Propunere de rezoluţie - B7-0683/2010Propunere de rezoluţie
B7-0683/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la negocierile în curs asupra bugetului 2011

24.11.2010

în temeiul articolul 78 din Regulamentul de procedură

Joseph Daul în numele Grupului PPE
Martin Schulz în numele Grupului S&D
Guy Verhofstadt în numele Grupului ALDE
Rebecca Harms în numele Grupului Verts/ALE


Procedură : 2010/2972(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0683/2010
Texte depuse :
B7-0683/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0683/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la negocierile în curs asupra bugetului 2011

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 310-325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, prezentat de Comisie la 27 aprilie 2010 (COM(2010)0300) și scrisorile rectificative nr. 1, 2 și 3, prezentate de Comisie la 15 septembrie 2010, 11 octombrie 2010 și, respectiv, 20 octombrie 2010,

–   având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, adoptată de Consiliu la 12 august 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010),

–   având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011 - toate secțiunile[1],

–   având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (COM(2010)0072) și documentul Comisiei privind un proiect de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare (COM(2010)0073), ambele prezentate la 3 martie 2010,

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general 2010 (COM(2010)0149) din 8 aprilie 2010 și proiectul de buget rectificativ nr. 10 la bugetul general 2010 (COM(2010)0598) din 20 octombrie 2010,

–   având în vedere propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate (COM(2010)0150), pe care Comisia a prezentat-o la 8 aprilie 2010,

–   având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2010, pe care Consiliul a adoptat-o la 13 septembrie 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), și Rezoluția Parlamentului din 20 octombrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia[2],

–   având în vedere Rezoluția sa din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013[3],

–   având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene[4],

–   având în vedere articolul 78 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât poziția Consiliului privind proiectul de buget a limitat creditele de plată la o sumă care reprezintă o creștere de 2,91% față de bugetul 2010;

B.  întrucât Parlamentul a convenit asupra unei „strategii în șapte puncte” destinate să pună în aplicare Tratatul de la Lisabona, strategie sprijinită de amendamentele bugetare, și și-a arătat disponibilitatea de a confirma nivelul creditelor de plată în contextul unui acord global;

C. întrucât la 15 noiembrie 2010 comitetul de conciliere, format din reprezentanți ai Parlamentului și ai Consiliului, nu a ajuns la un acord asupra unui text comun pentru bugetul 2011,

1.  își exprimă disponibilitatea de a facilita acordul asupra bugetului pentru 2011 și a elementelor conexe într-o perioadă de timp foarte scurtă, dacă Comisia și Consiliul sunt de acord cu cerințele menționate mai jos:

(a)  un acord asupra unor mecanisme reale de flexibilitate care să respecte principiile existente de revizuire prevăzute în AII din 17 mai 2006, care să fie adoptate de Parlament și cu majoritatea calificată de către Consiliu și care să permită finanțarea adecvată pe viitor a politicilor conexe noilor competențe conferite UE prin Tratatul de la Lisabona și a politicilor prevăzute în proiectul Europa 2020;

 

(b)  un angajament al Comisiei de a prezenta, până la 1 iulie 2011, propuneri concrete, în temeiul articolului 311 din TFUE, referitoare la noile resurse proprii ale UE și un angajament al Consiliului de a discuta aceste propuneri cu Parlamentul în cadrul procesului de negociere asupra viitorului cadru financiar multianual (CFM);

 

(c)  un acord între cele trei instituții asupra unei metode de cooperare care să includă participarea Parlamentului la procesul de negociere a viitorului CFM, prin consultarea documentelor strategice și participarea deputaților la reuniunile relevante, și deliberări periodice la nivel de președinte între Parlament, Consiliu și Comisie, în conformitate cu dispozițiile articolelor 324 și 312 alineatul (5) din TFUE;

 

2.   salută angajamentul Comisiei față de valoarea adăugată europeană, adaptarea bugetului la Tratatul de la Lisabona și un calendar ferm pentru resursele proprii;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.