Procedure : 2010/2761(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0623/2010

Indgivne tekster :

B7-0623/2010

Forhandlinger :

PV 25/11/2010 - 5
CRE 25/11/2010 - 5

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.15
CRE 25/11/2010 - 8.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0447

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 119kWORD 67k
18.11.2010
PE450.457v01-00
 
B7-0623/2010

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0565/2010

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om revision af konkurrencereglerne for horisontale samarbejdsaftaler


Sharon Bowles for Økonomi- og Valutaudvalget

Europa-Parlamentets beslutning om revision af konkurrencereglerne for horisontale samarbejdsaftaler  
B7‑0623/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 101, stk. 1 og 3, artikel 103, stk. 1 og artikel 105, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter benævnt EUF-traktaten),

–    der henviser til Rådets forordning (EØF) Nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3 på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis(1),

 

–    der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 2658/2000 af 29. november 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler(2) (forordning om gruppefritagelse fra specialiseringsaftaler, herefter benævnt ”gruppefritagelsesforordning om specialisering”),

 

–    der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 2659/2000 af 29. november 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler(3) (forordning om gruppefritagelse fra forsknings- og udviklingsaftaler, herefter benævnt ”gruppefritagelsesforordning om forsknings- og udviklingsaftaler”),

 

–    der henviser til udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af specialiseringsaftaler (den nye forordning om gruppefritagelse fra specialiseringsaftaler, herefter benævnt ”udkastet til ny gruppefritagelsesforordning om specialiseringsaftaler”), som blev offentliggjort til høring den 4. maj 2010 på Kommissionens websted,

 

–    der henviser til udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler (den nye forordning om gruppefritagelse fra forsknings- og udviklingsaftaler, herefter benævnt ”udkastet til ny gruppefritagelsesforordning om forsknings- og udviklingsaftaler”), som blev offentliggjort til høring den 4. maj 2010 på Kommissionens websted,

 

–    der henviser til Kommissionens meddelelse om retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på horisontale samarbejdsaftaler (herefter benævnt horisontale retningslinjer")(4),

 

–    der henviser til udkast til Kommissionens meddelelse om retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler (herefter benævnt "udkast til nye horisontale retningslinjer"), som blev offentliggjort til høring den 4. maj 2010 på Kommissionens websted,

 

–    der henviser til de forskellige aktørers bidrag, som er blevet sendt til Kommissionen i forbindelse med de offentlige høringer og offentliggjort på Kommissionens websted,

 

–    der henviser til drøftelsen mellem kommissær Almunia og medlemmer af Økonomi- og Valutaudvalget den 6. juli 2010,

 

–   der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om beretning om konkurrencepolitikken 2008 (2009/2173(INI))(5),

–   der henviser til spørgsmål af 28. september 2010 til Kommissionen om revision af konkurrencereglerne for horisontale samarbejdsaftaler (O-131/2010 – B7‑0565/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at både gruppefritagelsesforordningen om specialiseringsaftaler og gruppefritagelsesforordningen om forsknings- og udviklingsaftaler udløber den 31. december 2010; der henviser til, at Kommissionen har iværksat proceduren for revision af begge forordninger og deres ledsagende retningslinjer,

B.  der henviser til, at der har været betydelige lovgivningsmæssige ændringer siden vedtagelsen af de to forordninger og de horisontale retningslinjer, navnlig vedtagelsen af moderniseringspakken i 2003, som indførte behovet for virksomhedernes selvvurdering af de indgåede aftaler,

C. der henviser til, at Kommissionen har opnået erfaringer med anvendelsen af disse regler i de seneste år, og at der for øjeblikket er et nyt sæt regler, som er afledt af Kommissionens og Domstolens retspraksis, som skal kodificeres,

D. der henviser til, at det er god praksis også at tage ved lære af EU's nationale konkurrencemyndigheder og konkurrencemyndigheder på verdensplan, der henviser til, at det er hensigtsmæssigt, navnlig i forbindelse med den nuværende økonomiske krise, at forsøge at nå frem til konvergerende konkurrenceregler på verdensplan i betragtning af, at mange aftaler og mange former for praksis er omfattet af adskillige retlige konkurrenceordninger;

1.  glæder sig over, at Kommissionen har iværksat to forskellige offentlige høringer i forbindelse med revision af konkurrencereglerne for horisontale samarbejdsaftaler; understreger betydningen af i beslutningstagningen at høre og i videst mulig omfang at tage hensyn til aktørernes holdninger for at nå frem til en realistisk og afbalanceret lovgivningsmæssig ramme;

2.  opfordrer Kommissionen ved afslutningen af revisionen til klart at redegøre for, hvordan den har taget hensyn til aktørernes bidrag;

3.  værdsætter, at Kommissionen på et tidligt tidspunkt har sendt Parlamentet udkastet til regler; tilskynder Kommissionen til fortsat at arbejde proaktivt i en ånd af åbenhed med Parlamentet; glæder sig over kommissær Almunias tilstedeværelse for at drøfte udkastet til regler med medlemmerne af Økonomi- og Valutaudvalget;

4.  minder om betydningen af retssikkerhed; glæder sig over, at Kommissionen udarbejdede en fortegnelse over ofte stillede spørgsmål til den anden offentlige høring for at fremhæve de vigtige ændringer, som er foreslået i udkastet til regler; opfordrer Kommissionen til, når det endelige lovgivningsmæssige ramme er blevet vedtaget, at udarbejde et sammenfattende notat og en ny fortegnelse over ofte stillede spørgsmål for at forklare den endelige ramme i detaljer for markedets aktører;

5.  fremhæver betydningen af de to gruppefritagelsesforordninger inden for horisontalt samarbejde med henblik på undersøgelsen af aftaler, som falder ind under deres anvendelsesområde;

6.  bemærker, at selv om en tilgang baseret på at fastsætte et "sikkert holdepunkt", som bygger på markedsandele, ikke er perfekt, afspejler den en økonomisk realitet og er ret simpel at forstå og anvende; er enig i, at horisontale aftaler ofte giver anledning til flere konkurrenceproblemer end vertikale aftaler, og forstår derfor, at Kommissionen opretholder en mere restriktiv tilgang til at fastsætte markedsandelstærsklen for horisontale aftaler;

7.  bemærker dog, at de fleste horisontale samarbejdsaftaler ikke falder ind under anvendelsesområdet for de to gruppefritagelsesforordninger; anmoder Kommissionen om at undersøge, hvorvidt aktørerne og målet om at opretholde effektiv konkurrence ville drage nytte af et sæt nye specifikke gruppefritagelsesforordninger, der dækker andre særlige former for horisontale aftaler end forsknings- og udviklingsaftaler og specialiseringsaftaler; opfordrer Kommissionen til, hvis konklusionen er positiv, at anmode om relevant tilladelse fra Rådet til at vedtage disse nye typer af gruppefritagelsesforordninger efter høring af Parlamentet;

8.  mener, at horisontale retningslinjer udgør et nyttigt analyse- og selvvurderingsredskab for virksomheder med en avanceret økonomisk tilgang for at vurdere, hvorvidt en horisontal samarbejdsaftale er en overtrædelse af EUF-traktatens artikel 101, stk. 1;

9.  glæder sig derfor over, at de nye horisontale retningslinjer afspejler behovet for selvvurdering, som blev indført med forordning (EF) nr. 1/2003, og giver klare retningslinjer for komplekse ordninger som f.eks. joint venture-selskaber og aftaler, som omfatter mere end en samarbejdsform; mener, at denne tilgang dog ikke bør føre til en mere kompliceret lovgivningsmæssig ramme;

10. minder i denne forbindelse om princippet om bedre lovgivning for at forbedre kvaliteten af udarbejdelsen af lovgivning og regulering, navnlig ved at anvende en klar og præcis sprogbrug; er derfor tilhænger af meget klare og læservenlige retningslinjer, som medtager flere eksempler, hvis det er nødvendigt, hvilket flere aktører har anmodet om;

11. glæder sig over det nye kapitel om udveksling af oplysninger i det nye udkast til horisontale retningslinjer; bemærker, at dette er et følsomt emne i forholdet mellem konkurrenter, og at det er afgørende for virksomheder, at de er i stand til at identificere, hvilke oplysninger, der kan deles, uden at skabe begrænsende følger for konkurrencen, navnlig under de nuværende forhold med selvvurdering af aftalerne;

12. glæder sig over revisionen af standardiseringskapitlet i udkastet til nye horisontale retningslinjer og den plads, der er givet til miljøaspekter i det; minder om de klare fordele ved en gennemsigtig standardiseringsproces; glæder sig derfor over de bestemmelser, som har til formål at behandle den naturlige usikkerhed, som tilstedeværelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder er omgivet af i denne forbindelse, og de forretningsmæssige vilkår, som vil blive vedtaget for deres licenstildeling; mener, at det er af stor betydning, at man undgår tvister, når standarder vedtages;

13. fremhæver betydningen af at respektere intellektuelle ejendomsrettigheder, som definitivt bidrager til innovation; minder om, at innovationskapacitet er en vigtig del af at skabe en konkurrencedygtig økonomi og opfylde EU's 2020-mål; støtter forebyggelse af ethvert misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder bl.a. via konkurrencelovgivning;

14. mener imidlertid, at dette spørgsmål bør behandles i en bredere omfattende lovgivningsmæssig ramme og ikke kun i forbindelse med konkurrencepolitik; understreger, at dette kapitel i det nye udkast til horisontale retningslinjer bør ses som en del af en integreret lovgivningsmæssig ramme for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

15. er enig med Kommissionen i, at alle parter, som indgår en forsknings- og udviklingsaftale, forudgående skal oplyse om alle deres eksisterende og forestående intellektuelle ejendomsrettigheder, for så vidt at de er relevante for andre parters anvendelse af aftalens resultater;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

              EFT L 285 af 29.12.1971, s. 46.

(2)

             EFT L 304 af 5.12.2000, s. 3.

(3)

             EFT L 203 af 1.8.2002, s. 30.

(4)

             EFT C 3 af 6.1.2001, s. 2.

(5)

             Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0050.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik