Postopek : 2010/2968(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0624/2010

Predložena besedila :

B7-0624/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2010 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0439

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 129kWORD 81k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0624/2010
22. 11. 2010
PE450.459v01-00
 
B7-0624/2010

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o 10. obletnici resolucije varnostnega sveta OZN 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti


Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o 10. obletnici resolucije varnostnega sveta OZN 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti  
B7‑0624/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) in št. 1820 (2008) o ženskah, miru in varnosti ter resolucije varnostnega sveta OZN št. 1888 (2009) o spolnem nasilju nad ženskami in otroki v oboroženih spopadih, ki poudarjajo odgovornost vseh držav, da odpravijo nekaznivost in kazensko preganjajo odgovorne za zločine proti človeštvu in vojne zločine, vključno s tistimi, ki so povezani s spolnim ali drugim nasiljem nad ženskami in dekleti,

–   ob upoštevanju akcijskega načrta Sveta EU za enakost med spoloma v razvojnem sodelovanju, ki bi moral zagotoviti, da bo enakost med spoloma na vseh ravneh vključena v vse sodelovanje EU s partnerskimi državami,

–   ob upoštevanju imenovanja posebne predstavnice generalnega sekretarja OZN za spolno nasilje v oboroženih spopadih marca 2010;

–   ob upoštevanju dokumenta Sveta Celovit pristop k izvajanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 in 1820 in delovnega dokumenta Izvajanje RVSZN 1325, podkrepljene z RVSZN 1820, v okviru EVOP, ki sta bila sprejeta decembra 2008, ter besedila Sveta Vključevanje človekovih pravic v EVOP, sprejetega septembra 2006,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2010 o neuspešnem varstvu človekovih pravic in zakonitosti v Demokratični republiki Kongo,

–   ob upoštevanju novega organa OZN za enakost spolov (UN Women),

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker letos praznujemo deseto obletnico resolucije varnostnega sveta OZN št. 1325, ki je prva resolucija, ki obravnava nesorazmeren in poseben vpliv oboroženih spopadov na ženske in ki povezuje izkušnje žensk v zvezi s spopadi z ohranjevanjem mednarodnega miru in varnosti, ki zajemata prepletena tematska področja sodelovanja, zaščite, preprečevanja, pomoči in okrevanja;

B.  ker je bil 25. november izbran za mednarodni dan proti nasilju nad ženskami,

C. ker resolucije varnostnega sveta OZN št. 1820, 1888 in 1889 krepijo in dopolnjujejo resolucijo št. 1325, vse štiri resolucije skupaj pa je treba obravnavati kot sklop zavez o ženskah, miru in varnosti,

D. ker je izpolnjevanje teh zavez skupna skrb in odgovornost vsake države članice OZN, ne glede na to, ali v njej potekajo konflikti oziroma je donatorica ali kaj drugega; v zvezi s tem poudarja sprejetje decembra 2008 smernic EU o nasilju nad ženskami in dekleti ter smernic EU o otrocih in oboroženih spopadih ter boju proti vsem oblikam diskriminacije proti njim, kar je močen politični znak, da gre za prednostne naloge Unije,

E.  ker bi Evropski parlament moral upoštevati izvajanje širokega pristopa in vidika akcijskega načrta o enakosti med spoloma in krepitvi vloge žensk v zunanjepolitičnih dejavnostih EU ter izvajanje smernic o nasilju nad ženskami in otroki,

F.  ker bi EU morala omogočiti sodelovanje žensk pri preprečevanju spopadov, upravljanju kriz, mirovnih pogovorih in v fazah po spopadih, kot je povojno načrtovanje obnove,

G. ker je razširjeno in sistematično izvajanje posilstev in spolnega suženjstva v Ženevski konvenciji opredeljeno kot zločin proti človeštvu in vojni zločin; ker je posilstvo sedaj priznano kot element genocida, ko se izvaja z namenom popolnega ali delnega uničenja ciljne skupine; ker bi EU morala podpreti prizadevanja za odpravo nekaznivosti storilcev spolnega nasilja nad ženskami in otroki,

H. ker bi morala vzpostavitev evropske službe za zunanjepolitično delovanje prispevati k nadaljnjem izvajanju resolucij 1325 in 1820 varnostnega sveta OZN tako pri njeni notranji sestavi kot pri njenih zunanjih dejavnostih in politikah,

I.   ker je EU sprejela vrsto pomembnih dokumentov o izvajanju resolucij 1325 in 1820 varnostnega sveta OZN,

J.   ker je leto 2010 tudi leto pregleda razvojnih ciljev tisočletja plus 10;

K. ker je le manjšina držav članic EU pripravila osnutek nacionalnega akcijskega načrta za izvajanje resolucije varnostnega sveta OZN št. 1325,

1.  poudarja, da bi morala deseta obletnica resolucije varnostnega sveta št. 1325 označiti začetek obnovljene agende za njeno izvajanje, ki ne more napredovati brez političnega vodenja na visoki ravni in brez povečanih sredstev; močno priporoča, naj se to vprašanje ustrezno obravnava v sedanji reviziji politike o človekovih pravicah EU, ko se bo pripravljala celostna strategija za človekove pravice za posamezne države, in v oceni smernic EU o nasilju nad ženskami in dekleti ter smernic EU o otrocih in oboroženih spopadih ter boju proti vsem oblikam diskriminacije do njih;

2.  poziva, naj se dodelijo sredstva za posebne finančne, humanitarne in organizacijske vire v zvezi z vključevanjem žensk in načeli enakosti med spoloma na področje zunanje in varnostne politike; poziva, naj bo več žensk sprejetih v policijske, vojaške in pravosodne vrste ter v misije za ohranjanje pravne države in v mirovne operacije; poziva države članice EU, naj dejavno spodbujajo sodelovanje žensk v svojih dvostranskih in večstranskih odnosih z državami in organizacijami zunaj EU;

3.  meni, da je oblikovanje evropske službe za zunanjepolitično delovanje enkratna priložnost za krepitev vloge EU pri izvajanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 1820 in 1325;

4.  poziva visoko predstavnico in podpredsednico Komisije ter EU in njene države članice, naj vključijo sklicevanje na resoluciji št. 1820 in 1325 v vse sklepe Sveta skupne zunanje in varnostne politike in v mandate misij ter naj vedno zagotovijo, da imajo vse misije skupne zunanje in varnostne politike vsaj enega svetovalca za enakost med spoloma in akcijski načrt, kako uveljaviti vidike žensk, miru in varnosti; poziva visoko predstavnico in podpredsednico Komisije, države članice EU in vodje misij, naj vključijo sodelovanje in posvetovanje z lokalnimi ženskimi organizacijami med standardne elemente vsake misije;

5.  poziva, naj se vzpostavijo ustrezni javni pritožbeni postopki, ki bodo zlasti pomagali pri prijavljanju spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola; poziva visoko predstavnico in podpredsednico Komisije, naj v šestmesečno oceno misij skupne zunanje in varnostne politike vključi natančno poročanje o vprašanjih žensk, miru in varnosti;

6.  opozarja na množično skupinsko posilstvo, ki se je dogajalo od 30. julija do 4. avgusta na rudarskem območju vzhodnega Konga, ter na to, da je bilo v vzhodnem Kongu v zadnjem letu prijavljenih vsaj 8300 posilstev in da je v prvi četrtini leta 2010 vsaj 1244 žensk prijavilo posilstvo, kar je povprečno okoli 14 posilstev na dan; poziva obe misiji EU v Republiki Kongo, EUPOL RD Congo in EUSEC RD Congo, naj določita boj proti spolnem nasilju in sodelovanje žensk za svojo glavno prednostno nalogo v prizadevanjih za reformo varnostnega sektorja v Kongu;

7.  poudarja, kako pomembno je, da začne EU v večji meri pošiljati policistke in vojakinje na misije skupne varnostne in obrambne politike; kontingent policistk v mirovnih silah OZN v Liberiji lahko služi za vzor;

8.  poudarja, da je treba vzpostaviti kodeks obnašanja za osebje EU, ki služi v vojaških in civilnih misijah, ki ponazarja spolno izkoriščanje kot neopravičljivo in kaznivo delovanje;

9.  poziva k izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN št. 1325 in 1820 v nacionalnih strateških dokumentih EU in aktiviranju več finančnih sredstev za sodelovanje žensk iz držav, kjer potekajo konflikti, v evropskih procesih; poziva visoko predstavnico in podpredsednico Komisije ter komisarje za razvoj, širitev in humanitarno pomoč, naj vidike žensk, miru in varnosti vključijo v načrtovanje in programiranje zunanjih finančnih instrumentov, kot so EIDHR, ICI, IPA, še posebej pa DCI in IfS;

10. poudarja, da bi morala Evropska komisija spodbujati dostop majhnih nevladnih organizacij do subvencij Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR); opozarja, da je trenutno za mnoge majhne ženske organizacije birokratska ovira, ki jo predstavlja prijava, preveč zapletena;

11. poziva komisarja za razvoj, naj podpira delo ženskih organizacij na območjih konfliktov; poziva visoko predstavnico in podpredsednico Komisije, naj uporabi dolgoročno komponento Instrumenta za stabilnost za dodeljevanje sredstev za podporo sodelovanju žensk v procesih, ki so povezani z mirom, varnostjo in spravo, ter naj v vseh kratkoročnih ukrepih, ki so financirani po členu 3 Instrumenta za stabilnost, namenja sredstva za ženske, mir in varnost;

12. meni, da bi morale delegacije EU obveščati organizacije civilne družbe, kot so lokalne ženske organizacije, o svojem delovanju na območjih konfliktov ter se v postopku načrtovanja politike posvetovati z organizacijami civilne družbe;

13. poziva k takojšnjemu povečanju udeležbe žensk v vseh pobudah za iskanje rešitev sporov, tudi v vlogi posrednic in pogajalk ter pri izvajanju ukrepov za reševanje sporov;

14. poziva visoko predstavnico in podpredsednico Komisije, naj spodbudi organizacijo vsakoletnega tedna za posvetovanja z voditeljicami, ki bi lahko dopolnil Svetovni dan odprtih vrat OZN za ženske in mir in ki bi mu sledila poročila delegacij EU in nadaljnje spremljanje;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebni odposlanki OZN za spolno nasilje v oboroženih konfliktih in pred kratkim imenovani direktorici Agencije OZN za ženske.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov