Förslag till resolution - B7-0650/2010Förslag till resolution
B7-0650/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Ukraina

23.11.2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Rebecca Harms, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0650/2010

Förfarande : 2010/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0650/2010

B7‑0650/2010

Europaparlamentets resolution om Ukraina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina,

–   med beaktande av resolution 1755 av den 5 oktober 2010 från Europarådets parlamentariska församling om demokratiska institutioners funktion i Ukraina,

–   med beaktande av rapporten från övervakningskommittén i Europarådets parlamentariska församling, antagen den 9 september 2010,

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 september 2010 om Ukraina,

–   med beaktande av uttalandet och rekommendationerna från det 14:e sammanträdet för kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Ukraina, vilket hölls den 22‑23 mars 2010 i Bryssel,

–   med beaktande av de ändringar av den ukrainska vallagen som landets parlament Verkhovna Rada godkände i sista minuten i juni 2010, strax innan de lokala valen hölls,

–   med beaktande av det gemensamma uttalande som antogs vid toppmötet mellan EU och Ukraina i Kiev den 4 december 2009,

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen om det östliga partnerskapet som lanserades i Prag den 7 maj 2009,

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ukraina, som trädde i kraft den 1 mars 1998, och av de pågående förhandlingarna om ett associeringsavtal avsett att ersätta partnerskaps- och samarbetsavtalet,

–   med beaktande av det nationella vägledande programmet för Ukraina 2011–2013,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ukraina är ett europeiskt land som är strategiskt viktigt för EU. Tack vare sin storlek, sina naturtillgångar, sin befolkning och sitt geografiska läge intar Ukraina en framträdande position i Europa och är en central regional aktör.

B.  Ukrainas nyvalde president Viktor Janukovitj har, liksom parlamentet Verchovna Rada, bekräftat att Ukraina är fast beslutet att ansluta sig till Europeiska unionen.

C. Ukrainas strävanden i riktning mot Europa kommer fullt till synes i associeringsagendan som syftar till att underlätta genomförandet av det associeringsavtal mellan EU och Ukraina som det nu förhandlas om. Detta nya avtal skapar en ram för djupare och närmare relationer och banar väg för en ytterligare integrering av Ukraina i EU:s gemensamma politik samt ett intensifierat politiskt samarbete.

D. Det har sagts att den demokratiska friheten, såsom mötesfriheten, yttrandefriheten och mediefrihet, har råkat i ett alltmer pressat läge.

E.  Efter presidentvalet har det framkommit alltmer oroväckande tecken på att demokratin och åsiktsmångfalden håller på att urholkas, framför allt i form av den behandling somliga frivilligorganisationer utsätts för samt klagomål från enskilda journalister om att de utsatts för påtryckningar från sina redaktörer eller ägarna av massmedierna för att de ska rapportera om eller låta bli att rapportera om vissa händelser, och dessutom i form av att Ukrainas säkerhetstjänst ökat sin politiskt motiverade verksamhet och att resurserna inom förvaltning och rättsväsende missbrukats för politiska ändamål. Chefen för Konrad Adenauer-stiftelsens kontor i Kiev, som hade lagt fram en kritisk rapport om Janukovitjs 100 första dagar vid makten, kvarhölls utan orsak på Kievs flygplats i åtta timmar i juli 2010 och tilläts resa in i Ukraina först efter det att den tyska ambassaden hade ingripit.

F.  Genom Ukrainas författningsdomstols dom av den 1 oktober 2010 återinförs presidentstyret. Inrättandet av ett demokratiskt, effektivt och varaktigt system för rättvis maktfördelning bör fortsatt prioriteras och arbetet med detta bör stå öppet för medverkan för alla politiska partier och aktörer i Ukraina.

G. Den 31 oktober 2010 hölls det lokal- och regionalval i Ukraina. Stämningen under valen var lugn och inga incidenter inträffade. Frivilligorganisationer och institutionella observatörer som fanns på plats, såsom Europarådet, har emellertid starkt kritiserat flera aspekter när det gäller organisation och förfaranden under förvalsperioden, bl.a. på grund av ändringar i sista minuten av vallagen, sen registrering av kandidater, obalans i de politiska partiernas representation i valkommissionerna, förekomst av flera extra röstsedlar samt en allmän atmosfär av misstro.

H. Ukrainas president krävde att vallagar och demokratiska normer strikt skulle respekteras. Oppositionspartier meddelade att de skulle bestrida valresultaten från flera vallokaler. Oppositionen lade i synnerhet fram anklagelser om fusk och manipulering när det gäller genomförandet av valen i Kharkiv.

I.   En arbetsgrupp inrättades som ska utarbeta förslag till förbättringar av vallagstiftningen.

J.   OSSE:s representant för mediefrihet konstaterade den 13 oktober 2010 att Ukraina har uppnått en hög grad av mediefrihet men att landet måste vidta skyndsamma åtgärder för att säkra denna frihet, och uppmanade regeringen att avhålla sig från alla försök att påverka eller censurera mediernas rapportering för att inte bryta mot de internationella mediefrihetsreglerna eller OSSE:s åtaganden på detta område.

1.  Europaparlamentet betonar vikten av att Ukraina får ett starkare europeiskt perspektiv och förväntar sig att landets myndigheter ska visa prov på nödvändig beslutsamhet för att bekräfta att landet valt Europa samt fortsätta reformarbetet utgående från Ukrainas strävanden.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det ökade antalet påståenden och trovärdiga rapporter om att demokratiska fri- och rättigheter, såsom mötesfriheten, yttrandefriheten och mediefriheten, har råkat i ett pressat läge under de senaste månaderna.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över motsägelsefulla rapporter från internationella organisationer och frivilligorganisationer om genomförandet av lokal- och regionalvalen den 31 oktober 2010. Parlamentet noterar påståendena om förfalskning och fusk som lagts fram av vissa oppositionsledare.

4.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i Ukraina att utföra utredningen på ett snabbt och öppet sätt och att inom rimlig tid uppnå påtagliga resultat för att förbättra den ofullständiga och restriktiva vallagstiftningen med tanke på förberedelserna och genomförandet av framtida val.

5.  Europaparlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att avstå från all inblandning i framtida förvalsprocesser, t.ex. vägran att registrera kandidater och partier samt påtryckningar mot oppositionen och medier.

6.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att fullständigt undersöka alla rapporter om intrång i fri- och rättigheter och avhjälpa eventuella kränkningar som konstaterats samt undersöka vilken roll SBU spelar beträffande påverkan av den demokratiska processen.

7.  Europaparlamentet oroar sig över fallen av våld och hot mot journalister och Novy Styls reporter Vasyl Klimentievs försvinnande den 11 augusti 2010. Parlamentet är övertygat om att de ukrainska myndigheterna kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att slutföra utredningen.

8.  Europaparlamentet oroar sig över den utveckling på senare tid som skulle kunna undergräva mediefriheten och åsiktsmångfalden i medierna. De ukrainska myndigheterna uppmanas att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dessa väsentliga inslag i ett demokratiskt samhälle och avstå från varje försök att direkt eller indirekt kontrollera vad som rapporteras i de nationella massmedierna. Parlamentet betonar det akuta behovet av en lagreform för mediesektorn och välkomnar därför ett nyligen framlagt förslag om offentlig radio och TV i Ukraina. Parlamentet välkomnar också de ukrainska myndigheternas offentliga försäkringar om att man vid utgången av året kommer att ha färdigställt den rättsliga ram som behövs för att ett offentligt programföretag ska kunna inrättas. Parlamentet uppmanar myndigheterna att se till att inte vissa sändningsfrekvenser selektivt dras in i efterhand till följd av rättsliga förfaranden samt att se över alla beslut och utnämningar som skulle kunna leda till intressekonflikter.

9.  Europaparlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att anpassa lagstiftningen om mediefrihet till OSSE:s normer.

10. Europaparlamentet begär att lagförslaget om tillgång till information snabbt ska antas. Syftet med lagen är att fastställa bindande regler och tydliga frister för förvaltningen och statstjänstemännen när det gäller journalisters och medborgares tillgång till information.

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att de fredliga demonstrationerna i maj och juni 2010 mot det påstådda olagliga byggandet av en väg genom Gorkij-parken i Charkiv inför EM i fotboll 2012 slogs ner med våld och att demonstranter trakasserades och arresterades av säkerhetsstyrkor och andra brottsbekämpande myndigheter.

12. Europaparlamentet beklagar att vallagarna fortfarande är ett diskussionsämne och påpekar att nuvarande vallag, ändrad i augusti 2009, betraktas av OSSE/ODHIR som ett steg tillbaka jämfört med tidigare lagstiftning, och att den leder till en oklar och ofullständig rättslig ram.

13. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att stärka trovärdigheten och stabiliteten, oberoendet och effektiviteten hos Ukrainas institutioner för att på så sätt garantera demokratin och rättsstaten samt främja en samförståndsbaserad process för reform av statsförfattningen, utgående från en tydlig maktfördelning och effektiva mekanismer för kontroll och balans mellan de olika statliga institutionerna. Parlamentet betonar att samarbetet med Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) har en avgörande betydelse för att de paket för reform av lagstiftningen som nu utarbetas till fullo ska uppfylla europeiska normer och värderingar. Parlamentet uppmanar alla av frågan berörda politiska parter, bland dem också regeringen och oppositionen, att delta i denna process och uppmanar också de ukrainska myndigheterna att be Venedigkommissionen uttala sig om lagförslagens slutliga versioner.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att slutföra en färdplan för viseringsfria resor för Ukraina, i vilken det ska ingå som etappmål att viseringsavgifterna ska avskaffas. Parlamentet understryker dock att de krav som sådana avtal är förenade med måste uppfyllas och respekteras och är övertygat om att en konsolidering av den demokratiska utvecklingen i Ukraina kommer att underlätta detta.

15. Europaparlamentet betonar att Ukrainas europeiska integration är av stor vikt för fortsatta ekonomiska, sociala och politiska reformer i Ukraina. Parlamentet hoppas därför på avsevärda framsteg vid det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina, vilket ska hållas i Bryssel den 22 november 2010, så att man närmar sig ett snabbt ingående av ett associeringsavtal. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och Ukraina att intensifiera arbetet med att genomföra associeringsagendan mellan EU och Ukraina.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.