Предложение за резолюция - B7-0688/2010Предложение за резолюция
B7-0688/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г.

8.12.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Martin Schulz, Hannes Swoboda от името на група S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0688/2010

Процедура : 2010/2639(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0688/2010
Внесени текстове :
B7-0688/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0688/2010

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г.

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2011 г.“ (COM(2010)623),

–   като взе предвид приноса на парламентарните комисии, предоставен на Комисията от Председателския съвет,

–   като взе предвид доклада на проф. Mario Monti, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“, до председателя на Европейската комисия,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар“ (COM(2010)608),

 

–   като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите (P7_TA-PROV(2010)0186),

 

–   като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно подобряването на рамката на ЕС за икономическо управление и за стабилност, по-специално в еврозоната (P7_TA-PROV(2010)0377),

 

–   като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно финансовата, икономическа и социална криза: за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат (междинен доклад) (P7_TA-PROV(2010)0376),

 

–    като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз и член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 

 като взе предвид пленарното заседание на високо равнище на ООН, посветено на Целите на хилядолетието за развитие, от 20-22 септември 2010 г. и заключенията от него,  

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Европейският съюз продължава да бъде сериозно засегнат от сътресенията в резултат на кризата във финансовия сектор през 2008 г., под формата на масова безработица, крехко икономическо възстановяване, фискални проблеми, съкращения в сектора на публичните услуги и атаки от финансовите пазари срещу някои държави-членки,

Б. като има предвид, че пълното възстановяване изисква обща европейска стратегия за устойчив растеж и създаване на заетост, подкрепена от необходимите правомощия и средства,

 

В. като има предвид, че също така е важно да се намали уязвимостта на Европа от капризите на финансовите пазари, като се укрепи европейското и световното икономическо управление и като се доведе до край амбициозната реформа на регулирането и надзора на финансовия сектор,

 

Г. като има предвид, че защитата на основните права на всички лица, недискриминацията и равенството пред закона са съществени принципи на Европейския съюз, които трябва да бъдат в центъра на законодателната и работната програма и трябва да бъдат зачитани във всички области на дейност на ЕС, включително наказателното и гражданското право, миграцията и единния пазар и трудовото законодателство,

 

Д. като има предвид, че правата на човека и демокрацията са в центъра на идентичността на ЕС и продължават да бъдат висш приоритет в политиката на ЕС в областта на външните отношения,

 

Е.   като има предвид, че Договорът от Лисабон потвърждава, че външната дейност на Европейския съюз, от която търговията е неразделна част, следва да се извършва в съответствие с всички цели на ЕС, включително неговите социални цели и цели в областта на околната среда и развитието, като има предвид, че приоритет следва да се отдава на по-голямата съгласуваност между външните и вътрешните политики, по-специално с цел да се гарантира, че търговската политика е координирана с промишлената и селскостопанската политика на ЕС, така че действително да се благоприятстват икономическият растеж и създаването на работни места,

 

Уводни и общи бележки

1. отбелязва работната програма на Комисията за 2011 г. и приветства много от предложенията, но счита, че програмата като цяло не отразява по задоволителен начин важните събития, които връхлетяха Европа от 2008 г., нито надеждите и очакванията на европейските граждани;

 

2. съжалява, че работната програма не акцентира в по-голяма степен върху загубата на седем милиона работни места, предизвикана от финансовата криза и последвалата я рецесия, нито върху опасността от това, голяма част от тази безработица да се запази години наред; счита, че това е едно от основните предизвикателства за ЕС през 2011 г. и през следващите години; ето защо призовава Комисията да представи подробен отговор на опасността от продължителна безработица и да посочи по какъв начин нейните инициативи и предложения ще създадат достатъчно възможности за достоен труд за посрещане на предизвикателството;

 

3. счита, че драматичните икономически, социални и фискални последствия от кризата на финансовия сектор през 2008 г. разкриха слабостите и дисбалансите в европейския икономически модел, което налага необходимостта от радикална реформа и преориентация на икономическото управление и регулирането на финансовия сектор, както и от по-централно място за гражданите и социалното измерение в европейския проект;

                   

4. освен това счита, че тези цели, заедно с глобалните предизвикателства на 21-ви век, изискват укрепване на европейското сътрудничество и солидарност, съсредоточаването на европейската дейност в онези области, в които Съюзът носи добавена стойност и допринася за по-голямата ефективност в използването на публичните средства, както и финансова рамка, която дава възможност на Съюза да постигне цялостно задачите, с които е натоварен;

                                                

5. ето защо приветства факта, че бюджетът на ЕС заема важно място в работната програма, както и признаването от страна на Комисията, че Европа се нуждае от нов бюджет като мощно средство за постигане на общите цели на ЕС, но настоява, че Комисията трябва също бързо да представи предложения за преразглеждане на настоящата финансова рамка и да разработи съществени предложения за създаване на нови собствени ресурси, без които цялостната реализация на работната й програма няма да бъде възможна, особено с оглед на запълването на пропуските при финансирането за ключови програми и осигуряването на средствата за изпълнение на новите отговорности на ЕС съгласно Договора от Лисабон и стратегията „ЕС 2020“;

 

6. приветства факта, че се отдава приоритет на реформата на европейското икономическо управление; настоява, че подобна реформа трябва изцяло да отчита позицията на Парламента, във вида, в който е изложена в неговите резолюции от 20 октомври 2010 г., и че нейната цел трябва да бъде по-нататъшната реализация на икономическите и социалните цели на Съюза, както е посочено в член 3 от Договора от Лисабон; припомня, че ЕП и Съветът, като двете направления на бюджетния орган, следва да участват равностойно във всяко мобилизиране на европейския механизъм за финансово стабилизиране, чиито бюджетни последици предстои да бъдат изяснени;

7. подчертава необходимостта от завършване на реформата на финансовото регулиране, увеличаване на прозрачността, стабилността и отчетността на финансовия сектор, като същевременно се гарантира, че пазарът на финансовите услуги служи на реалната икономика; подчертава също така необходимостта да се гарантира, че от данъкоплатците никога повече няма да се иска да плащат цената за спасяването на банките, да се спрат спекулацията и балоните с цените на активите, да се насърчи постигането на ново равновесие на икономиката, както и да се насърчава финансов сектор, който служи на гражданите и предприятията на Европа;

8. във връзка с това, призовава за повече целенасоченост, с оглед на широко разпространеното съгласие между икономистите, че извършените до този момент реформи не са били насочени напълно към проблемите на финансовия сектор; призовава Комисията да проведе широки консултации посредством прозрачен процес, включващ всички заинтересовани страни, относно необходимостта от допълнителни реформи, надхвърлящи предложенията в нейната работна програма, и да докладва на Парламента до края на 2011 г.;

 

9. припомня, че докладът Monti относно единния пазар, изготвен по искане на председателя на Комисията Барозу, заключи, че „много европейци гледат на единния пазар с подозрение, страх и понякога откровена враждебност“; призовава Комисията да изпълни искането на Парламента, изложено в неговата резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите, за цялостен подход, в чийто център са поставени интересите на гражданите, работниците и малките предприятия;

 

10. изразява съжаление, че в работната програма като цяло социалното измерение продължава да бъде маргинализирано, докато Комисията остава в плен на икономическия модел от последните тридесет години, който не успя да донесе заявените цели на Съюза: благоденствие, стабилност и социално приобщаване; този модел в крайна сметка беше дискредитиран от финансовия срив през 2008 г.;

 

11. подчертава необходимостта от амбициозна европейска промишлена и кохезионна политика с цел укрепване на реалната икономика, подобряване на конвергенцията и постигане на промяна към една по-интелигентна и по-устойчива европейска икономика, която води до повече и по-добри работни места;

 

12. припомня, че съобщението на Комисията относно прегледа на бюджета на ЕС изтъкна ключовата роля на кохезионната политика за насърчаването на солидарността и реалното икономическо сближаване и за постигането на целите на „ЕС 2020“ за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж; ето защо съжалява, че в работната програма за 2011 г. липсват позовавания на този важен инструмент на политиката;

 

13. изразява съжаление относно мултиплицирането на инициативи: Акта за единния пазар, съобщенията относно политиката в сектора на промишлеността и относно приоритетите на енергийната инфраструктура за 2020 г. и след това, работната програма на Комисията, водещите инициативи на „ЕС 2020“… призовава за повече съгласуваност и по-добро управление;

 

14. настоятелно призовава Комисията да съсредоточи усилията си допълнително върху изготвянето на ефективна комуникационна политика с цел на гражданите да бъдат предоставени средства да разбират по-добре ЕС; подчертава, че законодателните предложения трябва да бъдат придружени от обстойни комуникационни стратегии, обясняващи добавената им стойност на европейските граждани; в този контекст, конкретно внимание следва да се обърне на представянето на ползите от гражданската инициатива като мощен инструмент за определяне на дневния ред, който може да гарантира, че институциите на ЕС работят за разрешаването на конкретните проблеми на гражданите;

 

Укрепване на икономическото управление и европейският семестър

 

15. отбелязва отправения в съобщението призив относно бърз законодателен напредък по предложенията на Комисията относно икономическото управление; счита, че това следва да бъде постижимо, при положение че всички институции работят съвместно в духа на компромис, и че позицията на Парламента относно икономическото управление, във вида, в който е приета с огромно мнозинство по време на втората пленарна сесия през октомври, ще бъде съществено отразена в законодателния пакет;

 

16. подчертава необходимостта от европейско икономическо управление, насочено към разумна фискална политика, целяща по-голям растеж и условия на пълна заетост и достоен труд; счита, че пакетът за управлението следва да бъде допълнен със законодателство, създаващо постоянен механизъм за управление на кризи и с първоначални мерки за общото емитиране на част от държавния дълг и въвеждането на еврооблигации; също така призовава за ангажимент от страна на Комисията в тази област;

 

17. настоява, че европейският семестър следва да бъде използван за укрепване на бюджетната координация и взаимодействие между ЕС и националните бюджети с цел постигането на цялостните политически цели на ЕС; съжалява, че до момента липсват конкретни предложения в това отношение;

 

18. съжалява, че предложенията за европейския семестър и пакетът за управлението предоставят твърде малка възможност за европейски демократичен контрол и настоява за силно парламентарно участие във всички тях;

 

19. изразява опасения относно взаимната свързаност между европейския семестър, интегрираните насоки за заетостта и общите насоки на икономическите политики;

 

Приобщаващ растеж

 

20. приветства включването на водещи инициативи в областта на заетостта и социалните въпроси, а именно дневен ред за нови умения за нови работни места и платформата относно бедността; съжалява обаче, че съществуват съвсем ограничен брой законодателни предложения;

 

21. счита, че приобщаващият растеж може да се гради само въз основа на равно третиране на всички работници в дадено работно място и равнопоставени условия за всички предприятия. Съжалява, че работната програма не включва преразглеждане на директивата относно командироването на работници, за да гарантира тези принципи; настоява, че законодателното предложение относно прилагането, както се предвижда в съобщението относно Акта за единния пазар, трябва да изясни упражняването на основните социални права;

 

22. изразява също така съжаление, че предложенията относно миграцията не са достатъчни, за да гарантират равно третиране и защита на работници от трети страни, и да предотвратят нарушения от страна на дружества, наемащи евтина работна ръка, което засилва социалния дъмпинг; припомня, че позицията на Европейския парламент, който се противопоставя на прилагането на принципа на страната на произход в трудовото и социалното законодателство и договорености;

 

23. призовава Комисията да представи ново предложение относно директивата за работно време, което да включва въпроса за възможността за неучастие и времето на разположение; подчертава, че предложение относно едното или другото не е приемливо;

 

24. призовава Комисията да обърне внимание на мненията на социалните партньори в областта на пенсиите и да гарантира, че бялата книга отразява очакванията и на двете страни в промишлеността, включително укрепването на първия стълб;

 

25. приветства реформата на портала за работни места EURES, която прави информацията и съветите относно заетостта по-достъпни за младите работници, но съжалява, че предложението се отлага за 2012 г., при положение че младите хора се нуждаят от него в настоящия момент;

 

26. приветства рамката на ЕС за национални политики относно ромите, но изисква тя да включва законодателни инициативи относно социалното приобщаване и недискриминацията;

 

27. отбелязва предложението относно баланса между професионалния и личния живот и горещо би приветствал предложение относно отпуск по бащинство;

 

28. съжалява, че Комисията не предлага законодателно предложение относно преструктурирането с цел справяне с нарушенията и защита на промишлената база на Европа;

 

29. подчертава, че предложенията относно обществените поръчки трябва да укрепят европейския социален модел, включително подобрението на условията на живот и труд;

 

30. подчертава значението на оценката на социалното въздействие за цялото законодателство на ЕС с оглед на повишаването на ефективността на законодателството на равнището на ЕС; призовава да няма повече забавяне на процедурите за нарушение срещу държавите-членки, които не зачитат законодателството на ЕС, по-специално в областта на работното време в пътния превоз;

 

31. съжалява, че програмата на Комисията не прави позоваване на въпросите, свързани с равенството между половете; призовава за директива, която да разглежда въпроса за разликата от 17,4% в заплащането на мъжете и жените, както и директива относно премахването на насилието срещу жените, в съответствие с исканията в резолюциите на Парламента от ноември 2009 г. и февруари 2010 г.;

 

32. настоятелно призовава Комисията да вземе предвид позицията на жените в своята платформа срещу бедността, като отбелязва, че 17% от жените в Европа живеят в бедност, а в 16 държави-членки рискът от крайна бедност е много по-висок сред жените;

 

33. изразява съжаление, че съобщението не казва нищо за общественото здраве и неравнопоставеността в здравеопазването; призовава Комисията да изготви ясна стратегия за разрешаване на въпроса с нарастващата неравнопоставеност в здравеопазването и за по-бързо приемане на законодателните предложения относно здравето и безопасността на храните;

 

Финансово регулиране: завършване на реформата

 

34. приветства предложението за последващи законодателни мерки към зелената книга относно корпоративното управление във финансовите институции и счита, че това следва да бъде стратегическа инициатива, тъй като по-доброто корпоративно управление ще играе ключова роля за избягване на повторения на финансовата криза от 2008 г. и за създаване на финансов сектор, приспособен да служи на реалната икономика и гражданите;

 

35. приветства предложенията на Комисията относно защитата на инвеститорите, достъпа до основни банкови услуги и отговорни ипотечни практики; приветства също така законодателната инициатива относно разрешаването на кризата в банковия сектор, която трябва да бъде координирана с правилата за защита на конкуренцията, с цел да се постигне всеобхватна и задължителна рамка за управление на кризи, обхващаща участниците от частния и публичния сектор и избягваща продължителна употреба на парите на данъкоплатците;

36. приветства предложението за преразглеждане на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг, което следва също да е насочено към проблема с липсата на конкуренция в сектора; изисква от Комисията да предприеме действия във връзка с неотдавнашното му искане, отправено в доклада BERES относно финансовата, икономическа и социална криза (A7-02672010), и да проучи възможностите за независима европейска агенция за кредитен рейтинг, по-голямо участие на независимите публични структури в определянето на рейтинг и специфичните особености на рейтинга на държавен дълг;

 

37. съжалява, че данъчното облагане на финансовия сектор не е сред стратегическите инициативи за 2011 г. и че Комисията забавя необходимата подготвителна работа, искане за която вече беше отправено от Парламента в неговата резолюция от март 2010 г.;

38. подчертава необходимостта от намаляване на спекулацията и гарантиране на пълен принос от страна на финансовия сектор в покриването на разходите, свързани с кризата;

 

39. припомня своя призив за финансови иновации, благоприятстващи инвестициите в дългосрочен план, и необходимостта от по-добро съответствие между спестяванията и инвестициите в ЕС;

 

Интелигентен растеж

 

40. приветства предложенията относно програмата в областта на цифровите технологии за Европа, но повтаря призива си към Комисията да представи цялостен план за действие, с график и цели, с цел постигането на бързи и осезаеми резултати във връзка с неутралността на мрежите и единен пазар за онлайн съдържание и услуги, което е в полза на едно отворено и проспериращо цифрово общество, както и с цел преодоляване на цифровото разделение;

 

41. съжалява, че работната програма не включва междинния преглед на 7-та рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, нито оценката на европейското научноизследователско пространство (ЕНП);

 

42. призовава Комисията бързо да представи предложения относно партньорства за иновации относно суровините и интелигентните градове;

 

Устойчив растеж

 

43. съжалява, че съобщението относно новата промишлена политика за Европа няма да бъде последвано от законодателни предложения, по-специално за да се постигне желаното пренасочване към една нисковъглеродна и устойчива икономика;

 

44. отново изразява своята подкрепа за усилията на Комисията за ефективна политика във връзка с изменението на климата; припомня, че е необходимо да се гарантира, че целите относно околната среда и изменението на климата са включени във всички политики на ЕС и са отразени в съответните бюджетни редове;

 

45. подчертава, че е важно да се забърза и отблизо да се наблюдава прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, с цел да се постигнат целите на Шестата програма за действие за околната среда; настоятелно призовава Комисията да оцени критично резултатите от тази програма и да напредне в разработването на Седмата програма за действие за околната среда;

 

Използване на потенциала на единния пазар

 

46. призовава Комисията за по-амбициозни предложения за преобразуването на единния пазар в един действително социален пазар, който да спечели доверието на европейските граждани, работници, малки предприятия и потребители; ето защо призовава Комисията да въведе социална клауза във всички законодателни актове относно единния пазар, в съответствие с член 9 от ДФЕС и резолюцията на Парламента от 20 октомври 2010 г. относно финансовата, икономическа и социална криза;

 

47. призовава Комисията да гарантира последователен подход между правния инструмент за европейско договорно право и директивата за правата на потребителите;

48. изразява съжаление, че Комисията не отговори на искането на Парламента, посочено в резолюцията от октомври 2010 г. относно икономическата криза, за законодателно предложение, което да въведе правна сигурност при услугите от общ икономически интерес и социалните услуги от общ интерес, въпреки промените, които Договорът от Лисабон въведе специално, за да се създаде нова правна основа за тази цел;

 

49. потвърждава отново призива си за законодателно предложение, с което да се осигури финансово постижима, целесъобразна и достъпна европейска система за колективно обезщетение;

 

50. подчертава необходимостта от ефективна правна рамка за безопасност на продуктите в ЕС; подкрепя прегледа на директивата относно общата безопасност на продуктите и призовава Комисията да извърши преглед на системата за маркиране CE, за да гарантира, че потребителите могат да считат този вид маркировка за обозначение за безопасност;

51. приветства законодателното предложение за обща консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО) и предложеното съобщение относно ДДС. Счита, че задължителната ОККДО е ключова за създаването на истински единен пазар и за намаляване на изкривяването в данъчната система, оказващо неблагоприятно въздействие върху работниците - нещо, което беше посочено в доклада „Монти“, както и за избягване на отклонението от данъчно облагане, на двойното данъчно облагане и на нелоялната данъчна конкуренция; осъжда двустранните преговори с Швейцария и настоятелно призовава Комисията да поеме инициативата по отношение на Съвета, за да даде възможност на ЕС да води преговори относно автоматичния обмен на информация. настоява, че планираните инициативи, свързани с ОККДО и ДДС, трябва да бъдат в съответствие с предложението за новите собствени ресурси за бюджета на ЕС, които предстои да бъдат представени от Комисията до юни 2011 г.;

 

Програма на гражданите

 

52. изразява дълбока загриженост, че няма конкретни предложения относно основни права или Директива за хоризонтална недискриминация и че въпросът за недискриминацията дори не е споменат; призовава Комисията да предприеме бързи действия, за да деблокира директивата за недискриминация;

 

53. подкрепя предложението за Съобщение относно по-голяма солидарност в ЕС в областта на предоставянето на убежище, но изразява съжаление от липсата на законодателни предложения по въпроса за убежището, като има предвид, че до 2012 г. Съюзът следва да има обща политика по отношение на предоставянето на убежище;

54. изразява съжаление, че няма съществени предложения по въпроса за миграцията; припомня, че правилното функциониране на предложената система за влизане/излизане ще зависи от успеха на ВИС и ШИС ІІ, въпреки че ШИС ІІ все още не е напълно заработила;

 

55. приветства предложението относно правата на жертвите на престъпления и преди всичко относно правото на правна помощ и правно подпомагане, но изразява съжаление, че това е единствената предвидена мярка; призовава за ясни срокове за останалите мерки по пътната карта за процесуалните права и призовава Комисията незабавно да обсъди предложение за Директива относно превенцията на насилието срещу жените;

 

56. приветства новата изчерпателна правна рамка за защита на данни, при условие, че това означава преглед и преработка на Директива 95/46 и на Рамковото решение относно защитата на данните в третия стълб;

 

57. приветства предложенията относно съпружеската имуществена общност, и относно имуществените последствия при раздяла на двойки от други видове съюзи, но за да се постигнат общи стандарти за гражданите на ЕС във всички държави-членки, изисква Комисията да обсъди ускоряването на преразглеждането на достиженията на общностното право в областта на гражданското и наказателното право и да представи доклад на Парламента;

 

58. приветства предложението за регламент относно горещите телефонни линии на ЕС за изчезнали деца, но отбелязва, че работната програма съдържа малко инициативи за защита на децата, съгласно конвенцията на ООН за правата на детето и Хартата на основните права;

 

59. приветства предложението за конфискуване и възстановяване на имущество, придобито от престъпна дейност, но отново потвърждава, че настоява предложението да обхваща използване на тези фондове за социални цели;

 

60. призовава за ясно доказване на необходимостта и пропорционалността на системата за досиета на пътниците;

 

61. настоятелно призовава Комисията бързо да представи амбициозни предложения за съдебно обучение и да се консултира с Европейския парламент за тези планове;

 

62. призовава Комисията да разгледа задълбочено всички възможности в своята Зелена книга от 2010 г. относно правен инструмент за европейско договорно право;

 

63. призовава Комисията да направи оценка на потенциала на териториалния принцип в условията на дигитален свят;

 

64. призовава Комисията да извърши преглед на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество;

 

65. изразява съжаление, че Комисията все още не е изпълнила препоръките на Европейския парламент относно Стокхолмската програма (ноември 2009 г.), която разглежда пространството на правосъдие, свобода и сигурност и по-точно:

· официално преразглеждане (след процедура на съвместно вземане на решение) на регламента за Агенцията за основните права при пълно асоцииране на Европейския парламент при определянето на многогодишната програма на Агенцията;

· внасяне на ново законодателно предложение, което урежда замразяването на активите на терористични организации (член 75 от ДФЕС ­– наскоро Европейският парламент оспори в Съда решение на Съвета);

 

66. изразява съжаление от закъснението на Комисията при изготвянето на законодателни предложения в областта на „лисабонизацията“ на настоящите достижения на общностното право в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, което е приоритет от гледна точка на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи. За това закъснението може да се съжалява, тъй като Комисията отлага съдебния и парламентарен контрол, който следва от преразглеждането на „Европол“ и „Евроюст“ и от определянето на парламентарния контрол в пространството на свобода, сигурност и правосъдие;

 

Европа в света

 

67. призовава Комисията да поддържа импулса на присъединителния процес и да подпомага Хърватия при покриването на всички неизпълнени критерии за затваряне на преговорни глави по време на последния етап от преговорите за присъединяване на Хърватия, и по-специално в областта на съдебната система и основните права; изисква Комисията да докладва на Парламента през първото тримесечие на 2011 г. за напредъка постигнат съответно по Глава 23;

68. призовава Комисията да информира надлежно Парламента в хода на подготовката на становището относно кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС;

 

69. призовава Комисията да насърчава активно Турция да работи по нова цивилна конституция след парламентарните избори през 2011 г., като се обърне специално внимание на укрепването на основните права и свободи на личността;

 

70. счита, че Турция трябва незабавно да изпълни задължението си за изцяло недискриминационно прилагане на допълнителния протокол към Споразумението за асоцииране; призовава Комисията да подкрепи усилията за постигане на напредък в междуобщностните разговори за Кипър и за нормализация на двустранните отношения между Турция и Република Кипър;

 

71. призовава Комисията да положи всички усилия да повиши ефективността при изпълнението на програмата ИПП и да гарантира, че отпуснатите със съвместно решение бюджетни кредити за тази програма не са изложени на опасност;

 

72. призовава Комисията да приключи прегледа на ЕПС с цел осигуряване на по-добра съгласуваност между цели на политиките и финансови инструменти; в отношенията със съседите следва да бъдат подсилени условията за съблюдаване на правата на човека и демокрацията;

                      

73. отбелязва, че Съюзът за Средиземноморието се характеризира със засилваща се институционализация и цели съсредоточаване върху конкретни проекти; изразява загриженост относно настоящото безизходно положение на Съюза за Средиземноморието поради политическото положение в региона и приканва Комисията да коригира съществуващите инструменти с оглед на променящата се среда;

 

74. изтъква, че въпреки че политическото, икономическото и социалното положение в засегнатите страни продължава да е разнообразно, подобряването на отношенията между ЕС и страните партньори от EПС чрез приемането на редица двустранни споразумения в няколко сектора трябва да се базира върху съгласуван подход, за да се избягват двойни стандарти;

 

75. изисква върховния представител/заместник-председателя на Комисията да определи специален представител за правата на човека; потвърждава призива си за създаване на структура по правата на човека и демокрацията на равнище седалище на ЕСВД (специална генерална дирекция по правата на човека), както и системното назначаване на служител по правата на човека (орган за връзка) във всяка от делегациите на Съюза;

 

76.  призовава Комисията да предоставя ежегоден доклад относно напредъка на ЕС в постигането на ЦХР до 2015 г. и да въведе мерки, задължаващи държавите-членки да изпълняват своите ангажименти от 0,7% БНД за ОПР и да извършва мониторинг на спазването на тези обещания;

 

77.  настоятелно призовава Комисията да засили сътрудничеството във връзка с изменението на климата, отровните отпадъци и управлението на водите, и да насърчава по-добра координация на донорите в областта на техническата помощ;

 

78.  приветства Зелената книга за бъдещето на политиката за развитие на ЕС; настоява, че абсолютният ангажимент за постигане на ЦХР трябва да бъде в основата на този документ – като се обърне специално внимание на съгласуването на политиките за развитие, иновативните механизми за финансиране и на увеличаването на финансирането на политиките на ЕС за развитие;

 

79.  подчертава, че в контекста на продължаващите преговори за СИП, следва да се поднови вниманието, насочено към измерението „Развитие“; подчертава, че са необходими допълнителни средства, за да се финансират придружаващите мерки, за да се компенсира въздействието на СИП върху развиващите се страни;

 

80.  приветства предложението за преразглеждане на Регламента на Съвета относно хуманитарната помощ; призовава Комисията да акцентира специално на достъпа до уязвимо население и сигурността на хуманитарните работници, както и на засилването на връзките между подпомагане, възстановяване и развитие, които са жизненоважни за ефективното предоставяне на хуманитарна помощ;

 

81. изисква Комисията да предложи законодателна инициатива в съответствие с новия закон на САЩ за „конфликтни минерали“, за да увеличи прозрачността и доброто управление в сектора на добивната промишленост в развиващите се страни; призовава Комисията да засили борбата срещу корупцията в тези страни, тъй като тя подкопава спазването на правата на човека и доброто управление;

 

82. припомня, че мултилатерализма трябва да продължи да е първостепенен приоритет на ЕС и изисква текущите и новите търговски преговори да съблюдават принципа за специално и разграничително отношение на развиващите се страни; изразява твърда убеденост, че за да се изгради по-балансирана и справедлива икономическа система като част от новото световно управление за целите на развитието и премахването на бедността е необходима ефективна и реформирана мултилатерална търговска рамка;

 

83.  припомня, че всяка клауза за свободно движение на работници във всяко двустранно споразумение, сключено от ЕС, следва да се базира на принципа за равнопоставено отношение към работниците;

 

84.  призовава Комисията във всички търговски споразумения да включи и да направи по ясно изразен принципа за клаузи, които не подлежат на преговори и които касаят правата на човека, социални и екологични въпроси, както и санкции за неспазване на тези клаузи, наред с другото с оглед на дискриминацията по отношение на политически, граждански, икономически, социални и културни права, също така правата на жените и децата, дискриминация по отношение на принципа на правовата държава и на гаранциите за основните свободи, дискриминация във връзка с борбата срещу безнаказаността и насилието, дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, на религия или убеждения, на увреждания, възраст, сексуална ориентация и спрямо хора, живеещи с ХИВ/СПИН; подчертава, че тези клаузи следва да подлежат на строг мониторинг и да се уреждат чрез механизъм за решаване на спорове, който предвижда санкции или временна отмяна на определени търговски ползи, предвидени в споразумението, в случай на тежко нарушение на посочените стандарти; настоятелно призовава Комисията, основните трудови стандарти на МОТ да станат задължителен елемент от всички търговски споразумения, сключени от ЕС с трети страни; изисква определянето на критерии, за да се наблюдава напредъка в областта на правата на човека;

 

85.  призовава в международни търговски споразумения, сключвани от ЕС, да бъде включена клауза относно СОП; това включва задължение за докладване и прозрачност при корпорациите и дължима грижа при търговски предприятия и групи от търговски предприятия, разследвания в случай на доказани нарушения на ангажиментите за СОП и по-добър достъп до правосъдие за жертвите на действия на корпорации;

 

86.  призовава за единно представителство на еврозоната в международните финансови институции и в Г20;

 

 

Модерен бюджет

 

87.  приветства идеята на Комисията през юни 2011 г. успоредно да представи предложение за нова система на ЕС за собствени ресурси и предложението за нова структура на разходите на ЕС за периода след 2014 г. (МФР); изразява твърда убеденост, че тези два въпроса са взаимосвързани, следва да се решават едновременно и не може повече да бъдат отлагани; изисква Комисията да окаже натиск на Съвета, за да се избегнат закъснения при постигането на съгласие, като същевременно изцяло се съблюдават разпоредбите на Договора и по-специално член 312, точка 5; подчертава, че всяко забавяне при постигането на споразумение за новата бюджетна рамка би попречило да се реализират политическите цели на ЕС и особено с оглед политиката на сближаване;

88. отново потвърждава призивите си, че системата на ЕС за собствени ресурси следва да бъде справедлива, ясна, прозрачна и фискално неутрална за гражданите на ЕС; подчертава, че настоящата система, която разчита за 85% на принос от националните бюджети, е неустойчива; счита, че предложенията на Комисията следва да спазват разпоредбите на Договорите на ЕС и по-специално член 311 и следва да бъдат предмет на отворен междуинституционален дебат на европейско равнище с активното участие на националните парламенти;

89.  настоятелно призовава Европейската комисия, като съблюдава член 311 от Договора, да проучи подробно възможността част от приходите от данък върху финансовите сделки и/или от системата за обща консолидирана корпоративна данъчна основа да се използват като източник на собствени ресурси за ЕС, бъз същевременно да се пренебрегват други възможни източници;

 

„Умно” регулиране

 

90.  призовава Комисията да придвижи напред усилията си по отношение на ex ante и ex post оценките, като същевременно гарантира здравословни и безопасни стандарти за работниците, както и екологичните стандарти;

 

Образование, култура и младеж

 

91.  напомня на Комисията за целите на стратегията „ЕС 2020 г.“ в областта на образованието и обучението в интерес на увеличаване на заетостта, на подкрепата за обучение през целия живот и на даване на възможност, особено на младите хора, да намерят работа; за да се постигнат тези цели, е необходимо тя да съсредоточи действията си върху предоставянето на адекватна финансова подкрепа на младите хора и върху улесняването на прехода от учене и обучение към работа, изразява съжаление, че в работната програма липсват цели в тази посока;

 

92.  приветства инициативите на Комисията в посока увеличаване на мобилността и призовава Комисията да гарантира, че ще подготви и представи Съобщението относно образованието в ранна детска възраст, което е свързано с водещата инициатива „Младежта в движение“, като подчертава необходимостта от финансово подпомагане на всички млади хора, за да се насърчава социалното приобщаване;

 

93. приветства предложеното Съобщение относно културните и творческите индустрии и подчертава важността на този сектор за икономиката. Съобщението следва да включва предложения за насърчаване на творческите специалности, за привличане на инвестиции и за осигуряване на финансиране за творците, за установяване на връзки с бизнеса и за подобряване на мобилността;

 

94.  изразява съжаление, че новата компетентност на ЕС в областта на спорта няма да доведе до спортна програма за периода 2012 - 2013 г. Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че предстоящото Съобщение относно спорта ще създаде предпоставки за подходяща спортна политика и за финансирана в достатъчна степен програма за 2014 - 2020 г.;

 

Селско стопанство

 

95.  изразява съжаление, че в работната програма на Комисията за 2011 г. се говори малко за преразглеждане на Общата селскостопанска политика; призовава за реформа на ОСП, която да промени из основи ОСП и да въведе в действие силна обща селскостопанска политика, която да се справи с новите предизвикателства, на базата на легитимност, ефективност и справедливост;

96. следователно призовава за предложения, базирани на интегрирана схема за плащане като се използват нови критерии, регулаторна система за управление на риска и помощ за структурни мерки и конкурентоспособност. Реформираната ОСП следва да бъде съгласувана с политиката за развитие на ЕС; да насърчава устойчивото селскостопанско производство и хуманното отношение към животните; да отговаря на предизвикателствата, свързани с изменението на климата, намаляването на ресурсите, замърсяването на водите и ерозията на почвата; да гарантира спазването на социалното измерение и да работи съвместно с регионалната политика за създаване на работни места в селските райони;

 

Морско дело и рибарство

 

97. приветства намерението да се подготвят законодателни предложения за реформа на общата политика в областта на рибарството, за да се гарантира устойчивост на ресурсите и поминъка;

 

98.     призовава Комисията също така да продължи работата си по дългосрочното опазване на рибните ресурси, да се стреми към интегрирана морска политика, да развива морското пространствено планиране и да се стреми към осъществяването на целите от стратегията „ЕС 2020“ по отношение на интелигентния и устойчив растеж в областта на морското стопанство, като за тази цел осигури по-ефективно сътрудничество между ГД „Морско дело и рибарство“ и ГД „Транспорт“, като се прилага по-ясно и по-ефективно поделяне на задачите;

 

 

Транспорт

 

99.    призовава Комисията да изпълни специфичните ангажименти, поети в работната й програма за 2010 г. и настоява Бялата книга за бъдещето на транспорта да доведе до прилагането на всеобхватна транспортна политика на ЕС при задължителни срокове, в които Комисията да предприеме действие;

 

100. по-специално настоятелно призовава Комисията бързо да представи график и съответните пътни карти, съдържащи конкретни мерки за осъществяване на политиките и законодателни мерки, за да се приложат очакваните резултати от предстоящия преглед на TEN‑T политиката, както и приетият план за безопасност по пътищата, планът за действие за градска мобилност и инициативите за транспортна логистика от предходния парламентарен мандат;

 

101.  изразява съжаление, че Комисията не е представила предложение за интернализиране на външните разходи в морския сектор, както се обещава от много години, и призовава Комисията да продължи да настоява за постигане в разумен срок на международно споразумение в рамките на форума на Международна морска организация, в противен случай Комисията следва да поеме инициативата по въпроса;

 

102.  припомня, че основните цели на предстоящото предложение за въздухоплавателен пакет следва да бъдат подобряването на условията за работниците, стимулирането на лоялната конкуренция в сектора и последователното гарантиране на високо равнище на правата на пътниците;

 

103.  призовава за насърчаването на туризма в съгласие с транспортния сектор. Също така призовава за по-ефективно сътрудничество на генералните дирекции на Комисията „Мобилност и транспорт“ и „Морско дело и рибарство“, включително по-ефективно и по-ясно поделяне на задачите;

 

104. счита, че социалните въпроси в сектора на транспорта продължават да се пренебрегват;

 

Политика на сближаване

 

105.  припомня, че стратегията „ЕС 2020“ и политиката на сближаване са фундаментално свързани, и че необходимостта от интегриране на допълнителни приоритети или цели не следва да води до по-малко ресурси за сближаване. Счита по-специално, че по-голямата степен на сближаване е жизненоважна за дългосрочното икономическо и социално благополучие на Европа;

 

106. призовава Комисията да представи навреме правилата относно политиката на сближаване за следващия програмен период, за да може Европейският парламент да даде своя принос и те да бъдат приети бързо, така че програмите за сближаване да могат да се прилагат в срок;

 

Енергетика

 

107.  призовава Комисията да представи предложение за преразглеждане на директивата за енергийно данъчно облагане в съответствие с обещанията, дадени от члена на ЕК Гюнтер Йотингер по време на изслушването му от Европейския парламент;

 

108.  изразява съжаление, че в последното предложение на Комисията по въпросите на енергетиката не се споменава почти нищо за капацитетите на ЕС за съхранение и за зелените работни места;

 

109.  призовава Комисията да представи предложение относно енергийната ефективност на съществуващите сгради, което е от изключително значение, за да се постигнат целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2;

 

110.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската комисия и на Съвета на министрите.