Propunere de rezoluţie - B7-0624/2010Propunere de rezoluţie
B7-0624/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea

22.11.2010

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0624/2010

Procedură : 2010/2968(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0624/2010
Texte depuse :
B7-0624/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0624/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluțiile 1325 (2000) și 1820 (2008) ale Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, precum și Rezoluția 1888 (2009) a Consiliului de Securitate al ONU privind violența sexuală împotriva femeilor și a copiilor în situații de conflict armat, în care se subliniază responsabilitatea tuturor statelor de a pune capăt impunității și de a-i urmări penal pe autorii crimelor împotriva umanității și ai crimelor de război, inclusiv pe autorii actelor de violență sexuală și ai altor forme de violență împotriva femeilor și a fetelor,

–   având în vedere Planul de acțiune al Consiliului UE privind egalitatea între femei și bărbați în cooperarea pentru dezvoltare, care ar trebui să garanteze că principiul egalității între femei și bărbați este integrat în toate activitățile UE cu țările partenere, la toate nivelurile,

–   având în vedere numirea, în martie 2010, a unui Reprezentant Special al Secretarului General al ONU pentru combaterea violenței sexuale în conflictele armate,

–   având în vedere documentul Consiliului intitulat „Abordare cuprinzătoare cu privire la punerea în aplicare de către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al ONU și a documentului operațional privind punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU astfel cum a fost reconfirmată prin Rezoluția 1820 a Consiliului de Securitate al ONU în contextul PESA, ambele adoptate în decembrie 2008”, precum și documentul Consiliului referitor la integrarea drepturilor omului în PESA din septembrie 2006,

–   având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la cazurile de nerespectare a drepturilor omului și justiției în Republica Democratică Congo,

–   având în vedere noul organism al ONU dedicat problematicii de gen (ONU Femei),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât acest an marchează cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, care a fost prima rezoluție dedicată impactului disproporționat și singular al conflictelor armate asupra femeilor și care a făcut legătura dintre experiențele femeilor privind conflictele și menținerea păcii și securității internaționale, incluzând domeniile tematice interconectate legate de participare, protecție, prevenire, ajutor și redresare;

B.  întrucât Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor este pe 25 noiembrie;

C. întrucât Rezoluțiile 1820, 1888 și 1889 ale Consiliului de Securitate consolidează și completează Rezoluția 1325, iar cele patru rezoluții trebuie considerate drept un set de angajamente privind femeile, pacea și securitatea;

D. întrucât îndeplinirea acestor angajamente reprezintă o preocupare și o responsabilitate comună a fiecărui stat membru al ONU, indiferent dacă acesta este un stat afectat de conflicte, donator sau de alt tip; subliniază, în acest context, că adoptarea, în decembrie 2008, a orientărilor UE privind violența împotriva femeilor și a fetelor și a orientărilor UE privind copiii și conflictul armat, precum și combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora constituie un semnal politic puternic al faptului că acestea reprezintă priorități pentru Uniune;

E.  întrucât Parlamentul European ar trebui să supravegheze implementarea abordării cuprinzătoare și a viitorului Plan de acțiune privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor în acțiunea externă a UE, precum și implementarea orientărilor privind violența împotriva femeilor și a copiilor;

F.  întrucât UE ar trebui să faciliteze participarea femeilor la prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor, negocierile de pace și fazele post-conflict, cum ar fi planificarea reconstrucției postbelice;

G. întrucât, atunci când constituie o practică larg răspândită și sistematică, violul și sclavia sexuală sunt recunoscute, în temeiul Convenției de la Geneva, drept crime împotriva umanității și crime de război; întrucât violul este și acum recunoscut drept un element al crimei de genocid, atunci când este comis cu intenția de a distruge, parțial sau total, un anume grup vizat; întrucât UE ar trebui să sprijine eforturile ce vizează abolirea impunității pentru autorii actelor de violență sexuală îndreptate împotriva femeilor și copiilor;

H. întrucât înființarea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) ar trebui să contribuie la continuarea punerii în aplicare a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al ONU în ceea ce privește atât structura sa internă, cât și acțiunile și politicile sale externe;

I.   întrucât UE a adoptat o serie de documente importante referitoare la modul în care trebuie puse în aplicare Rezoluțiile 1820 și 1325 ale Consiliului de Securitate al ONU;

J.   întrucât 2010 este, de asemenea, anul în care se revizuiesc „ODM plus 10”;

K. întrucât doar câteva state membre ale UE au elaborat un plan național de acțiune vizând implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU;

1.  subliniază că cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ar trebui să marcheze începutul unei agende revigorate în vederea aplicării acesteia, care nu poate înregistra progrese în lipsa unei conduceri politice la cele mai înalte niveluri și a unor resurse sporite; recomandă cu fermitate ca acest aspect să fie analizat în mod corespunzător în cadrul revizuirii în curs a politicii UE în materie de drepturile omului cu ocazia elaborării unei strategii cuprinzătoare de țară privind drepturile omului și a evaluării orientărilor UE privind violența împotriva femeilor și a fetelor, a orientărilor UE privind copiii și conflictul armat, precum și combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora;

2.  solicită alocarea unor resurse financiare, umane și organizaționale specifice în vederea participării femeilor și a integrării dimensiunii de gen în domeniul politicii externe și de securitate; solicită trimiterea mai multor femei în misiunile de poliție, militare și în cele dedicate justiției și statului de drept, precum și în operațiunile de menținere a păcii; solicită statelor membre ale UE să promoveze în mod activ participarea femeilor la relațiile bilaterale și multilaterale cu statele și cu organizațiile din afara UE;

3.  consideră că înființarea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) reprezintă o posibilitate unică de consolidare a rolului UE în ceea ce privește implementarea Rezoluțiilor 1820 și 1325 ale Consiliului de Securitate al ONU;

4.  îndeamnă ÎR/VP și statele membre ale UE să includă referiri la Rezoluțiile 1820 și 1325 ale Consiliului de Securitate al ONU în fiecare decizie a Consiliului referitoare la PSAC și în fiecare mandat de misiune civilă și să se asigure întotdeauna că în toate misiunile PSAC există cel puțin un consilier pe probleme de gen și un plan de acțiune privind modalitățile de implementare a aspectelor referitoare la femei, pace și securitate; îndeamnă ÎR/VC, statele membre ale UE și șefii de misiuni să transforme cooperarea și consultarea cu organizațiile locale ale femeilor într-un element standard al fiecărei misiuni;

5.  solicită instituirea unor proceduri publice adecvate privind depunerea plângerilor, care să sprijine în special raportarea cazurilor de violență sexuală și de violență pe criterii de gen; solicită ÎR/VC să includă o raportare detaliată referitoare la aspectele privind femeile, pacea și securitatea în cadrul evaluării bianuale a misiunilor PSAC;

6.  reamintește de violul în masă ce a avut loc în perioada 30 iulie - 4 august 2010 în districtul minier din partea de est a Congoului, precum și faptul că anul trecut au fost raportate cel puțin 8 300 de violuri în partea de est a Congoului și că cel puțin 1 244 de femei au declarat că au fost violate în primul trimestru al anului 2010, ceea ce înseamnă o medie de 14 violuri pe zi; îndeamnă ambele misiuni ale UE în Republica Democrată Congo - EUPOL RD Congo și EUSEC RD Congo – ca, în contextul eforturilor de reformare a sectorului de securitate congolez, să transforme combaterea violenței sexuale și participarea femeilor în principala prioritate;

7.  subliniază importanța numirii, de către UE, a mai multor femei în posturile de poliție și în cele militare în cadrul misiunilor PSAC; se poate utiliza drept model contingentul de ofițeri de poliție femei din cadrul forței ONU de menținere a păcii din Liberia;

8.  subliniază necesitatea stabilirii unui cod de conduită pentru personalul UE din misiunile militare și civile care să evidențieze în mod clar că exploatarea sexuală constituie un comportament criminal nejustificabil;

9.  solicită implementarea Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al ONU în cadrul documentelor de strategie de țară ale UE, precum și mobilizarea unui sprijin financiar mai important în vederea participării femeilor din țările afectate de conflict în procesele europene; invită ÎR/VP și Comisarii responsabili de dezvoltare, extindere și ajutor umanitar să facă problematica femeilor, păcii și securității o parte integrală a planificării și programării instrumentelor financiare externe cum ar fi IEDDO, ICI, IPA si mai ales ICD și Instrumentul de stabilitate;

10. subliniază că Comisia Europeană ar trebui să faciliteze accesul ONG-urilor mici la subvențiile oferite prin Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO); reamintește că, în momentul de față, multe din organizațiile mici de femei nu pot depăși obstacolele birocratice pentru a depune cereri de finanțare;

11. invită Comisarul pentru dezvoltare să sprijine activitățile desfășurate de organizațiile de femei din zonele afectate de conflict; îndeamnă ÎR/VC să folosească componenta pe termen lung a Instrumentului pentru stabilitate pentru alocarea de fonduri în sprijinul participării femeilor la procesele legate de pace, securitate și reconciliere și să rezerve fonduri pentru tematica legată de femei, pace și securitate în cadrul tuturor măsurilor pe termen scurt finanțate în temeiul articolului 3 din Instrumentul pentru stabilitate;

12. consideră că delegațiile UE ar trebui să informeze organizațiile societății civile, cum ar fi organizațiile locale ale femeilor, cu privire la activitățile desfășurate în regiunile de conflicte și să consulte organizațiile societății civile în cadrul procesului de planificare a politicilor;

13. solicită creșterea imediată a participării femeilor la toate inițiativele care au ca scop găsirea unor soluții la conflicte, inclusiv în calitate de mediatori, negociatori și pentru implementarea măsurilor de soluționare a conflictelor;

14. solicită ÎR/VC să inițieze organizarea anuală a unei săptămâni dedicate consultării femeilor lideri și care ar putea completa Ziua ONU la nivel mondial a porților deschise pentru femei și pace, eveniment urmat de rapoarte și documente subsecvente ale delegației UE;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al ONU pentru combaterea violenței sexuale în cadrul conflictelor armate și directoarei proaspăt numite în fruntea organismului ONU dedicat problematicii de gen (ONU Femei).