Πρόταση ψηφίσματος - B7-0688/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0688/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2011

8.12.2010

εν συνεχεία δήλωσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Martin Schulz, Hannes Swoboda εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0688/2010

Διαδικασία : 2010/2639(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0688/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0688/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0688/2010

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2011 (COM(2010(623),

–   έχοντας υπόψη τις συνεισφορές των επιτροπών του Κοινοβουλίου οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή από τη διάσκεψη των Προέδρων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti με θέμα «Μία νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά» προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια πράξη για την ενιαία αγορά» (COM(2010)608,

 

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες (Ρ7_ΤΑ-PROV(2010)0186),

 

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ (Ρ7_ΤΑ-PROV(2010)0377),

 

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση) (Ρ7_ΤΑ-PROV(2010)0376),

 

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 

 έχοντας υπόψη τη σύνοδο ολομέλειας υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας από τις 20 έως 22 Σεπτεμβρίου 2010 και τα συμπεράσματά της,

 

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του κανονισμού του,

A. Εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να πλήττεται σοβαρά από τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, με μαζική ανεργία, εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη, φορολογικά προβλήματα, περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και επιθέσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών σε μερικά κράτη μέλη,

B.  Εκτιμώντας ότι για μια πλήρη ανάκαμψη απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης, που θα υποστηρίζεται από τις απαραίτητες εξουσίες και πόρους,

 

Γ.  Εκτιμώντας ότι επίσης είναι απαραίτητο να μειωθεί ο ευάλωτος χαρακτήρας της Ευρώπης έναντι των ιδιοτροπιών των χρηματοπιστωτικών αγορών, με την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης και με την ολοκλήρωση μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης των κανονισμών και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα,

 

Δ.        Εκτιμώντας ότι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων, η κατάργηση των διακρίσεων και η ισότητα ενώπιον του νόμου, αποτελούν βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας και θα πρέπει να τηρούνται σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του ποινικού και αστικού δικαίου, της μετανάστευσης, της ενιαίας αγοράς και του εργατικού δικαίου,

 

Ε.  Εκτιμώντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία ευρίσκονται στον πυρήνα της ταυτότητας της ΕΕ και παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ,

 

ΣΤ. Εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επαναβεβαιώνει ότι η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας το εμπόριο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με όλους τους στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του κοινωνικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού στόχου· ότι η μεγαλύτερη πολιτική συνοχή μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής θα πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων, ιδιαιτέρως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εμπορική πολιτική συντονίζεται με τη βιομηχανική και την αγροτική πολιτική της ΕΕ ώστε να προστατεύεται αποτελεσματική η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης,

 

Εισαγωγή και γενικές παρατηρήσεις

1. Επισημαίνει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2011 και επιδοκιμάζει πολλές από τις προτάσεις, αλλά πιστεύει ότι το πρόγραμμα στο σύνολό του δεν αντανακλά επαρκώς τα βαρυσήμαντα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη από το 2008, ούτε τις ελπίδες και τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών·

 

2. Εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας δεν δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην απώλεια 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας που προκλήθηκε από τη χρηματοπιστωτική κρίση και την ύφεση που επακολούθησε και στον κίνδυνο που υφίσταται ότι μεγάλο μέρος αυτής της ανεργίας θα παραμείνει επί πολλά χρόνια· θεωρεί αυτό το θέμα μια από τις κυριότερες προκλήσεις για την ΕΕ το 2011 και εφεξής· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να δώσει λεπτομερείς επεξηγήσεις όσον αφορά την αντίδρασή της στον κίνδυνο της παρατεταμένης ανεργίας και να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο οι πρωτοβουλίες της και οι προτάσεις της θα δημιουργήσουν επαρκείς αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που θα ανταποκρίνονται στην πρόκληση·

 

3. Πιστεύει ότι οι δραματικές οικονομικές, κοινωνικές και φορολογικές συνέπειες της κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα του 2008 αποκάλυψαν αδυναμίες και ανισορροπίες στο ευρωπαϊκό οικονομικό πρότυπο, για τις οποίες απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση και αναπροσανατολισμός της οικονομικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και να δοθεί στον πολίτη και στην κοινωνική διάσταση του ευρωπαϊκού σχεδίου μια πιο κεντρική θέση·

                   

4. Πιστεύει περαιτέρω ότι οι στόχοι αυτοί, παράλληλα με τις παγκόσμιες προκλήσεις του 21ου αιώνα, απαιτούν ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και αλληλεγγύης, να επικεντρωθεί η ευρωπαϊκή δραστηριότητα στους τομείς εκείνους στους οποίους η Ένωση προσφέρει προστιθέμενη αξία και συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χρήση των δημόσιων πόρων, και ένα χρηματοπιστωτικό πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να επιτελεί στο ακέραιο τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί·

                                                

5. Χαιρετίζει ως εκ τούτου τη σημαντική θέση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πρόγραμμα εργασίας και το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο προϋπολογισμό ως ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ, αλλά επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει επίσης το ταχύτερο προτάσεις για την αναθεώρηση του ισχύοντος χρηματοπιστωτικού πλαισίου, και να εκπονήσει σημαντικές προτάσεις για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων άνευ των οποίων θα είναι αδύνατον να εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμα εργασίας της, ιδιαίτερα να καλυφθούν τα κενά στη χρηματοδότηση καίριων προγραμμάτων και να δοθούν τα μέσα για την απαλλαγή των νέων αρμοδιοτήτων της ΕΕ στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβόνας και της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

 

6. Επιδοκιμάζει την προτεραιότητα που δίνεται στη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και επιμένει ότι σε μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου όπως παρατίθεται στα ψηφίσματά του της 20ής Οκτωβρίου 2010, και θα πρέπει να έχει ως στόχο την προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας· υπενθυμίζει ότι το ΕΚ και το Συμβούλιο ως τα δύο σκέλη της αρχής του προϋπολογισμού θα πρέπει να συμμετέχουν εξίσου σε οιαδήποτε κινητοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι δημοσιονομικές συνέπειες του οποίου θα πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν·

7. Τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού, να ενισχυθεί η διαφάνεια, η σταθερότητα και η λογοδοσία του χρηματοπιστωτικού τομέα, παράλληλα δε να εξασφαλιστεί ότι η αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα υπηρετεί την πραγματική οικονομία· επίσης να εξασφαλιστεί ότι ο φορολογούμενος δεν θα κληθεί ποτέ ξανά να φέρει το κόστος της διάσωσης των τραπεζών· να αποθαρρυνθούν οι κερδοσκοπικές τάσεις όσον αφορά τις τιμές των τίτλων· να ενθαρρυνθεί η αποκατάσταση της ισορροπίας της οικονομίας· και να προωθηθεί ένας χρηματοπιστωτικός τομέας στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης·

8. Ζητεί εν προκειμένω υψηλότερο βαθμό φιλοδοξίας, έχοντας υπόψη ότι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ευρέως ότι οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα δεν έχουν επιλύσει πλήρως τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις με διαφανή διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι όσον αφορά την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρύθμιση, πέραν των προτάσεών της στο πρόγραμμα εργασίας της, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο έως τα τέλη του 2011·

 

9. Υπενθυμίζει ότι η έκθεση Monti για την ενιαία αγορά, τη σύνταξη της οποίας ζήτησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barosο, αναφέρει ότι πολλοί ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν την ενιαία αγορά με καχυποψία, φόβο και μερικές φορές ανοιχτή εχθρότητα· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες σχετικά με την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης η οποία θα ενσωματώνει πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων·

 

10. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πρόγραμμα εργασίας στο σύνολό του η κοινωνική διάσταση παραμένει περιθωριοποιημένη, ενώ η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι προσκολλημένη στο οικονομικό πρότυπο των τελευταίων 30 ετών, το οποίο απέτυχε να δημιουργήσει ευημερία, σταθερότητα και κοινωνική ενσωμάτωση που αποτελούν τους δεδηλωμένους στόχους της Ένωσης· και το οποίο εντέλει έχασε την αξιοπιστία του με τη χρηματοπιστωτική κατάρρευση του 2008·

 

11. Επισημαίνει την ανάγκη για μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της βιομηχανίας και της συνοχής προκειμένου να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία, να βελτιωθεί η σύγκλιση και να επιτευχθεί μια μεταστροφή προς μια εξυπνότερη και πιο διατηρήσιμη ευρωπαϊκή οικονομία που θα οδηγήσει στη δημιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων απασχόλησης·

 

12. Υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ τόνιζε τον καίριο ρόλο της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της αλληλεγγύης και της πραγματικής οικονομικής σύγκλισης και στην επίτευξη των στόχων του 2020 της ΕΕ για έξυπνη, συμμετοχική και διατηρήσιμη ανάπτυξη· λυπάται ως εκ τούτου για το ότι το πρόγραμμα εργασίας του 2011 παραλείπει οιαδήποτε αναφορά σε αυτό το σημαντικό μέσο πολιτικής·

 

13. Εκφράζει τη λύπη του για τη σύγχυση λόγω του πολλαπλασιασμού των πρωτοβουλιών: πράξη ενιαίας αγοράς, ανακοινώσεις για τη βιομηχανική πολιτική και για τις προτεραιότητες ενεργειακών υποδομών για το 2020 και πέραν, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, οι εμβληματικές πρωτοβουλίες για το 2020 της ΕΕ... απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη διακυβέρνηση·

 

14. Παροτρύνει την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της περισσότερο στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής προκειμένου να παράσχει στους πολίτες τα μέσα που θα κατανοήσουν καλύτερα την ΕΕ· τονίζει ότι οι νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συνολικές επικοινωνιακές στρατηγικές που θα εξηγούν την προστιθέμενη αξία τους στους ευρωπαίους πολίτες· στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κοινοποίηση των ωφελειών από την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών ως ενός ισχυρού εργαλείου καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το οποίο θα μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα όργανα της ΕΕ θα επιλύουν τα συγκεκριμένα προβλήματα των πολιτών·

 

Ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

 

15. Σημειώνει την έκκληση στην ανακοίνωση για ταχεία νομοθετική πρόοδο σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για οικονομική διακυβέρνηση· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να είναι εφικτό υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα όργανα θα εργαστούν μαζί με ένα συμβιβαστικό πνεύμα και ότι η θέση του Κοινοβουλίου για την οικονομική διακυβέρνηση, όπως εγκρίθηκε από ευρεία πλειοψηφία κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου ΙΙ, θα αντανακλάται ουσιαστικά στη νομοθετική δέσμη·

 

16. Τονίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση η οποία θα προσανατολίζεται προς μια υγιή φορολογική πολιτική που θα αποσκοπεί στη μεγαλύτερη ανάπτυξη με πλήρη και αξιοπρεπή απασχόληση· πιστεύει ότι η δέσμη διακυβέρνησης θα πρέπει να συμπληρώνεται με νομοθεσία βάσει της οποίας θα θεσπίζεται ένας μόνιμος μηχανισμός διαχείρισης των κρίσεων και με αρχικές ενέργειες που θα οδηγούν στην αμοιβαία έκδοση μέρους κρατικών χρεωστικών τίτλων και την εισαγωγή ευρωομολόγων· και ζητεί την ανάληψη δεσμεύσεων από την Επιτροπή για το σκοπό αυτό·

 

17. Επιμένει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού συντονισμού και των συνεργιών μεταξύ ΕΕ και εθνικών προϋπολογισμών προκειμένου να επιτευχθούν οι συνολικοί πολιτικοί στόχοι της ΕΕ· λυπάται για την έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων έως τώρα στο θέμα αυτό·

 

18. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτάσεις για το ευρωπαϊκό εξάμηνο και τη διαχειριστική δέσμη προσφέρουν ελάχιστες ευκαιρίες για ευρωπαϊκό δημοκρατικό έλεγχο και επιμένει για ισχυρή κοινοβουλευτική συμμετοχή σε αμφότερα·

 

19. Εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη διάρθρωση μεταξύ του ευρωπαϊκού εξαμήνου, των ολοκληρωμένων κατευθύνσεων για την απασχόληση και των γενικών κατευθύνσεων των οικονομικών πολιτικών·

 

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

 

20. Επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη εμβληματικών πρωτοβουλιών στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, κυρίως με ημερήσια διάταξη για νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας και την πλατφόρμα για τη φτώχεια, αλλά λυπάται γιατί υπάρχουν πολύ λίγες νομοθετικές προτάσεις·

 

21. Πιστεύει ότι η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να οικοδομηθεί μόνο στην ίση μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας και σε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας δεν συμπεριλαμβάνει αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές αυτές· και επιμένει ότι η νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση για την πράξη της ενιαίας αγοράς, θα πρέπει να διευκρινίζει την άσκηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων·

 

22. Εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτάσεις για τη μετανάστευση δεν επαρκούν να εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση και την προστασία των εργαζομένων από τρίτες χώρες και να αποτρέψουν τις καταχρήσεις από τις εταιρείες που προσλαμβάνουν φθηνό εργατικό δυναμικό γεγονός που ενισχύει το κοινωνικό ντάμπινγκ· υπενθυμίζει εδώ τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο αντιτίθεται στην εφαρμογή της αρχής της χώρας καταγωγής στην εργατική και κοινωνική νομοθεσία και τις σχετικές ρυθμίσεις·

 

23. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση σχετικά με την οδηγία για το χρόνο εργασίας που θα περιλαμβάνει τόσο την ρήτρα της επιλογής εξαίρεσης όσο και του χρόνου εφημερίας· υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για το ένα ή το άλλο θέμα δεν είναι αποδεκτή·

 

24. Καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων στον τομέα των συντάξεων και να εξασφαλίσει ότι η Λευκή Βίβλος θα αντανακλά τις προσδοκίες αμφοτέρων των πλευρών της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης του πρώτου πυλώνα·

 

25. Χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της πύλης του EURES για τις θέσεις εργασίας καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση στις πληροφορίες και στην παροχή συμβουλών για θέσεις απασχόλησης για τους νέους εργαζομένους, αλλά εκφράζει τη λύπη του ότι η πρόταση αναβλήθηκε για το 2012, ενώ οι νέοι τη χρειάζονται σήμερα·

 

26. Χαιρετίζει το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές πολιτικές για τους Ρομά αλλά ζητεί να περιλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την κοινωνική ενσωμάτωση και για την εξάλειψη των διακρίσεων·

 

27. Σημειώνει την πρόταση για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και θα επιδοκίμαζε ιδιαίτερα μια πρόταση για την άδεια πατρότητας·

 

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προτείνει μια νομοθετική πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση προκειμένου να εξαλειφθούν οι παραβιάσεις και να προστατευθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση·

 

29. υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ενισχύουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας·

 

30. προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, τονίζει τη σημασία της εκτίμησης του κοινωνικού αντικτύπου όλης της νομοθεσίας της ΕΕ και ζητεί να μη υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για το άνοιγμα διαδικασιών παραβάσεων κατά κρατών μελών που δεν τηρούν τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδιαίτερα στον τομέα του χρόνου εργασίας στις οδικές μεταφορές·

 

31. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα της Επιτροπής δεν κάνει μνεία στα θέματα φύλου· ζητεί τη θέσπιση οδηγίας για την αντιμετώπιση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των φύλων που είναι 17,4% στην Ευρώπη και, όπως υποσχέθηκε το 2008 και μια οδηγία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, σύμφωνα με τα αιτήματά του στο ψήφισμά του του Νοεμβρίου 2009 και του Φεβρουαρίου 2010·

 

32. παρακινεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη θέση των γυναικών στην πλατφόρμα της κατά της φτώχειας, επισημαίνοντας ότι το 17% των γυναικών στην Ευρώπη ζουν σε κατάσταση φτώχειας, ενώ σε 16 κράτη μέλη ο κίνδυνος της απόλυτης ένδειας είναι πολύ μεγαλύτερος μεταξύ των γυναικών·

 

33. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρει τίποτα για τη δημόσια υγεία και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια σαφή στρατηγική για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και να επιταχύνει την έγκριση νομοθετικών προτάσεων στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων·

 

Ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα: ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης

 

34. χαιρετίζει την προτεινόμενη νομοθετική συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι μια στρατηγική πρωτοβουλία, εφόσον η καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση θα έχει κρίσιμη σημασία ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και να δημιουργηθεί ένας χρηματοπιστωτικός τομέας που θα προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση της πραγματικής οικονομίας και του πολίτη·

 

35. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την προστασία των επενδυτών, την πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και τις υπεύθυνες πρακτικές όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια· χαιρετίζει επίσης τη νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα, η οποία θα πρέπει να συντονιστεί με τους κανόνες της πολιτικής ανταγωνισμού προκειμένου να υλοποιηθεί ένα συνολικό και δεσμευτικό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων που θα καλύπτει τόσο τους ιδιωτικούς όσο και τους δημόσιους παράγοντες και θα αποφεύγει την εκτεταμένη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων·

36. χαιρετίζει την προτεινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία θα πρέπει να επιλύσει το θέμα της έλλειψης ανταγωνισμού στη βιομηχανία. Ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει με βάση το πρόσφατο αίτημά του, στην έκθεση BERES σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση (A7-0267/2010), να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μεγαλύτερη συμμετοχή ανεξάρτητων κρατικών οντοτήτων στην διαδικασία αξιολόγησης και τις ιδιαιτερότητες της αξιολόγησης των κρατικών πιστοληπτικών ικανοτήτων·

 

37. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των στρατηγικών πρωτοβουλιών για το 2011 και ότι η Επιτροπή καθυστερεί το απαραίτητο προπαρασκευαστικό έργο που έχει ήδη ζητηθεί από το ΕΚ στο ψήφισμά του του Μαρτίου 2010·

38. υπογραμμίζει την ανάγκη να χαλιναγωγηθεί η κερδοσκοπία και να εξασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα συμβάλλει πλήρως στο κόστος της κρίσης·

 

39. υπενθυμίζει την έκκλησή του για χρηματοοικονομική καινοτομία ευνοϊκή για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ανάγκη να συνδυάζονται καλύτερα οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις στην ΕΕ·

 

Έξυπνη ανάπτυξη

 

40. χαιρετίζει τις προτάσεις για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, αλλά επαναλαμβάνει την έκκλησή του να υποβάλει η Επιτροπή ένα συνολικό πρόγραμμα δράσης, με χρονοδιάγραμμα και στόχους, να αποδώσει γρήγορα και απτά αποτελέσματα στην ουδετερότητα του δικτύου και μια ενιαία αγορά για ένα επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, προς το συμφέρον μιας ανοικτής και ευημερούσας ψηφιακής κοινωνίας και να αντιμετωπίσει το ψηφιακό χάσμα·

 

41. εκφράζει τη λύπη του για το ότι το πρόγραμμα εργασίας δεν περιλαμβάνει την ενδιάμεση αναθεώρηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, ούτε την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·

 

42. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τάχιστα προτάσεις σχετικά με συμπράξεις καινοτομίας για τις πρώτες ύλες και τις ευφυείς πόλεις·

 

Διατηρήσιμη ανάπτυξη

 

43. εκφράζει τη λύπη του για το ότι μετά την ανακοίνωση για τη νέα βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη δεν θα ακολουθήσουν νομοθετικές προτάσεις, ιδιαίτερα δε για την επίτευξη της επιθυμητής μεταστροφής προς μια αειφόρο και χαμηλού άνθρακα οικονομία·

 

44. επαναλαμβάνει τη στήριξή εκ μέρους του των προσπαθειών της Επιτροπής για μια αποτελεσματική πολιτική κλιματικής αλλαγής· υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή θα συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και ότι θα αντικατοπτρίζονται στα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού·

 

45. τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης και της στενής παρακολούθησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον· παρακινεί την Επιτροπή να αξιολογήσει με αυστηρότητα τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού και να προχωρήσει στην ανάπτυξη του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον·

 

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς

 

46. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πιο φιλόδοξες προτάσεις για το μετασχηματισμό της ενιαίας αγοράς σε μια πραγματικά κοινωνική αγορά που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών, εργαζομένων, μικρών επιχειρήσεων και καταναλωτών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια κοινωνική ρήτρα σε όλη τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση·

 

47. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια συνεκτική προσέγγιση μεταξύ του νομικού μέσου για το Ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων και την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών·

48. λυπάται για την αποτυχία της Επιτροπής να ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου, στο ψήφισμά του του Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την οικονομική κρίση, για την υποβολή νομοθετικής πρότασης με σκοπό την αποκατάσταση της νομικής ασφάλειας στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος, παρά τις αλλαγές που επιβλήθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ιδιαίτερα για τη δημιουργία μιας νέας νομικής βάσης για το σκοπό αυτό·

 

49. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια νομοθετική πρόταση που θα εξασφαλίζει ένα προσιτό από οικονομική άποψη, γρήγορο και προσπελάσιμο σύστημα συλλογικής προσφυγής ευρωπαϊκού επιπέδου·

 

50. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ· στηρίζει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το σύστημα επισήμανσης CΕ ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σήμα CΕ να μπορεί να θεωρηθεί σήμα ασφάλειας για τους καταναλωτές·

51. επιδοκιμάζει τη νομοθετική πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις δραστηριότητες των εταιρειών (ΚΕΦΒΔΕ) και την προτεινόμενη ανακοίνωση για το ΦΠΑ· πιστεύει ότι μια υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις δραστηριότητες των εταιρειών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς για τη μείωση των αντεργατικών αθέμιτων τάσεων στο φορολογικό σύστημα όπως διαπιστώνεται στην έκθεση Monti και στην αποτροπή της φοροδιαφυγής, της διπλής φορολόγησης και του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού· καταδικάζει τις διμερείς διαπραγματεύσεις με την Ελβετία και παρακινεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία έναντι του Συμβουλίου ώστε να μπορεί η ΕΕ να διαπραγματεύεται για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών· επιμένει ότι οι προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις δραστηριότητες των εταιρειών και τον ΦΠΑ θα πρέπει να είναι συμβατές με την πρόταση για τους νέους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ που θα υποβληθεί από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2011·

 

Πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών

 

52. ανησυχεί σοβαρά για το ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα ή την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων, και ότι το θέμα των μη διακρίσεων δεν αναφέρεται καν· καλεί την Επιτροπή να δράσει τάχιστα και να αποδεσμεύσει την οδηγία κατά των διακρίσεων·

 

53. στηρίζει την πρόταση για μια ανακοίνωση σχετικά με ενισχυμένη ενδοευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την απουσία νομοθετικών προτάσεων για το άσυλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να έχει μια κοινή πολιτική ασύλου έως το 2012·

54. λυπάται διότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές προτάσεις για τη μετανάστευση· υπενθυμίζει ότι η σωστή λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος εισόδου/εξόδου θα εξαρτηθεί από την επιτυχία των συστημάτων VIS (σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις) και SIS II (σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς), μολονότι το SIS II δεν είναι ακόμη απόλυτα λειτουργικό·

 

55. χαιρετίζει την πρόταση για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλήματος και, κυρίως, το δικαίωμα για νομική συνδρομή και νομική βοήθεια, αλλά λυπάται που αυτό είναι το μόνο μέτρο που προβλέπεται· ζητεί σαφές χρονοδιάγραμμα για τα εναπομένοντα μέτρα του νομικού χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα και από την Επιτροπή να εξετάσει κατεπειγόντως πρόταση οδηγίας για την πρόληψη της βίας σε βάρος των γυναικών·

 

56. χαιρετίζει το νέο συνολικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι σημαίνει την αναθεώρηση και την αναδιατύπωση της οδηγίας 95/46 και του πλαισίου απόφασης για την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα·

 

57. επιδοκιμάζει τις προτάσεις για τα περιουσιακά δικαιώματα μεταξύ συζύγων και σχετικά με τις συνέπειες για την ιδιοκτησία από το χωρισμό των ζευγαριών από άλλους τύπους ενώσεων, αλλά καλεί την Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθούν κοινά πρότυπα για τους πολίτες της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιταχύνει την αναθεώρηση του κεκτημένου στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

 

58. επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού για τις ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές της ΕΕ για τα αγνοούμενα παιδιά αλλά επισημαίνει ότι το πρόγραμμα εργασίας περιέχει ελάχιστες πρωτοβουλίες για την προστασία των παιδιών στα πλαίσια της προώθησης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων·

 

59. επιδοκιμάζει την πρόταση για την δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες αλλά επαναλαμβάνει το επίμονο αίτημά του η πρόταση αυτή να καλύπτει την εκ νέου χρήση αυτών των κεφαλαίων για κοινωνικούς σκοπούς·

 

60. ζητεί σαφή στοιχεία για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα ενός Μητρώου ονομάτων επιβατών της ΕΕ (PNR)·

 

61. παρακινεί την Επιτροπή να εκπονήσει τάχιστα φιλόδοξες προτάσεις για τη δικαστική κατάρτιση και να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα σχέδιά της·

 

62. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά όλες τις επιλογές στην Πράσινη Βίβλο της για το 2010 σχετικά με ένα νομικό εργαλείο για το ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων·

 

63. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της αρχής της εδαφικότητας στον ψηφιακό κόσμο·

 

64. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2001/29/EΚ για τα δικαιώματα του δημιουργού στην κοινωνία της πληροφορίας·

 

65. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης (Νοέμβριος 2009) που αφορά ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και κυρίως:

· την επίσημη αναθεώρηση (σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης) του κανονισμού για την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα προβλέπει την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ορισμό του Πολυετούς Προγράμματος της Υπηρεσίας·

· την υποβολή νέας νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τρομοκρατικών οργανώσεων (άρθρο 75 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέφυγε πρόσφατα στο Δικαστήριο για απόφαση του Συμβουλίου)·

 

66. εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων στον τομέα της "Λισαβονοποίησης" του υφισταμένου "κεκτημένου" στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για ποινικά θέματα, που είναι μια προτεραιότητα του τομέα των πολιτικών ελευθεριών, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· είναι λυπηρό να υπάρχει καθυστέρηση εφόσον η Επιτροπή αναβάλλει τον δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο που συνεπάγεται η αναθεώρηση της Europol και Eurojust, και συνιστούν τον ορισμό του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης·

 

Η Ευρώπη στον κόσμο

 

67. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία διεύρυνσης και να συνδράμει την Κροατία ώστε να ανταποκριθεί σε όλα τα καταληκτικά κριτήρια αναφοράς που εκκρεμούν στην τελική φάση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κροατίας, ιδιαίτερα στον τομέα των δικαστικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στο σχετικό κεφάλαιο 23·

68. καλεί την Επιτροπή να τηρεί πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της γνωμοδότησης για την αίτηση ένταξης στην ΕΕ της Σερβίας·

 

69. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει ιδιαίτερα την Τουρκία να εργαστεί για την εκπόνηση ενός νέου Συντάγματος πολιτικού χαρακτήρα μετά τις γενικές εκλογές του 2011, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών·

 

70. θεωρεί ότι επείγει να εκπληρώσει η Τουρκία την υποχρέωσή της για την χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σύνδεσης· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη προόδου στις διακοινοτικές συνομιλίες στην Κύπρο και την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου·

 

71. καλεί την Επιτροπή να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του προγράμματος του μέσου προενταξιακής βοήθειας και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τις συναποφασισθείσες πιστώσεις για το πρόγραμμα αυτό·

 

72. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης συνοχής μεταξύ πολιτικών στόχων και δημοσιονομικών μέσων· θα πρέπει να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις σχέσεις με τους γείτονες·

 

73. επισημαίνει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη θεσμοθέτηση και αποσκοπεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα· εκφράζει ανησυχία για το σημερινό αδιέξοδο της Ένωσης για τη Μεσόγειο λόγω της πολιτικής κατάστασης στην περιοχή και καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τα υφιστάμενα όργανα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον·

 

74. επισημαίνει ότι, ακόμη και στην περίπτωση που η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στις ενδιαφερόμενες χώρες είναι διαφορετική, η αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με την έγκριση σειράς διμερών συμφωνιών σε ορισμένους τομείς πρέπει να βασίζεται σε μια συνεκτική προσέγγιση ώστε να αποφεύγονται τα διπλά πρότυπα·

 

75. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να θεσπιστεί μια δομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε επίπεδο ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης (ειδική γενική διεύθυνση για τα ανθρώπινα δικαιώματα) καθώς και το συστηματικό διορισμό σε κάθε αντιπροσωπεία της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός αξιωματούχου (κεντρικό σημείο)·

 

76. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ΕΕ αναφορικά με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας ως το 2015 και να λάβει μέτρα που θα υποχρεώνουν τα κράτη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την παροχή του 0,7% του ΑΕΕ στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, και να ελέγχει τέτοιες επιχειρήσεις·

 

77. παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τα τοξικά απόβλητα και τη διαχείριση των υδάτων και να προωθήσει τον καλύτερο συντονισμό των δωρητών στον τομέα της τεχνικής συνδρομής·

 

78. επιδοκιμάζει την Πράσινη Βίβλο για το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· επιμένει ότι στον πυρήνα της Βίβλου αυτής θα πρέπει να βρίσκεται το σύνολο των δεσμεύσεων για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη, σε καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και την ενίσχυση της χρηματοδότησης των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ·

 

79. τονίζει ότι στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τις ΣΟΕΣ, θα πρέπει να επικεντρωθεί και πάλι το ενδιαφέρον στην αναπτυξιακή διάσταση· τονίζει ότι είναι απαραίτητα πρόσθετα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των συνοδευτικών μέτρων προκειμένου να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος των ΣΟΕΣ στις αναπτυσσόμενες χώρες·

 

80. επικροτεί την πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε ευάλωτους πληθυσμούς και στην ασφάλεια των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των προγραμμάτων ανακούφισης αποκατάστασης και ανάπτυξης που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική χορήγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας·

 

81. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία των ΗΠΑ σχετικά με τα ορυκτά που τροφοδοτούν συγκρούσεις (conflict minerals) προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η καλή διακυβέρνηση στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τον αγώνα της κατά της διαφθοράς στις χώρες αυτές η οποία υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καλή διακυβέρνηση·

 

82. υπενθυμίζει ότι πρέπει να παραμείνει πρωταρχική προτεραιότητα της ΕΕ η πολυμέρεια και ζητεί οι τρέχουσες και οι νέες εμπορικές διαπραγματεύσεις να τηρούν την αρχή της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης για τις αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ακράδαντα ότι είναι απαραίτητο ένα αποτελεσματικό και αναμορφωμένο πολυμερές εμπορικό πλαίσιο για την οικοδόμηση ενός πιο ισορροπημένου και δίκαιου οικονομικού συστήματος ως μέρους μιας νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας·

 

83. υπενθυμίζει ότι οιαδήποτε ρήτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων σε τυχόν διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται από την ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στην ίση μεταχείριση των εργαζομένων·

 

84. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να ενισχύσει σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες την αρχή των αδιαπραγμάτευτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών και της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των ρητρών αυτών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διακρίσεων σε βάρος των πολιτικών, αστικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, του κράτους δικαίου και των εγγυήσεων των θεμελιωδών ελευθεριών, της καταπολέμησης της ατιμωρησίας και της άσκησης βίας λόγω σεξουαλικής, φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποίθησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και σε βάρος ανθρώπων που ζουν με AIDS· τονίζει ότι οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο στενής παρακολούθησης και να εντάσσονται σε ένα μηχανισμό ρύθμισης των διαφορών που θα επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων ή προσωρινή αναστολή ορισμένων εμπορικών ωφελειών που προβλέπονται στα πλαίσια της συμφωνίας, σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των προτύπων αυτών· παρακινεί την Επιτροπή να αποτελέσουν δεσμευτικό στοιχείο όλων των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που συνάπτονται από την ΕΕ με τρίτες χώρες τα βασικά εργατικά πρότυπα της διεθνούς οργάνωσης εργασίας· ζητεί τον ορισμό σημείων αναφοράς για τον έλεγχο της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

85. ζητεί να συμπεριληφθεί μια ρήτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που υπογράφονται από την ΕΕ· αυτό περιλαμβάνει μια υποχρέωση υποβολής αναφοράς και διαφάνειας για τις εταιρείες και της δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων, έρευνες σε περίπτωση αποδεδειγμένων παραβιάσεων των υποχρεώσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και καλύτερη πρόσβαση στα δικαστήρια για τα θύματα των ενεργειών των επιχειρήσεων·

 

86. ζητεί ενιαία εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην G20·

 

Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός

 

87. επιδοκιμάζει θερμά την ιδέα της Επιτροπής να υποβάλει από κοινού τον Ιούνιο του 2011 πρόταση για νέο σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ και την πρότασή της για νέα δομή των δαπανών της ΕΕ για τα έτη 2014 και εφεξής (νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο)· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτά τα δύο θέματα συνδέονται μεταξύ τους, θα πρέπει να αποφασιστούν συγχρόνως και δεν είναι δυνατόν πλέον να αναβληθούν· ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στο Συμβούλιο για την αποτροπή καθυστερήσεων για την εξεύρεση συμφωνίας με παράλληλο σεβασμό των διατάξεων της Συνθήκης, ιδιαίτερα του άρθρου 312, παράγραφος 5· τονίζει ότι οιαδήποτε καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα παρεμποδίσει την επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική συνοχής·

88. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του ότι οιοδήποτε σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ θα πρέπει να είναι δίκαιο, σαφές, διαφανές και φορολογικά ουδέτερο για τους πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι το τρέχον σύστημα που βασίζεται κατά 85 % στις συνεισφορές των εθνικών προϋπολογισμών δεν είναι αειφόρο· πιστεύει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να σέβονται τις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ, ιδιαίτερα του άρθρου 311, και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ανοικτής διοργανικής συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ισχυρή συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων·

 

89. παρακινεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει διεξοδικά, παράλληλα με την τήρηση του άρθρου 311 της Συνθήκης, το πεδίο για τη χρησιμοποίηση μέρους των εσόδων από το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και/ή από το σύστημα του κοινού ενοποιημένου φόρου για τις δραστηριότητες των εταιρειών ως πηγή των ιδίων πόρων της ΕΕ, χωρίς παράλληλα να παραμελούνται άλλες πιθανές πηγές·

 

Έξυπνη νομοθεσία

 

90.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει με τις προσπάθειές της όσον αφορά τις αξιολογήσεις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

 

Εκπαίδευση, πολιτισμός και νεότητα

 

91. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τους στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη στήριξη της δια βίου μάθησης και την παροχή της δυνατότητας στους νέους ανθρώπους ιδιαίτερα να βρουν θέσεις απασχόλησης. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να επικεντρώσει τις ενέργειές της στο πώς θα δοθεί επαρκής οικονομική στήριξη στους νέους, και με τη διευκόλυνση της μετάβασης από τη μελέτη και την κατάρτιση στην απασχόληση· λυπάται που το πρόγραμμα εργασίας στερείται φιλοδοξιών προς αυτή την κατεύθυνση·

 

92. επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της κινητικότητας· και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την ανακοίνωση για την εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας, η οποία συνδέεται με την εμβληματική πρωτοβουλία "η νεολαία σε κίνηση", τονίζοντας την ανάγκη για οικονομική συνδρομή όλων των νέων ανθρώπων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης·

 

93. χαιρετίζει την προτεινόμενη ανακοίνωση για την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία και τονίζει τη σημασία του τομέα αυτού για την οικονομία. Η ανακοίνωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει προτάσεις για την προώθηση δημιουργικών σπουδών, την προσέλκυση επενδύσεων και τη χρηματοδότηση καλλιτεχνών, τη δημιουργία δικτύων με επιχειρήσεις και τη βελτίωση της κινητικότητας·

 

94. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι νέες αρμοδιότητες της ΕΕ στον αθλητισμό δεν θα οδηγήσουν σε ένα πρόγραμμα αθλητισμού για το 2012 - 2013. Παρακινεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η επικείμενη ανακοίνωση για τον αθλητισμό θα εξομαλύνει την οδό για κατάλληλη πολιτική αθλητισμού και πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για το 2014-2020; 

 

Γεωργία

 

95. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2011 ελάχιστα αναφέρει για την αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής· ζητεί η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής να μετασχηματίσει ουσιαστικά την κοινή γεωργική πολιτική και να επιβάλει μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική που θα αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις και θα βασίζεται στη νομιμότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη·

96. ζητεί κατά συνέπεια προτάσεις που θα βασίζονται σε ένα ενοποιημένο σύστημα πληρωμών με τη χρησιμοποίηση νέων κριτηρίων, ένα κανονιστικό σύστημα για τη διαχείριση των κινδύνων και ενίσχυση για τα διαρθρωτικά μέτρα και την ανταγωνιστικότητα. Η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ θα πρέπει να συνάδει με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, να ενθαρρύνει την αειφόρο γεωργική παραγωγή και την ευημερία των ζώων, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της εξάλειψης των πόρων, της ρύπανσης των υδάτων και τη διάβρωση του εδάφους, να εξασφαλίζει μια κοινωνική διάσταση και να συνεργάζεται με την περιφερειακή πολιτική για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

 

Ναυτιλιακές υποθέσεις και αλιεία

 

97. επιδοκιμάζει την πρόθεση εκπόνησης νομοθετικών προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αειφορία των πόρων και των πόρων διαβίωσης·

 

98. καλεί την Επιτροπή επίσης να συνεχίσει το έργο της για την μακροπρόθεσμη προστασία των ιχθύων, να επιδιώξει μια ενοποιημένη ναυτιλιακή πολιτική, να αναπτύξει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη στη θαλάσσια οικονομία, διασφαλίζοντας προς το σκοπό αυτό μια πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της ΓΔ MARE και της ΓΔ Μεταφορών, με σαφέστερο και πιο αποτελεσματικό καταμερισμό των καθηκόντων·

 

Μεταφορές

 

99. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις ειδικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010 και επιμένει ότι η Λευκή Βίβλος για το μέλλον των μεταφορών θα πρέπει να οδηγήσει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής μεταφορών της ΕΕ, με δεσμευτικές προθεσμίες δράσης για την Επιτροπή·

 

100. παροτρύνει συγκεκριμένα την Επιτροπή να παρουσιάσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα και τους αντίστοιχους οδικούς χάρτες στους οποίους θα περιλαμβάνεται συγκεκριμένη πολιτική και νομοθετικά μέτρα για την εφαρμογή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της μελλοντικής αναθεώρησης της πολιτικής ΤΕΝ-Τ καθώς και του εγκεκριμένου προγράμματος οδικής ασφάλειας, του προγράμματος δράσης για την αστική κινητικότητα και των πρωτοβουλιών για την εφοδιαστική μεταφορών της προηγούμενης νομοθετικής περιόδου·

 

101. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει πρόταση για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στο ναυτιλιακό τομέα όπως υποσχέθηκε επί πολλά έτη, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να πιέζει για διεθνή συμφωνία στο φόρουμ του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού που θα πρέπει να επιτευχθεί στα πλαίσια λογικής χρονικής περιόδου, σε περίπτωση δε αποτυχίας η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία επί του θέματος·

 

102. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική πρόταση για δέσμη μέτρων για τους αερολιμένες θα πρέπει να έχει ως κύριους στόχους τη βελτίωση των συνθηκών για τους εργαζόμενους, την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού στον τομέα, και την εξασφάλιση ενός σταθερά υψηλού επιπέδου δικαιωμάτων των επιβατών·

 

103. ζητεί την προώθηση του τουρισμού σε συνδυασμό με τον τομέα των μεταφορών. Ζητεί επίσης πιο αποτελεσματική συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής MOVE και MARE, καθώς και πιο αποτελεσματικό και σαφή καταμερισμό των καθηκόντων·

 

104. θεωρεί ότι εξακολουθούν να παραμελούνται τα κοινωνικά θέματα στον τομέα των μεταφορών·

 

Πολιτική συνοχής

 

105.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η πολιτική συνοχής είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένες και ότι η ανάγκη για την προσαρμογή πρόσθετων προτεραιοτήτων ή στόχων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε λιγότερους πόρους για τη συνοχή. Θεωρεί συγκεκριμένα ότι είναι απαραίτητη μεγαλύτερη συνοχή για την μακροπρόθεσμη οικονομική και κοινωνική ευημερία της Ευρώπης·

 

106. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρα τους κανονισμούς για την πολιτική συνοχής για την επόμενη προγραμματική περίοδο ώστε να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να προσφέρει τη συμβολή του καθώς και για την ταχεία τους έγκριση, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής·

 

Ενέργεια

 

107. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας, σύμφωνα με την υπόσχεση που δόθηκε από τον Επίτροπο Oettinger κατά την ακρόασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

 

108. λυπάται που η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την ενέργεια αναφέρεται ελάχιστα στις ικανότητες αποθήκευσης της ΕΕ και τις πράσινες θέσεις απασχόλησης·

 

109. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την ενεργειακή απόδοση των υφισταμένων κτιρίων, πράγμα που είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των στόχων μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ·

 

110. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών.