Menettely : 2010/2954(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0675/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0675/2010

Keskustelut :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 8.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0443

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 68k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0675/2010
23.11.2010
PE450.491v01-00
 
B7-0675/2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Länsi-Saharasta


Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Länsi-Saharasta  
B7‑0675/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Länsi-Saharasta ja erityisesti 28. huhtikuuta 2005 annetut päätöslauselmat 1598 (2005) ja 1495 (2003), jotka YK:n yleiskokous hyväksyi 11. lokakuuta 2005, sekä päätöslauselman 1871 (2009),

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston tuoreimman päätöslauselman 1920 (2010), jonka nojalla Länsi-Saharan kansanäänestystä valmistelevan YK-operaation (MINURSO) toimeksiantoa jatkettiin,

–   ottaa huomioon pääsihteerin turvallisuusneuvostolle välittämän Länsi-Saharaa koskevan tuoreimman raportin (14. huhtikuuta 2008),

–   Euroopan parlamentin tilapäisen valtuuskunnan maaliskuussa 2009 esittämän mietinnön päätelmät ja erityisesti sen suositukset ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja valvonnasta Länsi-Saharassa,

–   ottaa huomioon päätöslauselmansa Länsi-Saharasta ja erityisesti 27. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon EU:n julkilausuman EU–Marokko-assosiaationeuvoston kahdeksannesta kokouksesta, joka järjestettiin 7. joulukuuta 2009 ja yhteisen lausuman, joka annettiin 7. maaliskuuta 2010 järjestetyssä ensimmäisessä EU:n ja Marokon huippukokouksessa,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Marokon kuningaskunta on allekirjoittanut,

–   ottaa huomioon 9. joulukuuta 1998 hyväksytyn YK:n yleiskokouksen julistuksen yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. marraskuuta 2010 antaman lausunnon Länsi-Saharasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että yli 12 000 länsisaharalaista on lähtenyt kaupungeistaan ja pystyttänyt telttoja Laayounen laitamille sekä perustanut Gdaim Izykin leirin protestiksi heidän taloudellis-sosiaaliselle tilanteelleen ja elinoloilleen,

B.  ottaa huomioon, että Marokon asevoimat tappoivat sunnuntaina 24. lokakuuta 14-vuotiaan länsisaharalaisen nuoren Nayem El-Garhin ja haavoittivat viittä muuta näiden yrittäessä päästä Laayounen laitamilla sijaitsevaan leiriin,

C. ottaa huomioon, että maanantaina 8 marraskuuta Marokon turvallisuusjoukot tunkeutuivat väkivaltaisesti ja kohtuutonta voimaa käyttäen Gdaim Izykin leiriin,

D. ottaa huomioon, että Marokon viranomaiset sanoivat, että operaatio oli välttämätön leirin asukkaiden vapauttamiseksi, sillä heitä pidettiin siellä vastoin tahtoaan, ja että turvallisuusjoukot kohtasivat huomattavaa vastustusta, ja ottaa huomioon, että virkavallan ja mielenosoittajien kahakointi levisi Laayounen kaduille,

E.  ottaa huomioon raportit lukuisista kuolonuhreista, loukkaantuneista ja kadonneista,

F.  ottaa huomioon, että toimittajilta, EU:n jäsenvaltioiden kansallisilta parlamentaarikoilta ja Euroopan parlamentin jäseniltä evättiin pääsy Laayouneen ja Gdaim Izykin leiriin ja jotkut jopa karkotettiin Marokon alueelta,

G. ottaa huomioon, että nämä väkivaltaiset iskut tapahtuivat samaan aikaan, kun Marokon viranomaisten ja Polisario-rintaman väliset neuvottelut käynnistettiin uudestaan New Yorkissa Länsi-Saharasta vastaavan YK:n erityislähettilään kehotuksesta,

H. toteaa, että EU on edelleen huolissaan Länsi-Saharan konfliktista ja sen alueellisista vaikutuksista ja seurauksista sekä Länsi-Saharan ihmisoikeustilanteesta, ja antaa täyden tukensa YK:n pääsihteerin ja hänen henkilökohtaisen edustajansa toimille, joilla he pyrkivät löytämään oikeudenmukaisen, kestävän ja molempia osapuolia tyydyttävän poliittisen ratkaisun, jonka nojalla Länsi-Saharan kansa saisi itsemääräämisoikeuden Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmien mukaisesti,

I.   ottaa huomioon, että Polisario-rintama pidätti toisinajattelija Mostafa Sidi Mouloudin 21. syyskuuta sen jälkeen, kun tämä oli ilmaissut tukensa Marokon itsemääräämisoikeusaloitteelle, minkä jälkeen hänen kohtalostaan ei ole tietoa,

J.   ottaa huomioon, että tilanne Länsi-Saharan ja Tindoufin leireillä voi kehittyä todelliseksi humanitaariseksi tragediaksi arvaamattomine seurauksineen ja että nämä välikohtaukset korostavat jälleen kerran kiireellistä tarvetta sisällyttää valvonta MINURSOn toimeksiantoon,

K. ottaa huomioon, että Länsi-Saharan siirtomaavallan purkamista ei ole vieläkään saatu päätökseen, vaikka sen käynnistämisestä on kulunut yli 30 vuotta,

L.  ottaa huomioon, että useiden raporttien mukaan Länsi-Saharan luonnonvaroja hyödynnetään ilman, että paikallinen väestö hyötyy tästä,

1.  pitää valitettavana Marokon viranomaisten Gdaim Izykin leirissä ja Laayounen kaupungissa toteuttamia vakavia iskuja ja suhteetonta voimankäyttöä, jotka johtivat monien siviilien kuolemaan, ja kehottaa kaikkia osapuolia pysymään rauhallisina ja pidättäytymään tästedes väkivallasta;

2.  ilmaisee myötätuntonsa nuoren länsisaharalaisen Nayem El-Garhin omaisille ja kehottaa Marokon viranomaisia ja MINURSOa suorittamaan tutkinnan tapon olosuhteiden selvittämiseksi;

3.  pitää erittäin valitettavana ja on erittäin huolissaan väkivaltaisten iskujen seurauksena henkensä menettäneistä, haavoittuneista ja kadonneista ihmisistä ja ilmaisee myötätuntonsa uhrien omaisille;

4.  kehottaa käynnistämään YK:n johdolla riippumattoman tutkimuksen viimeaikaisista tapahtumista Gdaim Izykin leirissä ja Laayounen kaupungissa;

5.  pitää valitettavina lehdistönvapautta ja tiedonvälityksen vapautta rikkoneita iskuja, joista monet eurooppalaiset toimittajat ovat joutuneet kärsimään, ja kehottaa Marokon kuningaskuntaa sallimaan vapaan pääsyn ja liikkumisvapauden lehdistön edustajille, riippumattomille tarkkailijoille ja humanitaarisille järjestöille Länsi-Saharan alueella;

6.  tuomitsee länsisaharalaisten ihmisoikeuspuolustajien pidätykset ja ahdistelun Marokon hallitsemalla Länsi-Saharan alueella ja kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa sisällyttämään ihmisoikeustilanteen valvonnan MINURSOn toimeksiantoon ihmisoikeusrikkomusten tunnistamiseksi, kuten Euroopan parlamentin tilapäisen valtuuskunnan suosituksissa on esitetty;

7.  suhtautuu myönteisesti Marokon ja Polisario-rintaman epävirallisten neuvottelujen uudelleenkäynnistämiseen Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin henkilökohtaisen edustajan johdolla tilanteen kireydestä huolimatta ja kehottaa paikallisia toimijoita antamaan rakentavan panoksensa;

8.  kehottaa Marokon kuningaskuntaa ja Polisario-rintamaa pidättäytymään väkivallanteoista ja myötävaikuttamaan siten merkittävästi jännitteiden lieventämiseen, jotta Länsi-Saharan konfliktille löydetään ratkaisu, joka on YK:n päätöslauselmien ja erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1495(2003) mukainen;

9.  kehottaa Euroopan unionin neuvostoa antamaan tukensa Länsi-Saharan konfliktia koskeville päätöslauselmille ja turvautumaan kaikkiin vuoropuhelun tarjoamiin mahdollisuuksiin ihmisoikeuksia käsittelevän EU–Marokko assosiaationeuvoston soveltamisalan puitteissa sekä alakomiteassa, joka perustettiin Marokon kanssa näiden kysymysten esiin tuomista varten;

10. kehottaa komissiota ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan Länsi-Saharan ihmisoikeustilannetta ja lähettämään alueelle säännöllisesti tiedonkeruuvaltuuskuntia Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen 2 artiklan mukaisesti;

11. on huolissaan Mostafa Sidi Mouloudin kohtalosta ja kehottaa Polisario-rintamaa paljastamaan hänen olinpaikkansa, järjestämään hänelle viipymättä mahdollisuuden ottaa yhteyttä omaisiinsa sekä asianajajan ja saattamaan hänet viipymättä riippumattoman lainkäyttöelimen eteen, joka ratkaisee, onko hänen pidätykselleen laillista perustaa;

12. kehottaa lähettämään Euroopan parlamentin valtuuskunnan Länsi-Saharaan ja Tindoufin leireille, jotta ihmisoikeustilannetta voidaan seurata paikan päällä;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n pääsihteerille, Afrikan unionin pääsihteerille, suhteista Maghreb-maihin vastaavalle Euroopan parlamentin valtuuskunnalle sekä Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen puhemiehistölle, Espanjan, Algerian ja Marokon parlamentille ja hallitukselle sekä Polisario-rintamalle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö