dohľade v Európe,

–   so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie (O-119/2010 – B7-0564/2010) z 1. septembra 2010 o situácii v odvetví včelárstva,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže vnútroštátne programy pre európske odvetvie včelárstva, ktoré vypracovali členské štáty na obdobie troch rokov, využíva všetkých 27 členských štátov EÚ a priemerná miera ich využitia je 90 %; keďže Komisia vo svojej správe z 28. mája 2010 uvedenej vyššie skonštatovala, že vnútroštátne programy v odvetví včelárstva sú v posledných rokoch prospešné,

B.  keďže si práve v roku 2010, ktorý je medzinárodným rokom biodiverzity, musíme uvedomiť, že odvetvie včelárstva je na celom svete značne ohrozené, pretože zaznamenáva straty, ktoré sú sto- až tisíckrát horšie, ako je obvyklé; keďže toto odvetvie zohráva strategickú úlohu v spoločnosti, pretože predstavuje verejnú službu, ktorá má environmentálnu hodnotu, a keďže táto činnosť je vhodným príkladom ekologickej práce (zlepšenie a zachovanie biodiverzity, ekologickej rovnováhy a ochrany rastlín) a modelom udržateľnej výroby na vidieku,

C. keďže súčasné programy sa skončia v roku 2013; keďže súčasná podpora EÚ odvetviu včelárstva závisí od jestvujúcich foriem spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP); keďže prevádzkovatelia potrebujú tvoriť plány na obdobie po roku 2013; keďže Komisia plánuje zverejniť svoje oznámenie o budúcnosti SPP do novembra 2010,

D. keďže poľnohospodárstvo má veľký záujem na zachovaní včiel ako opeľovačov; keďže FAO upozorňuje medzinárodné spoločenstvo na alarmujúci pokles stavu opeľujúceho hmyzu vrátanie včiel; keďže 84 % druhov rastlín a 76 % výroby potravín v Európe závisí od opeľovania včelami, ktorého hospodársky význam je oveľa väčší než hodnota vyrobeného medu,

E.  keďže úhyn včiel je čoraz väčším problémom v mnohých regiónoch z dôvodu vzájomného pôsobenia faktorov, ako sú choroby včiel, ich oslabená odolnosť voči patogénom a parazitom, klíma, do určitej miery zmeny vo využívaní pôdy, ktoré vedú k obdobiam nedostatku potravy a krmiva pre včely, ako aj z dôvodu postupného ničenia medonosných rastlinných druhov a využívania prípravkov na ochranu rastlín a neudržateľných poľnohospodárskych postupov,

F.  keďže znižovanie počtov včelích kolónií v niektorých členských štátoch nie je možné s istotou spájať s využívaním geneticky modifikovaných organizmov (GMO), pretože tie sa v súčasnosti pestujú v zanedbateľnom množstve, a keďže rastúce využívanie monokultúr vedie k strate medonosnej flóry,

G. keďže celosvetový výskyt chorôb včiel sa stále zvyšuje a hrozí, že včela medonosná (Apis mellifera) sa stane ohrozeným druhom, najmä z dôvodu stále väčšieho výskytu deštruktívneho klieštika včelieho, ktorý ohrozuje imunitný systém včiel, spôsobuje najrôznejšie ochorenia, a je preto najväčším zdravotným problémom európskej populácie včiel,

H. keďže v záujme odvrátenia úbytku opeľujúcich druhov je potrebný ďalší výskum, aby sa predišlo situáciám, ktoré vznikli v iných častiach sveta, kde nízky výskyt prirodzených opeľovačov znamená, že pestovanie ovocia, zeleniny a niektorých kultúrnych plodín si vyžaduje opeľovanie so zásahom človeka za cenu značných dodatočných nákladov pre poľnohospodárov,

I.   keďže 40 % európskeho trhu s medom závisí od dovozu; keďže nedostatočná nezávislá ponuka medu v EÚ vedie k výraznej nestabilite cien, na čo má vplyv aj jeho falšovanie na svetovom trhu, pretože otvorenie trhu EÚ pre med z tretích krajín, ku ktorému došlo, postavilo včelárov z EÚ do konkurenčnej nevýhody,

J.   keďže členské štáty a prevádzkovatelia z odvetvia uvádzajú konkrétne potreby, pokiaľ ide o zlepšenie vykonávacích pravidiel a pokračovanie podpory v dlhodobom rámci,

K. keďže pri príprave programov by mala medzi všetkými členskými štátmi a združeniami včelárov existovať lepšia spolupráca, aby mal každý členský štát možnosť požadovať informácie a prípadne ich šíriť v rámci európskych organizácií, ktorých je členom,

L.  keďže vyššie uvedená vedecká správa EFSA z 11. augusta 2008 poukázala na nedostatok a rôznorodosť monitorovacích systémov v členských štátoch, ako aj na chýbajúcu harmonizáciu spoločných výkonnostných ukazovateľov,

M. keďže v súlade so smernicou 2010/21/EÚ sa od členských štátov požaduje, aby zabezpečili, že od 1. novembra 2010 sa zavedú určité požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín, súčasťou povoľovania prípravkov sa stanú opatrenia na zmierňovanie rizík a zavedú sa monitorovacie programy na overovanie priamej a nepriamej expozície včiel medonosných určitým účinným látkam,

1.  víta vyššie uvedenú správu Komisie z 28. mája 2010; konštatuje však, že aktuálne programy sa skončia v roku 2013, a je znepokojený tým, že európske odvetvie včelárstva stojí stále pred mnohými výzvami a problémami, ako sú otázky predaja, cenová nestabilita, získavanie mladých včelárov, starnutie a vekový profil včelárov v Európskej únii, pokles počtu kolónií a všeobecné ťažkosti súvisiace s úhynom včiel spôsobeným mnohými faktormi;

2.  vyzýva Komisiu, aby kladne reagovala na požiadavky členských štátov a prevádzkovateľov, napríklad zlepšením štatistických údajov v súvislosti s odhadmi produkcie vrátane uplatňovania rovnakých kvalitatívnych požiadaviek na med a zlepšením a zosúladením monitorovania a výskumných programov v oblasti včelárstva;

3.  vyzýva Komisiu, aby v rámci legislatívneho návrhu o politike kvality pre poľnohospodárske výrobky uvažovala o zmene pravidiel označovania pôvodu medu, aby sa zabránilo klamlivému informovaniu spotrebiteľov, najmä v prípade miešania medu z členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ;

4.  zdôrazňuje potrebu zlepšovať sanitárne podmienky týkajúce sa produktu prostredníctvom harmonizácie kontrol na miestach hraničnej kontroly, a to najmä pri dovoze z tretích krajín, pretože dovoz nízko kvalitného medu, jeho falšovanie a používanie náhrad narúšajú trh a vyvíjajú neustály tlak na cenu a výslednú kvalitu produktu na vnútornom trhu EÚ; zastáva názor, že názov produktu alebo akýkoľvek grafický alebo iný vizuálny prvok na etikete alebo na obale výrobku by mal poukazovať na med len vtedy, ak 50 % obsahu cukru pochádza z medu;

5.  vyzýva Komisiu, aby považovala konzultácie európskych a vnútroštátnych orgánov so včelármi za povinné počas vypracúvania programov v oblasti včelárstva a súvisiacich právnych predpisov s cieľom zabezpečiť účinnosť týchto programov a ich včasné vykonávanie;

6. vyzýva Komisiu, aby vypracovala trojročné programy, ktoré budú vychádzať z údajov všetkých členských štátov o počte úľov, ktoré sú skutočne registrované, a nie na ich odhade;

7.  uznáva, že vývoj inovatívnych a účinných postupov proti napadnutiu klieštikom včelím, ktorý je v určitých regiónoch zodpovedný za ročné straty značného rozsahu, je veľmi dôležitý; domnieva sa, že na celom európskom území je potrebné zvýšiť dostupnosť účinných veterinárnych postupov proti klieštikovi včeliemu; žiada Komisiu, aby zaviedla všeobecné usmernenia týkajúce sa veterinárnych postupov v tejto oblasti, čo si vyžaduje spoluprácu s organizáciami včelárov;

8.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s organizáciami včelárov upravila pôsobnosť a financovanie európskej veterinárnej politiky so zreteľom na špecifický charakter včiel a včelárstva a s cieľom zabezpečiť vyššiu účinnosť boja proti chorobám včiel a dostupnosť účinných a štandardizovaných veterinárnych liečiv v celej Únii;

9.  vyzýva Komisiu, aby lepšie koordinovala jednotlivé výskumné programy, ktoré sa uskutočňujú v členských štátoch, s cieľom vytvoriť akčný plán riešenia problému úhynu včiel; poukazuje na to, že jeho súčasťou by malo byť uplatňovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré sú priaznivé z hľadiska opeľovania rastlín, a vyhýbanie sa pestovaniu monokultúr bez rotácie;

10. vyzýva Komisiu, aby implementovala odporúčania uvedenej vedeckej správy, ktorú prijal EFSA 3. decembra 2009, a to najmä odporúčanie financovať „osobitné štúdie, ktoré nadviažu na prebiehajúcu prácu s cieľom zlepšovať znalosti a chápanie faktorov ovplyvňujúcich zdravie včiel“;

11. požaduje nezávislý a aktuálny výskum úhynu včiel a žiada Komisiu, aby zabezpečila, že údaje o účinkoch prípravkov na ochranu rastlín (napríklad obaľovaných semien), geneticky modifikovaných plodín a rozširovania toxínov peľom na životné prostredie a konkrétne druhy sa zverejnia a že všetky nové iniciatívy budú vychádzať z podložených vedeckých a štatistických dôkazov; vyzýva Komisiu, aby zadala vypracovanie štúdie o týchto otázkach a aby v rozumnom čase predložila jej výsledky;

12. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zachovanie súčasnej podpory odvetvia včelárstva a budúcnosti tejto politiky a jej posilnenie v rámci SPP po roku 2013, čím sa zaručí kontinuita a pokrok tohto odvetvia; víta rozhodnutie Komisie z júla 2010 o zvýšení rozpočtu pre programy v odvetví včelárstva; potvrdzuje, že toto je spôsob, ako podporiť budúci rozvoj európskeho včelárstva a prispieť k zachovania biodiverzity; ďalej konštatuje, že včely zohrávajú významnú úlohu pri zachovávaní úrovne produkcie v rastlinnej výrobe a v záhradníctve, a považuje za dôležité, aby sa poskytovanie týchto environmentálnych verejných statkov odmeňovalo;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostupnosť finančnej podpory určenej na vzdelávanie, informačné kampane a odbornú prípravu nových včelárov a včelárov profesionálov, ktorá by sa mala zameriavať na podporu nových včelárov a posilňovanie ich postavenia v tomto odvetví vrátane možností vzájomnej výmeny skúseností s včelármi z iných krajín;

14. vyzýva Komisiu, aby po dohode s členskými štátmi a na základe spolupráce veterinárnych služieb a organizácií včelárov, ku ktorej už dochádza v niektorých členských štátoch, preskúmala možnosti vytvorenia veterinárneho plánu EÚ v oblasti zdravia včiel, ktorého cieľom by bolo v prípade potreby zaručiť prístup k veterinárnym liekom a ktorý by bol financovaný v rámci európskej veterinárnej politiky;

15. žiada Komisiu, aby zlepšila koordináciu a transfer poznatkov medzi aplikovaným vedeckým výskumom, včelárstvom a poľnohospodárstvom;

16. domnieva sa, že z dôvodu, že prostriedky na ochranu rastlín majú okrem vplyvu na dospelé včely pravdepodobne aj vplyv na vývoj kolónií, by bolo potrebné zvážiť aj vplyv prostriedkov na ochranu rastlín na celý úľ; v tejto súvislosti pripomína, že zástupcovia Komisie na plenárnej schôdzi v čase prijímania nariadenia (ES) č. 1107/2009 uviedli, že Komisia bude pri revízii požiadaviek týkajúcich sa údajov o účinných látkach a prípravkoch na ochranu rastlín, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia, venovať osobitnú pozornosť následnému overovaniu a protokolom štúdií, čo umožní hodnotenie rizika zohľadňujúce priamu a nepriamu expozíciu včiel týmto látkam, a to najmä prostredníctvom nektáru, peľu a vody, ktoré môžu obsahovať zvyšky pesticídov pochádzajúcich z vody, ktorú zbierajú včely;

17. vyzýva Komisiu, aby pri budúcom rozpracovávaní možností uplatňovania systému dotácií poskytovaných Spoločenstvom v odvetví včelárstva pokračovala v komplexnom a trvalo udržateľnom prístupe, najmä v oblasti rozvoja vidieka, zmeny klímy a biodiverzity, predovšetkým prostredníctvom podpory opatrení na zachovanie a rozširovanie kvitnúcich pastvinných porastov;

18. vyzýva Komisiu, aby európske odvetvie včelárstva podporila ešte širším a zosúladenejším spôsobom tým, že v budúcej SPP bude využívať ďalšie nástroje vrátane opatrení na posilňovanie biodiverzity, zmierňovanie účinkov zmeny klímy, zachovanie dedičstva národných tradícií a kultúry, ktoré poskytujú prácu veľkému počtu európskych rodín, a na ochranu a zlepšovanie kvality a dobrého fungovania trhu so včelími produktmi;

19. vyzýva Komisiu, aby koordinovala vnútroštátne programy týkajúce sa požiadaviek na označovanie a opatrení na zmierňovanie rizika, ktoré by mali byť súčasťou povoľovania prípravkov na ochranu rastlín, ako aj programy monitorovania expozície prípravkom na ochranu rastlín;

20. vyzýva Komisiu aby podporovala priamy predaj včelích produktov spotrebiteľom na miestnych trhoch;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.