Predlog resolucije - B7-0683/2010Predlog resolucije
B7-0683/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o tekočih pogajanjih o proračunu za leto 2011

24. 11. 2010

v skladu s členom 78(2) poslovnika

Joseph Daul v imenu skupine PPE
Martin Schulz v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE


Postopek : 2010/2972(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0683/2010
Predložena besedila :
B7-0683/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0683/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o tekočih pogajanjih o proračunu za leto 2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 310 do 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki ga je Komisija predložila 27. aprila 2010 (COM(2010)300) ter pisnih predlogov sprememb št. 1, št. 2 in št. 3, ki jih je Komisija predložila 15. septembra, 11. oktobra in 20. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju stališča o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki ga je Svet sprejel 12. avgusta 2010 (12699/2010-C7-0202/2010)

–   ob upoštevanju resolucije Parlamenta z dne 20. oktobra 2010 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 – vsi oddelki[1],

–   ob upoštevanju predloga Komisije o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013 (COM(2010)0072) in dokumenta Komisije o predlogu medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim Parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah (COM(2010)0073), ki sta bila predložena 3. marca 2010,

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2010 (COM (2010)0149) z dne 8. aprila 2010 in predloga spremembe proračuna št. 10 k splošnemu proračunu za leto 2010 (COM(2010)0598) z dne 20. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti (COM (2010)0150), ki ga je Komisija predložila 8. aprila 2010,

–   ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2010, ki ga je Svet določil 13. septembra 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), in resolucije Parlamenta z dne 20. oktobra 2010 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2010 za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija[2],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z 22. septembra 2010 o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013[3],

–   ob upoštevanju resolucije Parlamenta z dne 29. marca 2007 o prihodnosti lastnih sredstev Evropske unije[4],

–   ob upoštevanju člena 78 poslovnika,

A. ker so bile v stališču Sveta o predlogu proračuna odobritve plačil omejene na znesek, ki predstavlja 2,91-odstotno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2010,

B.  ker se je Parlament sporazumel o "strategiji sedmih točk", namenjeni izvajanju določb Lizbonske pogodbe, in jo podprl s proračunskimi predlogi sprememb, obenem pa je pokazal svojo pripravljenost, da potrdi raven plačil v okviru splošnega sporazuma;

C. ker se spravni odbor Parlament in Sveta 15. novembra 2011 ni uspel dogovoriti o skupnem besedilu za proračun 2011;

1.  izraža svojo pripravljenost, da omogoči sporazum o proračunu 2011 in z njim povezanih elementih v zelo omejenem časovnem okviru, če bosta Komisija in Svet izpolnila naslednje pogoje:

(a)  sporazum o resničnih mehanizmih prilagodljivosti, ki spoštujejo obstoječa načela za revizije, kakor so določena v medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2006, ki jih bosta določila EP in kvalificirana večina v Svetu, kar bo omogočilo primerno financiranje politik v prihodnosti, ki izhajajo iz novih pristojnosti, ki jih EU dodeljujeta Lizbonska pogodba in projekt EU 2020;

 

(b)  Komisija se mora obvezati, da bo do 1. julija 2011 predstavila stvarne predloge na podlagi člena 311 PDEU o novih lastnih sredstvih za EU, Svet pa se mora obvezati, da bo obravnaval te predloge skupaj s Parlamentom v okviru pogajalskega postopka o naslednjem večletnem finančnem okviru;

 

(c)  sporazum med tremi institucijami o načinu skupnega sodelovanja, ki vključuje udeležbo Parlamenta v pogajalskem postopku o naslednjem večletnem finančnem okviru, z omogočanjem dostopa do strateških dokumentov in udeležbo poslancev EP na zadevnih sejah in v rednih razpravah, ki potekajo na ravni predsednikov Parlamenta, Sveta in Komisije v skladu z določbami členov 324 in 312(5) PDEU;

 

2.  pozdravlja, da je Komisija sprejela obveznosti v zvezi z evropsko dodano vrednostjo in "lizbonizacijo" proračuna ter natančnim časovnim okvirom za lastna sredstva;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.