Πρόταση ψηφίσματος - B7-0683/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0683/2010

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2011

  24.11.2010

  σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού

  Joseph Daul εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Martin Schulz εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Guy Verhofstadt εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


  Διαδικασία : 2010/2972(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0683/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0683/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0683/2010

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2011

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 310 έως 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010 (COM(2010)0300), και τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1, 2 και 3 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 15 Σεπτεμβρίου 2010, 11 Οκτωβρίου 2010 και 20 Οκτωβρίου 2010 αντιστοίχως,

  –   έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 στις 12 Αυγούστου 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 – όλα τα τμήματα[1],

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (COM(2010)0072) και το έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (COM(2010)0073), τα οποία υποβλήθηκαν αμφότερα στις 3 Μαρτίου 2010,

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2010 (COM(2010)0149) της 8ης Απριλίου 2010 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10 στον γενικό προϋπολογισμό του 2010 (COM(2010)0598) της 20ής Οκτωβρίου 2010,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (COM (2010)0150), την οποία η Επιτροπή υπέβαλε στις 8 Απριλίου 2010,

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010, την οποία το Συμβούλιο καθόρισε στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα III – Επιτροπή[2],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013[3],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[4],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 78 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού περιόρισε τις πιστώσεις πληρωμών σε ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,91% επί του προϋπολογισμού του 2010,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε επί «στρατηγικής επτά σημείων» με σκοπό την εκτέλεση των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, την οποία υποστήριξε με τροπολογίες επί του προϋπολογισμού, εκδηλώνοντας ταυτόχρονα την προθυμία του να επικυρώσει το επίπεδο πληρωμών στο πλαίσιο μιας γενικής συμφωνίας,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Νοεμβρίου 2010 η Επιτροπή Συνδιαλλαγής Κοινοβουλίου-Συμβουλίου δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει επί κοινού σχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2011,

  1.  εκφράζει την προθυμία του να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας επί του προϋπολογισμού του 2011 και των συναφών στοιχείων εντός πολύ περιορισμένου χρονικού πλαισίου, υπό τον όρο ότι οι προϋποθέσεις που εκτίθενται πιο κάτω πληρούνται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο:

  α)   επίτευξη συμφωνίας σχετικά με πραγματικούς μηχανισμούς ευελιξίας οι οποίοι θα τηρούν τις υφιστάμενες αρχές που διέπουν τις αναθεωρήσεις, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, προς έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, οι οποίοι θα επιτρέπουν τη δέουσα μελλοντική χρηματοδότηση των πολιτικών που απορρέουν από τις νέες αρμοδιότητες οι οποίες ανατίθενται στην ΕΕ από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και από το σχέδιο Ευρώπη 2020·

   

  β)   δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει έως την 1η Ιουλίου 2011 προτάσεις ουσίας, βάσει του άρθρου 311 της ΣλΕΕ, σχετικά με νέους ιδίους πόρους για την ΕΕ, και δέσμευση του Συμβουλίου να συζητήσει αυτές τις προτάσεις με το Κοινοβούλιο εντός της διεργασίας διαπραγματεύσεων για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

   

  γ)   συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για μέθοδο συνεργασίας που θα περιλαμβάνει συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διεργασία διαπραγμάτευσης του προσεχούς ΠΔΠ, μέσω της πρόσβασης σε στρατηγικής σημασίας έγγραφα, συμμετοχή των βουλευτών σε σχετικές συνεδριάσεις και διεξαγωγή τακτικών συσκέψεων στο επίπεδο των προέδρων του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 324 και 312 παράγραφος 5 της ΣλΕΕ·

   

  2.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής ότι θα μεριμνήσει για μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα λάβει υπόψη την επίδραση της Συνθήκης της Λισαβόνας στον προϋπολογισμό (‘Λισαβονοποίηση’ του προϋπολογισμού) καθώς και για ακριβές χρονοδιάγραμμα για τους ιδίους πόρους·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.