Menettely : 2010/2972(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0683/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0683/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 8.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0433

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 65k
24.11.2010
PE450.499v01-00
 
B7-0683/2010

työjärjestyksen 78 artiklan mukaisesti


vuoden 2011 talousarviosta käytävistä neuvotteluista


Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta
Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuoden 2011 talousarviosta käytävistä neuvotteluista  
B7‑0683/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310–325 artiklan,

–   ottaa huomioon komission 27. huhtikuuta 2010 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (KOM(2010)0300) ja komission 15. syyskuuta 2010, 11. lokakuuta 2010 ja 20. lokakuuta 2010 esittämät oikaisukirjelmät nro 1, 2 ja 3,

–   ottaa huomioon neuvoston 12. elokuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (12699/2010 – C7-0202/2010),

–   ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 – kaikki pääluokat(1),

–   ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 antaman ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (KOM(2010)0072) ja komission samana päivänä esittämän asiakirjan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisestä toimielinten sopimuksesta budjettiyhteistyöstä (KOM)2010)0073),

–   ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2010 annetun lisätalousarvioesityksen nro 3 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon (KOM(2010)0149) sekä 20. lokakuuta 2010 annetun lisätalousarvioesityksen nro 10 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon (KOM(2010)0598),

–   ottaa huomioon komission 8. huhtikuuta 2010 antaman ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (KOM(2010)0150),

–   ottaa huomioon neuvoston 13. syyskuuta 2010 vahvistaman kannan lisätalousarvioesitykseen nro 3/2010 (13472/2010 – C7-0263/2010) ja 20. lokakuuta 2010 annetun parlamentin päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio(2),

–   ottaa huomioon 22. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta(3),

–   ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 78 artiklan,

A. ottaa huomioon, että neuvoston kannassa talousarvioesitykseen maksumäärärahojen rajaksi on asetettu määrä, joka vastaa 2,91 prosentin korotusta vuoden 2010 talousarvioon,

B.  ottaa huomioon, että parlamentti on sopinut seitsenkohtaisesta strategiasta, jolla pannaan täytäntöön Lissabonin sopimuksen määräykset budjettitarkistusten avulla, ja se on osoittanut halukkuutensa vahvistaa maksujen tason osana yleistä sopimusta,

C. ottaa huomioon, että parlamentin ja neuvoston sovittelukomitea ei päässyt 15. marraskuuta 2010 sopimukseen yhteisestä tekstistä vuoden 2011 talousarvioksi,

1.  on valmis helpottamaan sopimukseen pääsemistä vuoden 2011 talousarviosta ja siihen liittyvistä näkökohdista hyvin tiukassa aikataulussa, kunhan komissio ja neuvosto täyttävät seuraavat ehdot:

a)   sovitaan todellisista joustomekanismeista, jotka noudattavat 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettuja, tarkistuksia koskevia nykyisiä periaatteita ja joista päättävät parlamentti ja neuvosto, joka hyväksyy ne määräenemmistöllä, niin että unionille Lissabonin sopimuksessa ja Eurooppa 2020 -hankkeessa annetuista uusista toimivaltuuksista johtuvat politiikat voidaan tulevaisuudessa rahoittaa asianmukaisesti;

 

b)   komissio sitoutuu esittämään 1. heinäkuuta 2011 mennessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 311 artiklaan perustuvia olennaisia ehdotuksia EU:n uusista omista varoista ja neuvosto sitoutuu keskustelemaan näistä ehdotuksista parlamentin kanssa seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen aikana;

 

c)   kolme toimielintä pääsevät sopimukseen yhteistyömenetelmästä, jonka mukaan parlamentti osallistuu seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviin neuvotteluihin siten, että se saa tutustua strategisiin asiakirjoihin ja sen jäsenet saavat osallistua asiaa koskeviin kokouksiin, ja parlamentin puhemiehen ja neuvoston ja komission puheenjohtajien tasolla pidetään säännöllisiä keskusteluja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 324 artiklan ja 312 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

 

2.  pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut eurooppalaiseen lisäarvoon ja talousarvion "lissabonisoimiseen" sekä omia varoja koskevaan täsmälliseen aikatauluun;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0372.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0371.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0328.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0098.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö