Procedūra : 2010/2968(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0649/2010

Pateikti tekstai :

B7-0649/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0439

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 143kWORD 90k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0624/2010
22.11.2010
PE450.485v01-00
 
B7-0649/2010

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl 10-ųjų JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo metinių


Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi, Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 10-ųjų JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo metinių  
B7‑0649/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000) ir Nr. 1820 (2008) dėl moterų padėties, taikos ir saugumo ir JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1888 (2009) dėl lytinio smurto prieš moteris ir vaikus ginkluoto konflikto metu, kurioje pabrėžiama visų valstybių atsakomybė siekiant sustabdyti nebaudžiamumą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už nusikaltimus žmoniškumui ir už karo nusikaltimus, įskaitant ir susijusius su seksualiniu ir kitokiu smurtu prieš moteris ir mergaites,

–   atsižvelgdamas į ES Tarybos veiksmų lyčių lygybės skatinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje planą, pagal kurį turėtų būti užtikrinama, kad į lyčių lygybės aspektą visais lygmenimis būtų atsižvelgiama ES darbe su šalimis partnerėmis,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2010 m. kovo mėn. paskirtas Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialusis atstovas seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus klausimams,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio mėn. priimtus Tarybos dokumentą „Visapusiškas ES požiūris į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų 1325 ir 1820 dėl moterų, taikos ir saugumo įgyvendinimą“ ir veiklos dokumentą „JT ST rezoliucijos 1325, kurios nuostatos sustiprintos JT ST rezoliucija 1820, įgyvendinimas atsižvelgiant į ESGP“ ir į 2006 m. rugsėjo mėn. Tarybos dokumentą „Žmogaus teisių klausimų integravimas į ESGP“,

–   atsižvelgdamas į ES gaires dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir jų diskriminacijos ir ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. Europos Parlamento rezoliuciją dėl lyčių lygybės aspekto integravimo į ES išorinius santykius ir taikos (tautos) kūrimo procesą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. Europos Parlamento rezoliuciją dėl moterų padėties vykstant ginkluotiems konfliktams ir jų vaidmens atstatant šalis po konflikto,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. Europos Parlamento rezoliuciją dėl moterų dalyvavimo politikoje,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio 2007 m. veiksmų planą dėl lyčių aspekto integravimo,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl nesėkmių ginant žmogaus teises ir teisingumą Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į naują JT už lyčių klausimus atsakingą padalinį (JT Moterys),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi šiais metais sukanka 10-osios JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325, pirmosios rezoliucijos, kurioje nagrinėjamas neproporcingas ir specifinis ginkluotų konfliktų poveikis moterims, susiejama konfliktų metu išgyventa moterų patirtis ir tarptautinės taikos ir saugumo palaikymas, taip pat aptariamos tarpusavyje susijusios dalyvavimo, apsaugos, prevencijos, paramos ir atsigavimo temos, metinės,

B.  kadangi lapkričio 25 d. yra Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena,

C. kadangi Saugumo Tarybos rezoliucijos 1820, 1888 ir 1889 sutvirtina ir papildo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325 ir šios keturios rezoliucijos turi būti laikomos įsipareigojimų moterims, taikai ir saugumui rinkiniu,

D. kadangi šių įsipareigojimų įgyvendinimas yra bendras visų JT valstybių narių, nepaisant to, ar jos kenčia nuo konfliktų, ar jos yra pagalbos teikėjos, ar kt., rūpestis ir pareiga; taigi pabrėžia, jog 2008 m. gruodžio mėn. buvo priimtos ES gairės dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija ir ES gairės dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų, kurios yra stiprus politinis signalas, jog šiems klausimams Sąjunga teikia pirmenybę,

E.  kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų 1820 ir 1325 įgyvendinimas turėtų būti prioritetinis tikslas taikant ES išorės finansines priemones siekiant teikti tinkamą paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios vykdo veiklą šalyse ir regionuose, kuriuose vyksta ginkluoti konfliktai ir kuriems šie konfliktai daro poveikį,

F.  kadangi Europos Parlamentas turėtų stebėti, kaip įgyvendinamas platus požiūris ir perspektyvus ES lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims ES išorės veiksmuose veiksmų planas ir kaip įgyvendinamos gairės dėl smurto prieš moteris ir vaikus,

G. kadangi atsižvelgiant į lyčių perspektyvą vykdant civilines ir karines misijas užtikrinamas daug didesnis veiklos efektyvumas ir ES, kaip viena iš pagrindinių veikėjų, šių misijų metu gali būti labai naudinga sprendžiant moterų padėties ginkluotų konfliktų metu klausimus,

H. kadangi ES turėtų sudaryti vienodas sąlygas moterims dalyvauti konfliktų prevencijoje, krizės valdyme, taikos derybose ir veikloje pasibaigus konfliktui, pvz., planuojant atstatymo darbus po karo,

I.   kadangi dalis paplitusių ir sistemingų veiksmų, prievartavimas ir seksualinė vergovė pagal Ženevos konvenciją yra pripažįstamos nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais; kadangi prievartavimas dabar taip pat pripažįstamas genocido dalimi, kai yra vykdomas siekiant visiškai ar dalinai sunaikinti tam tikrą žmonių grupę; kadangi ES turėtų remti veiksmus, kuriais siekiama nutraukti kaltų dėl seksualinio smurto prieš moteris ir vaikus nebaudžiamumą,

J.   kadangi Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) įsteigimas turėtų padėti toliau įgyvendinti JT ST rezoliucijas 1325 ir 1820, atsižvelgiant tiek į jos vidinę struktūrą, tiek į jos išorės veiksmus ir politiką,

K. kadangi ES priėmė ne vieną svarbų dokumentą, susijusį su JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1820 ir 1325 įgyvendinimo būdais, tačiau neparodė didelio noro praktiškai, sistemingai ir nuosekliai įgyvendinti šias gaires,

L.  kadangi 2010-ieji taip pat yra TVT įgyvendinimo dešimtmečio peržiūros metai,

M. kadangi tik nedaugelis ES valstybių narių parengė nacionalinius JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 įgyvendinimo veiksmų planus; kadangi Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė priėmė nacionalinius veiksmų planus,

1.  pabrėžia, kad 10-osios Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 metinės turėtų žymėti JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 įgyvendinimo, kurio pažanga neįmanoma be politinio aukščiausio lygmens vadovavimo ir didesnių išteklių, atnaujintos darbotvarkės pradžią; labai rekomenduoja, kad šiam klausimui būtų skirtas tinkamas dėmesys persvarstant ES žmogaus teisių politiką, kai rengiama visapusiška žmogaus teisių strategija atskiroms šalims ir vertinamos ES gairės dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija ir ES gairės dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų;

2.  ragina skirti konkrečių ir nemažų finansinių, žmogiškųjų ir organizacinių išteklių siekiant užtikrinti moterų dalyvavimą ir lyčių aspekto integravimą užsienio ir saugumo politikos srityje; ragina, kad policijos, karinėse, teisingumo ir teisinės valstybės misijose bei taikos palaikymo operacijose dalyvautų daugiau moterų; ragina ES valstybes nares aktyviai skatinti moterų dalyvavimą jų dvišaliuose ir daugiašaliuose santykiuose su ne ES valstybėmis ir organizacijomis;

3.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę C. Ashton paskirti ES specialųjį įgaliotinį moterų padėties, taikos ir saugumo klausimais, kuriam būtų suteikti įgaliojimai koordinuoti ES politikos sritis ir veiksmus ir užtikrinti jų nuoseklumą, stebėti įsipareigojimų įgyvendinimą ir sudaryti palankias sąlygas keistis gerąja patirtimi; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę C. Ashton užtikrinti, kad ES specialiajam įgaliotiniui moterų padėties, taikos ir saugumo klausimais būtų skirti atitinkami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai ir jis turėtų tiesioginį ryšį su Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausiąja įgaliotine;

4.  labai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę taip pat stiprinti ES darbo grupę moterų, taikos ir saugumo klausimais, kuriai turėtų pirmininkauti naujas ES specialusis įgaliotinis ir kuri turėtų peržiūrėti, kaip priimami ir įgyvendinami nacionaliniai JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1325 ir 1820 veiksmų planai, atlikti sistemingą bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijų analizę lyčių požiūriu ir stebėti ES delegacijas nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse ir zonose bei šias delegacijas konsultuoti;

5.  mano, kad Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) įsteigimas yra itin gera galimybė sustiprinti ES vaidmenį įgyvendinant JT ST rezoliucijas 1820 ir 1325;

6.  taigi ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ne tik užtikrinti lyčių aspekto integravimą, bet ir prisiimti ryžtingus ir aiškius įsipareigojimus personalo, finansinių išteklių ir organizacinės hierarchijos srityse; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę paskirti bent penkias moteris į dešimt aukšto lygio darbo vietų EIVT ir taikyti 50 proc. kvotą aukštesnėms pareigoms; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę EIVT suformuoti grupę , kuri būtų atsakinga už moterų, taikos ir saugumo klausimus teminiame skyriuje, ir užtikrinti, kad kiekvienas geografinis skyrius ir ES delegacija turėtų bent po vieną visu etatu dirbantį darbuotoją, kuris būtų atsakingas už klausimus, susijusius su moterimis, taika ir saugumu, ir kad šie darbuotojai taip pat būtų ES darbo grupės nariai arba būtų glaudžiai su ja susiję;

7.  teigimai vertina įvairius renginius, pvz., atviras dienas, priėmimus ir kitų rūšių viešus renginius, kuriuos 10-ųjų JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 metinių proga organizavo mažiausiai trys ESGP misijos: EUPM, EULEX ir EUMM; teigimai tai, kad ES Civilinių planavimo ir vykdymo pajėgumai (CPVP) paskatino tai daryti; primena, kad ESGP misijos yra viena iš svarbiausių ES priemonių, rodančių jos įsipareigojimą siekti JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1820 ir 1325 tikslų nuo krizės nukentėjusiose šalyse ir regionuose;

8.  ragina vyriausiąją įgaliotinę-Komisijos pirmininko pavaduotoją ir ES valstybes nares į kiekvieną Tarybos sprendimą ir civilinės misijos įgaliojimą įtraukti nuorodą į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1820 ir 1325 ir visada užtikrinti, kad visos ESGP misijos turėtų bent po vieną patarėją lyčių klausimais ir 1325 ir 1820 rezoliucijose nustatytų tikslų įgyvendinimo veiksmų planą; ragina vyriausiąją įgaliotinę-Komisijos pirmininko pavaduotoją, ES valstybes nares ir misijų vadovus užtikrinti, kad bendradarbiavimas ir konsultacijos su vietos moterų organizacijomis taptų kiekvienos civilinės misijos įprasta dalimi;

9.  ragina nustatyti atitinkamas skundų prieš viešąsias institucijas procedūras, kurios itin padės teikti pranešimus apie seksualinį ir su lytimi susijusį smurtą; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, kad į kas šešis mėnesius teikiamą civilinių misijų vertinimą būtų įtraukta ir išsami ataskaita moterų, taikos ir saugumo klausimais;

10. primena, kad nuo 2010 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 4 d. rytinės Kongo dalies kasyklų rajone vyko masiniai grupiniai žaginimai, kad praėjusiais metais pranešta apie mažiausiai 8300 išžaginimo atvejų rytų Konge ir kad pirmajame 2010 m. ketvirtyje mažiausiai 1244 moterų pranešė, jog buvo išžagintos, o tai sudaro vidutiniškai 14 išžaginimų per dieną; ragina abi ES misijas Kongo Demokratinėje Respublikoje, EUPOL RD Congo ir EUSEC RD Congo, padaryti kovą su seksualiniu smurtu ir moterų dalyvavimą svarbiausiu prioritetu dedant pastangas reformuoti Kongo saugumo sektorių;

11. pabrėžia, kad labai svarbu, jog ES paskirtų daugiau moterų policijos pajėgų ir kariškių į ESGP misijas; pavyzdžiu galėtų būti moterų policijos pareigūnių kontingentas JT taikos palaikymo pajėgose Liberijoje;

12. pažymi, kad reikia nustatyti ES darbuotojų, tarnaujančių karinėse ir civilinėse misijose, elgesio kodeksą, kuriame seksualinis išnaudojimas būtų nurodomas kaip nepateisinamas ir nusikalstamas elgesys;

13. ragina JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1325 ir 1820 įgyvendinimą įtraukti į ES strategijos atskiroms šalims dokumentus ir teikti didesnę finansinę paramą nuo konfliktų nukentėjusių šalių moterų dalyvavimui Europos procesuose; taip pat ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, už vystymąsi, plėtrą ir humanitarinę pagalbą atsakingus Komisijos narius užtikrinti, kad moterų, taikos ir saugumo klausimų aspektai būti neatskiriama išorės finansinių priemonių, pvz., EIDHR, ECI, IPA, o ypač DCI ir IfS, planavimo ir programavimo dalis;

14. pabrėžia, kad Europos Komisija turėtų sudaryti galimybes smulkiosioms NVO gauti subsidijas pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (EIDHR); primena, kad šiuo metu daug smulkiųjų moterų organizacijų neįstengia įveikti biurokratinių paraiškos kliūčių;

15. ragina už vystymąsi atsakingą Komisijos narį remti moterų organizacijų darbą konfliktų paveiktose zonose; ragina vyriausiąją įgaliotinę-Komisijos pirmininko pavaduotoją panaudoti ilgalaikį stabilumo priemonės (angl. IfS) komponentą skiriant finansavimą moterų dalyvavimui su taika, saugumu ir susitaikymu susijusiuose procesuose remti ir sistemingai pažymint moterims, taikai ir saugumui skiriamas lėšas visose trumpalaikėse priemonėse, kurios finansuojamos pagal stabilumo priemonės 3 straipsnį;

16. mano, kad ES delegacijos turėtų informuoti pilietinės visuomenės organizacijas, pvz., vietos moterų organizacijas, apie savo veiksmus konfliktų zonose ir konsultuotis sui pilietinės visuomenės organizacijomis politikos planavimo procese;

17. siūlo iki 50 proc. padidinti moterų kvotą visose veiklos srityse, įskaitant taikinimo veiklą, taikos kūrimą, stiprinimą ir išsaugojimą bei konfliktų prevenciją;

18. ragina nedelsiant paskatinti moteris aktyviau įsitraukti į visas iniciatyvas, kuriomis siekiama rasti konfliktų sprendimus, pavyzdžiui, atlikti tarpininkų ir derybininkų vaidmenis ir padėti įgyvendinti konflikto sprendimo priemones;

19. ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją inicijuoti, kad vieną savaitę per metus būtų konsultuojamasi su moterimis lyderėmis papildomai prie JT Pasaulinės atvirosios moterų ir taikos dienos, po kurios būtų rengiami ES delegacijų pranešimai ir tolesni veiksmai;

20. pabrėžia, kad būtini nacionaliniai veiklos planai, kuriuose turėtų būti pateikiama išsami informacija apie nacionalinės strategijos įgyvendinimo tvarkaraštį, pažymimi realistiniai tikslai bei priežiūros priemonės ir pagal kuriuos turėtų būti taikomos kvotos moterų dalyvavimui taikant kontrolės, vertinimo ir priežiūros priemones;

21. paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus specialiajam atstovui seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus klausimams ir neseniai paskirtai JT už lyčių klausimus atsakingo subjekto (JT Moterys) vadovei.

Teisinė informacija - Privatumo politika