Förslag till resolution - B7-0672/2010Förslag till resolution
B7-0672/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Ukraina

23.11.2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0650/2010

Förfarande : 2010/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0672/2010
Ingivna texter :
B7-0672/2010
Antagna texter :

B7‑0672/2010

Europaparlamentets resolution om Ukraina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina,

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina, som trädde i kraft den 1 mars 1998, och av de pågående förhandlingarna om ett associeringsavtal avsett att ersätta partnerskaps- och samarbetsavtalet,

–   med beaktande av förteckningen över prioriterade åtgärder för 2010 som Ukraina och EU tillsammans kommit överens om,

–   med beaktande av resultaten från den andra omgången i presidentvalet i Ukraina i februari 2010,

–   med beaktande av Europarådets resolution 1755 av den 5 oktober 2010 om hur de demokratiska institutionerna i Ukraina fungerar,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ukraina är med tanke på sin storlek, geografiska läge och sina historiska, kulturella, ekonomiska och övriga band till Central- och Västeuropa en mycket viktig partner för EU och en nyckelaktör i regionen.

B.  Ukraina har i många år lidit av politisk instabilitet, korruption, privatiseringar som lett till oligarkiska ekonomiska strukturer, problem med energiförsörjning och energileveranser till Europa på grund av tidigare regeringars antiryska politik, sociala problem och ett missnöje från medborgarnas sida mot de politiska ledarna.

C. Ukraina drabbades hårt av den globala ekonomiska krisen på grund av landets starka beroende av sin metallindustri och bank- och energisektorns stora sårbarhet. Landet blev starkt beroende av ett lån från Internationella valutafonden för att inte gå i konkurs mitt under en konjunkturnedgång och för att kunna fortsätta betala för överföringen av rysk gas till Europa. Den ekonomiska krisen och Internationella valutafondens krav resulterade i sänkta reallöner och ökande arbetslöshet, högre gaspriser för de inhemska konsumenterna och andra allvarliga sociala problem.

D. Ukrainas nya regering har klart markerat sina två utrikespolitiska mål: fortsatt närmare förbindelser med EU och förbättrade relationer till Ryssland.

E.  De åtgärder som Ukrainas nya regering vidtagit för att förbättra relationerna med Ryssland och de nya avtalen mellan de båda länderna inom olika samarbetsområden såsom energi, luftfart, kultur och utbildning har bidragit till att man fått bukt med den svåra ekonomiska situationen.

F.  Det råder enighet i det ukrainska samhället om behovet av att fördjupa förbindelserna med EU. På kort sikt har de pågående förhandlingarna mellan Ukraina och EU om ett associeringsavtal och viseringsliberalisering ingen chans att lyckas och medföra verkliga fördelar för de båda parternas befolkningar.

G. En ny vallag, konstitutionella förändringar och ny lagstiftning om icke-statliga organisationer har tillsammans med det faktum att journalisterna allt oftare klagar på att redaktörerna och/eller ägarna av medierna inskränker deras yttrandefrihet orsakat internationell oro över demokratins utveckling i Ukraina.

1.  EU konstaterar att det ukrainska folket eftersträvar en integrering i Europa, och Europaparlamentet bekräftar sin vilja att inleda ett långsiktigt partnerskap med ett europeiskt perspektiv för Ukraina.

2.  Europaparlamentet betonar att en strävan mot integrering i Europa är fullt förenlig med fortsatt goda och ömsesidiga relationer med Ryssland. Parlamentet betonar att stabila förbindelser mellan Ukraina och Ryssland skulle gynna stabiliteten och samarbetet över hela kontinenten.

3.  Europaparlamentet vädjar till EU och alla grannländer att fullt ut respektera det ukrainska folkets demokratiska val och att inte utöva några ekonomiska eller andra påtryckningar för att förändra vad som demokratiskt beslutats om landets fortsatta politiska, sociala och ekonomiska utveckling.

4.  Europaparlamentet anser att om EU och Ryssland slutade konkurrera om det gemensamma grannskapet och ett hållbart och omfattande partnerskap med EU kom till stånd, skulle många problem och konflikter i regionen kunna lösas, och samarbetet med de östliga partnerskapsländerna skulle få en nödvändig skjuts framåt.

5.  Europaparlamentet menar att politisk stabilitet är en grundläggande förutsättning för konsolidering av demokratin i Ukraina. Parlamentet välkomnar de framsteg som hittills gjorts, men betonar att varaktig politisk stabilitet endast kan säkras genom konstitutionella förändringar som upprättar en klar maktdelning och ett effektivt system för kontroll och balans mellan och inom den verkställande, lagstiftande och dömande makten.

6.  Europaparlamentet beklagar att förhandlingarna mellan EU och Ukraina hittills inte resulterat i verkliga vinster för de båda parternas befolkning. Parlamentet anser att frågor såsom ytterligare liberalisering av viseringsreglerna, framför allt ett avskaffande av viseringsavgifterna, kortfristiga projekt inom infrastruktur, hälsovård, energieffektivitet, utbildning och miljö skulle kunna ge partnerskapet den skjuts framåt som behövs. Parlamentet betonar vikten av att transportförbindelserna mellan EU och Ukraina förbättras, liksom trygghets- och säkerhetsnormerna inom transportområdet, och parlamentet rekommenderar ytterligare harmonisering av de tekniska standarderna.

7.  Europaparlamentet betonar det civila samhällets betydelse för Ukrainas demokratiska utveckling och uppmanar därför myndigheterna att skynda på för att anta en ny lag om medborgerliga organisationer, som ska ta itu med bristerna i den nuvarande rättsramen för icke-statliga organisationer.

8.  Europaparlamentet välkomnar den nya presidentens prioritering av korruptionsbekämpningen, men beklagar det ukrainska parlamentets beslut att till 2011 skjuta upp ikraftträdandet av det lagstiftningspaket mot korruption som tagits fram med hjälp av Europarådet, liksom den tidigare presidentens veto mot lagstiftningen om penningtvätt. Nu måste landets president och parlament se till att lagstiftningspaketet mot korruption träder i kraft utan dröjsmål och att alla rekommendationer som gruppen av stater mot korruption (Greco) utfärdat i sin gemensamma första och andra bedömningsrapport omedelbart genomförs.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Ukrainas parlament och regering samt OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar.