Päätöslauselmaesitys - B7-0688/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0688/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission työohjelmasta 2011

8.12.2010

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Martin Schulz, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0688/2010

Menettely : 2010/2639(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0688/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0688/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0688/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission työohjelmasta 2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon työohjelmastaan 2011 (KOM(2010)623),

–   ottaa huomioon parlamentin valiokuntien kannanotot, jotka puheenjohtajakokous on toimittanut komissiolle,

–   ottaa huomioon professori Mario Montin Euroopan komission puheenjohtajalle toimittaman raportin "A new strategy for the Single Market",

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti" (KOM(2010)608),

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta (P7_TA-PROV(2010)0186),

–   ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella (P7_TA-PROV(2010)0377),

–   ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö) (P7_TA-PROV(2010)0376),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan,

–   ottaa huomioon 20.–22. syyskuuta 2010 järjestetyn vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevän YK:n korkean tason täysistunnon ja sen päätelmät,  

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni kärsii edelleen vakavasti vuoden 2008 rahoituskriisin jälkivaikutuksista, joita ovat joukkotyöttömyys, talouden hidas toipuminen, valtiontalouden ongelmat, julkisten palvelujen leikkaukset ja rahoitusmarkkinoiden joihinkin jäsenvaltioihin kohdistamat hyökkäykset,

B.  katsoo, että täydellinen toipuminen edellyttää yhteistä eurooppalaista strategiaa kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseksi ja että strategian tueksi tarvitaan riittäviä toimivaltuuksia ja resursseja,

C. pitää tärkeänä, että vähennetään Euroopan alttiutta reagoida rahoitusmarkkinoiden oikkuihin lujittamalla Euroopan ja maailman talouden ohjausjärjestelmää ja uudistamalla kattavasti rahoitusalan sääntelyä ja valvontaa,

D. muistuttaa, että kaikkien ihmisoikeuksien puolustaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus lain edessä ovat Euroopan unionin keskeisiä periaatteita, jotka on otettava huomioon lainsäädäntö- ja työohjelmassa ja joita on noudatettava unionin kaikessa toiminnassa, rikos- ja siviilioikeus, maahanmuutto, sisämarkkinat ja työlainsäädäntö mukaan luettuina,

E.  toteaa, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat unionin ydinarvoja ja ensisijaisia asioita unionin ulkosuhdepolitiikassa,

F.  toteaa Lissabonin sopimuksessa vahvistetun, että Euroopan unionin ulkoista toimintaa, johon kauppa kuuluu olennaisena osana, on harjoitettava unionin kaikkien tavoitteiden, myös sosiaalisten sekä ympäristöä ja kehitysapua koskevien tavoitteiden mukaisesti; katsoo, että ulkoisen ja sisäisen toiminnan välisen johdonmukaisuuden on oltava prioriteetti, jotta voidaan varmistaa erityisesti kauppapolitiikan koordinointi unionin teollisuus- ja maatalouspolitiikan kanssa ja edistää tehokkaasti talouskasvua ja työpaikkojen luomista,

Yleisiä huomioita

1.  panee merkille komission työohjelman 2011 ja pitää monia ehdotuksia myönteisinä, mutta katsoo, että ohjelma ei kokonaisuudessaan ilmennä riittävästi niitä merkittäviä tapahtumia, jotka ovat koetelleet Eurooppaa vuodesta 2008 lähtien, eikä sillä myöskään vastata Euroopan kansalaisten toiveisiin ja odotuksiin;

2.  pitää valitettavana, että työohjelmassa ei kiinnitetä suurempaa huomiota rahoituskriisistä ja sitä seuranneesta taantumasta aiheutuneeseen seitsemän miljoonan työpaikan menetykseen eikä vaaraan, että tämä työttömyys pysyy yllä vuosien ajan; pitää tätä yhtenä EU:n suurimmista haasteista vuonna 2011 ja vielä siitä eteenpäin; kehottaa sen vuoksi komissiota selittämään yksityiskohtaisesti, miten se aikoo reagoida pysyvän työttömyyden riskiin ja miten se aloitteilla ja ehdotuksilla voidaan luoda riittävästi ihmisarvoisia työpaikkoja vastauksena haasteeseen;

3.  toteaa, että vuoden 2008 rahoituskriisin dramaattiset taloudelliset, sosiaaliset ja fiskaalipoliittiset seuraukset ovat osoittaneet Euroopan taloudellisen mallin heikkoudet ja epätasapainotilat, joiden vuoksi talouden ohjausjärjestelmiä ja rahoitusalan sääntelyä on uudistettava perinpohjaisesti ja kansalaisille ja sosiaaliselle ulottuvuudelle on annettava keskeisempi asema tässä eurooppalaisessa hankkeessa;

4. katsoo lisäksi, että nämä tavoitteet ja 2000-luvun maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät eurooppalaisen yhteistyön ja yhteisvastuun lujittamista, unionin toiminnan keskittämistä aloille, joilla unioni tuo lisäarvoa ja auttaa tehostamaan julkisten varojen käyttöä, ja rahoituskehystä, jonka turvin unioni kykenee selviytymään tehtävistään;

5.  pitää siksi myönteisenä, että unionin talousarviolla on keskeinen sija työohjelmassa ja että komissio on tunnustanut unionin tarvitsevan uutta talousarviota tehokkaaksi välineeksi unionin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta vaatii, että komission on pikaisesti esitettävä ehdotuksia nykyisen rahoituskehyksen tarkistamiseksi ja laadittava merkittäviä ehdotuksia uusien omien varojen luomiseksi, koska ilman tätä on mahdotonta toteuttaa työohjelma täysimääräisesti ja erityisesti paikata tärkeimpien ohjelmien rahoituksessa olevat aukot ja osoittaa määrärahoja unionin niiden uusien vastuiden hoitamiseen, jotka sisältyvät Lissabonin sopimukseen ja Eurooppa 2020 ‑strategiaan;

6.  pitää myönteisenä, että painopisteeksi on otettu Euroopan talouden ohjausjärjestelmän uudistaminen, ja vaatii, että uudistuksessa on otettava täysimääräisesti huomioon parlamentin 20. lokakuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa esitetyt kannanotot ja että siinä on asetettava tavoitteeksi Lissabonin sopimuksen 3 artiklaan sisältyvien unionin taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden edistäminen; palauttaa mieliin, että parlamentin ja neuvoston olisi budjettivallan käyttäjinä voitava osallistua tasavertaisina Euroopan rahoitusvakausmekanismin käyttöön, ja katsoo, että mekanismin talousarviovaikutukset on vielä selvitettävä tarkemmin;

7. korostaa, että on vietävä päätökseen rahoitusalan sääntelyn uudistus, lisättävä rahoitusalan avoimuutta, vakautta ja vastuullisuutta ja varmistettava samalla, että rahoituspalvelumarkkinat palvelevat reaalitalouden tarpeita, huolehdittava siitä, että veronmaksajat eivät enää koskaan joudu maksamaan pankkien pelastamisesta aiheutuvia kustannuksia, pyrittävä estämään keinottelu ja hintakuplat, tuettava talouden tasapainotusta ja edistettävä Euroopan kansalaisia ja yrityksiä palvelevaa rahoitusalaa;

8.  kehottaa asettamaan kunnianhimoisempia tavoitteita, sillä ekonomistit ovat laajalti sitä mieltä, että tähän mennessä toteutetuilla uudistuksilla ei ole kyetty puuttumaan täysimääräisesti rahoitusalan ongelmiin; kehottaa komissiota kuulemaan avoimella menettelyllä kaikkia sidosryhmiä työohjelman ehdotuksia laajempien lisäuudistusten tarpeesta ja raportoimaan asiasta parlamentille vuoden 2011 loppuun mennessä;

9.  palauttaa mieliin komission puheenjohtajan tilaaman Montin sisämarkkinaraportin, jossa todetaan, että monet eurooppalaiset suhtautuvat sisämarkkinoihin epäilevästi, pelokkaasti ja joskus avoimen vihamielisesti; kehottaa komissiota noudattamaan parlamentin 20. toukokuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta pyytämää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka keskiössä ovat kansalaisten, työntekijöiden ja pienyritysten intressit;

10. pitää valitettavana, että työohjelmassa on annettu marginaalinen rooli sosiaaliselle ulottuvuudelle ja että komissio on edelleen sen viimeiset 30 vuotta noudatetun taloudellisen mallin lumoissa, jolla ei ole onnistuttu luomaan unionin tavoitteina olevia hyvinvointia, vakautta ja sosiaalista osallisuutta ja jonka heikkoudet vuoden 2008 rahoitusalan romahdus osoitti lopullisesti;

11. korostaa, että tarvitaan kunnianhimoista eurooppalaista teollisuus- ja koheesiopolitiikkaa, jotta voidaan vahvistaa reaalitaloutta, lisätä talouksien lähentymistä ja saada aikaan siirtyminen entistä älykkäämpään ja kestävämpään talouteen, joka synnyttää uusia ja entistä parempia työpaikkoja;

12. palauttaa mieliin, että komission tiedonannossa unionin talousarvion tarkistamisesta korostetaan koheesiopolitiikan tärkeää roolia yhteisvastuun ja talouksien todellisen lähentymisen edistämisessä ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena olevan älykkään, osallistavan ja kestävän kasvun luomisessa; pitää siksi valitettavana, että työohjelmassa 2011 ei mainita lainkaan tätä tärkeää välinettä;

 

13. pitää valitettavana aloitteiden, kuten sisämarkkinapaketti, tiedonanto teollisuuspolitiikasta, tiedonanto energiainfrastruktuurien painopisteistä vuodeksi 2020 ja sen jälkeen, komission työohjelma, Eurooppa 2020 ‑strategian lippulaivahankkeet, suuresta määrästä johtuvaa sekamelskaa ja kehottaa lisäämään johdonmukaisuutta ja parantamaan hallinnointia;

14. kehottaa komissiota keskittämään ponnistelunsa tehokkaan tiedotuspolitiikan kehittämiseen, jotta kansalaiset saataisiin ymmärtämään paremmin Euroopan unionia; korostaa, että säädösehdotuksiin on yhdistettävä kattavia viestintästrategioita, joilla selitetään ehdotusten kansalaisille tuomaa lisäarvoa; kehottaa kiinnittämään tässä erityistä huomiota tiedotukseen kansalaisaloitteen käyttökelpoisuudesta tehokkaana välineenä, jolla voidaan varmistaa, että unionin toimielimet käsittelevät kansalaisten konkreettisia ongelmia;

Talouden ohjausjärjestelmän vahvistaminen ja EU-ohjausjakso

 

15. panee merkille tiedonantoon sisältyvän kehotuksen nopeuttaa talouden ohjausjärjestelmästä tehtyjen komission ehdotusten prosessia säädöksiksi; uskoo tämä olevan mahdollista, mikäli kaikki toimielimet tekevät sovitteluhenkistä yhteistyötä ja mikäli parlamentin lokakuun II istuntojaksolla suurella enemmistöllä hyväksytty kanta talouden ohjausjärjestelmästä sisällytetään pääosin lainsäädäntöpakettiin;

16. korostaa, että Euroopan talouden ohjausjärjestelmä on suunnattava kohti tervettä finanssipolitiikkaa, jossa tavoitteena ovat entistä suurempi kasvu, täystyöllisyys ja kunnolliset työpaikat; katsoo, että talouden ohjausjärjestelmäpakettia olisi täydennettävä lainsäädännöllä, jolla luodaan pysyvä kriisinhallintamekanismi, sekä toimilla, joilla valmistellaan siirtymistä valtion velkakirjojen vastavuoroiseen liikkeeseen laskemiseen ja euro-obligaatioiden käyttöönottoon; pyytää komissiota antamaan asiaa koskevia sitoumuksia;

17. vaatii, että EU-ohjausjaksoa olisi käytettävä tehostamaan budjettikoordinointia ja unionin ja jäsenvaltioiden budjettien yhteisvaikutuksia, jotta voidaan saavuttaa unionin poliittiset kokonaistavoitteet; pitää valitettavana, ettei asiassa ole vielä esitetty konkreettisia ehdotuksia;

18. pitää valitettavana, että EU-ohjausjaksosta ja talouden ohjausjärjestelmäpaketista tehdyissä ehdotuksissa ei ole kovin paljon sijaa demokraattiselle valvonnalle, ja vaatii parlamentin saada osallistua molempiin hankkeisiin;

19. on huolestunut siitä, nivoutuvatko EU-ohjausjakso, yhdennetyt työllisyyssuuntaviivat ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat asianmukaisesti toisiinsa;

Osallistava kasvu

 

20. pitää myönteisenä lippulaivahankkeiden "Uusi osaaminen ja työllisyys" ja "Köyhyydentorjuntafoorumi" sisällyttämistä työllisyys- ja sosiaaliasioihin, mutta pitää valitettavana, että säädösehdotuksia on vain muutama;

21. katsoo, että osallistava kasvu on mahdollista vain, jos kaikkia työntekijöitä kohdellaan työpaikoilla yhdenvertaisesti ja jos kaikille yrityksille luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset; pitää valitettavana, että työohjelmaan ei sisälly lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin tarkistamista näiden periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi; vaatii, että täytäntöönpanosta annettavalla säädösehdotuksella, joka sisältyy tiedonantoon sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, on selvennettävä sosiaalisten perusoikeuksien harjoittaminen;

22. pitää valitettavana myös sitä, että maahanmuuttoa koskevat ehdotukset eivät ole riittäviä, jotta voitaisiin varmistaa kolmansista maista tulevien työntekijöiden suojelu ja yhdenvertainen kohtelu ja estää yrityksiä värväämästä halpaa työvoimaa, mikä lisää sosiaalista dumppausta; palauttaa tässä mieliin parlamentin kannanoton, jossa vastustettiin lähtömaaperiaatteen soveltamista työ- ja sosiaalilaeissa ja ‑järjestelyissä;

23. kehottaa komissiota esittämään uuden ehdotuksen työaikadirektiiviksi ja sisällyttämään siihen sekä opt-out-mahdollisuutta ja päivystysaikoja koskevat kysymykset; korostaa, että ei ole hyväksyttävää esittää ehdotusta vain toisesta näistä;

24. kehottaa komissiota ottamaan huomioon työmarkkinaosapuolten näkemykset eläkeasioista ja varmistamaan, että valkoinen kirja ilmentää molemman osapuolen odotuksia, ensimmäisen pilarin lujittaminen mukaan luettuna;

25. pitää myönteisenä EURES-työpaikkaportaalin uudistamista, jonka ansiosta nuorten työntekijöiden on helpompi saada tietoa ja neuvoja, mutta pitää valitettavana ehdotuksen lykkäämistä vuoteen 2012, sillä nuoret tarvitsevat sitä nyt;

26. pitää myönteisenä unionin kehystä kansallisille romanipolitiikoille, mutta vaatii, että siihen sisällytetään säädösehdotuksia sosiaalisesta osallisuudesta ja syrjimättömyydestä;

27. panee merkille ehdotuksen työ- ja yksityiselämän välisestä tasapainosta ja pitäisi erityisen tervetulleena ehdotusta isyyslomasta;

28. pitää valitettavana, että komissio ei ole esittänyt säädösehdotusta rakenneuudistuksesta, jotta voitaisiin tehdä loppu väärinkäytöksistä ja suojella Euroopan teollista perustaa;

29. korostaa, että julkisia hankintoja koskevilla ehdotuksilla on lujitettava Euroopan sosiaalista mallia ja parannettava elin- ja työoloja;

30. korostaa, että unionin tason lainsäädännön tehostamiseksi kaikesta unionin lainsäädännöstä on tärkeää tehdä sosiaalinen vaikutustenarviointi, ja kehottaa aloittamaan viipymättä rikkomismenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata unionin lainsäädäntöä, erityisesti tieliikenteen työaikalainsäädäntöä;

31. pitää valitettavana, että komission työohjelmassa ei mainita sukupuolten tasa-arvoasioita; kehottaa antamaan vuonna 2008 luvatun direktiivin, jotta voidaan poistaa Euroopassa vallitseva 17,4 prosentin ero miesten ja naisten palkoissa, sekä direktiivin naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi, kuten parlamentti on vaatinut marraskuussa 2009 ja helmikuussa 2010 antamissaan päätöslauselmissa;

32. kehottaa komissiota ottamaan huomioon naisten aseman köyhyydentorjuntafoorumillaan, sillä 17 prosenttia Euroopan naisista elää köyhyydessä ja 16 jäsenvaltiossa äärimmäisen köyhyyden riski on naisilla huomattavasti suurempi kuin miehillä;

33. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa sanota mitään kansanterveydestä ja terveyteen liittyvästä eriarvoisuudesta; kehottaa komissiota laatimaan selkeän strategian, jonka avulla voidaan torjua terveyteen liittyvää kasvavaa eriarvoisuutta ja nopeuttaa terveyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevien säädösehdotusten hyväksymistä;

Rahoitusalan sääntely: uudistukset valmiiksi

 

34. pitää myönteisenä ehdotusta rahoituslaitosten omistajaohjausta koskevan vihreän kirjan jatkotoimenpiteistä ja pitää sitä strategisena aloitteena, koska omistajaohjauksen tehostaminen on erittään tärkeää, jos halutaan välttää vuoden 2008 rahoituskriisin toistuminen ja luoda reaalitaloutta ja kansalaisia palveleva finanssisala;

 

35. pitää myönteisinä komission ehdotuksia sijoittajansuojasta, peruspankkipalvelujen saatavuudesta ja vastuullisista asuntoluototuskäytännöistä; on myös tyytyväinen pankkialan kriisinratkaisua koskevaan säädösehdotukseen, joka on sovitettava yhteen kilpailupolitiikan sääntöjen kanssa, jotta saadaan kattavat ja sitovat kriisinhallintapuitteet, jotka kattavat sekä yksityiset että julkiset toimijat ja joiden avulla vältetään veronmaksajien varojen käyttö;

36. pitää myönteisenä ehdotusta luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen tarkistamisesta, jossa olisi puututtava myös alan kilpailun puuttumiseen; pyytää komissiota noudattamaan rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä laaditussa Berèsin mietinnössä (A7-0267(2010) esitettyä pyyntöä ja tarkastelemaan mahdollisuutta perustaa riippumaton Euroopan tason luottoluokituslaitos ja lisätä riippumattomien julkisten tarkastuselinten osallistumista valtion velan luottoluokitukseen sekä käsittelemään valtion velan luottoluokituksen erityispiirteitä;

 

37. pitää valitettavana, että rahoitusalan verotus ei kuulu vuoden 2011 strategisiin aloitteisiin ja että komissio viivyttelee tarvittavissa valmistelutöissä, joita parlamentti pyysi jo maaliskuussa 2010 antamassaan päätöslauselmassa;

38. korostaa, että on estettävä keinottelu ja varmistettava, että rahoitusala osallistuu täysimääräisesti kriisin kustannuksiin;

 

39. toistaa kehotuksensa luoda innovatiivisia rahoitustuotteita, jotka suosivat pitkän aikavälin investointeja, ja huolehtia siitä, että säästöt ja investoinnit ovat EU:ssa paremmin tasapainossa;

 

Älykäs kasvu

 

40. pitää myönteisinä digitaalistrategiaa koskevia ehdotuksia, mutta kehottaa uudemman kerran komissiota esittämään kattavan toimintasuunnitelman aikatauluineen ja tavoitteineen, jotta saadaan nopeasti konkreettisia tuloksia verkon riippumattomuudesta ja verkkosisältöjen ja ‑palvelujen sisämarkkinoista, mikä edistää avointa ja kukoistavaa digitaaliyhteiskuntaa, ja voidaan kuroa umpeen digitaalinen kuilu;

 

41. pitää valitettavana, että työohjelmaan ei sisälly tutkimuksen ja kehityksen seitsemännen puiteohjelman väliarviointia eikä arvioita eurooppalaisesta tutkimusalueesta;

 

42. pyytää komissiota esittämään pikaisesti ehdotuksia raaka-aineita ja älykkäitä kaupunkeja koskevista innovaatiokumppanuuksista;

 

Kestävä kasvu

 

43. pitää valitettavana, että unionin uudesta teollisuuspolitiikasta laadittuun tiedonantoon ei liitetä säädösehdotuksia, joilla edistettäisiin haluttua siirtymistä kestävään vähähiiliseen talouteen;

 

44. toistaa tukensa komission ponnisteluille tehokkaan ilmastonmuutospolitiikan laatimiseksi; palauttaa mieliin, että on varmistettava, että ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet sisällytetään kaikkiin unionin toimiin ja että niihin osoitetaan riittävästi talousarviomäärärahoja;

 

45. korostaa, että on nopeutettava ja seurattava tarkasti unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ympäristöalan kuudennen toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti ohjelman tuloksia ja jatkamaan seitsemännen toimintaohjelman laatimista;

 

Sisämarkkinoiden kasvupotentiaalin hyödyntäminen

 

46. kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoisempia ehdotuksia sisämarkkinoiden muuttamiseksi aidosti sosiaalisiksi markkinoiksi, jotka saavuttaisivat Euroopan kansalaisten, työntekijöiden, pienyritysten ja kuluttajien luottamuksen; kehottaa siksi komissiota sisällyttämään kaikkiin sisämarkkinasäädöksiin sosiaalisen lausekkeen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artiklan ja parlamentin 20. lokakuuta 2010 talous-, rahoitus- ja sosiaalikriisistä antaman päätöslauselman hengessä;

 

47. kehottaa komissiota varmistamaan Euroopan sopimusoikeuden ja kuluttajansuojadirektiivin keskinäisen johdonmukaisuuden;

48. pitää valitettavana, ettei komissio ole täyttänyt parlamentin lokakuussa 2010 talouskriisistä antamassa päätöslauselmassa esittämää pyyntöä säädösehdotuksesta, jolla luotaisiin oikeusvarmuus yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin ja yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, vaikka Lissabonin sopimuksen tuomat muutokset mahdollistavat uuden oikeusperustan luomisen tähän tarkoitukseen;

 

49. kehottaa uudemman kerran esittämään säädösehdotuksen kohtuuhintaisesta, tarkoituksenmukaisesta ja avoimesta Euroopan laajuisesta kollektiivisesta oikeussuojajärjestelmästä;

 

50. korostaa, että unionissa tarvitaan tehokas oikeudellinen kehys tuoteturvallisuusasioille; kannattaa yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin tarkistamista ja kehottaa komissiota tarkistamaan CE-merkintäjärjestelmän, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat voivat pitää CE-merkintää turvallisena;

51. pitää myönteisenä säädösehdotusta yhteisestä yhtenäistetystä yhtiöveropohjasta ja ehdotettua tiedonantoa arvonlisäverosta; katsoo, että pakollinen yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja tarvitaan, jos halutaan luoda aidot sisämarkkinat ja vähentää Montin raportissa haitalliseksi havaittua työn verotuksen osuutta verotusjärjestelmissä sekä välttää veronkierto, kaksoisverotus ja epäreilu verokilpailu; tuomitsee Sveitsin kanssa käytävät kahdenväliset neuvottelut ja kehottaa komissiota ottamaan neuvoston suhteen aloitteen käsiinsä, jotta EU voisi neuvotella automaattisesta tietojenvaihdosta; vaatii, että yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa ja arvonlisäveroa koskevien aloitteiden on oltava yhteensopivia unionin talousarvion uusia omia varoja koskevan ehdotuksen kanssa, jonka komissio esittää kesäkuuhun 2011 mennessä;

 

Kansalaisten toimintasuunnitelma

 

52. on erittäin huolestunut siitä, ettei työohjelmaan sisälly konkreettisia ehdotuksia perusoikeuksista tai horisontaalisesta syrjimättömyysdirektiivistä eikä syrjimättömyyttä ole edes mainittu; kehottaa komissiota toimimaan pikaisesti syrjimättömyysdirektiivin saamiseksi käsittelyyn;

 

53. kannattaa ehdotusta tiedonannosta unionin sisäisen yhteisvastuun tehostamisesta turvapaikka-asioissa, mutta pitää valitettavana turvapaikkasäädösehdotuksen puuttumista, varsinkin kun unionin tavoitteena on saada yhteinen turvapaikkapolitiikka luoduksi vuoteen 2012 mennessä;

54. pitää valitettavana, ettei työohjelmassa ole varsinaisia ehdotuksia maahanmuuttoasioista; palauttaa mieliin, että ehdotetun maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän moitteeton toiminta riippuu VIS- ja SIS II ‑järjestelmien onnistumisesta, vaikka SIS II ‑järjestelmä ei olekaan vielä täysin toiminnassa;

 

55. pitää myönteisenä ehdotusta rikosten uhrien oikeuksista ja varsinkin oikeudesta oikeusapuun, mutta pitää valitettavana, että tämä on ainut kaavailtu toimenpide; kehottaa komissiota laatimaan selkeän aikataulun menettelyllisiä oikeuksia koskevaan etenemissuunnitelmaan sisältyville muille toimille ja tarkastelemaan pikaisesti mahdollisuutta antaa ehdotus direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta;

 

56. pitää myönteisenä tietosuojasta laadittua uutta kattavaa oikeudellista kehystä, kunhan se myös tarkoittaa direktiivin 95/46 ja tietosuojasta tehdyn puitepäätöksen tarkistamista ja uudelleenlaadintaa kolmannessa pilarissa;

 

57. pitää myönteisinä ehdotuksia asetukseksi aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lainsäädännön määräytymisestä ja asetukseksi puolisoiden erilleen muuttamisen varallisuusoikeudellisista seurauksista muiden liittojen kuin avioliittojen tapauksessa, mutta pyytää komissiota harkitsemaan siviili- ja rikosoikeudellisen säännöstön tarkistamisen nopeuttamista, jotta EU-kansalaisiin sovellettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa yhteisiä normeja, ja raportoimaan asiasta parlamentille;

 

58. pitää myönteisenä ehdotusta asetukseksi kadonneita lapsia koskevasta EU:n vihjepuhelimesta, mutta panee merkille, että työohjelmaan sisältyy vain muutama aloite lastensuojelusta lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen ja perusoikeuskirjan puitteissa;

 

59. pitää myönteisenä ehdotusta rikoksella saatujen varojen menetetyksi tuomitsemisesta ja takaisinsaamisesta, mutta vaatii edelleen, että ehdotuksen olisi katettava tällaisten varojen uudelleenkäyttö sosiaalisiin tarkoituksiin;

 

60. vaatii selkeää näyttöä matkustajarekisteritietojärjestelmän tarpeellisuudesta ja suhteellisuudesta;

 

61. kehottaa komissiota esittämään pikaisesti kattavia ehdotuksia lainsäädäntöä koskevasta koulutuksesta ja kuulemaan parlamenttia suunnitelmistaan;

 

62. kehottaa komissiota harkitsemaan vakavasti kaikkia vaihtoehtoja, jotka sisältyvät sen vuonna 2010 julkaisemaan vihreään kirjaan eurooppalaista sopimusoikeutta koskevasta säädöksestä;

 

63. kehottaa komissiota arvioimaan alueperiaatteen soveltamiskelpoisuutta digitaalimaailmassa;

 

64. kehottaa komissiota tarkistamaan tekijänoikeudesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY;

 

65. pitää valitettavana, että komissio ei ole vielä noudattanut parlamentin Tukholman ohjelmasta antamia suosituksia (marraskuu 2009) vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta varsinkaan seuraavilta osin:

•   perusoikeusvirastosta annetun asetuksen virallinen tarkistaminen (yhteispäätösmenettelyä noudattaen), jossa parlamentti osallistuu täysimääräisesti viraston monivuotisen ohjelman määrittelyyn;

•   uuden säädösehdotuksen antaminen terroristijärjestöjen varojen jäädyttämisestä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 75 artikla – parlamentti on hiljattain saattanut neuvoston päätöksen tuomioistuimen käsiteltäväksi);

 

66. pitää valitettavana komission viivyttelyä säädösehdotuksissa, jotka koskevat rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön nykyisen säännöstön mukauttamista Lissabonin sopimuksen määräyksiin ja jotka ovat kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden prioriteetti; katsoo, että viivyttely on todella valitettavaa, koska komissio lykkää oikeudellista ja parlamentaarista valvontaa, joka perustuu Europolin ja Eurojustin tarkistamiseen ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden alan parlamentaarisen valvonnan määritelmään;

 

Eurooppa maailmassa

 

67. kehottaa komissiota jatkamaan laajentumisprosessia ja auttamaan Kroatiaa täyttämään kaikki sen jäsenyysneuvottelujen loppuvaiheessa jäljellä olevat neuvottelujen päättämistä koskevat tarkistuskohdat erityisesti oikeuslaitosta ja perusoikeuksia koskevissa asioissa; pyytää komissiota raportoimaan parlamentille vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä asiaa koskevassa neuvotteluluvussa 23 saavutetusta edistymisestä;

68. kehottaa komissiota pitämään parlamentin täysin ajan tasalla, kun se valmistelee lausuntoa Serbian EU-jäsenyyshakemuksesta;

 

69. kehottaa komissiota kannustamaan pontevasti Turkkia uuden perustuslain laadintaan vuoden 2011 parlamenttivaalien jälkeen ja korostamaan erityisesti perusoikeuksien ja yksilönvapauksien lujittamista;

 

70. pitää erittäin tärkeänä, että Turkki täyttää assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan täysimääräistä ja syrjimätöntä täytäntöönpanoa koskevan velvoitteensa; kehottaa komissiota tukemaan toimia, joilla edistetään Kyproksesta käytäviä yhteisöjen välisiä neuvotteluja ja Turkin ja Kyproksen tasavallan kahdenvälisten suhteiden normalisointia;

 

71. kehottaa komissiota tekemään kaikkensa liittymistä valmistelevan tukiohjelman täytäntöönpanon tehostamiseksi ja varmistamaan, ettei vaaranneta ohjelmalle yhteispäätöksellä myönnettyjen määrärahojen toteutusta;

 

72. kehottaa komissiota saattamaan päätökseen eurooppalaisen naapuruuspolitiikan tarkistamisen, jotta varmistetaan, että tavoitteet ja rahoitusvälineet ovat paremmin linjassa keskenään; katsoo, että naapuruussuhteissa olisi tiukennettava ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevia ehtoja;

 

73. toteaa, että Välimeren unioni on entistä institutionaalistuneempi ja aikoo keskittyä konkreettisiin hankkeisiin; on huolestunut Välimeren unionin nykyisestä umpikujatilanteesta, joka johtuu alueen poliittisesta tilanteesta, ja kehottaa komissiota mukauttamaan nykyisiä välineitä muuttuneisiin oloihin;

 

74. toteaa, että vaikka eri maiden poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne on erilainen, EU:n ja naapuruuspolitiikkaan osallistuvien kumppanimaiden suhteiden päivittämisessä eri alojen kahdenvälisten sopimusten avulla on toimittava johdonmukaisesti, jotta vältetään päällekkäiset vaatimukset;

 

75. pyytää korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa nimittämään ihmisoikeuksien erityisedustajan; toistaa kehotuksensa ihmisoikeus- ja demokratiarakenteen perustamisesta ulkosuhdehallinnon päätoimipaikkatasolle (erityinen ihmisoikeuksien pääosasto) sekä ihmisoikeuskysymyksistä vastaavan henkilön nimittämisestä kaikkiin unionin lähetystöihin (yhteyspiste);

 

76. kehottaa komissiota antamaan vuosittain kertomuksen EU:n edistymisestä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä ja toteuttamaan toimia, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan täyttämään virallista kehitysapua koskevan sitoumuksensa eli 0,7 prosenttia bruttokansantulosta ja seuraaman sitoumusten täyttymistä;

 

77. kehottaa komissiota tehostamaan ilmastonmuutosta, myrkyllisiä jätteitä ja vesihuoltoa koskevaa yhteistyötä ja parantamaan teknisen avun antajien koordinointia;

 

78. pitää myönteisenä vihreää kirjaa EU:n tulevasta kehitysyhteistyöpolitiikasta; vaatii, että vihreän kirjan ydinkohdaksi on otettava täydellinen sitoutuminen vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen ja että on kiinnitettävä erityishuomio kehitysyhteistyön johdonmukaisuuteen, innovatiivisiin rahoitusmekanismeihin ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan rahoituksen lisäämiseen;

 

79. korostaa, että meneillään olevien talouskumppanuussopimusneuvottelujen yhteydessä olisi keskityttävä uudelleen kehitysulottuvuuteen; korostaa, että tukitoimenpiteiden rahoittamiseen tarvitaan lisävaroja, jotta voidaan kompensoida talouskumppanuussopimuksista kehitysmaille aiheutuvia vaikutuksia;

 

80. pitää tervetulleena ehdotusta humanitaarisesta avusta annetun neuvoston asetuksen tarkistamisesta; kehottaa komissiota keskittymään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien auttamiseen ja avustustyöntekijöiden turvallisuustilanteeseen sekä lujittamaan hätäavun, kunnostamistoimien ja kehityksen välisiä yhteyksiä; katsoo, että nämä ovat tärkeitä humanitaarisen avun perille saamisessa;

 

81. pyytää komissiota esittämään Yhdysvaltain Conflict Minerals ‑säädöstä vastaavan säädösehdotuksen, jotta voidaan lisätä kehitysmaiden kaivannaisteollisuuden avoimuutta ja hyvää hallintoa; kehottaa komissiota tehostamaan korruption torjuntaa maissa, joissa rikotaan ihmisoikeuksia ja hyvää hallintotapaa;

 

82. palauttaa mieliin, että monenvälisyyden on pysyttävä EU:n prioriteettina, ja vaatii, että meneillään olevissa uusissa kauppaneuvotteluissa on noudatettava kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelun periaatetta; uskoo vakaasti, että tarvitaan tehokas ja uudistettu monenvälinen kauppakehys, jotta voidaan luoda entistä tasapainoisempi ja oikeudenmukaisempi talousjärjestelmä osana uutta globaalia hallintoa, joka palvelee kehitystä ja köyhyyden kitkemistä;

 

83. palauttaa mieliin, että kaikkien EU:n tekemiin kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyvien työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien lausekkeiden on perustuttava työtekijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen;

 

84. kehottaa komissiota sisällyttämään kaikkiin kauppasopimuksiin ehdottomasti sitovan ihmisoikeusperiaatteen sekä sosiaalisia ja ympäristölausekkeita ja seuraamuksia tällaisten lausekkeiden noudattamatta jättämisestä esimerkkeinä sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä, hiv/aids-potilaiden syrjintä, poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien ja kansalaisoikeuksien loukkaaminen, naisten ja lasten oikeuksien loukkaaminen, oikeusvaltioperiaatteen ja perusvapauksien loukkaaminen sekä rankaisemattomuuden ja väkivallan torjunta; korostaa, että näitä lausekkeita olisi seurattava tarkkaan ja että olisi luotava kiistojenratkaisumekanismi, jolla voidaan määrätä seuraamuksia tai keskeyttää väliaikaisesti sopimukseen perustuvien tiettyjen kauppaetuuksien soveltaminen, jos näitä vaatimuksia ei noudateta; kehottaa komissiota tekemään ILO:n keskeisistä työnormeista sitovan tekijän kaikissa EU:n kolmansien maiden kanssa tekemissä vapaakauppasopimuksissa; pyytää vahvistamaan vertailuarvoja, joiden avulla voidaan seurata edistymistä ihmisoikeusasioissa;

 

85. kehottaa sisällyttämään yritysten yhteiskunnallista vastuuta koskevan lausekkeen EU:n allekirjoittamiin kansainvälisiin kauppasopimuksiin; toteaa, että tähän sisältyy yritysten ja yritysryhmien velvollisuus raportoida asioista ja toimia avoimesti ja asianmukaisesti, tutkimukset yhteiskuntavastuusitoumusten rikkomistapauksissa ja yritysten toimien uhrien oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa;

 

86. vaatii euroalueen yksimielistä edustusta kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja G20-ryhmässä;

 

Nykyaikainen talousarvio

 

87. pitää erittäin myönteisenä, että komissio aikoo esittää kesäkuussa 2011 samanaikaisesti ehdotuksen EU:n uudeksi omien varojen järjestelmäksi ja ehdotuksen EU:n uudeksi menorakenteeksi vuodesta 2014 eteenpäin (uusi monivuotinen rahoituskehys); on vahvasti sitä mieltä, että nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen, että niistä olisi päätettävä samanaikaisesti ja että niitä ei voida enää lykätä; kehottaa komissiota painostamaan neuvostoa välttämään viivytyksiä yhteisymmärryksen saavuttamisessa ja ottamaan kuitenkin täysin huomioon perussopimuksen määräykset, erityisesti 312 artiklan 5 kohdan; korostaa, että jokainen viive uudesta talousarviokehyksestä sopimisessa haittaa EU:n poliittisten tavoitteiden ja erityisesti koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamista;

 

88. toistaa kehotuksensa siitä, että EU:n omien varojen järjestelmän on oltava kansalaisille oikeudenmukainen, selkeä, avoin ja verotuksellisesti neutraali; korostaa, että nykyinen 85 prosenttisesti jäsenvaltioiden maksuosuuksiin perustuva järjestelmä on kestämätön; katsoo, että komission ehdotuksissa olisi noudatettava unionin perussopimuksen määräyksiä, erityisesti 311 artiklaa, ja että niistä olisi käytävä unionin tasolla avointa toimielinten välistä keskustelua, johon osallistuvat myös kansalliset parlamentit;

 

89. kehottaa komissiota perussopimuksen 311 artiklan määräyksiä kunnioittaen tarkastelemaan perinpohjaisesti mahdollisuutta käyttää osa finanssitransaktioverosta ja/tai yhteisestä yhtenäistetystä yhtiöveropohjajärjestelmästä saatavista tuloista EU:n omien varojen lähteenä unohtamatta kuitenkaan muita mahdollisia lähteitä;

 

Älykäs sääntely

 

90. kehottaa komissiota nopeuttamaan toimiaan etukäteis- ja jälkikäteisarviointien suhteen ja varmistamaan työntekijöiden terveys- ja turvallisuusnormien ja ympäristönormien noudattamisen;

 

Koulutus, kulttuuri ja nuoriso

 

91. muistuttaa komissiota Eurooppa 2020 ‑strategiaan sisältyvistä koulutustavoitteista, jotka palvelevat työllistymistä, tukevat elinikäistä oppimista ja antavat erityisesti nuorille mahdollisuuksia saada työtä; katsoo, että näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komission olisi keskityttävä toimissaan siihen, miten voidaan tukea asianmukaisesti nuoria taloudellisesti, ja helpotettava siirtymistä opinnoista ja koulutuksesta työelämään; pitää valitettavana, että työohjelma ei ole tässä suhteessa erityisen kunnianhimoinen;

 

92. pitää myönteisinä komission aloitteita, joilla pyritään lisäämään liikkuvuutta, ja kehottaa komissiota varmistamaan, että annetaan tiedonanto varhaiskasvatuksesta ja kytketään se "Nuoriso liikkeellä" ‑lippulaivahankkeeseen; korostaa, että kaikille nuorille on annettava taloudellista tukea sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi;

 

93. pitää myönteisenä ehdotettua tiedonantoa kulttuuri- ja luovan alan teollisuudesta ja korostaa alan merkitystä talouselämälle; katsoo, että tiedonantoon olisi sisällytettävä ehdotuksia luovan alan opintojen tukemisesta, investointien saamisesta ja taiteilijoille annettavasta rahoituksesta, verkostoitumisesta yritysten kanssa ja liikkuvuuden lisäämisestä;

 

94. pitää valitettavana, että unionin uusi toimivalta urheilun alalla ei ole johtanut urheiluohjelmaan vuosiksi 2012–2013; kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevassa tiedonannossa urheilusta valmistellaan asianmukaista urheilupolitiikkaa ja täysimääräisesti rahoitettua ohjelmaa vuosiksi 2014–2020;

 

Maatalous

 

95. pitää valitettavana, että komission työohjelmassa 2011 ei juurikaan käsitellä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta; kehottaa uudistamaan yhteisen maatalouspolitiikan perusteellisesti ja kannattaa vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, jolla kyetään vastaamaan uusiin haasteisiin oikeutetusti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti;

96. odottaa siksi ehdotuksia, jotka perustuvat uusin ehdoin toimivaan yhdennettyyn maksujärjestelmään, riskinhallinnan sääntelyyn ja rakennetoimille ja kilpailukyvylle annettavaan tukeen; katsoo, että uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan olisi oltava linjassa unionin kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa ja sillä olisi kannustettava kestävään maataloustuotantoon ja eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen, vastattava haasteisiin, joita aiheuttavat ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen, vesien pilaantuminen ja maaperän eroosio sekä varmistettava sosiaalinen ulottuvuus ja yhteistyö aluepolitiikan kanssa työpaikkojen luomiseksi maaseudulle;

 

Meri- ja kalastusasiat

 

97. pitää myönteisenä komission aikomusta esittää säädösehdotus yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta, jotta varmistetaan kalavarojen ja toimeentulon pysyvyys;

 

98. kehottaa komissiota jatkamaan myös työtään kalavarojen säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä, viemään eteenpäin yhdennettyä meripolitiikkaa, kehittämään merialuesuunnittelua ja pyrkimään meritalouden älykästä ja kestävää kasvua koskeviin Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteisiin sekä huolehtimaan siitä, että meri- ja kalastusasioiden ja liikenteen ja liikkumisen pääosastot tehostavat yhteistyötään ja selkeyttävät työnjakoaan;

 

Liikenne

 

99. kehottaa komissiota täyttämään työohjelmassaan 2011 antamansa erityissitoumukset ja vaatii, että liikenteen tulevaisuudesta annettavan valkoisen kirjan perusteella on pantava täytäntöön EU:n kattava liikennepolitiikka ja asetettava toimille sitovat määräajat;

 

100. kehottaa komissiota esittämään pikaisesti aikataulun ja etenemissuunnitelmat, joihin sisältyvät konkreettiset poliittiset ja lainsäädännölliset toimet TEN-T-politiikan tulevan tarkastelun tuloksien täytäntöönpanemiseksi sekä hyväksytty tieliikenneturvallisuussuunnitelma, kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelma ja edelliseltä vaalikaudelta periytyvät liikenteen logistiikkaa koskevat hankkeet;

 

101. pitää valitettavana, että komissio ei ole vieläkään esittänyt jo vuosia lupailemaansa ehdotusta merialan ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin, ja kehottaa komissiota toimimaan pontevasti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä, jotta saataisiin kohtuullisessa ajassa kansainvälinen sopimus, ja ottamaan aloitteen käsiinsä, ellei sopimusta synny;

 

102. palauttaa mieliin, että tulevan lentoliikennepaketin päätavoitteiksi olisi asetettava työntekijöiden työolojen parantaminen, alan reilun kilpailun lisääminen ja matkustajien oikeuksien korkean tason turvaaminen;

 

103. kehottaa edistämään matkailua yhdessä liikennealan toimien kanssa; kehottaa myös tehostamaan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston ja meri- ja kalastusasioiden pääosaston yhteistyötä ja selkeyttämään ja tehostamaan niiden työnjakoa;

 

104. katsoo, että liikennealan sosiaaliset kysymykset ovat edelleen liian vähällä huomiolla;

 

Koheesiopolitiikka

 

105. palauttaa mieliin, että Eurooppa 2020 ‑strategia ja koheesiopolitiikka liittyvät läheisesti toisiinsa, ja vaatii, että uusien painopisteiden tai tavoitteiden mukaanotto ei saa johtaa koheesiovarojen vähenemiseen; katsoo erityisesti, että koheesiopolitiikkaa on tehostettava Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaamiseksi pitkällä aikavälillä;

 

106. kehottaa komissiota esittämään seuraavan ohjelmakauden koheesiopolitiikan asetukset hyvissä ajoin, jotta parlamentti voi ottaa niihin kantaa ja hyväksyä ne nopeasti ja jotta varmistetaan koheesiopoliittisten ohjelmien oikea-aikainen täytäntöönpano;

 

Energia

 

107. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen energiaverotusdirektiivin tarkistamisesta ja täyttämän komissaari Oettingerin parlamentin kuulemisessa antamat lupaukset;

 

108. pitää valitettavana, että komission hiljattain antamassa esityksessä energiapolitiikasta ei puhuta juuri mitään EU:n varastointikapasiteetista eikä ympäristöystävällisistä työpaikoista;

 

109. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen nykyisten rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta, koska se on tärkeää EU:n hiilidioksidipäästövähennystavoitteiden saavuttamisen kannalta;

 

110. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.