Postup : 2010/2968(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0624/2010

Předložené texty :

B7-0624/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0439

NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 83k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0624/2010
22. 11. 2010
PE450.459v01-00
 
B7-0624/2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o desátém výročí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti


Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o desátém výročí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti  
B7‑0624/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti a na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1888 (2009) o sexuálním násilí páchaném na ženách a dětech v ozbrojených konfliktech, která zdůrazňuje odpovědnost všech států za ukončení beztrestnosti a za trestní stíhání osob odpovědných za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, včetně sexuálního a jiného násilí vůči ženám a dívkám,

–   s ohledem na akční plán Rady EU pro rovnost pohlaví v rámci rozvojové spolupráce, který by měl zajistit, aby byl při veškeré spolupráci EU s partnerskými zeměmi na všech úrovních kladen důraz na rovnost pohlaví,

–   s ohledem na skutečnost, že v březnu 2010 byl jmenován zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při ozbrojených konfliktech,

–   s ohledem na dokument Rady „Komplexní přístup k provádění rezolucí RB OSN 1325 a 1820 Evropskou unií“ a na operační dokument „Provádění rezoluce RB OSN 1325 posílené rezolucí RB OSN 1820 v rámci EBOP“, které byly oba přijaty v prosinci 2008, a na dokument Rady „Začlenění otázky lidských práv do EBOP“ ze září 2006,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2010 o nedostatečné ochraně lidských práv a spravedlnosti v Demokratické republice Kongo,

–   s ohledem na nový subjekt OSN zaměřený na rovnost žen a mužů (UN Women),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v tomto roce si připomínáme desáté výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325, která byla první rezolucí věnovanou disproporčnímu a jedinečnému dopadu ozbrojených konfliktů na ženy a která spojila zkušenosti žen z válečných konfliktů se zachováváním mezinárodního míru a bezpečnosti se zřetelem ke vzájemně propojeným oblastem participace, ochrany, prevence, humanitární pomoci a obnovy,

B.  vzhledem k tomu, že 25. listopad byl vyhlášen Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách,

C. vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti 1325 byla posílena a doplněna rezolucemi Rady bezpečnosti 1820, 1888 a 1889 a že tyto čtyři rezoluce je třeba považovat za soubor závazků v oblasti zvané „Ženy, mír a bezpečnost“,

D. vzhledem k tomu, že plnění těchto závazků je společným úkolem a společnou odpovědností každého členského státu OSN, ať už jde o stát zasažený ozbrojeným konfliktem, dárcovský stát nebo jakýkoli jiný stát; poukazuje v této souvislosti na to, že v prosinci 2008 byly přijaty hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů a boje proti všem formám jejich diskriminace, které představují silný politický signál, že tato témata stojí v popředí zájmu Unie,

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament by měl sledovat uplatňování obecného přístupu a chystaného akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen ve vnější činnosti EU, jakož i plnění obecných směrů o násilí na ženách a dětech,

F.  vzhledem k tomu, že EU by měla vytvořit podmínky k účasti žen na předcházení konfliktům, krizovém řízení, mírových rozhovorech a na činnostech v období po skončení ozbrojených konfliktů, jako je plánování poválečné obnovy,

G. vzhledem k tomu, že je-li znásilňování a sexuální otroctví součástí široce rozšířené a systematické praxe, je podle Ženevské úmluvy považováno za zločin proti lidskosti a válečný zločin; vzhledem k tomu, že znásilnění se nyní rovněž považuje za jeden ze zločinů genocidy, pokud je spáchán s cílem úplně nebo částečně zničit určitou skupinu; vzhledem k tomu, že EU by měla podporovat úsilí o ukončení beztrestnosti pachatelů sexuálního násilí na ženách a dětech,

H. vzhledem k tomu, že zřízení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) by mělo s ohledem na její interní strukturu a na její vnější akce a politiky dále přispět k provádění rezolucí RB OSN 1325 a 1820,

I.   vzhledem k tomu, že EU přijala řadu významných dokumentů o tom, jak provádět rezoluce RB OSN 1820 a 1325,

J.   vzhledem k tomu, že rok 2010 je rovněž rokem hodnocení Rozvojových cílů tisíciletí po deseti letech,

K. vzhledem k tomu, že jen menšina členských států EU vypracovala návrh národního akčního plánu pro uplatňování rezoluce RB OSN 1325,

1.  zdůrazňuje, že desáté výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti 1325 by mělo být příležitostí k tomu, aby bylo uplatňování této rezoluce obnoveno s novým elánem, neboť bez politického vedení na nejvyšší úrovni a bez zvýšení zdrojů nebude možné v provádění dále pokročit; rozhodně doporučuje, aby byla tomuto tématu věnována náležitá pozornost v rámci probíhajícího přezkumu politiky EU v oblasti lidských práv, pokud jde o vypracovávání komplexních strategií v oblasti lidských práv pro určité země a o hodnocení hlavních směrů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace a obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů;

2.  požaduje, aby byly na účast žen a na zohledňování hlediska rovnosti mužů a žen v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky vyčleněny zvláštní finanční, lidské a organizační zdroje; žádá, aby se policejních, vojenských a justičních misí a misí na podporu právního státu a mírových operací účastnilo více žen; žádá členské státy EU, aby ve svých dvoustranných a vícestranných vztazích se státy a organizacemi mimo EU aktivně podporovaly zastoupení žen;

3.  domnívá se, že vytvoření Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) je jedinečnou příležitostí k posílení úlohy EU při provádění rezolucí RB OSN 1820 a 1325;

4.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku a členské státy EU, aby do každého rozhodnutí Rady o SBOP a mandátu mise zahrnuly odkaz na rezoluce RB OSN 1820 a 1325 a aby vždy zajistily, že všechny mise SBOP mají alespoň jednoho poradce pro otázky rovnosti pohlaví a akční plán, s jejichž pomocí jsou uskutečňovány cíle, pokud jde o ženy, mír a bezpečnost; naléhavě žádá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, členské státy EU a vedoucí misí, aby jako základní součást každé mise zavedli spolupráci a konzultace s místními organizacemi žen;

5.  vyzývá k vytvoření odpovídajících veřejných postupů pro předkládání stížností, které by pomohly zejména nahlašovat sexuální násilí a násilí založené na příslušnosti k pohlaví; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby do šestiměsíčního hodnocení misí SBOP zahrnula podrobné hlášení o ženách, míru a bezpečnosti;

6.  připomíná, že mezi 30. červencem a 4. srpnem došlo v hornické oblasti ve východním Kongu k hromadnému znásilnění, že v minulém roce bylo ve východním Kongu nahlášeno nejméně 8 300 případů znásilnění a že v první čtvrtině roku 2010 ohlásilo znásilnění nejméně 1 244 žen, což je v průměru 14 znásilnění denně; naléhavě žádá mise EU v Demokratické republice Kongo, EUPOL DR Kongo a EUSEC DR Kongo, aby z boje proti sexuálnímu násilí a z účasti žen učinily hlavní prioritu v úsilí o reformu bezpečnostních složek v Kongu;

7.  zdůrazňuje, že je třeba, aby EU do policejních a vojenských jednotek působících v misích SBOP přijímala v širokém měřítku ženy; jako vzor může sloužit sbor policistek působící v mírových silách OSN v Libérii;

8.  poukazuje na to, že pro personál EU působící ve vojenských a civilních misích je třeba vypracovat kodex chování, který by sexuální vykořisťování chápal jako neospravedlnitelný trestný čin;

9.  vyzývá k provedení rezolucí RB OSN 1325 a 1820 ve strategických dokumentech zemí EU a k uvolnění větší finanční pomoci pro zapojení žen ze zemí postižených konfliktem do evropských procesů; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku a komisaře pro rozvoj, rozšíření a humanitární pomoc, aby hlediska týkající se žen, míru a bezpečnosti začlenili do plánování a programování vnějších finančních nástrojů, jako je evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, nástroj pro hospodářskou spolupráci, nástroj předvstupní pomoci , ale zejména nástroj pro rozvojovou spolupráci a nástroj stability;

10. zdůrazňuje, že Evropská komise by měla usnadnit přístup malých nevládních organizací k dotacím z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; připomíná, že mnohé menší organizace žen v současné době o tyto dotace přicházejí kvůli byrokratickým překážkám;

11. vyzývá komisaře pro rozvoj, aby podporoval práci organizací žen v oblastech postižených konflikty; žádá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby využila dlouhodobé složky nástroje stability k přidělení prostředků na podporu zastoupení žen v procesech budování míru, zajištění bezpečnosti a usmíření a aby vyčlenila prostředky pro ženy, mír a bezpečnost v rámci všech krátkodobých opatření financovaných podle článku 3 nástroje stability;

12. domnívá se, že delegace EU by měly informovat organizace občanské společnosti, jako jsou místní organizace žen, o svém působení v konfliktních oblastech a vést konzultace s organizacemi občanské společnosti při strategickém plánování;

13. vyzývá k tomu, aby se okamžitě zvýšilo zapojení žen do všech iniciativ, jejichž cílem je nalézt řešení konfliktů, včetně jejich účasti na zprostředkovávání, vyjednávání a uplatňování opatření pro řešení konfliktů;

14. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby iniciovala týden, v jehož rámci by každoročně probíhaly konzultace s ženskými vůdčími osobnostmi a který by mohl doplnit iniciativu OSN Celosvětový den pro ženy a mír (Global Open Day for Women and Peace), po níž by následovaly zprávy delegací EU a následná opatření;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci OSN pro problematiku sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech a nově zvolené ředitelce subjektu OSN zaměřeného na rovnost žen a mužů (UN Women).

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí