Διαδικασία : 2010/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0649/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0649/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0439

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 150kWORD 101k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0624/2010
22.11.2010
PE450.485v01-00
 
B7-0649/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη 10η επέτειο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια


Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi, Catherine Greze εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 10η επέτειο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια  
B7‑0649/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1888 (2009) σχετικά με τη σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, που τονίζει την ευθύνη όλων των κρατών προκειμένου να τερματιστεί η ατιμωρησία και να διωχθούν οι υπεύθυνοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, περιλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τη σεξουαλική βία και άλλες μορφές βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών,

–   έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων στο Πλαίσιο της Αναπτυξιακής Συνεργασίας που θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι η ισότητα των φύλων θα καταστεί σημείο αναφοράς στο σύνολο του έργου της ΕΕ με τις χώρες εταίρους σε όλα τα επίπεδα,

–   έχοντας υπόψη το διορισμό το Μάρτιο του 2010 ενός Ειδικού Εκπροσώπου στη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών επί θεμάτων σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συγκρούσεις,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο Συνεκτικής Προσέγγισης του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 και 1820 και το επιχειρησιακό έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 όπως ενισχύθηκε από το ψήφισμα 1820 στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ που εγκρίθηκαν αμφότερα το Δεκέμβριο του 2008 και το έγγραφο του Συμβουλίου με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πλαίσιο ΕΠΑΑ του Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης και της εθνικής αλληλεγγύης του 2009,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις και το ρόλο τους στην ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις του 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις γυναίκες στην πολιτική του 2006,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου της υποεπιτροπής ασφάλειας και άμυνας του 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις παραλείψεις σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δικαιοσύνη στη Λαϊτική Δημοκρατία του Κονγκό,

–   έχοντας υπόψη τη νεοσυσταθείσα Μονάδα για την Ισότητα των Φύλων του ΟΗΕ (ΟΗΕ-Γυναίκες),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε τη 10η επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 που είναι το πρώτο ψήφισμα το οποίο ασχολείται με τις δυσανάλογες και μονόπλευρες επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων για τις γυναίκες και συνδέει τις πολεμικές εμπειρίες των γυναικών με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας καλύπτοντας τους αλληλένδετους θεματικούς τομείς της συμμετοχής, προστασίας, πρόληψης, ανακούφισης και ανάκαμψης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την Διεθνή Ημέρα κατά της βίας σε βάρος γυναικών που είναι η 25η Νοεμβρίου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820, 1888 και 1889 ενισχύουν και συμπληρώνουν το 1325 και ότι τα τέσσερα αυτά ψηφίσματα πρέπει να θεωρηθούν ως μια σειρά δεσμεύσεων για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών αποτελεί κοινό μέλημα και ευθύνη κάθε κράτους μέλους του ΟΗΕ είτε αυτό εμπλέκεται σε σύγκρουση είτε είναι δωρητής ή οτιδήποτε άλλο· τονίζοντας σχετικά την έγκριση το Δεκέμβριο του 2008 των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη βία σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος τους που αποτελούν ισχυρή πολιτική ένδειξη ότι πρόκειται για προτεραιότητες της Ένωσης,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820 και 1325 θα έπρεπε να καταλάβει περίοπτη θέση στα εξωτερικά χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ για τη δέουσα στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ένοπλες συγκρούσεις και σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις αυτές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εποπτεύει την εφαρμογή της ευρείας προσέγγισης και το προσεχές σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ καθώς και την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών σε σχέση με τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου σε μια πολιτική ή στρατιωτική αποστολή αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στην οποία η ΕΕ θα μπορούσε να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία ως θετικός παράγων σε σχέση με τη θέση των γυναικών και τις ένοπλες συγκρούσεις,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να φροντίσει για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη των συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων, ειρηνευτικές συνομιλίες καθώς και στο σχεδιασμό της ανασυγκρότησης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τμήμα της διάσπαρτης και συστηματικής πρακτικής του βιασμού και της σεξουαλικής δουλείας αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου· ότι ο βιασμός αναγνωρίζεται επίσης ως στοιχείο του εγκλήματος γενοκτονίας όταν διαπράττεται με την πρόθεση να καταστραφεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μια στοχευμένη ομάδα· ότι η ΕΕ θα έπρεπε να υποστηρίξει τις προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τους δράστες σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕEAS) θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 και 1820 σε σχέση με την εσωτερική της δομή και την εξωτερική της δράση και πολιτικές,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε μια σειρά σημαντικών εγγράφων σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820 και 1325, επέδειξε όμως ελάχιστο ενδιαφέρον προκειμένου να τεθούν οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές σε εφαρμογή συστηματικά και με συνέπεια,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 είναι επίσης η επέτειος της αναθεώρησης των στόχων της χιλιετίας μετά το 2010,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μειοψηφία απλώς των κρατών μελών της ΕΕ κατάρτισε εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325· ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υιοθετήσει εθνικά σχέδια δράσης,

1.  τονίζει ότι η 10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έπρεπε να αποτελέσει την αφετηρία για μια ενισχυμένη ημερήσια διάταξη σε σχέση με την εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού που δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς πολιτική ηγεσία στα υψηλότερα επίπεδα και χωρίς αυξημένη προικοδότηση· συνιστά θερμά να θιγεί κατά τον δέοντα τρόπο το θέμα αυτό στην εν εξελίξει αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη θέσπιση μιας συνεκτικής ειδικής εθνικής στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τη βία σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής σε βάρος τους·

2.  ζητεί τη διάθεση ειδικών και σημαντικών οικονομικών ανθρωπίνων και οργανωτικών πόρων σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών και την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας· ζητεί την απασχόληση περισσοτέρων γυναικών στην αστυνομία, το στρατό και τη δικαιοσύνη καθώς και σε αποστολές κράτους δικαίου και σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς τους σχέσεις με κράτη και οργανισμούς εκτός ΕΕ·

3.  καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο Ashton να διορίσει έναν Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια με εντολή να συντονίσει και να εξασφαλίσει τη συνέπεια των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, να ελέγξει την εφαρμογή των δεσμεύσεων και να διευκολύνει την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών· ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι ο Ειδικός αυτός Εκπρόσωπος για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια θα υποστηρίζεται με τους δέοντες οικονομικούς και ανθρωπίνους πόρους και ότι θα συνδέεται άμεσα με την Ύπατη Εκπρόσωπο·

4.  ενθαρρύνει θερμά την Ύπατη Εκπρόσωπο να ενισχύσει επίσης την Ομάδα Δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια πρόεδρος της οποίας θα καταστεί ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ και που θα επανεξετάσει την ποιότητα των δραστηριοτήτων έγκρισης και εφαρμογής των εθνικών σχεδίων δράσης σε σχέση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 και 1820, θα πραγματοποιεί συστηματική ανάλυση με βάση το φύλο των αποστολών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP) και θα ελέγχει καθώς και θα παρέχει συμβουλές στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

5.  θεωρεί τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) ως μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε σχέση με την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820 και 1325·

6.  καλεί ως εκ τούτου την Ύπατη Εκπρόσωπο να υπερβεί την πρακτική της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και να προβεί σε ουσιαστικές και προβεβλημένες δεσμεύσεις σε σχέση με την επάνδρωση, τους οικονομικούς πόρους και την ιεραρχία· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να διορίσει τουλάχιστον πέντε γυναίκες στις δέκα υψηλότερες θέσεις της EEAS και να εφαρμόζει ποσόστωση 50% για τις κύριες θέσεις· καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο να συγκροτήσει μια οργανωτική ομάδα στο πλαίσιο της EEAS για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και να εξασφαλίσει ότι σε κάθε γεωγραφικό τμήμα και αντιπροσωπεία της ΕΕ μια τουλάχιστον θέση πλήρους απασχόλησης θα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και ότι τα άτομα αυτά θα αποτελούν τμήμα ή θα συνδέονται στενά με τη Μονάδα Δράσης της ΕΕ·

7.  χαιρετίζει τη σειρά εκδηλώσεων όπως ανοικτές ημερίδες, δεξιώσεις και άλλες μορφές δημόσιων εκδηλώσεων εκ μέρους τουλάχιστον τριών αποστολών CSDP, EUPM, EULEX και EUMM προκειμένου να εορτασθεί η 10η επέτειος του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325· χαιρετίζει τη ζέση που έδειξε η μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) σχετικά· υπενθυμίζει ότι οι αποστολές CSDP είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της ΕΕ που αποδεικνύουν τη δέσμευσή της στους στόχους των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820 και 1325 στις χώρες και περιοχές που πλήττονται από την κρίση·

8.  καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλάβουν αναφορές στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 και 1820 στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν την αμυντική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και στις εντολές των αποστολών και να εξασφαλίσει ότι όλες οι αποστολές ΚΠΑΑ θα έχουν τουλάχιστον έναν σύμβουλο επί θεμάτων ισότητας φύλων και ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των στόχων των ψηφισμάτων 1325 και 1820· καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τους αρχηγούς των αποστολών να καταστήσουν τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τις τοπικές οργανώσεις γυναικών βασικό στοιχείο της κάθε αποστολής·

9.  ζητεί τη θέσπιση καταλλήλων διαδικασιών για δημόσιες καταγγελίες που θα συμβάλλουν ιδιαίτερα στην αποκάλυψη της σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το φύλο· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να συμπεριλάβει μια λεπτομερή αναφορά για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στην εξαμηνιαία αξιολόγηση των αποστολών ΚΠΑΑ·

10. υπενθυμίζει τους μαζικούς βιασμούς που πραγματοποιήθηκαν από την 30ή Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου στην περιοχή των ορυχείων του ανατολικού Κονγκό, ότι αναφέρθηκαν 8300 τουλάχιστον βιασμοί κατά το τελευταίο έτος στο ανατολικό Κονγκό και ότι τουλάχιστον 1244 γυναίκες αναφέρθηκε ότι βιάστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, που σημαίνει 14 κατά μέσον όρο βιασμούς ημερησίως· καλεί επειγόντως τις αποστολές της ΕΕ RD Congo, EUPOL RD Congo και EUSEC RD Congo να καταστήσουν την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και τη συμμετοχή των γυναικών κύρια προτεραιότητα στο πλαίσιο της προσπάθειας μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας του Κονγκό·

11. τονίζει τη σημασία που θα έπρεπε να αποδώσει η ΕΕ στις γυναικείες αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ σε ευρύτερη κλίμακα και ότι το τμήμα γυναικών αξιωματικών της αστυνομίας στο πλαίσιο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Λιβερία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα·

12. επισημαίνει την ανάγκη για έναν κώδικα συμπεριφοράς του προσωπικού της ΕΕ που υπηρετεί σε στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές που θα θεωρεί τη σεξουαλική εκμετάλλευση αδικαιολόγητη και εγκληματική συμπεριφορά·

13. ζητεί την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 και 1820 στα έγγραφα εθνικής στρατηγικής των χωρών της ΕΕ και την κινητοποίηση περισσοτέρων οικονομικών πόρων για τη συμμετοχή των γυναικών από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις στις ευρωπαϊκές διαδικασίες· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, τους Επιτρόπους Ανάπτυξης, Διεύρυνσης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας να καταστήσουν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια πτυχές και αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και προγραμματισμού των εξωτερικών οικονομικών μέσων όπως EIDHR, ICI, IPA, ιδιαίτερα όμως του DCI και IfS·

14. τονίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών ΜΚΟ στις επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)· υπενθυμίζει ότι σήμερα πολλές γυναικείες οργανώσεις μικρών διαστάσεων αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων·

15. καλεί τον Επίτροπο ανάπτυξης να δώσει προτεραιότητα στη στήριξη του έργου των γυναικείων οργανώσεων στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο να χρησιμοποιήσει το μακροπρόθεσμο τμήμα του Μέσου για τη Σταθερότητα (IfS) για τη διάθεση πόρων με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στο πλαίσιο διαδικασιών για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συμφιλίωση και να προβλέπει συστηματικά χρηματοδοτήσεις για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο πλαίσιο όλων των βραχυπρόθεσμων μέτρων που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 3 του IfS·

16. θεωρεί ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα έπρεπε να ενημερώσουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όπως οι τοπικές γυναικείες οργανώσεις σχετικά με τη δέσμευσή τους σε περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις και να λαμβάνουν τη γνώμη των οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας κατά τη διαδικασία του πολιτικού σχεδιασμού·

17. προτείνει αύξηση της ποσόστωσης των γυναικών σε κάθε τομέα συνεργασίας ώστε να φτάνει το ποσοστό του 50% περιλαμβανομένου του έργου για τη συμφιλίωση, την οικοδόμηση της ειρήνης, την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας, τη διατήρηση της ειρήνης και την πρόληψη των συγκρούσεων·

18. ζητεί την άμεση αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την εξεύρεση λύσεων στις συγκρούσεις, ακόμη και ως μεσολαβητών, διαπραγματευτών και κατά την εφαρμογή μέτρων επίλυσης των συγκρούσεων·

19. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να καθιερώσει μια εβδομάδα ετησίως κατά την οποία θα εκφράζουν τη γνώμη τους γυναίκες ηγέτες και θα μπορούσε να συμπληρώσει την παγκόσμια ανοικτή ημέρα του ΟΗΕ για τις γυναίκες και την ειρήνη που θα συνοδεύεται από εκθέσεις αντιπροσωπειών της ΕΕ και δράσεις παρακολούθησης·

20. τονίζει την ανάγκη εθνικών σχεδίων δράσης που θα παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εθνικής στρατηγικής, θα θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, θα αναπτύσσουν εποπτικούς μηχανισμούς και θα καθιερώνουν ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στους μηχανισμούς ελέγχου αξιολόγησης και εποπτείας·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Ειδικό Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις και στον νεοδιορισθέντα προϊστάμενο της Μονάδας για την Ισότητα των Φύλων του ΟΗΕ (ΟΗΕ-Γυναίκες).

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου