Forslag til beslutning - B7-0688/2010Forslag til beslutning
B7-0688/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens arbejdsprogram for 2011

8.12.2010

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Martin Schulz, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0688/2010

Procedure : 2010/2639(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0688/2010
Indgivne tekster :
B7-0688/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0688/2010

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2011

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om sit arbejdsprogram for 2011 (KOM(2010)623),

 der henviser til forslagene fra Parlamentets udvalg, der er blevet fremsendt til Kommissionen via Udvalgsformandskonferencen,

 der henviser til professor Mario Montis rapport om en ny strategi for det indre marked ("A new strategy for the single market”) til Kommissionens formand,

 der henviser til Kommissionens meddelelse ”På vej mod en akt for det indre marked” (KOM(2010)608),

 der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for forbrugere og borgere (P7_TA-PROV(2010)0186),

 der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet (P7_TA-PROV(2010)0377),

 der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning) (P7_TA-PROV(2010)0376),

 der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union og til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til FN’s plenarmøde på højt plan om 2015-målene den 20.-22. september 2010 og konklusionerne heraf,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at EU stadig lider alvorligt under efterdønningerne fra krisen i finanssektoren i 2008, hvilket giver sig udslag i massearbejdsløshed, en skrøbelig økonomisk genopretning, budgetmæssige problemer, nedskæringer i den offentlige service og finansmarkedernes angreb på visse medlemsstater,

B. der henviser til, at en fuldstændig genopretning kræver en fælles europæisk strategi for bæredygtig vækst og jobskabelse, som understøttes med de nødvendige beføjelser og ressourcer,

C. der henviser til, at det også er væsentligt at formindske Europas sårbarhed over for finansmarkedernes luner ved at styrke den økonomiske styring i Europa og på globalt plan og ved at fuldføre en ambitiøs reform af reguleringen af og tilsynet med finanssektoren,

D. der henviser til, at beskyttelse af grundlæggende rettigheder for alle, ikke-forskelsbehandling og lighed for loven er nogle af Den Europæiske Unions væsentlige principper, som skal være en hjørnesten i lovgivnings- og arbejdsprogrammet og skal respekteres på alle områder i EU’s virksomhed, herunder straffe- og civillovgivning, migration, det indre marked og arbejdsmarkedslovgivning,

E. der henviser til, at menneskerettigheder og demokrati udgør kærnen i EU’s identitet og fortsat er en topprioritet i EU’s udenrigspolitik,

F. der henviser til, at det i Lissabontraktaten bekræftes, at EU’s eksterne foranstaltninger, hvori handel indgår som en integreret del, bør gennemføres i overensstemmelse med alle EU’s målsætninger, herunder dets sociale, miljø- og udviklingsmæssige målsætninger; der henviser til, at der bør lægges vægt på større politisk sammenhæng mellem eksterne og interne politikker, navnlig for at sikre, at handelspolitikken koordineres med EU’s erhvervs- og landbrugspolitik, således at den effektivt er til gavn for den økonomiske vækst og jobskabelsen,

Indledning og generelle bemærkninger

1. noterer sig Kommissionens arbejdsprogram for 2011 og glæder sig over mange af forslagene, men mener, at programmet som helhed ikke i tilstrækkelig grad afspejler de betydningsfulde begivenheder, som Europa er blevet overrasket af siden 2008, og heller ikke EU-borgernes håb og forventninger;

2. beklager, at arbejdsprogrammet ikke lægger større vægt på det tab af syv millioner arbejdspladser, der skyldes finanskrisen og den efterfølgende recession, og heller ikke på risikoen for, at en stor del af denne arbejdsløshed vil vare ved i årevis; mener, at dette er en af de vigtigste udfordringer for EU i 2011 og senere; opfordrer derfor Kommissionen til at skære ud i pap, hvordan den vil reagere på risikoen for vedvarende arbejdsløshed, og hvordan dens initiativer og forslag vil skabe tilstrækkeligt med anstændige jobs til at leve op til denne udfordring;

3. mener, at de dramatiske økonomiske, sociale og budgetmæssige konsekvenser af finanskrisen i 2008 afslørede svagheder og ubalance i den europæiske økonomiske model, som kræver en radikal reform og omlægning af den økonomiske styring og reguleringen af finanssektoren samt en mere central position for borgerne og den sociale dimension i det europæiske projekt;

4. mener desuden, at disse målsætninger, sammen med det 21. århundredes globale udfordringer, kræver, at europæisk samarbejde og solidaritet styrkes, at europæisk virksomhed koncentreres på de områder, hvor EU kan levere en værditilvækst og bidrage til større effektivitet, for så vidt angår anvendelse af offentlige ressourcer, og finansielle rammer, der sætter EU i stand til fuldt ud at gennemføre de opgaver, det står overfor,

5. glæder sig derfor over EU-budgettets vigtige plads i arbejdsprogrammet og Kommissionens erkendelse af, at Europa har behov for et nyt budget som et stærkt instrument til at gennemføre de fælles EU-målsætninger, men insisterer på, at Kommissionen også hurtigt skal fremsætte forslag om revision af den nuværende finansielle ramme og udarbejde væsentlige forslag om etablering af nye egne indtægter, uden hvilke det vil være umuligt at gennemføre dens arbejdsprogram i fuldt omfang, navnlig for at fylde huller i finansieringen af centrale programmer og tilvejebringe midler til at dække EU’s nye ansvarsområder i henhold til Lissabontraktaten og EU-2020-strategien;

6. glæder sig over den vægt, der lægges på reform af Europas økonomiske styring, og insisterer på, at en sådan reform skal tage fuldt hensyn til Parlamentet holdning, som den fremgår af Parlamentets beslutning af 20. oktober 2010, og som formål skal have at fremme EU’s økonomiske og sociale mål som anført i artikel 3 i Lissabontraktaten; erindrer om, at Europa-Parlamentet og Rådet som budgetmyndighedens to parter bør inddrages på lige fod i enhver anvendelse af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, hvis budgetmæssige konsekvenser endnu mangler at blive afklaret;

7. understreger behovet for at fuldstændiggøre reformen af den finansielle regulering med henblik på at styrke finanssektorens gennemsigtighed, stabilitet og ansvarlighed, samtidig med at det sikres, at markedet for finansielle tjenesteydelser tjener realøkonomien; understreger behovet for at sikre, at det aldrig mere skal pålægges skatteborgerne at kautionere for bankerne, for at modvirke spekulation og overophedning af aktiepriserne, tilskynde til at skabe fornyet balance i økonomien og fremme en finanssektor, der står til tjeneste for Europas borgere og virksomheder;

8. efterlyser i den forbindelse et højere ambitionsniveau i betragtning af, at der blandt økonomer er udbredt enighed om, at de reformer, der hidtil er blevet gennemført, ikke fuldt ud har løst problemerne i finanssektoren; opfordrer Kommissionen til på gennemskuelig måde at gennemføre omfattende høringer af alle berørte parter om behovet for yderligere reform ud over de forslag, der indgår i dens arbejdsprogram, og aflægge beretning til Parlamentet inden udgangen af 2011;

9. erindrer om, at det fremgik af Monti-rapporten om det indre marked, der blev udarbejdet efter anmodning fra Kommissionens formand Barroso, at det indre marked af mange europæerne betragtes med mistro, frygt og somme tider åbenlys fjendtlighed; anmoder Kommissionen om at imødekomme den opfordring, som Parlamentet fremsatte i sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for forbrugere og borgere, til at anvende en samlet tilgang, der fokuserer på borgernes, arbejdstagernes og de små virksomheders interesser;

10. beklager, at den sociale dimension fortsat er marginaliseret i arbejdsprogrammet som helhed, og at Kommissionen ligger under for den økonomiske model, der har været gældende de sidste tredive år, og som ikke har kunnet levere den velfærd, stabilitet og sociale integration, der er EU’s erklærede mål, og endelig kom i miskredit som følge af det finansielle sammenbrud i 2008;

11. understreger behovet for en ambitiøs europæisk erhvervs- og sammenhørighedspolitik med henblik på at styrke realøkonomien, forbedre konvergensen og opnå et skift i retning af en mere intelligent og bæredygtig EU-politik, der kan føre til flere og bedre jobs;

12. erindrer om, at Kommissionens meddelelse om EU's budgetrevision understregede den vigtige rolle, som samhørighedspolitikken spiller med hensyn til at fremme solidaritet og reel økonomisk konvergens og med hensyn til at nå EU-2020-målene for intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst; beklager derfor, at arbejdsprogrammet for 2011 ikke indeholder nogen som helst reference til dette vigtige politikinstrument;

13. beklager forvirringen med de mange initiativer: akten for det indre marked, meddelelser om industripolitik og prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter, Kommissionens arbejdsprogram, EU-2020-flagskibene…; efterlyser større sammenhæng og bedre styring;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fokusere yderligere på udvikling af en effektiv formidlingspolitik med henblik på at sætte borgerne i stand til at forstå EU bedre; understreger, at forslag til retsakt skal ledsages af omfattende kommunikationsstrategier, der kan forklare EU-borgerne, hvilken værditilvækst forslagene indebærer; mener, at der i den forbindelse bør lægges særlig vægt på at informere om fordelene ved borgerinitiativer som et stærkt instrument til at sætte ting på dagsordenen, og som kan sikre, at EU-institutionerne behandler borgernes konkrete problemer;

Styrkelse af økonomisk styring og indledning af det europæiske halvår

15. bemærker, at der i meddelelsen efterlyses hurtige fremskridt i lovgivningen med hensyn til Kommissionens forslag om økonomisk styring; mener, at dette skulle kunne lade sig gøre, forudsat at alle institutioner arbejder sammen og er indstillet på kompromisser, og at Parlamentets egen holdning til økonomisk styring, som vedtaget med stort flertal på oktober II-plenarmødet, i betydeligt omfang vil blive afspejlet i lovgivningspakken;

16. understreger behovet for en økonomisk styring i Europa, der har til formål at føre en forsvarlig finanspolitik, som tager sigte på større vækst med fuld og anstændig beskæftigelse; mener, at styringspakken bør suppleres med lovgivning, der indfører en permanent krisestyringsmekanisme og tager de indledende skridt til fælles emission af en del af statsgælden og indførelse af euroobligationer, og anmoder Kommissionen om tilsagn herom;

17. insisterer på, at det europæiske halvår bør anvendes til at styrke budgetkoordinationen og synergierne mellem EU’s og de nationale budgetter med henblik på at nå EU’s overordnede politiske mål; beklager den mangel, der hidtil har været på konkrete forslag i så henseende;

18. beklager, at forslagene om det europæiske halvår og styringspakken ikke giver særlig stor mulighed for europæisk demokratisk kontrol og insisterer på, at Parlamentet inddrages kraftigt i begge dele;

19. udtrykker bekymring over forbindelsen mellem det europæiske halvår, de integrerede retningslinjer for beskæftigelsespolitikken og de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker;

Inklusiv vækst

20. glæder sig over inddragelsen af flagskibsinitiativer på beskæftigelsesområdet og det sociale område, nemlig en dagsorden for nye kvalifikationer og nye job og platformen mod fattigdom, men beklager, at der kun er meget få forslag til retsakt;

21. mener, at der kun kan skabes inklusiv vækst på grundlag af ligebehandling af alle arbejdstagere på arbejdspladsen og lige vilkår for alle virksomheder; beklager, at arbejdsprogrammet ikke omfatter en revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere for at sikre disse principper; og insisterer på, at forslaget til retsakt om gennemførelse, som angivet i meddelelsen om akten for det indre marked, skal præcisere udøvelsen de grundlæggende sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder;

22. beklager ligeledes, at forslagene om migration ikke er tilstrækkelige til at sikre ligebehandling og beskyttelse af arbejdstagere fra tredjelande og forhindre misbrug i virksomheder, der ansætte billig arbejdskraft, hvilket forstærker den sociale dumping; erindrer her om Europa-Parlamentets holdning imod anvendelse af princippet om oprindelseslandet i forbindelse med lovgivning og ordninger vedrørende arbejdsmarkeds- og sociale forhold;

23. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et nyt forslag om arbejdstidsdirektivet, som omfatter både spørgsmålet om mulighed for fravalg og rådighedsvagt; understreger, at et forslag om enten det ene eller det andet er uacceptabelt;

24. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til arbejdsmarkedsparternes synspunkter på pensionsområdet og at sikre, at hvidbogen afspejler både arbejdsgivernes og arbejdstagernes forventninger, herunder en styrkelse af den første søjle;

25. glæder sig over reformen af EURES-jobportalen, der gør oplysninger og jobrådgivning mere tilgængelig for unge arbejdstagere, men beklager, at dette forslag er udsat til 2012, selv om unge mennesker har brug for den i dag;

26. glæder sig over EU’s ramme for nationale politikker for integration af romaer, men forlanger, at den skal omfatte lovgivningsinitiativer om social integration og ikke-forskelsbehandling;

27. noterer sig forslaget om balance mellem arbejdsliv og privatliv og vil med glæde hilse et forslag om fædreorlov velkomment;

28. beklager, at Kommissionen ikke foreslår et lovgivningsinitiativ om omstrukturering med henblik på at gøre en ende på misbrug og beskytte Europas industrigrundlag;

29. understreger, at forslag om offentlige indkøb skal styrke den europæiske sociale model, herunder forbedring af leve- og arbejdsvilkår;

30. påpeger betydningen af at foretage analyser af hele EU-lovgivningens sociale virkninger for at gøre lovgivningen mere effektiv på EU-niveau og anmoder om, at indledningen af traktatbrudsprocedurer mod medlemsstater, der ikke overholder EU-lovgivningen, især for så vidt angår arbejdstid i landevejstransporten, ikke udsættes længere;

31. beklager, at Kommissionens program ikke indeholder referencer til kønsspørgsmål; efterlyser et direktiv, der behandler lønforskellen mellem kønnene i Europa på 17,4 %, sådan som der blev afgivet løfte om i 2008, og et direktiv om udryddelse af vold mod kvinder, i overensstemmelse med kravene i Parlamentets beslutninger fra november 2009 og februar 2010;

32. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage hensyn til kvinders stilling i sin platform mod fattigdom, i betragtning af at 17 % af kvinderne i Europa lever i fattigdom, og risikoen for ekstrem fattigdom i 16 medlemsstater er meget større for kvinder;

33. beklager, at meddelelsen ikke indeholder noget om folkesundhed og uligheder på sundhedsområdet; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en klar strategi for bekæmpelse af den stigende ulighed på sundhedsområdet og til at fremskynde vedtagelse af lovforslag om sundhed og fødevaresikkerhed;

Finansiel regulering: færdiggørelse af reformen

34. glæder sig over den foreslåede lovgivningsmæssige opfølgning af grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner, og mener, at det bør være et strategisk initiativ, eftersom en bedre corporate governance vil være af afgørende betydning for at undgå gentagelser af finanskrisen i 2008 og for at skabe en finanssektor, der kan være til nytte for realøkonomien og borgerne;

35. glæder sig over Kommissionens forslag om beskyttelse af investorer, adgang til basale bankydelser og ansvarlig praksis i forbindelse med prioritetslån; glæder sig endvidere over lovgivningsinitiativet til kriseløsning i banksektoren, som skal koordineres med konkurrencepolitiske regler med henblik på at skabe en samlet og bindende ramme for krisestyring, der omfatter både private og offentlige aktører og undgår omfattende anvendelse af skatteborgernes penge;

36. glæder sig over den foreslåede revision af forordningen om kreditvurderingsbureauer, der også bør behandle den manglende konkurrence i industrien; opfordrer Kommissionen til at imødekomme dets nylige anmodning, i betænkning af Berès om den finansielle, økonomiske og sociale krise (A7-02672010), om at undersøge mulighederne for et uafhængigt europæisk kreditvurderingsinstitut, stærkere inddragelse af uafhængige offentlige enheder i afgivelsen af kreditvurderinger og de specifikke forhold vedrørende vurderinger af statsgæld;

37. beklager, at beskatning af finanssektoren ikke indgår i de strategiske initiativer for 2011, og at Kommissionen forsinker det nødvendige forberedende arbejde, som Europa-Parlamentet allerede anmodede om i sin beslutning fra marts 2010;

38. understreger behovet for at begrænse spekulation og sikre, at finanssektoren bidrager fuldt ud til omkostningerne ved krisen;

39. erindrer om sin anmodning om finansiel innovation, som er til gavn for langsigtede investeringer, og behovet for at få større overensstemmelse mellem opsparing og investering i EU;

Intelligent vækst

40. glæder sig over forslagene om den digitale dagsorden, men gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en omfattende handlingsplan, med tidsplan og mål, med henblik på at levere hurtige og konkret resultater vedrørende netneutralitet og et indre marked for onlineindhold og onlinetjenester i et åbent og fremgangsrigt digitalt samfunds interesse og for at bygge bro over it-kløften;

41. beklager, at arbejdsprogrammet hverken omfatter midtvejsrevisionen af det syvende rammeprogram for forskning og udvikling eller vurderingen af det europæiske forskningsrum (ERA);

42. anmoder Kommissionen om hurtigt at fremsætte forslag om innovationspartnerskaber om råmaterialer og intelligente byer;

Bæredygtig vækst

43. beklager, at meddelelsen om en ny industripolitik for Europa ikke efterfølges af forslag til retsakt, navnlig med henblik på at opnå det ønske skift i retning af en CO2-fattig og bæredygtig energiøkonomi;

44. fastholder sin støtte til Kommissionens bestræbelser på at opnå en effektiv klimaændringspolitik; erindrer om behovet for at sikre, at miljø- og klimaændringsmål indgår i alle EU-politikker og afspejles i de dertil hørende budgetposter;

45. understreger betydningen af at fremskynde og nøje overvåge gennemførelsen af EU’s miljølovgivning med henblik på at nå målene i det sjette miljøhandlingsprogram; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage en nøje vurdering af resultaterne af dette program og arbejde videre med processen til udvikling af det syvende miljøhandlingsprogram;

Udnyttelse af vækstpotentialet i det indre marked

46. anmoder Kommissionen om mere ambitiøse forslag til at ændre det indre marked til et ægte socialt marked, der kan vinde tillid hos EU-borgere, arbejdstagere, små virksomheder og forbrugere; opfordrer derfor Kommissionen til at indføje en social klausul i al lovgivning om det indre marked i overensstemmelse med artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Parlamentets beslutning af 20. oktober 2010 om den finansielle, økonomiske og sociale krise;

47. opfordrer Kommissionen til at sikre en konsekvent fremgangsmåde mellem det retlige instrument om europæisk aftaleret og direktivet om forbrugerrettigheder;

48. beklager, at Kommissionen ikke har imødekommet Parlamentets anmodning, i dets beslutning om den økonomiske krise fra oktober 2010, om et forslag til retsakt for at skabe retssikkerhed for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og sociale tjenesteydelser af almen interesse på trods af de ændringer, der er blevet indført med Lissabontraktaten for specifikt at skabe et nyt retsgrundlag til dette formål;

49. gentager sin anmodning om et forslag til retsakt for at sikre en hurtig og tilgængelig kollektiv søgsmålsordning, der dækker hele Europa og er til en overkommelig pris;

50. understreger behovet for en effektiv retlig ramme for produktsikkerhed i EU; støtter revision af det generelle direktiv om produktsikkerhed og opfordrer Kommissionen til at revidere CE-mærkningsordningen for at sikre, at forbrugerne kan betragte CE-mærkningen som et sikkerhedsmærke;

51. glæder sig over forslaget til retsakt om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB) og den foreslåede meddelelse om moms; mener, at et obligatorisk selskabsskattegrundlag (CCCTB) er væsentligt for etableringen af et ægte indre marked og for at formindske den negative effekt, som skattesystemet, efter hvad der fremgår af Monti-rapporten, har på arbejdskraften, og for at undgå skatteunddragelse, dobbeltbeskatning og illoyal skattekonkurrence; fordømmer bilaterale forhandlinger med Schweiz og opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage et initiativ over for Rådet med henblik på at sætte EU i stand til at forhandle om automatisk udveksling af information; insisterer på, at de planlagte initiativer i forbindelse med CCCTB og moms skal være forenelige med det forslag om nye egne ressourcer til EU-budgettet, som Kommissionen skal fremsætte inden juni 2011;

Dagsordenen for borgerne

52. er dybt bekymret over, at der ikke foreligger konkrete forslag om grundlæggende rettigheder eller det horisontale direktiv om ikke-forskelsbehandling, og at spørgsmålet om ikke-forskelsbehandling ikke engang nævnes; opfordrer Kommissionen til at handle hurtigt for at deblokere direktivet om ikke-forskelsbehandling;

53. støtter forslaget om en meddelelse om udvidet solidaritet inden for EU på asylområdet, men beklager manglen på forslag til retsakter om asyl, i betragtning af at EU skulle have en fælles asylpolitik på plads inden 2012;

54. beklager, at der ikke er nogen væsentlige forslag om migration; erindrer om, at det afhænger af VIS’ og SIS’ succes, om det foreslåede ind- og udrejsesystem kan fungere korrekt, selv om SIS II endnu ikke er fuldt operationelt;

55. glæder sig over forslaget om rettighederne for ofre for kriminalitet og ikke mindst om retten til juridisk bistand og retshjælp, men beklager, at dette er den eneste foranstaltning, der er planlagt; efterlyser en klar tidsplan for de resterende foranstaltninger i køreplanen om proceduremæssige rettigheder og opfordrer Kommissionen til omgående at overveje et forslag til et direktiv om forebyggelse af vold mod kvinder;

56. glæder sig over de nye omfattende retlige rammer for databeskyttelse, forudsat at det betyder, at direktiv 95/46 og rammeafgørelsen om databeskyttelse under tredje søjle skal revideres og omarbejdes;

57. glæder sig over forslaget om formueforhold mellem ægtefæller og om de formueretlige følger af ugifte pars separation, men opfordrer Kommissionen til, med henblik på at opnå fælles standarder for EU-borgere i alle medlemsstater, at overveje at fremskynde revisionen af EU-retten på det civil- og strafferetlige område og rapportere til Parlamentet;

58. glæder sig over forslaget til forordning om EU-hotlines for meldinger om savnede børn, men bemærker, at arbejdsprogrammet kun indeholder få initiativer til beskyttelse af børn i forbindelse med FN’s konvention om børns rettigheder og chartret om grundlæggende rettigheder;

59. glæder sig over forslaget om konfiskation og inddrivelse af aktiver fra strafbare forhold, men insisterer fortsat på, at forslaget bør omfatte social genanvendelse af disse midler;

60. efterlyser klar dokumentation for nødvendigheden og forholdsmæssigheden af et system med passagerlister for EU;

61. opfordrer Kommissionen til hurtig at fremsætte ambitiøse forslag om uddannelse af dommere og anklagere og til at høre Europa-Parlamentet i forbindelse med sine planer;

62. opfordrer Kommissionen til alvorligt at overveje alle muligheder i sin 2010-grønbog om et retligt instrument om europæisk aftaleret;

63. anmoder Kommissionen om at vurdere, hvorvidt territorialitetsprincippet kan anvendes i den digitale verden;

64. opfordrer Kommissionen til at revidere direktiv 2001/29/EF om ophavsret i informationssamfundet;

65. beklager, at Kommissionen endnu ikke har imødekommet Europa-Parlamentets henstillinger om Stockholm-programmet (november 2009) vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, navnlig:

· Formel revision (efter den fælles beslutningsprocedure) af forordningen om agenturet for grundlæggende rettigheder ved fuldt ud at inddrage Europa-Parlamentet i fastlæggelsen af agenturets flerårige program;

· Fremsættelse af et nyt forslag til retsakt om indefrysning af terrororganisationers aktiver (artikel 75 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Europa-Parlamentet har for nylig indbragt en afgørelse fra Rådet for Domstolen);

66. beklager Kommissionens forsinkelse med at stille forslag til retsakter på området for "Lissabonisering” af det nuværende ”acquis” for det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager, som er en prioritet på området for borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender; finder forsinkelsen beklagelig, fordi Kommissionen udsætter den retlige og parlamentariske kontrol, der følger af revisionen af Europol og Eurojust og fastlægger Parlamentets kontrol på området for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

Europa i verden

67. opfordrer Kommissionen til at holde gang i udvidelsesprocessen og bistå Kroatien med at opfylde alle de afsluttende krav, landet mangler at opfylde i den sidste fase af tiltrædelsesforhandlingerne, navnlig på området for retlige og grundlæggende rettigheder; anmoder Kommissionen om i første kvartal af 2011 at melde tilbage til Parlamentet, hvilke fremskridt der er gjort i det relevante kapitel 23;

68. opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet fuldt ud informeret under sin udarbejdelse af udtalelsen om Serbiens ansøgning om EU-medlemskab;

69. anmoder Kommissionen om kraftigt at opfordre Tyrkiet til at arbejde på en ny civil forfatning efter valget i 2011 og navnlig lægge vægt på at styrke de grundlæggende rettigheder og personlige frihedsrettigheder;

70. finder, at det er på høje tid, at Tyrkiet opfylder sin forpligtelse til fuldstændig gennemførelse af tillægsprotokollen til associeringsaftalen uden forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen til at støtte bestræbelser på at gøre fremskridt i samtalerne mellem de forskellige samfund på Cypern og i normaliseringen af de bilaterale forbindelser mellem Tyrkiet og Republikken Cypern;

71. opfordrer Kommissionen til at gøre alle tænkelige bestræbelser på at forøge effektiviteten i gennemførelsen af IPA-programmet og sikre, at de i fællesskab bestemte bevillinger til dette program ikke bringes i fare;

72. opfordrer Kommissionen til at afslutte revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) med henblik på at sikre bedre sammenhæng mellem politiske mål og finansielle instrumenter; mener, at EU bør styrke menneskerettighederne og den demokratiske konditionalitet i forholdet til sine naboer;

73. noterer sig, at Middelhavsunionen er præget af en stigende institutionalisering og sigter mod at fokusere på konkrete projekter; udtrykker bekymring over den nuværende stilstand i Middelhavsunionen på grund af den politiske situation i regionen og opfordrer Kommissionen til at tilpasse de eksisterende instrumenter til de ændrede forhold;

74. påpeger, at selv om de politiske, økonomiske og sociale situationer i de pågældende lande fortsat er forskellige, skal en udvidelse af forbindelserne mellem EU og ENP-partnerlandene ved indgåelse af en række bilaterale aftale i flere sektorer baseres på en konsekvent fremgangsmåde for at undgå dobbeltstandarder;

75. anmoder Unionens højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen om at udpege en særlig repræsentant for menneskerettigheder; gentager sin anmodning om at etablere en menneskerettigheds- og demokratistruktur på niveau for EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter (særligt generaldirektorat for menneskerettigheder) samt om systematisk oprettelse af en ledende stilling for menneskerettighedsspørgsmål ved alle EU-delegationer (kontaktpunkt);

76. opfordrer Kommissionen til hvert år at aflægge rapport om EU’s fremskridt med hensyn til at opfylde 2015-målene og indføre foranstaltninger, der tvinger medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelse til at yde 0,7 % af BNI til officiel udviklingsbistand (ODA), og til at overvåge sådanne forehavender;

77. opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke samarbejdet i forbindelse med klimaændringer, giftigt affald og forvaltning af vandressourcer samt til at fremme bedre donorkoordination med hensyn til teknisk bistand;

78. glæder sig over grønbogen om EU’s fremtidige udviklingspolitik; insisterer på, at kærnen i denne grønbog må være et fuldstændigt engagement i at opfylde 2015-målene – med særlig vægt på politisk konsekvens i forbindelse med udvikling, innovative finansieringsmekanismer og øget finansiering af EU's udviklingspolitikker;

79. understreger, at der i forbindelse med de igangværende forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA) bør sættes fornyet fokus på udviklingsdimensionen; fremhæver, at det er nødvendigt med yderligere midler til at finansiere ledsageforanstaltninger med henblik på at kompensere for ØPA’ernes indvirkning på udviklingslande;

80. glæder sig over forslaget om revision af Rådets forordning om humanitær bistand; opfordrer Kommissionen til at lægge særlig vægt på sårbare befolkninger og nødhjælpsarbejderes sikkerhed samt på at styrke sammenkoblingen af nødhjælp, rehabilitering og udvikling, hvilket er væsentligt for at kunne levere en effektiv humanitær bistand;

81. anmoder Kommissionen om at fremkomme med et lovgivningsinitiativ i lighed med den ny amerikanske lov om "konfliktmineraler" med henblik på at styrke gennemsigtighed og god forvaltningsskik i den ekstraktive industrisektor i udviklingslandene; opfordrer Kommissionen til at optrappe bekæmpelsen af korruption i sådanne lande, eftersom den underminerer menneskerettigheder og god regeringsførelse;

82. erindrer om, at multilateralisme skal forblive EU's øverste prioritet, og forlanger, at de igangværende og nye handelsforhandlinger bør respekter princippet om særlig og differentieret behandling af udviklingslande; er fast overbevist om, at der er behov for effektive og reformerede multilaterale handelsregler for at opbygge et mere afbalanceret og retfærdigt økonomisk system som en del af en ny global styring, der er til gavn for udviklingen og bidrager til at udrydde fattigdom;

83. erindrer om, at alle bestemmelser om arbejdstagernes frie bevægelighed i enhver bilateral aftale, der indgås af EU, bør være baseret på ligebehandling af arbejdstagerne;

84. opfordrer Kommissionen til at indføje og styrke princippet om ufravigelige menneskerettighedsklausuler og sociale og miljømæssige bestemmelser i alle handelsaftaler samt sanktioner for manglende overholdelse af sådanne bestemmelser, bl.a. med hensyn til forskelsbehandling som følge af politiske, civile, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, kvinders og børns rettigheder, retsstatsprincippet og garanti for grundlæggende frihedsrettigheder, bekæmpelse af straffrihed og vold, forskelsbehandling som følge af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering og over for personer med hiv/aids; understreger, at disse bestemmelser bør overvåges nøje og være underlagt en tvistbilæggelsesordning, der giver mulighed for sanktioner eller midlertidig suspension af visse af den pågældende aftales handelsfordele i tilfælde af en alvorlig krænkelse af disse normer; opfordrer Kommissionen til at sørge for, at ILO's grundlæggende arbejdsstandarder bliver et bindende punkt i alle frihandelsaftaler, som EU indgår med tredjelande; opfordrer til, at der indføres benchmarks med henblik på overvågning af processen på menneskerettighedsområdet;

85. opfordrer til, at der indføjes en klausul om virksomhedernes sociale ansvar (VSA) i alle internationale aftaler, der undertegnes af EU; mener, at dette forpligter selskaber til at aflægge beretning og arbejde på gennemsigtig måde og virksomheder og koncerner til at udvise rettidig omhu og medfører pligt til undersøgelser i tilfælde af dokumenteret overtrædelse af VSA-forpligtelserne samt bedre domstolsadgang for ofre for virksomheders handlinger;

86. anmoder om, at Euroområdet får en fælles repræsentation i de internationale finansielle institutioner og i G20;

Et moderne budget

87. glæder sig meget over Kommissionen tanke om samlet at fremsætte et forslag om en ny EU-ordning for egne indtægter og sit forslag om en ny struktur for EU’s udgifter for 2014 og fremefter (ny FFR) i juni 2011; er overbevist om, at disse to spørgsmål er kædet indbyrdes sammen, bør afgøres på samme tid og ikke kan udsættes yderligere; anmoder Kommissionen om at lægge pres på Rådet for at undgå forsinkelser med henblik på at nå frem til en aftale, der fuldt ud tager hensyn til bestemmelserne i traktaten, navnlig artikel 312, stk. 5; understreger, at enhver forsinkelse med hensyn til at nå til enighed om budgetrammen vil hæmme EU’s gennemførelse af sine politiske mål, navnlig for så vidt angår samhørighedspolitikken;

88. gentager sine anmodninger om, at enhver EU-ordning for egne indtægter bør være retfærdig, klar, gennemsigtig og budgetneutral for EU-borgerne; understreger, at den nuværende ordning, der for 85 % vedkommende hviler på bidrag fra de nationale budgetter, er uholdbar; mener, at Kommissionens forslag bør respektere EU-traktaternes bestemmelser, navnlig artikel 311, og bør være genstand for en åben interinstitutionel debat på EU-plan under stærk inddragelse af nationale parlamenter;

89. opfordrer indtrængende Kommissionen til under iagttagelse af artikel 311 i traktaten detaljeret at undersøge muligheden for at anvende en del af provenuet fra en afgift på finansielle transaktioner og/eller fra en fælles konsolideret selskabsskatteordning som kilde til EU’s egne indtægter uden dog at se bort fra andre mulige kilder;

Smart regulering

90. opfordrer Kommissionen til at gå videre med sine bestræbelser på forudgående og efterfølgende vurderinger, samtidig med at den sikrer sundheds- og sikkerhedsstandarder for arbejdstagere samt miljømæssige standarder;

Uddannelse, kultur og ungdom

91. erindrer Kommissionen om EU-2020-strategiens mål for uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på at få gang i beskæftigelsen ved at støtte livslang læring og sætte navnlig unge i stand til at finde arbejde; mener, at Kommissionen for at nå disse mål bør fokusere sin indsats på, hvordan der gives passende økonomisk støtte til unge, og på at lette overgangen fra studier og uddannelse til beskæftigelse; beklager, at arbejdsprogrammets ambitioner på dette områder lader noget tilbage at ønske;

92. glæder sig over Kommissionens initiativer til at øge mobiliteten og opfordrer Kommissionen til at sikre, at den følger op på meddelelsen om undervisning i den tidligste barndom, der er knyttet til flagskibsinitiativet om ”Unge på vej", idet det undrestreger behovet for økonomisk bistand til alle unge for at fremme social integration;

93. glæder sig over den foreslåede meddelelse om kulturelle og kreative industrier og understreger denne sektors betydning for økonomien; mener, at meddelelsen bør indeholde forslag om fremme at kreative studier, tiltrækning af investeringer og tilvejebringelse af midler til kunstnere med henblik på at etablere netværk med erhvervslivet og forbedre mobiliteten;

94. beklager, at EU’s ny kompetence på sportsområdet ikke vil resultere i et sportsprogram for 2012-2013; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at den kommende meddelelse om sport vil bane vejen for en passende sportspolitik og et fuldt ud finansieret program for 2014-2020;

Landbrug

95. beklager, at Kommissionens arbejdsprogram for 2011 ikke indeholder ret meget om revision af den fælles landbrugspolitik; opfordrer til, at reformen af den fælles landbrugspolitik skal omlægge landbrugspolitikken grundlæggende og gennemføre en stærk fælles landbrugspolitik, der kan leve op til nye udfordringer og er baseret på legitimitet, effektivitet og retfærdighed;

96. efterlyser derfor forslag, som er baseret på en integreret betalingsordning, der anvender nye kriterier, en reguleringsordning for risikostyring og støtte til strukturforanstaltninger og konkurrenceevne; mener, at den reformerede fælles landbrugspolitik bør være i overensstemmelse med EU’s udviklingspolitik, fremme bæredygtig landbrugsproduktion og dyrevelfærd, leve op til udfordringerne i forbindelse med klimaændringer, udpining af ressourcer, vandforurening og jorderosion, sikre en social dimension og arbejde sammen med regionalpolitikken om at skabe beskæftigelse i landdistrikter;

Maritime Anliggender og Fiskeri

97. glæder sig over viljen til om at fremsætte lovgivningsforslag om reform af den fælles fiskeripolitik med henblik på at sikre fiskeressourcernes bæredygtighed og fiskernes levevej;

98. opfordrer Kommissionen til ligeledes at forsætte sit langsigtede arbejde med bevarelse af fiskeressourcerne, til at føre en integreret havpolitik, udvikle den fysiske planlægning på det maritime område og forfølge målene i EU-2020- strategien vedrørende intelligent og bæredygtig vækst i den maritime økonomi, idet den i dette øjemed sikrer et mere effektivt samarbejde mellem GD for Maritime Anliggender og Fiskeri og GD for Transport med en klarere og mere effektiv opdeling af opgaverne;

Transport

99. opfordrer Kommissionen til at opfylde de særlige tilsagn, der gives i Kommissionens arbejdsprogram for 2010, og insisterer på, at hvidbogen om transportsektorens fremtid skal føre til gennemførelse af en omfattende EU-transportpolitik med bindende frister for Kommissionens foranstaltninger;

100. opfordrer navnlig Kommissionen til hurtigt at forelægge tidsplanen og de respektive køreplaner med angivelse af konkrete politiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger til gennemførelse af de forventede resultater af den forestående revision af TEN-T-politikken samt den vedtagne trafiksikkerhedsplan, handlingsplanen for bytrafik og initiativerne vedrørende transportlogistik fra forrige valgperiode;

101. beklager, at Kommissionen ikke har fremsat et forslag om internalisering af de eksterne omkostninger i den maritime sektor som lovet i mange år, og opfordrer Kommissionen til fortsat at presse på for at opnå en international aftale i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) forum inden for en rimelig tidshorisont, og hvis det mislykkes, bør Kommissionen tage initiativet på dette område;

102. erindrer om, at det forestående forslag om en luftfartspakke som hovedmål bør have en forbedring af arbejdstagernes arbejdsvilkår, der stimulerer loyal konkurrence i hele sektoren og sikrer et konsekvent højt niveau for passagerrettigheder;

103. opfordrer til fremme af turismen i forbindelse med transportsektoren; opfordrer ligeledes til et mere effektivt samarbejde mellem Kommissionens GD MOVE og GD Mare, herunder en mere effektiv og klarere opgavefordeling;

104. mener, at de sociale spørgsmål på transportområdet stadig er forsømt;

Samhørighedspolitik

105. erindrer om, at EU-2020-strategien og samhørighedspolitikken er kædet grundlæggende sammen, og at behovet for at give plads til yderligere prioriteringer eller mål ikke bør medføre færre ressourcer til samhørighed; mener navnlig, at det er væsentlig med større samhørighed for at sikre økonomisk og socialt velfærd i Europa på lang sigt;

106. opfordrer Kommissionen til at forelægge forordningerne om samhørighedspolitikken for den næste planlægningsperiode i god tid til, at Europa-Parlamentet kan yde sit bidrag, og de kan vedtages hurtigt, således at samhørighedsprogrammerne kan gennemføres i rette tid;

Energi

107. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om revision af energibeskatningsdirektivet, i overensstemmelse med de løfter, der blev afgivet af kommissær Oettinger under høringen af ham i Europa-Parlamentet;

108. beklager, at de forslag, som Kommissionen for nylig har fremsat om energi, næsten er tavse om EU’s lagerkapacitet og om grønne jobs;

109. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om de eksisterende bygningers energieffektivitet, hvilket er af væsentlig betydning for at opfylde EU’s mål om reduktion af CO2;

110. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Europa-Kommissionen og Ministerrådet.