Procedura : 2010/2972(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0683/2010

Teksty złożone :

B7-0683/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/11/2010 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0433

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 117kWORD 70k
24.11.2010
PE450.499v01-00
 
B7-0683/2010

zgodnie z art. 78 Regulaminu


w sprawie trwających negocjacji budżetu na 2011 r.


Joseph Daul w imieniu grupy PPE
Martin Schulz w imieniu grupy S&D
Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE
Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE

w sprawie trwających negocjacji budżetu na 2011 r.   
B7‑0683/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 310 ust. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, który Komisja przedstawiła dnia 27 kwietnia 2010 r. (COM(2010)0300), oraz listy w sprawie poprawek nr 1, 2 i 3 przedstawione przez Komisję odpowiednio w dniach 15 października, 11 października i 20 października 2010 r.,

–   uwzględniając przyjęte przez Radę w dniu 12 sierpnia 2010 r. stanowisko w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (12699/2010 – C7-0202/2010),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 – wszystkie sekcje(1),

–   uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (COM(2010)0072) oraz dokument Komisji w sprawie projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych ((COM(2010)0073), oba przedstawione w dniu 3 maja 2010 r.,

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2010 r. (COM(2010)0149) z dnia 8 kwietnia 2010 r. oraz projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2010 r. (COM(2010)0598) z dnia 20 października 2010 r.,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności (COM(2010)0150), który Komisja przedstawiła dnia 8 kwietnia 2010 r.,

–   uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2010, które Rada przyjęła dnia 13 września 2010 r. (13472/2010 – C7-0263/2010), oraz rezolucję Parlamentu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja(2),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013(3),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej(4),

–   uwzględniając art. 78 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ograniczyło środki na płatności do wysokości, która przedstawia wzrost o 2,91% w stosunku do poziomu budżetu na 2010 r.,

B.  mając na uwadze, że Parlament wyraził zgodę na „strategię siedmiu punktów” mającą na celu wdrożenie zapisów Traktatu z Lizbony, wspieraną środkami budżetowymi, jednocześnie wykazując się gotowością do potwierdzenia poziomu płatności w kontekście ogólnego porozumienia,

C. mając na uwadze, że dnia 15 listopada 2010 r. komitet pojednawczy Parlamentu i Rady nie zdołał osiągnąć porozumienia w sprawie wspólnego tekstu budżetu na 2011 r.,

1.  wyraża swą gotowość do ułatwienia osiągnięcie porozumienia w sprawie budżetu na 2011 r. i powiązanych elementów w bardzo ograniczonych ramach czasowych pod warunkiem, o ile zostaną spełnione przez Komisję i Radę następujące warunki:

(a)  osiągnięcie porozumienia w sprawie prawdziwie elastycznych mechanizmów, które przestrzegają obowiązujących zasad wprowadzania zmian, jak określono w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r., o którym zdecyduje Parlament oraz kwalifikowana większość w Radzie, umożliwiając właściwe finansowanie w przyszłości obszarów polityki wynikających z nowych uprawnień udzielonych UE przez Traktat z Lizbony oraz z projektu Europa 2020;

 

(b)  zobowiązanie się przez Komisję do przedstawienia do dnia 1 lipca 2011 r. konkretnych wniosków, na mocy art. 311 TFUE, dotyczących nowych zasobów własnych UE, a także zobowiązanie się przez Radę do przedyskutowania tych wniosków z Parlamentem w ramach procesu negocjacyjnego nowych wieloletnich ram finansowych (WRF);

(c)  osiągnięcie między trzema instytucjami porozumienia w sprawie metody współpracowania, która uwzględni udział Parlamentu w procesie negocjowania nowych WRF poprzez udzielenie dostępu do dokumentów strategicznych oraz udział posłów do PE w istotnych spotkaniach oraz poprzez prowadzenie regularnych narad na poziomie przewodniczących Parlamentu, Rady i Komisji, zgodnie z postanowieniami art. 324 i 312 ust. 5 TFUE;

 

2.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte przez Komisję dotyczące europejskiej wartości dodanej i „lizbonizacji” budżetu oraz określenia ram czasowych dotyczących zasobów własnych;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

 

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA (2010)0372.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA (2010)0371.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA (2010)0328.

(4)

Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0098.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności