Návrh usnesení - B7-0688/2010Návrh usnesení
B7-0688/2010

NÁVRH USNESENÍ o pracovním programu Komise na rok 2011

8. 12. 2010

předložené na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Martin Schulz, Hannes Swoboda za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0688/2010

Postup : 2010/2639(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0688/2010
Předložené texty :
B7-0688/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0688/2010

Usnesení Evropského parlamentu o pracovním programu Komise na rok 2011

Evropský parlament,

–       s ohledem na sdělení Komise týkající se jejího pracovního programu na rok 2011 (KOM(2010)623),

–       s ohledem na příspěvky parlamentních výborů, které byly Komisi předloženy Konferencí předsedů,

–       s ohledem na zprávu prof. Maria Montiho s názvem „A new strategy for the Single Market“ (Nová strategie pro jednotný trh), kterou předložil předsedovi Evropské komise,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ (KOM(2010)608),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany (P7_TA-PROV(2010)0186),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o zlepšení rámce správy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně (P7_TA-PROV(2010)0377),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi: doporučení k opatřením a vhodným iniciativám (přezkum v polovině období) (P7_TA-PROV(2010)0376),

–       s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii a článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–       s ohledem na plenární zasedání OSN na vysoké úrovni věnované rozvojovým cílům tisíciletí, které se konalo ve dnech 20.–22. září 2010, a na závěry z tohoto zasedání,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie stále vážně trpí následnými otřesy po krizi finančního sektoru z roku 2008, které mají podobu masové nezaměstnanosti, nejistého hospodářského oživení, fiskálních problémů, škrtů ve veřejných financích a výpadů finančních trhů vůči některým členským státům,

B.  vzhledem k tomu, že k tomu, aby mohlo dojít k úplné obnově, je zapotřebí společné evropské strategie pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst, která se bude opírat o nezbytné pravomoci a zdroje,

 

C.  vzhledem k tomu, že je rovněž zcela nezbytné zajistit, aby se snížila míra zranitelnosti Evropy vůči rozmarům finančních trhů tím, že se posílí správa evropských a celosvětových ekonomických záležitostí a dokončí se ambiciózní reforma regulace finančního sektoru a dohledu nad ním,

 

D.  vzhledem k tomu, že stěžejními zásadami Evropské unie je hájení základních práv pro všechny, nediskriminace a rovnost před zákonem, které musí tvořit základ legislativního a pracovního programu a musí být dodržovány ve všech oblastech činnosti EU, včetně trestního a občanského práva, migrace, jednotného trhu a pracovního práva,

 

E.  vzhledem k tomu, že středobodem identity EU jsou lidská práva a demokracie, a vzhledem k tomu, že zůstávají jednou z nejvyšších priorit politiky vnějších vztahů EU,

 

F.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva znovu potvrzuje, že vnější činnost Evropské unie, jejíž nedílnou součástí je obchod, by měla být vykonávána v souladu se všemi cíli EU, včetně jejích cílů v sociální, environmentální a rozvojové oblasti; vzhledem k tomu, že mezi priority musí patřit větší politická soudržnost mezi vnějšími a vnitřními politikami, přičemž zejména je třeba zajistit koordinaci obchodní politiky s politikami EU v oblasti průmyslu a zemědělství, a to v zájmu účinného posílení hospodářského růstu a tvorby pracovních míst,

 

Úvodobecné souvislosti

1. bere na vědomí pracovní program Komise na rok 2011 a vítá mnoho předložených návrhů, avšak domnívá se, že program jako celek dostatečně neodráží závažné události, které Evropu od roku 2008 postihly, ani naděje a očekávání evropských občanů;

 

2. hluboce lituje skutečnosti, že pracovní program neklade větší důraz na sedm milionů pracovníků propuštěných v důsledku finanční krize a následné recese a na riziko, že tato nezaměstnanost ve velké míře přetrvá léta; domnívá se, že pro EU to v roce 2011 i pro další roky představuje jednu z klíčových výzev; vyzývá proto Komisi, aby podrobně představila postup, jak hodlá reagovat na riziko přetrvávající nezaměstnanosti, a aby uvedla, jak její iniciativy a návrhy povedou k vytvoření dostatečného počtu důstojných pracovních míst, s jejichž pomocí bude tomuto riziku čelit;

 

3. domnívá se, že dramatické hospodářské, sociální a fiskální důsledky krize finančního sektoru z roku 2008 odhalily slabé a nevyvážené stránky evropského hospodářského modelu, jež si žádají radikální reformu a změnu orientace správy ekonomických záležitostí a regulace finančního sektoru a také to, aby bylo občanům a sociálnímu rozměru přiznáno v rámci evropského projektu ústřednější postavení;

 

4. dále se domnívá, že tyto cíle společně s globálními výzvami 21. století vyžadují posílení evropské spolupráce a solidarity, zaměření evropského úsilí na činnosti, v nichž je Unie zdrojem přidané hodnoty a přispívá k větší efektivnosti vynakládání veřejných prostředků, a takový finanční rámec, který Unii umožní vyčerpávajícím způsobem splnit úkoly, které před ní leží;

 

5. z tohoto důvodu vítá skutečnost, že rozpočet EU zaujímá v pracovním programu významné místo a že Komise uznává nezbytnost nového rozpočtu pro Evropu, jenž bude mocným nástrojem umožňujícím splnit společné cíle EU, ale trvá na tom, že Komise rovněž musí urychleně předložit návrhy na revizi stávajícího finančního rámce a vypracovat podstatné návrhy na vytvoření nových vlastních zdrojů, bez nichž nebude možné její pracovní program v úplnosti realizovat, zejména překlenout nedostatečné financování klíčových programů a poskytnout prostředky na výkon nových pravomocí EU podle Lisabonské smlouvy a strategie EU 2020;

 

6. vítá skutečnost, že je reforma evropské správy ekonomických záležitostí chápána jako prioritní, a trvá na tom, aby tato reforma plně zohlednila postoj Parlamentu vymezený v jeho usneseních ze dne 20. října 2010 a aby jejím účelem byla podpora hospodářských a sociálních cílů Unie, stanovených v článku 3 Lisabonské smlouvy; připomíná, že EP a Rada jakožto dvě složky rozpočtového orgánu by se měly stejnou měrou podílet na daném postupu v případě, že budou uvolňovány prostředky v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace, jehož důsledky pro rozpočet ještě nebyly objasněny;

 

7. zdůrazňuje potřebu dokončit reformu finanční regulace, posílit transparentnost, stabilitu a odpovědnost finančního sektoru a zároveň zaručit, aby trh finančních služeb sloužil reálné ekonomice; dále zajistit, aby daňoví poplatníci již nikdy nebyli nuceni nést náklady na záchranu bank před úpadkem; odrazovat od spekulací a vytváření cenových bublin na trhu s aktivy; stimulovat opětovné vyvážení ekonomiky a podpořit finanční sektor v tom, aby byl ku prospěchu evropských občanů a podniků;

 

8. v tomto ohledu žádá vyšší ambice, vzhledem k tomu, že se ekonomové všeobecně shodují na tom, že dosud provedené reformy se s problémy finančního sektoru zcela nevypořádaly; vyzývá Komisi, aby formou transparentního postupu, do něhož budou zapojeny všechny zúčastněné strany, a v rozsahu překračujícím návrhy uvedené v jejím pracovním programu zahájila rozsáhlé konzultace o nutnosti dalších reforem a aby o tom do konce roku 2011 podala Parlamentu zprávu;

 

9. připomíná, že v Montiho zprávě o jednotném trhu, kterou zadal předseda Komise Barroso, se uvádí, že „na jednotný trh pohlíží mnoho Evropanů s nedůvěrou, obavami a někdy vyloženě nepřátelsky“; vyzývá Komisi, aby vyhověla požadavku Parlamentu uvedenému v jeho usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany, který se týká potřeby celostního přístupu, jenž má ve svém středu zájmy občanů, pracovníků a malých podniků;

 

10. vyjadřuje politování nad tím, že v pracovním programu jako celku je trvale nedostatečně zohledněn sociální rozměr a že Komise při tom setrvává v područí ekonomického modelu posledních třiceti let, na jehož základě se nepodařilo nastolit prosperitu, stabilitu a sociální začlenění, které jsou proklamovanými cíli Unie, a jenž nakonec zhroucením finančního systému v roce 2008 ztratil na důvěryhodnosti;

 

11. zdůrazňuje potřebu ambiciózní evropské politiky pro oblast průmyslu a politiky soudržnosti s cílem posílit reálnou ekonomiku, zlepšit sbližování a dosáhnout posunu směrem k evropskému hospodářství, které bude inteligentnější a udržitelnější a které povede k vytvoření většího počtu pracovních míst, jež budou zároveň kvalitnější;

 

12. připomíná, že ve sdělení Komise o revizi rozpočtu EU byla zdůrazněna klíčová úloha politiky soudržnosti v podpoře solidarity a skutečného hospodářského sbližování a v plnění cílů EU 2020 týkajících se inteligentního a udržitelného růstu, který podporuje začleňování; vyjadřuje proto politování nad tím, že pracovní program na rok 2011 na tento důležitý politický nástroj vůbec neodkazuje;

 

13. vyjadřuje politování nad tím, že narůstající počet iniciativ působí zmatečně: Akt o jednotném trhu, sdělení o průmyslové politice a o prioritách energetické infrastruktury pro rok 2020 a další roky, pracovní plán Komise, stěžejní iniciativy strategie EU 2020 atd., v tomto ohledu žádá větší soudržnost a lepší správu;

 

14. naléhavě Komisi žádá, aby znásobila své úsilí o vytvoření účinné komunikační politiky, a poskytla tak občanům prostředky, které jim pomohou EU lépe porozumět; zdůrazňuje, že legislativní návrhy je nutné doprovodit komplexními komunikačními strategiemi, které evropským občanům osvětlí jejich přínos; v této souvislosti by se mělo obzvláště dbát na to, aby jim byl tlumočen přínos občanské iniciativy jakožto mocného programotvorného nástroje, kterým lze zajistit, aby se orgány EU zabývaly konkrétními problémy občanů;

 

Posílení správy ekonomických záležitostíevropský semestr

 

15. bere na vědomí, že ve sdělení se požaduje rychlý legislativní pokrok v případě návrhů Komise ohledně správy ekonomických záležitostí; domnívá se, že ho lze dosáhnout za předpokladu, že všechny orgány budou spolupracovat v duchu kompromisu a že vlastní postoj Parlamentu ve věci správy ekonomických záležitostí, který byl velkou většinou přijat na druhém říjnovém plenárním zasedání, se dostatečně odrazí v souboru legislativních opatření;

 

16. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se evropská správa ekonomických záležitostí zaměřila na řádnou fiskální politiku, jejímž cílem bude vyšší růst a plná zaměstnanost opírající se o důstojná pracovní místa; domnívá se, že soubor správních opatření by měly doplnit právní předpisy, jimiž se vytvoří stálý mechanismus krizového řízení, a první opatření vedoucí k vzájemné emisi části státního dluhu a zavedení eurodluhopisů; žádá, aby v tomto smyslu Komise přijala závazky;

 

17. trvá na tom, že evropský semestr by měl být využíván k posílení rozpočtové koordinace a součinnosti mezi EU a rozpočty členských států v zájmu dosažení celkových politických cílů EU; vyjadřuje politování nad dosavadním nedostatkem konkrétních návrhů v tomto ohledu;

 

18. vyjadřuje politování nad tím, že návrhy týkající se evropského semestru a souboru správních opatření poskytují málo příležitostí k uplatnění evropské demokratické kontroly, a trvá na tom, aby byl do obou záležitostí výrazně zapojen Parlament;

 

19. vyjadřuje obavy ohledně možnosti vzájemně skloubit evropský semestr, integrované hlavní směry zaměstnanosti a hlavní směry hospodářských politik;

 

Růst podporující začlenění

 

20. vítá zařazení stěžejních iniciativ v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí, zejména program pro nové dovednosti a pracovní místa a platformu pro boj proti chudobě, ale lituje, že pracovní program obsahuje velmi málo legislativních návrhů;

 

21. domnívá se, že růst podporující začlenění lze budovat pouze na základech spočívajících v rovném zacházení se všemi pracovníky na pracovišti a na rovných podmínkách pro všechny podniky; vyjadřuje politování nad tím, že součástí pracovního programu není revize směrnice o vysílání pracovníků, která by tyto zásady zaručila; dále trvá na tom, že legislativní návrh týkající se provádění, jak je naplánován ve sdělení o Aktu o jednotném trhu, musí objasnit uplatňování základních sociálních práv;

 

22. rovněž vyjadřuje politování nad tím, že návrhy týkající se migrace nejsou dostatečné k tomu, aby se zajistilo rovné zacházení s pracovníky ze třetích zemí a jejich ochrana a aby se zabránilo nekalým praktikám ze strany společností, které najímají levnou pracovní sílu a tím podporují sociální dumping; připomíná zde postoj Evropského parlamentu, v němž vystoupil proti uplatňování zásady země původu v pracovním a sociálním právu a opatřeních;

 

23. vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh směrnice o pracovní době, jenž zahrne i otázku týkající se jak udělení výjimek, tak pracovní pohotovosti; zdůrazňuje, že nelze přijmout návrh týkající se pouze jedné z nich;

 

24. vyzývá Komisi, aby dbala na názory sociálních partnerů v oblasti důchodů a aby zajistila, že se v bílé knize odrazí očekávání obou stran odvětví včetně posílení prvního pilíře;

 

25. vítá reformu portálu pracovních míst EURES ve snaze umožnit mladým pracovníkům lepší přístup k informacím a pracovnímu poradenství, ale lituje, že je tento návrh odložen na rok 2012, zatímco mladí jej potřebují nyní;

 

26. vítá rámec EU pro vnitrostátní politiky týkající se romské populace, ale požaduje, aby obsáhl i legislativní iniciativy v oblasti sociálního začleňování a nediskriminace;

 

27. bere na vědomí návrh týkající se sladění pracovního a soukromého života a vřele by uvítal návrh v oblasti otcovské dovolené;

 

28. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nenavrhuje legislativní iniciativu týkající se restrukturalizace v zájmu potírání nekalých praktik a pro ochranu evropské průmyslové základny;

 

29. vyzdvihuje, že návrhy v oblasti zadávání veřejných zakázek musí vést k posílení evropského sociálního modelu, včetně zlepšení životních a pracovních podmínek;

 

30. v zájmu větší účinnosti právních předpisů na úrovni EU zdůrazňuje, že je důležité vypracovávat pro veškeré právní předpisy EU posouzení sociálních dopadů, a žádá, aby se dále neotálelo se zahájením řízení o nesplnění povinnosti s členskými státy, které nedodržují právní předpisy EU, zejména v oblasti pracovní doby v silniční dopravě;

 

31. vyjadřuje politování nad tím, že Komise se ve svém programu vůbec nezmiňuje o genderových otázkách; požaduje směrnici, která by se zabývala problémem 17,5% rozdílu ve výši platů mužů a žen v Evropě, jak bylo přislíbeno v roce 2008, a směrnici o vymýcení násilí páchaném na ženách, v souladu s požadavky obsaženými v parlamentních usneseních z listopadu 2009 a února 2010;

 

32. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve své platformě pro boj proti chudobě zohlednila postavení žen, a poukazuje při tom na to, že 17 % žen v Evropě žije v chudobě a v 16 členských státech ženy v mnohem větší míře ohrožuje extrémní chudoba;

 

33. vyjadřuje politování nad tím, že sdělení se vůbec nezmiňuje o veřejném zdraví a nerovnostech v oblasti zdraví; vyzývá Komisi, aby vypracovala jasnou strategii pro řešení narůstajících nerovností v oblasti zdraví a aby urychlila přijetí legislativních návrhů týkajících se zdraví a bezpečnosti potravin;

 

Finanční nařízení: dokončení reformy

 

34. vítá navrhovaná legislativní opatření v návaznosti na zelenou knihu o správě a řízení finančních institucí a domnívá se, že by se tato opatření měla stát strategickou iniciativou, protože lepší podniková správa a řízení budou mít rozhodující vliv na to, aby se zabránilo opakování finanční krize z roku 2008, a na vytváření finančního sektoru, jehož cílem je sloužit reálné ekonomice a občanům;

 

35. vítá návrhy Komise týkající se ochrany investorů, přístupu k základním bankovním službám a odpovědných postupů v oblasti hypoték; vítá rovněž legislativní iniciativu pro řešení krizí v bankovním sektoru, kterou je nutné koordinovat s pravidly v oblasti politiky hospodářské soutěže s cílem dosáhnout komplexního a závazného rámce pro krizové řízení, který by zahrnul jak soukromé, tak veřejné subjekty a vyvaroval se rozsáhlému využívání peněz daňových poplatníků;

 

36. vítá navrhovanou revizi nařízení o ratingových agenturách, která by se měla zabývat také nedostatečnou mírou hospodářské soutěže v tomto odvětví; vyzývá Komisi, aby jednala v reakci na nedávný požadavek Parlamentu obsažený ve zprávě poslankyně Berèsové o finanční, hospodářské a sociální krizi (A7-02672010), totiž prozkoumala možnosti vytvoření nezávislé evropské ratingové agentury, možnosti výraznějšího zapojení nezávislých veřejných orgánů do vydávání ratingových hodnocení a zvláštnosti hodnocení státního zadlužení;

 

37. vyjadřuje politování na tím, že součástí strategických iniciativ pro rok 2011 není zdanění finančního sektoru a že Komise odsouvá nezbytné přípravné práce v této věci, které požadoval EP již ve svém usnesení z března 2010;

 

38. vyzdvihuje potřebu omezit spekulace a zajistit, aby finanční sektor v maximální míře přispíval na náklady krize;

 

39. připomíná svůj požadavek finančních inovací, které by zajistily příznivé podmínky pro dlouhodobé investice, a že je v EU zapotřebí lépe sladit úspory a investice;

 

Inteligentní růst

 

40. vítá návrhy týkající se Digitální agendy, ale opakuje svůj požadavek, aby Komise předložila komplexní akční plán s časovým harmonogramem a cíli, v zájmu otevřené a prosperující digitální společnosti dosáhla rychlých a hmatatelných výsledků v oblasti neutrality sítí a jednotného trhu pro internetový obsah a služby a překonala rozdíly v přístupu k digitálním technologiím;

 

41. vyjadřuje politování nad tím, že pracovní program nezahrnuje revizi 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj v polovině období ani hodnocení Evropského výzkumného prostoru (ERA);

 

42. žádá Komisi, aby urychleně předložila návrhy inovačních partnerství v oblasti surovin a inteligentních měst;

 

Udržitelný růst

 

43. vyjadřuje politování nad tím, že na sdělení o nové průmyslové politice pro Evropu nenaváží legislativní opatření, zejména s cílem zajistit kýžený přechod na nízkouhlíkové a udržitelné hospodářství;

 

44. opakovaně vyjadřuje svou podporu úsilí Komise o vytvoření účinné politiky v oblasti změny klimatu; připomíná, že je třeba zajistit, aby se cíle týkající se životního prostředí a změny klimatu staly součástí všech politik EU a byly zohledněny v náležitých rozpočtových okruzích;

 

45. zdůrazňuje, že má-li být dosaženo cílů šestého akčního programu pro životní prostředí, je důležité urychlit a pečlivě sledovat uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí; naléhavě vyzývá Komisi, aby důkladně posoudila výsledky tohoto programu a aby pokročila v přípravě sedmého akčního programu pro životní prostředí;

 

Využití potenciálu jednotného trhu

 

46. vyzývá Komisi, aby předložila ambicióznější návrhy přeměny jednotného trhu na ryze sociální trh, který by si získal důvěru evropských občanů, pracovníků, malých podniků a spotřebitelů; vyzývá proto Komisi, aby v souladu s článkem 9 SFEU a usnesením Parlamentu ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi vložila do veškerých právních předpisů týkajících se jednotného trhu sociální doložku;

 

47. vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost mezi právním nástrojem v oblasti evropského smluvního práva a směrnicí o právech spotřebitelů;

 

48. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevyslyšela požadavek Parlamentu, vyjádřený v jeho usnesení z října 2010 o hospodářské krizi, týkající se předložení legislativního návrhu, který by zajistil právní jistotu v souvislosti se službami obecného hospodářského zájmu a sociálními službami obecného zájmu, a to navzdory tomu, že Lisabonská smlouva zavedla změny s úmyslem vytvořit konkrétně pro tento účel nový právní základ;

 

49. opakuje svůj požadavek, aby byl předložen legislativní návrh, který by zajistil přijatelný, vhodný a přístupný celoevropský systém kolektivní nápravy;

 

50. zdůrazňuje potřebu účinného právního rámce pro bezpečnosti výrobků v EU; podporuje revizi směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a vyzývá Komisi, aby přezkoumala systém označování CE s cílem zajistit, aby označení CE bylo spotřebiteli vnímáno jako značka bezpečnosti;

 

51. vítá legislativní návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (CCTB) a návrh sdělení o DPH; domnívá se, že povinný společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob je nezbytný pro vytvoření skutečně jednotného trhu a pro zmírnění předsudků o negativním dopadu daňového systému na zaměstnanost, které ve své zprávě zmiňuje Mario Monti, a pro předcházení daňovým únikům, dvojímu zdanění a nekalé daňové soutěži; odsuzuje dvoustranná jednání se Švýcarskem a naléhavě vyzývá Komisi, aby ve vztahu k Radě převzala iniciativu a umožnila tak EU jednat o automatické výměně informací; trvá na tom, že plánované iniciativy týkající se CCTB a DPH musí být v souladu s návrhem o nových vlastních zdrojích rozpočtu EU, který Komise předloží do června 2011;

 

Program pro občany

 

52. je hluboce znepokojen skutečností, že nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy týkající se základních práv nebo horizontální směrnice o nediskriminaci a že otázka nediskriminace není vůbec zmíněna; vyzývá Komisi, aby urychleně jednala a odblokovala směrnici o nediskriminaci;

 

53. podporuje návrh sdělení o posílené solidaritě uvnitř EU v oblasti azylové politiky, lituje však, že chybí legislativní návrhy v této oblasti, a to vzhledem ke skutečnosti, že Unie by měla společnou azylovou politiku zavést do roku 2012;

 

54. vyjadřuje politování nad tím, že nebyly předloženy žádné samostatné návrhy o migraci; připomíná, že správné fungování navrženého systému vstupu/výstupu bude záviset na úspěchu systémů VIS a SIS II, ačkoli systém SIS II ještě není plně funkční;

 

55. vítá návrh o právech obětí trestné činnosti, především o právu na právní pomoc a podporu, lituje však, že jde o jediné plánované opatření; žádá jasný časový harmonogram pro zbývající opatření týkající se cestovní mapy věnované procesnímu právu a dále žádá, aby Komise neprodleně zvážila návrh směrnice o prevenci násilí vůči ženám;

 

56. vítá nový ucelený právní rámec ochrany údajů za předpokladu, že to znamená přezkoumání a přepracování směrnice 95/46 a rámcového rozhodnutí o ochraně údajů ve třetím pilíři;

 

57. vítá návrhy o majetkových právech plynoucích z manželských vztahů a o majetkových důsledcích rozluky partnerů z jiných druhů svazků, žádá však Komisi, aby v zájmu zavedení společných norem pro občany EU ve všech členských státech zvážila urychlení přezkumu acquis v oblasti občanského a trestního práva a podala o tom zprávu Parlamentu;

 

58. vítá návrh nařízení o horkých linkách EU pro případy pohřešovaných dětí, avšak konstatuje, že pracovní program obsahuje málo iniciativ zaměřených na ochranu dětí v rámci prosazování Úmluvy OSN o právech dítěte a Listiny základních práv;

 

59.    vítá návrh o zabavování a zpětném získávání majetku pocházejícího z trestné činnosti, znovu však opakuje, že trvá na tom, aby návrh zahrnul využití těchto prostředků pro sociální účely;

 

60.    žádá jasný důkaz o nutnosti a přiměřenosti evropského systému jmenné evidence cestujících;

 

61.    naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně předložila ambiciózní návrhy týkající se soudního vzdělávání a aby své plány konzultovala s Evropským parlamentem;

 

62.    vyzývá Komisi, aby ve své zelené knize z roku 2010 o právním nástroji týkajícím se evropského smluvního práva důkladně posoudila všechny možnosti;

 

63.    vyzývá Komisi, aby posoudila životaschopnost zásady teritoriality v digitálním světě;

 

64.    vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici 2001/29/ES o autorských právech v informační společnosti;

 

65.    vyslovuje politování nad tím, že Komise doposud nezohlednila doporučení Evropského parlamentu ohledně Stockholmského programu (listopad 2009), který se zabývá otázkami svobody, bezpečnosti a práva, a to zejména pokud jde o tato doporučení:

 

·       formální revize (na základě postupu spolurozhodování) nařízení o agentuře pro základní práva s plným zapojením Evropského parlamentu do stanovení víceletého programu této agentury;

·       předložení nového legislativního návrhu týkajícího se zmrazení majetku teroristických organizací (článek 75 SFEU – rozhodnutí Rady bylo nedávno Evropským parlamentem předáno k posouzení Soudnímu dvoru);

 

66.    vyjadřuje politování nad tím, že předkládání legislativních návrhů Komisí ohledně „lisabonizace“ stávajícího acquis v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, což je jednou z priorit Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, provázejí průtahy; tyto průtahy jsou politováníhodné, vzhledem k tomu, že Komise odkládá soudní a parlamentní kontrolu, která vyplývá z revize Europolu a Eurojustu a z definice parlamentní kontroly v oblasti svobody, bezpečnosti a práva;

 

Evropa ve světě

 

67.    vyzývá Komisi, aby stejným tempem pokračovala v procesu rozšíření a poskytla Chorvatsku pomoc s plněním všech zbývajících kritérií pro uzavření závěrečné fáze jednání o přistoupení Chorvatska, zejména pokud jde o oblast soudnictví a základních práv; žádá Komisi, aby v prvním čtvrtletí roku 2011 podala Parlamentu zprávu o pokroku dosaženém v souvislosti s příslušnou kapitolou 23;

 

68.    vyzývá Komisi, aby Parlament v průběhu přípravy stanoviska k žádosti Srbska o členství v EU plně informovala;

 

69.    vyzývá Komisi, aby důrazně vybídla Turecko, aby po všeobecných volbách v roce 2011 vypracovalo novou civilní ústavu a zaměřilo se zejména na posílení základních práv a osobních svobod;

 

70.    považuje za naléhavé, aby Turecko splnilo svou povinnost plně a nediskriminačně provést dodatkový protokol k dohodě o přidružení; vyzývá Komisi, aby podporovala úsilí o dosažení pokroku v souvislosti s rozhovory na interkomunální úrovni o Kypru a normalizaci bilaterálních vztahů mezi Tureckem a Kyperskou republikou;

 

71.    vyzývá Komisi, aby vyvinula veškeré úsilí pro zvýšení účinnosti provádění programu IPA a zajistila, aby nebyly ohroženy prostředky pro tento program schválené postupem spolurozhodování;

 

72.    vyzývá Komisi, aby dokončila přezkum evropské politiky sousedství s cílem zajistit lepší soudržnost mezi cíli této politiky a finančními nástroji; ve vztahu se sousedními zeměmi by měla být posíleno kladení podmínek v oblasti lidských práv a demokracie;

 

73.    konstatuje, že Unie pro Středomoří se vyznačuje zvyšováním institucionalizace a jejím cílem je zaměřovat se na konkrétní projekty; vyjadřuje znepokojení nad současnou patovou situací ohledně Unie pro Středomoří v důsledku politického vývoje v regionu a vyzývá Komisi, aby stávající nástroje přizpůsobila měnícím se podmínkám;

 

74.    upozorňuje na to, že přestože politická, hospodářská a sociální situace je v daných zemích nadále odlišná, zlepšení vztahů mezi EU a partnerskými zeměmi evropské politiky sousedství prostřednictvím přijetí řady bilaterálních dohod v několika oblastech musí být založeno na jednotném přístupu s cílem zabránit dvojím normám;

 

75.    žádá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby jmenovala zvláštního zástupce pro lidská práva; znovu žádá o zřízení struktury pro lidská práva a demokracii na úrovni ústředí ESVČ (zvláštní generální ředitelství pro lidská práva), jakož i plánovité jmenování úředníka pro otázky lidských práv v každé delegaci Unie (kontaktní místo);

 

76.    vyzývá Komisi, aby do roku 2015 každoročně vypracovala zprávu o pokroku EU při dosahování rozvojových cílů tisíciletí a zavedla opatření zavazující členské státy k tomu, aby plnily své povinnosti poskytnout 0,7 % HND na oficiální rozvojovou pomoc (ODA), a dále aby monitorovala plnění těchto povinností;

 

77.    naléhavě žádá Komisi, aby posílila spolupráci, pokud jde o změnu klimatu, nakládání s toxickými odpady a vodohospodářství, a aby podporovala lepší koordinaci dárců v oblasti technické pomoci;

 

78.    vítá zelenou knihu o budoucnosti rozvojové politiky EU; trvá na tom, že ústředním bodem tohoto dokumentu musí být celkový závazek dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí se zvláštním důrazem na soudržnost politik v zájmu rozvoje, inovativní mechanismy financování a na posílení financování rozvojových politik EU;

 

79.    zdůrazňuje, že v rámci probíhajících jednání o dohodách o hospodářském partnerství (EPA) by měl být kladen obnovený důraz na rozměr rozvoje; zdůrazňuje, že k financování doprovodných opatření, která mají kompenzovat dopad EPA na rozvojové země, jsou nutné další prostředky;

 

80.    vítá návrh na revizi nařízení Rady týkající se humanitární pomoci; vyzývá Komisi, aby kladla zvláštní důraz na přístup k ohroženým skupinám obyvatel a na bezpečnost humanitárních pracovníků, jakož i na posílení vazby mezi okamžitou pomocí, obnovou a dalším rozvojem, které jsou pro efektivní poskytnutí humanitární pomoci zásadní;

 

81.    žádá Komisi, aby předložila legislativní iniciativu podle vzoru nového zákona USA o nerostných surovinách pocházejících z nelegálních zdrojů s cílem posílit transparentnost a řádnou správu v těžebním průmyslu rozvojových zemí; vyzývá Komisi, aby zintenzívnila své úsilí v boji proti korupci v těchto zemích, která ohrožuje lidská práva a řádnou správu věcí veřejných;

 

82.    připomíná, že multilateralismus musí nadále zůstat hlavní prioritou EU, a požaduje, aby probíhající a nová obchodní jednání respektovala zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím; je pevně přesvědčen o tom, že je třeba vytvořit účinný a reformovaný mnohostranný obchodní rámec, který by v rámci nového globálního řízení v zájmu rozvoje a vymýcení chudoby umožnil vybudovat vyváženější a spravedlivější hospodářský systém;

 

83.    připomíná, že každé ustanovení o volném pohybu pracovníků v jakékoli dvoustranné dohodě uzavřené EU by mělo být založeno na rovném zacházení s pracovníky;

 

84.    vyzývá Komisi, aby posílila a do všech obchodních dohod zahrnula zásadu nediskutovatelných doložek o lidských právech a sociálních a environmentálních doložek a sankce za jejich nedodržení, a to mj. pokud jde o diskriminaci na základě politických, občanských, hospodářských, sociálních a kulturních práv, práv žen a dětí, právního státu a záruk dodržování základních svobod, boje proti beztrestnosti a násilí, pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace a o diskriminaci osob žijících s HIV/AIDS; zdůrazňuje, že tyto doložky by měly být bedlivě sledovány a podléhat mechanismu urovnávání sporů, jenž umožní v případě vážných porušení výše uvedených norem uvalit sankce nebo dočasně pozastavit čerpání některých obchodních výhod, jež tato dohoda stanovuje; naléhavě vybízí Komisi, aby základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce učinila závazným prvkem všech dohod o volném obchodu, které EU uzavírá s třetími zeměmi; žádá, aby byla zavedena kritéria s cílem monitorovat pokrok dosažený v oblasti lidských práv;

 

85.    žádá, aby doložka o sociální odpovědnosti podniků byla zahrnuta do mezinárodních obchodních dohod uzavřených EU; tato doložka by měla obsahovat povinnost společností předkládat zprávy a zachovávat transparentnost a dále povinnost náležité péče pro společnosti a skupiny společností, vyšetřování v případě prokázaného porušení povinností vyplývajících z této doložky a lepší přístup k soudům pro oběti jednání podniků;

 

86.    žádá jednotné zastoupení eurozóny v mezinárodních finančních institucích a ve skupině G20;

 

Moderní rozpočet

 

87.    vřele vítá návrh Komise předložit společně v červnu 2011 návrh nového systému vlastních zdrojů EU a návrh nové struktury výdajů EU na rok 2014 a následující roky (nový víceletý finanční rámec); je pevně přesvědčen o tom, že tyto dvě otázky jsou vzájemně propojeny, mělo by o nich být rozhodnuto ve stejné době a již nemohou být dále odkládány; žádá Komisi, aby vyvinula nátlak na Radu, aby se v úsilí o dosažení dohody vyvarovala průtahů a zároveň plně dodržovala ustanovení Smlouvy, zejména článku 312.5:; zdůrazňuje, že jakákoli zpoždění při hledání shody ohledně nového rozpočtového rámce by bylo překážkou v dosahování politických cílů EU, zejména s ohledem na politiku soudržnosti;

88.    znovu opakuje svůj požadavek, aby byl případný systém vlastních zdrojů EU spravedlivý, jasný, transparentní a daňově neutrální pro občany EU; zdůrazňuje, že stávající systém, který je z 85 % závislý na příspěvcích z vnitrostátních rozpočtů, není udržitelný; je přesvědčen o tom, že návrhy Komise by měly respektovat ustanovení Smlouvy o EU, zejména článku 311, a měly by být tématem otevřené interinstitucionální diskuse na evropské úrovni, do níž budou výrazně zapojeny vnitrostátní parlamenty;

 

89.    naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby při dodržování ustanovení článku 311 Smlouvy podrobně prozkoumala možnosti využití části příjmů pocházejících z daně z finančních transakcí a/nebo ze systému společné konsolidované daně z příjmů právnických osob jako zdroje vlastních příjmů EU a aby současně neopomíjela další možné zdroje;

 

Inteligentní regulace

 

90.  vyzývá Komisi, aby v souvislosti s posuzováním ex ante a ex post zintenzívnila své úsilí a současně zajistila dodržování norem v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pro pracovníky a také norem v oblasti životního prostředí;

 

Vzdělávání, kulturamládež

 

91.    připomíná Komisi cíle strategie EU 2020 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v zájmu zvýšení zaměstnanosti, podpory celoživotního učení a umožnění zejména mladým lidem najít si práci; mají-li být tyto cíle dosaženy, měla by Komise zaměřit svou činnost na způsob, jak poskytovat přiměřenou finanční pomoc mladým lidem a jak usnadnit přechod od studia a odborné přípravy do zaměstnání, vyjadřuje politování nad tím, že pracovní program v tomto směru postrádá ambice;

 

92.    vítá iniciativy Komise, které mají za cíl zlepšit mobilitu; vyzývá Komisi, aby dokončila sdělení o předškolním vzdělávání, které souvisí se stěžejní iniciativou „Mládež v pohybu“, a zdůrazňuje potřebu finanční pomoci všem mladým lidem s cílem podporovat sociální začlenění;

 

93.    vítá návrh sdělení o kulturních a tvůrčích odvětvích a zdůrazňuje význam tohoto odvětví pro hospodářství; sdělení by mělo obsahovat návrhy na podporu kreativních studií, přilákání investic a poskytnutí finančních prostředků umělcům, dále na zřízení sítí s podniky a na zlepšení mobility;

 

94.    vyjadřuje politování nad tím, že nové pravomoci EU v oblasti sportu nepovedou k zavedení programů v oblasti sportu na období 2012–2013; naléhavě vybízí Komisi, aby zajistila, aby připravované sdělení v oblasti sportu vytvořilo podmínky pro vhodnou sportovní politiku a plně financovaný program na období 2014–2020;

 

Zemědělství

 

95.    vyjadřuje politování nad tím, že pracovní program Komise na rok 2011 se příliš nezabývá revizí společné zemědělské politiky (SZP); vyzývá k tomu, aby reforma SZP zásadním způsobem přeformulovala SZP a prosazovala silnou společnou zemědělskou politiku, s jejíž pomocí bude možné reagovat na nové výzvy a která bude založena na legitimitě, účinnosti a spravedlivosti;

96.    požaduje proto návrhy založené na integrovaném režimu plateb za použití nových kritérií, regulativní systém pro řízení rizik a podporu strukturálních opatření a konkurenceschopnosti; reformovaná SZP by měla být v souladu s rozvojovou politikou EU; měla by podpořit udržitelnou zemědělskou výrobu a dobré životní podmínky zvířat; reagovat na výzvy spojené se změnou klimatu, vyčerpáním zdrojů, znečišťováním vody a  erozí půdy; dále by měla zajistit sociální rozměr a společně s regionální politikou pracovat na vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech;

 

Námořní záležitostirybolov

 

97.    vítá záměr vypracovat legislativní návrhy reformy společné rybářské politiky s cílem zajistit udržitelnost zdrojů a obživy;

 

98.    vyzývá Komisi, aby rovněž pokračovala ve svém úsilí o dlouhodobé zachování rybích populací, prováděla integrovanou námořní politiku, vypracovala námořní územní plánování a usilovala o dosažení cílů strategie EU 2020 s ohledem na inteligentní a udržitelný růst námořního hospodářství a aby za tímto účelem zajistila účinnější spolupráci mezi GŘ MARE a GŘ pro dopravu při jasnějším a účinnějším rozdělení úkolů;

 

Doprava

 

99.    vyzývá Komisi, aby dodržela konkrétní závazky obsažené v pracovním programu Komise na rok 2010, a trvá na tom, že bílá kniha o budoucnosti dopravy musí vést k provádění komplexní dopravní politiky EU, přičemž budou stanoveny závazné časové lhůty pro opatření Komise;

 

100.  zejména naléhavě žádá Komisi, aby urychleně předložila časový plán a příslušné cestovní mapy s výčtem konkrétních opatření v oblasti politiky a legislativních opatření pro provádění očekávaných výsledků nadcházejícího přezkumu politiky TEN-T, jakož i  schválený plán pro bezpečnost silničního provozu, akční plán pro městskou mobilitu a iniciativy v oblasti dopravní logistiky z předchozího volebního období;

 

101.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud nepředložila návrh na internalizaci vnějších nákladů v námořním sektoru, jak bylo po mnoho let slibováno, a vyzývá Komisi, aby se nadále zasazovala o uzavření mezinárodní dohody na fóru Mezinárodní námořní organizace (IMO) v přiměřené časové lhůtě, a jestliže se toho nepodaří dosáhnout, měla by Komise v tomto směru přijmout iniciativu;

 

102.  připomíná, že hlavním cílem připravovaného návrhu „letištního balíčku“ by mělo být zlepšení podmínek pro pracovníky, stimulace spravedlivé hospodářské soutěž v rámci celého odvětví a zajištění trvale vysoké úrovně práv cestujících;

 

103.  požaduje propagaci cestovního ruchu ve spojení s odvětvím dopravy; požaduje rovněž účinnější spolupráci mezi generálními ředitelstvími Komise – GŘ MOVE a GŘ MARE, včetně účinnějšího a jasnějšího rozdělení úkolů;

 

104.  domnívá se, že sociálním otázkám v odvětví dopravy stále není věnována dostatečná pozornost;

 

Politika soudržnosti

 

105.  připomíná, že strategie EU 2020 a politika soudržnosti spolu zásadním způsobem souvisejí a že nutnost obsáhnout další priority nebo cíle by neměl mít za následek snížení zdrojů pro soudržnost; zejména se domnívá, že pro dlouhodobou hospodářskou a sociální prosperitu Evropy je větší soudržnost klíčová;

 

106.  vyzývá Komisi, aby pro další programové období včas předložila návrh právních předpisů v oblasti politiky soudržnosti, aby se k nim mohl Evropský parlament vyjádřit a mohla být urychleně přijata s cílem včas provádět programy soudržnosti;

 

Energetika

 

107.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na revizi směrnice o zdanění energie v souladu s přísliby komisaře Oettingera, které učinil během slyšení v Evropském parlamentu;

 

108.  vyjadřuje politování nad tím, že nedávný návrh Komise o energetice se téměř nezmiňuje o skladovacích kapacitách EU a o „zelených pracovních místech“;

 

109.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh týkající se energetické účinnosti stávajících budov, což je pro plnění cílů EU v oblasti snižování emisí CO2 zásadní;

 

*

*       *

110.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Evropské Komisi a Radě ministrů.