Procedură : 2010/2639(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0688/2010

Texte depuse :

B7-0688/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2010 - 9.6
CRE 15/12/2010 - 9.6

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0481

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 193kWORD 171k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0688/2010
8.12.2010
PE450.516v01-00
 
B7-0688/2010

depusă pe baza declaraţiei Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2011


Martin Schulz, Hannes Swoboda în numele Grupului S&D

Rezoluţia a Parlamentului European referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2011  
B7‑0688/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere comunicarea Comisiei privind programul său de lucru pentru 2011 (COM(2010)623),

–   având în vedere contribuţiile comisiilor Parlamentului, transmise Comisiei de către Conferinţa Preşedinţilor,

–   având în vedere raportul profesorului Mario Monti, destinat Preşedintelui Comisiei Europene, intitulat „O nouă strategie pentru piaţa unică”,

–   având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piaţa unică” (COM(2010)608),

 

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei pieţe unice consumatorilor şi cetăţenilor (P7_TA-PROV(2010)0186),

 

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 octombrie 2010 privind îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special în zona euro (P7_TA-PROV(2010)0377),

 

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, economică şi socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport la jumătatea perioadei) (P7_TA-PROV(2010)0376),

 

–    având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi articolul 9 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

 

 având în vedere reuniunea plenară la nivel înalt a ONU privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului din 20-22 septembrie 2010, precum şi concluziile acesteia,  

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană încă mai suferă serios din cauza urmărilor crizei din sectorul financiar din 2008, concretizate printr-un şomaj la scară largă, o redresare economică cu caracter fragil, probleme fiscale, reduceri în cadrul serviciilor publice şi atacuri ale pieţelor financiare asupra unor state membre;

B.  întrucât o redresare completă necesită o strategie europeană comună pentru creştere sustenabilă şi crearea de locuri de muncă, sprijinită de competenţele şi resursele necesare;

 

C.  întrucât este, de asemenea, esenţial să fie redusă vulnerabilitatea Europei la capriciile pieţelor financiare prin consolidarea guvernanţei economice la nivel european şi global şi prin realizarea unei reforme ambiţioase în domeniul reglementărilor şi mecanismelor de supraveghere din sectorul financiar;

 

D.  întrucât apărarea drepturilor fundamentale pentru toţi, nediscriminarea şi egalitatea în faţa justiţiei sunt principii esenţiale ale Uniunii Europene, care trebuie să stea la baza programului legislativ şi de lucru şi trebuie să fie respectate în toate domeniile de activitate ale UE, inclusiv în ceea ce priveşte dreptul civil sau penal, migraţia, piaţa unică şi legislaţia muncii;

 

E.  întrucât drepturile omului şi democraţia se află în centrul identităţii UE şi acestea rămân o prioritate în cadrul politicii UE în domeniul relaţiilor externe;

 

F.  întrucât Tratatul de la Lisabona reafirmă faptul că acţiunile externe ale Uniunii Europene, din care comerţul este o parte integrantă, ar trebui să fie coerente cu ansamblul obiectivelor UE, inclusiv cu obiectivele sale sociale, de mediu şi de dezvoltare; întrucât o mai mare coerenţă între politicile externe şi interne trebuie să reprezinte o prioritate, în special pentru a asigura faptul că politica comercială este coordonată cu politicile UE în domeniul industrial şi cel agricol, cu scopul de a favoriza efectiv creşterea economică şi crearea de locuri de muncă,

 

Introducere şi generalităţi

1. ia act de programul de lucru al Comisiei pentru anul 2011 şi salută multe dintre propuneri, dar este de opinie că, privit în ansamblu, programul nu reflectă în mod suficient evenimentele importante care au avut loc în Europa din 2008 încoace, şi nici speranţele şi aşteptările cetăţenilor europeni;

 

2. deplânge faptul că programul de lucru nu pune un accent mai mare pe cele şapte milioane de locuri de muncă pierdute ca urmare a crizei financiare şi a recesiunii care a urmat, precum şi pe riscul ca o mare parte a acestui şomaj să persiste timp de mai mulţi ani; consideră că aceasta este una dintre cele mai importante provocări pentru UE în 2011 şi ulterior; prin urmare, invită Comisia să formuleze un răspuns detaliat cu privire la riscul unui şomaj persistent şi să precizeze modul în care iniţiativele şi propunerile vor crea locuri de muncă decente într-un număr suficient pentru a răspunde acestei provocări;

 

3. este de opinie că consecinţele dramatice, de natură economică, socială şi fiscală, ale crizei din 2008 din sectorul financiar au scos la iveală punctele slabe şi dezechilibrele din cadrul modelului economic european, astfel încât este necesară o reformă radicală şi o reorientare a guvernanţei economice şi a reglementărilor din sectorul financiar, precum şi acordarea unui rol mai central cetăţenilor şi dimensiunii sociale în cadrul proiectului european;

                   

4. consideră, de asemenea, că aceste obiective, alături de provocările globale ale secolului XXI, necesită o consolidare a cooperării şi solidarităţii în Europa, concentrarea activităţilor europene în acele domenii în care Uniunea are o valoare adăugată şi contribuie la o utilizare mai eficace a resurselor publice şi un cadru financiar care îi permite Uniunii să îndeplinească integral sarcinile care i-au fost atribuite;

                                                

5. prin urmare, salută locul important pe care îl ocupă bugetul UE în cadrul programului de lucru şi recunoaşterea, de către Comisie, a faptului că Europa are nevoie de un nou buget care să reprezinte un instrument puternic pentru realizarea obiectivelor comune ale UE, însă insistă asupra faptului că, în acelaşi timp, Comisia trebuie să prezinte rapid propuneri pentru revizuirea cadrului financiar actual şi să elaboreze propuneri semnificative pentru stabilirea unor noi resurse proprii fără de care nu va fi posibilă implementarea integrală a programului său de lucru, în special în vederea acoperirii golurilor de finanţare pentru programele-cheie şi a asigurării mijloacelor necesare pentru a îndeplini noile responsabilităţi ce îi revin Uniunii Europene în temeiul Tratatului de la Lisabona şi al Strategiei 2020;

 

6. salută prioritatea acordată reformei guvernanţei economice europene şi insistă asupra faptului că o astfel de reformă trebuie să ţină seama pe deplin de poziţia Parlamentului exprimată în rezoluţiile sale din 20 octombrie 2010 şi totodată trebuie să urmărească promovarea obiectivelor economice şi sociale ale Uniunii, astfel cum sunt enunţate la articolul 3 din Tratatul de la Lisabona; reaminteşte faptul că PE şi Consiliul, cele două componente ale autorităţii bugetare, ar trebui implicate în măsură egală în orice acţiune de mobilizare a mecanismului european de stabilitate financiară, ale cărui consecinţe bugetare încă mai trebuie clarificate;

7. subliniază necesitatea de a duce la îndeplinire reforma reglementărilor în domeniul financiar, de a consolida transparenţa, stabilitatea şi responsabilitatea sectorului financiar, garantând totodată că piaţa serviciilor financiare deserveşte economia reală, de a asigura că contribuabililor nu li se mai solicită niciodată să suporte costurile salvării băncilor, de a descuraja speculaţiile şi bulele speculative privind preţurile activelor, de a încuraja o reechilibrare a economiei şi de a promova un sector financiar care se află în serviciul cetăţenilor şi al întreprinderilor europene;

8. solicită, în această privinţă, un nivel de ambiţie mai ridicat, ţinând seama de consensul larg în rândul economiştilor că reformele realizate până în prezent nu au abordat în totalitate problemele sectorului financiar; invită Comisia să efectueze o consultare la scară largă, prin intermediul unui proces transparent care să includă toate părţile interesate, cu privire la necesitatea unor reforme suplimentare, care să depăşească propunerile din cadrul programului său de lucru, şi să prezinte Parlamentului un raport până la sfârşitul anului 2011;

 

9. reaminteşte că în raportul Monti privind piaţa unică, comandat de preşedintele Comisiei, domnul Barroso, s-a arătat că mulţi europeni privesc piaţa unică cu suspiciune, teamă şi uneori chiar ostilitate deschisă; invită Comisia să dea curs cererii Parlamentului din Rezoluţia sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei pieţe unice consumatorilor şi cetăţenilor de a adopta o abordare holistică axată pe interesele cetăţenilor, lucrătorilor şi ale micilor întreprinderi;

 

10. regretă că în programul de lucru, privit în ansamblu, dimensiunea socială este în continuare marginalizată, în timp ce Comisia rămâne sub influenţa modelului economic al ultimilor treizeci de ani, care nu a reuşit să asigure prosperitatea, stabilitatea şi incluziunea socială ce reprezintă obiectivele declarate ale Uniunii şi care a fost în final discreditat de colapsul financiar din 2008;

 

11. subliniază necesitatea unei politici europene ambiţioase în domeniul industrial şi cel al coeziunii menite să consolideze economia reală, să îmbunătăţească convergenţa şi să realizeze trecerea către o economie europeană mai inteligentă şi mai sustenabilă care să conducă la o îmbunătăţire calitativă şi cantitativă a locurilor de muncă;

 

12. reaminteşte că comunicarea Comisiei privind revizuirea bugetului UE a subliniat rolul-cheie pe care politica de coeziune îl are pentru promovarea solidarităţii şi a convergenţei economice reale, precum şi pentru realizarea obiectivelor UE 2020 privind o creştere inteligentă, favorabilă incluziunii şi sustenabilă; regretă, prin urmare, că programul de lucru pentru 2011 omite orice fel de referire la acest instrument politic important;

 

13. regretă confuziile cauzate de multiplicarea iniţiativelor: actul pieţei unice, comunicările privind politica industrială şi priorităţile în materie de infrastructuri energetice pentru 2020 şi ulterior, programul de lucru al Comisiei, iniţiativele emblematice ale strategiei UE 2020 etc.; solicită o mai mare coerenţă şi o mai bună guvernanţă;

 

14. îndeamnă Comisia să îşi concentreze în continuare eforturile asupra dezvoltării unei politici eficiente de comunicare destinate să le asigure cetăţenilor mijloacele necesare pentru a înţelege mai bine Uniunea Europeană; subliniază că propunerile legislative trebuie să fie însoţite de strategii de comunicare globale care explică valoarea lor adăugată pentru cetăţenii europeni; în acest context, ar trebui să se pună accentul pe comunicarea beneficiilor iniţiativei cetăţenilor ca instrument puternic de stabilire a agendei care poate asigura că instituţiile UE se ocupă de problemele concrete ale cetăţenilor;

 

Consolidarea guvernanţei economice şi Semestrul european

 

15. ia act de apelul formulat în comunicare de a realiza progrese rapide în procesul legislativ legat de propunerea Comisiei privind guvernanţa economică; consideră că acest lucru poate fi realizat, cu condiţia ca toate instituţiile să colaboreze în spirit de compromis şi ca poziţia Parlamentului privind guvernanţa economică, astfel cum a fost adoptată de o majoritate largă în cadrul şedinţei plenare din octombrie II, să se reflecte în mod substanţial în pachetul legislativ;

 

16. subliniază necesitatea ca guvernanţa economică europeană să fie orientată către o politică fiscală solidă care să urmărească o creştere mai mare cu ocuparea deplină a forţei de muncă şi locuri de muncă decente; consideră că pachetul privind guvernanţa ar trebui să fie completat de o legislaţie care să creeze un mecanism permanent de gestionare a crizelor şi de măsuri iniţiale vizând emiterea în comun a unei părţi a datoriei suverane şi introducerea euro-obligaţiunilor; solicită angajamente din partea Comisiei în acest sens;

 

17. insistă asupra faptului că Semestrul european ar trebui folosit pentru a consolida coordonarea bugetară şi sinergiile dintre bugetul UE şi bugetele naţionale pentru a realiza obiectivele politice globale ale UE; regretă lipsa, până în prezent, a unor propuneri concrete în acest sens;

 

18. regretă că propunerile pentru Semestrul european şi pentru pachetul privind guvernanţa oferă puţine oportunităţi pentru un control democratic european şi insistă asupra implicării intense a Parlamentului în ambele;

 

19. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la articularea dintre Semestrul european, liniile directoare integrate privind ocuparea forței de muncă şi orientările generale ale politicilor economice;

 

Creștere favorabilă incluziunii

 

20. salută includerea iniţiativelor emblematice în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale, şi anume a unei agende privind noi competenţe pentru noi locuri de muncă şi a unei platforme pentru combaterea sărăciei, dar regretă faptul că numărul propunerilor legislative este foarte scăzut;

 

21. consideră că creşterea favorabilă incluziunii poate fi construită doar pornind de la un tratament egal al tuturor lucrătorilor la locul de muncă şi condiţii de concurenţă echitabile pentru toate întreprinderile; regretă faptul că programul de lucru nu include o revizuire a Directivei privind detașarea lucrătorilor în vederea garantării acestor principii; insistă asupra faptului că propunerea legislativă privind punerea în aplicare, astfel cum se prevede în comunicarea referitoare la actul privind piaţa unică, trebuie să clarifice exercitarea drepturilor sociale fundamentale;

 

22. de asemenea, regretă faptul că propunerile privind migraţia nu sunt suficiente pentru a asigura tratamentul egal şi protecţia lucrătorilor din ţări terţe şi pentru a preveni abuzuri ale companiilor care recrutează forţă de muncă ieftină, consolidând astfel dumpingul social; reaminteşte aici poziţia Parlamentului European care se opune aplicării principiului ţării de origine în cazul legislaţiei şi al dispoziţiilor în domeniul forţei de muncă şi cel social;

 

23. invită Comisia să prezinte a nouă propunere referitoare la Directiva privind timpul de lucru care să includă atât chestiunea opţiunii de excludere voluntară („opt-out”), cât şi chestiunea timpului de gardă; subliniază că o propunere privind una sau cealaltă este inacceptabilă;

 

24. invită Comisia să ţină seama de opiniile partenerilor sociali în domeniul pensiilor şi să se asigure că în cartea albă sunt reflectate aşteptările ambelor părţi ale sectorului, inclusiv consolidarea primului pilon;

 

25. salută reforma portalului de locuri de muncă EURES în urma căreia informaţiile şi sfaturile legate de locurile de muncă adresate tinerilor lucrători devin mai accesibile, dar regretă faptul că această propunere este amânată până în 2012, în condiţiile în care tinerii au nevoie de ea acum;

 

26. salută cadrul UE pentru politici naţionale privind romii, dar solicită ca acesta să includă iniţiative legislative privind incluziunea socială şi nediscriminarea;

 

27. ia act de propunerea privind echilibrul între viața profesională și viața privată şi ar saluta călduros o propunere privind concediul de paternitate;

 

28. regretă faptul că Comisia nu propune o iniţiativă legislativă privind restructurarea în vederea eliminării abuzurilor şi a protejării bazei industriale europene;

 

29. subliniază că propunerile privind achiziţiile publice trebuie să consolideze modelul social european, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de trai;

 

30. pentru ca legislaţia să fie mai eficace la nivel european, subliniază importanţa evaluării impactului social al tuturor actelor legislative ale UE şi solicită să nu mai existe amânări în ceea ce priveşte lansarea procedurilor de încălcare împotriva statelor membre care nu respectă legislaţia UE, în special în domeniul timpilor de muncă în transporturile rutiere;

 

31. regretă faptul că programul Comisiei nu face referiri la chestiunile legate de gen; solicită o directivă care să abordeze problema diferenţei de remunerare de 17,4% între bărbaţi şi femei în Europa, astfel cum s-a promis în 2008, precum şi o directivă privind eliminarea violenţei împotriva femeilor, în conformitate cu cerinţele din rezoluţiile sale din noiembrie 2009 şi februarie 2010;

 

32. îndeamnă Comisia să ţină seama de poziţia femeilor în platforma sa împotriva sărăciei, având în vedere faptul că 17% dintre femeile din Europa trăiesc în sărăcie, iar în 16 state membre, riscul de sărăcie extremă este mult mai mare în rândul femeilor;

 

33. regretă faptul că comunicarea nu menţionează deloc sănătatea publică şi inegalităţile în domeniul sănătăţii; invită Comisia să dezvolte o strategie clară pentru soluţionarea inegalităţilor tot mai mari în domeniul sănătăţii şi să accelereze adoptarea propunerilor legislative în materie de sănătate şi siguranţă alimentară;

 

Reglementarea financiară: finalizarea reformei

 

34. salută urmările legislative propuse la Cartea verde privind guvernanța corporativă în instituțiile financiare şi consideră că acestea ar trebui să reprezinte o iniţiativă strategică, deoarece o guvernanţă corporativă mai bună va fi esenţială pentru evitarea unei repetări a crizei financiare din 2008 şi pentru crearea unui sector financiar menit să servească economia reală şi cetăţenii;

 

35. salută propunerile Comisiei referitoare la protecţia investitorilor, la accesul la servicii bancare de bază şi la proceduri de ipotecare responsabile; salută, de asemenea, iniţiativa legislativă privind rezolvarea crizei în sectorul bancar, aceasta trebuind să fie coordonată cu normele politicii de concurenţă pentru a se putea ajunge la un cadru general cu caracter obligatoriu pentru gestionarea crizelor, care să acopere atât sectorul public, cât şi pe cel privat şi care să evite risipirea banilor contribuabililor;

36. salută revizuirea propusă a Regulamentului privind agenţiile de rating al creditelor, care ar trebui să abordeze şi problema lipsei concurenţei din acest sector; solicită Comisiei să dea curs cererii sale recente exprimate în raportul Beres referitor la criza financiară, economică şi socială (A7-0267/2010) de a examina diferite opţiuni privind o agenţie europeană independentă de rating al creditelor, o mai mare implicare a entităţilor publice independente în emiterea ratingurilor şi caracteristicile specifice ale ratingurilor datoriilor publice;

 

37. regretă că impozitarea sectorului financiar nu se numără printre iniţiativele strategice pentru 2011 şi că Comisia înregistrează întârzieri în activitatea pregătitoare necesară cerută deja de PE în Rezoluţia sa din martie 2010;

38. subliniază nevoia de a reduce activităţile speculative şi de a garanta faptul că sectorul financiar contribuie pe deplin la suportarea costurilor crizei;

 

39. îşi reiterează apelul pentru inovaţii financiare favorabile investiţiilor pe termen lung şi subliniază nevoia unei mai bune corelări între economii şi investiţii în UE;

 

Creştere inteligentă

 

40. salută propunerile legate de agenda digitală, dar îşi reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta un plan de acţiune cuprinzător conţinând calendare şi obiective, de a obţine rezultate rapide şi tangibile legate de neutralitatea reţelei, de a crea o piaţă unică pentru conţinutul şi serviciile online, în interesul unei societăţi digitale deschise şi prospere, precum şi de a depăşi decalajul digital;

 

41. regretă faptul că programul de lucru nu include evaluarea la jumătatea perioadei a celui de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare şi nici evaluarea Spaţiului european de cercetare (SEC);

 

42. solicită Comisiei să prezinte rapid propuneri legate de parteneriatele de inovare în domeniul materiilor prime şi al oraşelor inteligente;

 

Creştere durabilă

 

43. regretă faptul că Comunicarea o nouă politică industrială pentru Europa nu va fi urmată de propuneri legislative, în special pentru a realiza tranziţia dorită către o economie sustenabilă şi cu emisii reduse de carbon;

 

44. îşi reiterează sprijinul pentru eforturile Comisiei vizând o politică eficace în domeniul schimbărilor climatice; reaminteşte necesitatea de a include obiectivele legate de mediu şi de schimbările climatice în toate politicile UE şi de a le reflecta în rubricile bugetare corespunzătoare;

 

45. subliniază importanţa accelerării şi monitorizării îndeaproape a punerii în aplicare a legislaţiei de mediu a UE pentru atingerea obiectivelor celui de-al şaselea Program de acţiune pentru mediu; îndeamnă Comisia să evalueze cu rigurozitate rezultatele acestui program şi să facă progrese în dezvoltarea celui de-al şaptelea Program de acţiune pentru mediu;

 

Exploatarea potenţialului pieţei unice

 

46. solicită Comisiei să prezinte propuneri mai ambiţioase de transformare a pieţei unice într-o autentică piaţă socială, capabilă să câştige încrederea cetăţenilor, a lucrătorilor, a micilor întreprinderi şi a consumatorilor din Europa; solicită, prin urmare, Comisiei să introducă o clauză socială în toate actele legislative privind piaţa unică, în conformitate cu articolul 9 din TFUE şi cu Rezoluţia Parlamentului din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, economică şi socială;

 

47. solicită Comisiei să asigure o abordare consecventă între instrumentul juridic legat de dreptul contractual european şi Directiva privind drepturile consumatorilor;

48. regretă faptul că Comisia nu a dat curs cererii exprimate de Parlament în Rezoluţia sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza economică de a prezenta o propunere legislativă vizând asigurarea certitudinii juridice în ceea ce priveşte serviciile de interes general economic şi serviciile sociale de interes general, aceasta în pofida modificărilor introduse de Tratatul de la Lisabona tocmai pentru a crea un nou temei juridic în acest scop;

 

49. îşi reiterează apelul pentru o propunere legislativă care să asigure un sistem european de despăgubiri colective, rezonabil ca preţ, rapid şi accesibil;

 

50. subliniază nevoia unui cadru juridic eficient pentru siguranţa produselor în UE; sprijină revizuirea Directivei privind siguranţa generală a produselor şi solicită Comisiei să revadă sistemul CE de marcare pentru a se asigura că marca „CE” poate fi considerată o marcă de siguranţă de către consumatori;

51. salută propunerea legislativă privind o bază de impozitare consolidată comună pentru corporații şi comunicarea propusă privind TVA-ul; consideră că o bază obligatorie de impozitare consolidată comună pentru corporații este esenţială pentru crearea unei pieţe unice reale şi pentru reducerea tendinţei de a dezavantaja din punct de vedere fiscal sistemul de ocupare a forţei de muncă, identificată în Raportul Monti, şi pentru evitarea evaziunii fiscale, a dublei impuneri şi a concurenţei fiscale neloaiale; condamnă negocierile bilaterale cu Elveţia şi solicită Comisiei să ia iniţiativă faţă de Consiliu pentru a permite UE să negocieze schimbul automat de informaţii; insistă ca iniţiativele planificate privind baza de impozitare consolidată comună pentru corporații şi privind TVA-ul să fie compatibile cu propunerea privind noile resurse proprii pentru bugetul UE care va fi prezentată de către Comisie până în iunie 2011;

 

Agenda cetăţenilor

 

52. este profund preocupat de faptul că nu există propuneri concrete privind drepturile fundamentale sau directiva privind nediscriminarea orizontală, dar şi că problema nediscriminării nu este nici măcar menţionată; solicită Comisiei să acţioneze rapid pentru a debloca directiva privind nediscriminarea;

 

53. sprijină propunerea de comunicare privind o solidaritate sporită în cadrul UE în ceea ce priveşte azilul, dar regretă lipsa propunerilor legislative privind azilul, ţinând seama de faptul că Uniunea ar trebui să dispună de o politică comună privind azilul până în 2012;

54. regretă absenţa unor propuneri substanţiale privind migrarea; reaminteşte faptul că funcţionarea corectă a sistemului propus de intrare/ieşire va depinde de succesul VIS şi SIS II, deşi SIS II nu este încă pe deplin funcţional;

 

55. salută propunerea privind drepturile victimelor faptelor penale şi, mai presus de orice, privind dreptul la asistenţă legală şi consiliere juridică, dar regretă că aceasta este singura măsură prevăzută; solicită existenţa unui program clar privind măsurile restante din foaia de parcurs privind drepturile procedurale şi solicită Comisiei să aibă de urgenţă în vedere o propunere de directivă privind prevenirea violenţei îndreptate împotriva femeilor;

 

56. salută noul cadru juridic cuprinzător pentru protecţia datelor, cu condiţia ca acesta să însemne revizuirea şi reformarea Directivei 95/46/CE şi a Deciziei-cadru privind protecţia datelor în cadrul celui de-al treilea pilon;

 

57. salută propunerile privind drepturile de proprietate matrimoniale şi privind consecinţele asupra proprietăţii a separării cuplurilor de alte tipuri de uniuni matrimoniale, dar solicită Comisiei ca, pentru a realiza standarde comune pentru cetăţenii UE pe teritoriul statelor membre, să aibă în vedere accelerarea revizuirii acquis-ului din domeniul dreptului civil şi penal şi să prezinte Parlamentului un raport despre aceste acţiuni;

 

58. salută propunerea de regulament privind numerele de urgență ale UE pentru semnalarea copiilor dispăruți, dar remarcă faptul că programul de lucru cuprinde puţine iniţiative privind protecţia copiilor în conformitate cu promovarea Convenţiei ONU privind drepturile copilului şi cu Carta drepturilor fundamentale;

 

59. salută propunerea de confiscare şi recuperare a averilor ilicite, dar insistă din nou ca propunerea să se refere, de asemenea, la reutilizarea acestor fonduri în scopuri sociale;

 

60. solicită dovezi clare privind necesitatea şi proporţionalitatea unui sistem la nivelul UE privind datele nominale ale pasagerilor companiilor de transport aerian;

 

61. îndeamnă Comisia să prezinte rapid propuneri ambiţioase pentru instruirea judiciară şi să consulte Parlamentul European în ceea ce priveşte planurile sale;

 

62. solicită Comisiei să ţină seama în mod serios de toate opţiunile de care dispune în cadrul Cărţii sale verzi din 2010 privind instrumentul legislativ pentru dreptul contractual european;

 

63. solicită Comisiei să evalueze viabilitatea principiului teritorialităţii în lumea digitală;

 

64. solicită Comisiei să revizuiască Directiva 2001/29/CE privind drepturile de autor în societatea informaţională;

 

65. regretă faptul că Comisia nu a dat curs încă solicitărilor Parlamentului European privind Programul de la Stockholm (noiembrie 2009) care se referă la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, în special în ceea ce priveşte:

· revizuirea formală (în baza procedurii de codecizie) a Regulamentului Agenţiei pentru drepturi fundamentale, prin asocierea pe deplin a Parlamentului European la definirea programului multianual al Agenţiei;

· prezentarea unei noi propuneri legislative care să se refere la îngheţarea activelor organizaţiilor teroriste (art. 75 din TFUE - o decizie a Consiliului a fost recent prezentată Curţii de Justiţie de către Parlamentul European);

 

66. regretă întârzierea Comisiei în prezentarea de propuneri legislative în domeniul „lisabonizării” acquis-ului prezent în materie de cooperarea poliţienească şi judiciară în chestiuni penale, ce reprezintă o prioritate a domeniului libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne; întârzierea este regretabilă deoarece Comisia amână controlul judiciar şi parlamentar care decurge din revizuirea Europol şi Eurojust şi care este inclus în definiţia controlului parlamentar în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie;

 

Europa în lume

 

67. solicită Comisiei să menţină ritmul procesului de extindere şi să ajute Croaţia să îndeplinească toate criteriile restante pentru deschidere în etapa finală a negocierilor pentru aderarea Croaţiei, în special în domeniul judiciar şi al drepturilor fundamentale; solicită Comisiei să prezinte un raport Parlamentului, în primul trimestru al anului 2011, privind progresele realizate în ceea ce priveşte capitolului 23 relevant;

68. solicită Comisiei să ţină Parlamentul la curent în perioada de redactare a opiniei sale privind cererea Serbiei de aderare la UE;

 

69. solicită Comisiei să încurajeze puternic Turcia în scopul elaborării unei noi constituţii civile după alegerile generale din 2011, în care să se insiste în mod deosebit asupra consolidării drepturilor fundamentale şi a libertăţilor individuale;

 

70. consideră că este urgent ca Turcia să îşi îndeplinească obligaţia privind punerea în aplicare nediscriminatorie şi deplină a Protocolului adiţional la Acordul de asociere; solicită Comisiei să sprijine eforturile pentru progresul dialogurilor intercomunale privind Ciprul şi pentru normalizarea relaţiilor bilaterale dintre Turcia şi Republica Cipru;

 

71. solicită Comisiei să depună toate eforturile posibile pentru a creşte eficienţa implementării programului privind instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) şi să garanteze că nu sunt periclitate creditele care au fost codecise pentru acest program;

 

72. solicită Comisiei să finalizeze revizuirea politicii europene de vecinătate (PEV) în scopul de a asigura o mai bună coerenţă între obiectivele de politică şi instrumentele financiare; ar trebui consolidată componenta privind drepturile omului şi democraţia ca o condiţie pentru relaţiile UE cu ţările vecine;

 

73. ia act că Uniunea pentru Mediterana se caracterizează printr-o instituţionalizare sporită şi tinde să se axeze pe proiecte concrete; îşi exprimă îngrijorarea faţă de actualul blocaj din cadrul Uniunii pentru Mediterana, cauzat de situaţia politică din regiune şi invită Comisia să adapteze instrumentele existente la mediul în schimbare;

 

74. subliniază că, chiar dacă situaţia politică, economică şi socială din ţările în cauză rămâne eterogenă, consolidarea relaţiilor dintre UE şi ţările partenere ale PEV prin adoptarea unei serii de acorduri bilaterale în diferite sectoare trebuie să se bazeze pe o abordare coerentă, pentru a evita standardele duble;

 

75. solicită Înaltului Reprezentant/Vicepreşedintelui Comisei să numească un reprezentant special însărcinat cu drepturile omului; reiterează apelul său privind înfiinţarea unei structuri pentru drepturile omului şi democraţie în sediul Serviciului European de Acţiune Externă (o direcţie generală specifică pentru drepturile omului), precum şi numirea sistematică, în fiecare delegaţie a Uniunii, a unui responsabil pentru drepturile omului (punct de contact);

 

76. invită Comisia să prezinte un raport anual privind progresele înregistrate de UE în atingerea ODM până în 2015 şi să introducă măsuri care să oblige statele membre să îşi respecte angajamentele în ceea ce priveşte acordarea a 0,7% din VNB asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD) şi să monitorizeze aceste angajamente;

 

77. îndeamnă Comisia să consolideze cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, al deşeurilor toxice şi al gestionării apei şi să promoveze o mai bună coordonare a donatorilor în domeniul asistenţei tehnice;

 

78. salută Cartea Verde privind viitorul politicii de dezvoltare a UE; insistă asupra faptului că angajamentul deplin faţă de îndeplinirea ODM trebuie să se afle în centrul acestui document, acordând o atenţie deosebită coerenţei politicilor de dezvoltare, mecanismelor de finanţare inovatoare şi consolidării finanţării politicilor UE în materie de dezvoltare;

 

79. subliniază că în contextul negocierilor în curs privind acordurile de parteneriat economic, ar trebui să se pună din nou accentul pe dimensiunea de dezvoltare; subliniază că sunt necesare fonduri suplimentare pentru finanţarea măsurilor însoţitoare, pentru a compensa impactul acordurilor de parteneriat economic asupra ţărilor în curs de dezvoltare;

 

80. salută propunerea de revizuire a Regulamentului Consiliului privind ajutorul umanitar; invită Comisia să pună un accent deosebit pe accesul la populaţiile vulnerabile şi pe securitatea lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar, precum şi pe consolidarea legăturilor dintre asistenţă, reabilitare şi dezvoltare, care sunt esenţiale pentru acordarea eficientă a ajutorului umanitar;

 

81. solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă care să se inspire din noua lege din Statele Unite privind „minereurile din conflicte”, pentru a consolida transparenţa şi buna guvernanţă în sectorul industriei extractive din ţările în curs de dezvoltare; invită Comisia să întărească lupta împotriva corupţiei în aceste ţări, care subminează drepturile omului şi buna guvernanţă;

 

82. reaminteşte că multilateralismul trebuie să rămână principala prioritate a UE şi solicită ca negocierile comerciale în curs şi cele viitoare să respecte principiul unui tratament special şi diferenţiat pentru ţările în curs de dezvoltare; este ferm convins că este nevoie de un cadru comercial multilateral eficient şi reformat pentru a dezvolta un sistem economic mai echilibrat şi mai echitabil, ca parte a unei guvernanţe globale noi care să se afle în serviciul dezvoltării şi al eradicării sărăciei;

 

83. reaminteşte că orice clauză privind libera circulaţie a lucrătorilor din cadrul unui acord bilateral încheiat de UE ar trebui să se bazeze pe tratamentul egal al acestora;

 

84. invită Comisia să includă şi să consolideze, în toate acordurile comerciale, principiul clauzelor nenegociabile în domeniul social, al drepturilor omului şi al mediului şi sancţiuni în caz de nerespectare a acestor clauze care să se aplice, printre altele, discriminării legate de drepturile politice, civile, economice, sociale şi culturale, drepturile femeilor şi ale copiilor, precum şi discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală şi discriminării împotriva persoanelor infectate cu HIV/SIDA, precum şi principiul statului de drept şi al garantării libertăţilor fundamentale şi combaterea impunităţii şi a violenţei; subliniază că aceste clauze ar trebui să fie supuse unei monitorizări atente, precum şi unui mecanism de soluţionare a litigiilor, care să permită sancţiuni sau suspendarea temporară a anumitor beneficii comerciale oferite în cadrul acordului, în cazul unei încălcări grave a acestor standarde; îndeamnă Comisia să facă din normele fundamentale privind munca ale OIM un element obligatoriu al tuturor acordurilor de liber schimb încheiate de UE cu ţări terţe; solicită instituirea de criterii de evaluare pentru a monitoriza progresul în domeniul drepturilor omului;

 

85. solicită includerea unei clauze RSI în acordurile comerciale internaţionale semnate de UE; această clauză vizează obligaţiile privind raportarea şi transparenţa în cazul întreprinderilor, precum şi privind diligenţa necesară în cazul întreprinderilor şi grupurilor de întreprinderi, anchetele în cazul unor încălcări dovedite ale angajamentelor legate de RSI şi ameliorarea accesului la justiţie al persoanelor care sunt victime ale acţiunilor întreprinderilor;

 

86. solicită ca zona euro să beneficieze de o reprezentare unică în cadrul instituţiilor financiare internaţionale şi al G20;

 

Un buget modern

 

87. salută cu căldură ideea Comisiei de a prezenta în comun, în iunie 2011, o propunere privind un nou sistem de resurse proprii ale UE, precum şi propunerea sa privind o nouă structură a cheltuielilor UE începând din 2014 (un nou CFM); este ferm convins că aceste două aspecte sunt interconectate şi că deciziile referitoare la ele ar trebui adoptate în acelaşi timp, neputând suferi o amânare suplimentară; solicită Comisiei să facă presiuni asupra Consiliului pentru a evita întârzierile în ceea ce priveşte încheierea unui acord, respectând în acelaşi timp pe deplin dispoziţiile tratatului, în special articolul 312 alineatul (5); subliniază că orice întârziere în încheierea unui acord privind noul cadru bugetar ar împiedica îndeplinirea obiectivelor politice ale UE, în special în ceea ce priveşte politica de coeziune;

88. îşi reiterează solicitările cu privire la faptul că orice sistem de resurse proprii ale UE ar trebui să fie echitabil, clar, transparent şi neutru din punct de vedere fiscal pentru cetăţenii UE; subliniază că actualul sistem care se bazează în proporţie de 85% pe contribuţiile bugetare naţionale nu este sustenabil; consideră că propunerile Comisiei ar trebui să respecte dispoziţiile Tratatului UE, în special articolul 311 şi ar trebui să constituie obiectul unei dezbateri interinstituţionale deschise la nivel european, cu o implicare puternică a parlamentelor naţionale;

 

89. îndeamnă Comisia Europeană să examineze în detaliu, cu respectarea articolului 311 din tratat, posibilitatea de a utiliza o parte din veniturile provenite dintr-o taxă pe tranzacţiile financiare şi/sau dintr-un sistem de impozitare consolidată comună a corporaţiilor drept sursă a resurselor proprii ale UE, fără a neglija alte posibile resurse;

 

Legiferarea inteligentă

 

90.  invită Comisia să îşi intensifice eforturile privind evaluările ex ante şi ex post, garantând în acelaşi timp standardele de sănătate şi siguranţă pentru lucrători, precum şi standardele de mediu;

 

Educație, cultură și tineret

 

91. reaminteşte Comisiei de obiectivele strategiei UE 2020 în domeniul educaţiei şi al formării profesionale, care îşi propun să încurajeze ocuparea forţei de muncă, să sprijine învăţarea pe tot parcursul vieţii şi să permită în special tinerilor să găsească locuri de muncă; în vederea îndeplinirii acestor obiective, aceasta ar trebui să îşi concentreze acţiunile asupra furnizării unui sprijin financiar adecvat tinerilor, precum şi asupra facilitării tranziţiei de la studii şi formare profesională la încadrare în muncă; regretă faptul că programul de lucru nu este suficient de ambiţios în acest sens;

 

92. salută iniţiativele Comisiei care îşi propun să consolideze mobilitatea; solicită, de asemenea, Comisiei să garanteze punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în comunicarea sa privind educaţia copiilor preşcolari, care este interconectată cu iniţiativa-far „Tineretul în mişcare”, subliniind nevoia de a acorda asistenţă financiară tuturor tinerilor pentru a promova incluziunea socială;

 

93. salută Comunicarea propusă privind industriile culturale şi creative şi subliniază importanţa acestui sector pentru economie; comunicarea ar trebui să includă propuneri privind promovarea studiilor creative, atragerea investiţiilor şi furnizarea de finanţare pentru artişti, privind crearea de legături cu întreprinderile şi îmbunătăţirea mobilităţii;

 

94. regretă că noua competenţă a UE în domeniul sportului nu va avea ca rezultat crearea unui program privind sportul 2012-2013; îndeamnă Comisia să se asigure că viitoarea Comunicare privind sportul va pregăti calea pentru o politică adecvată în domeniul sportului şi pentru un program finanţat integral pentru 2014-2020;

 

Agricultură

 

95. regretă că programul de lucru al Comisei pentru 2011 nu acordă o atenţie suficientă revizuirii politicii agricole comune; solicită ca reforma PAC să restructureze în profunzime PAC şi să consolideze politica agricolă comună pentru a aborda noi provocări, pornind de la principiile legitimităţii, eficacităţii şi corectitudinii;

96. prin urmare, solicită să se adopte propuneri bazate pe un sistem integrat care să aplice noi criterii, pe un sistem de reglementare pentru gestionarea riscurilor şi pe ajutoare pentru măsurile structurale şi competitivitate; PAC reformată ar trebui să fie coerentă cu politica de dezvoltare a UE, să încurajeze producţia agricolă durabilă şi bunăstarea animalelor, să reacţioneze la provocările schimbărilor climatice, epuizării resurselor, poluării apelor şi eroziunii solului şi să asigure o dimensiune socială şi să acţioneze concertat cu politica regională pentru a crea locuri de muncă în regiunile rurale;

 

Afaceri maritime și pescuit

 

97. salută intenţia de a elabora propuneri legislative privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului, de a asigura sustenabilitatea resurselor şi a mijloacelor de subzistenţă;

 

98. invită Comisia, de asemenea, să continue să acţioneze în vederea conservării pe termen lung a resurselor piscicole, să desfăşoare o politică maritimă integrată, să dezvolte planificarea spaţiului maritim şi să urmărească obiectivele strategiei UE 2020 referitoare la creşterea inteligentă şi sustenabilă în economia marină, garantând în acest scop o cooperare mai eficace între DG MARE şi DG Transport, asociată cu o distribuţie mai clară şi mai eficientă a sarcinilor;

 

Transporturi

 

99. invită Comisia să îşi îndeplinească angajamentele specifice adoptate în cadrul programului de lucru pentru anul 2010 şi insistă asupra asigurării punerii în aplicare a unei politici cuprinzătoare în materie de transporturi a UE pe baza Cărţii albe privind viitorul transporturilor, stabilind totodată termene obligatorii în care Comisia poate acţiona;

 

100. îndeamnă Comisia, în special, să prezinte cu promptitudine calendarul şi foile de parcurs respective care conţin măsuri concrete de natură politică şi legislativă necesare pentru a implementa rezultatele aşteptate ale viitoarei revizuiri a politicii în domeniul TEN-T, precum şi planul adoptat privind siguranţa rutieră, planul de acţiune privind mobilitatea urbană şi iniţiativele privind logistica în domeniul transporturilor din legislatura precedentă;

 

101. regretă faptul că Comisia nu a prezentat o propunere privind internalizarea costurilor externe din sectorul maritim, aşa cum a promis de mulţi ani, şi solicită Comisiei să continue să exercite presiuni în vederea încheierii unui acord internaţional în cadrul forumului OMI într-un termen rezonabil, iar dacă acest lucru nu se întâmplă Comisia ar trebui să ia iniţiativa în acest domeniu;

 

102. reaminteşte că viitoarea propunere referitoare la un pachet de măsuri cu privire la aeroporturi ar trebui să aibă drept obiectiv principal îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale lucrătorilor, stimularea concurenţei echitabile în acest sector şi garantarea unui nivel suficient de ridicat de protecţie a drepturilor pasagerilor;

 

103. solicită să se promoveze turismul concomitent cu sectorul transporturilor; solicită, de asemenea, o cooperare mai eficace între Direcţiile Generale MOVE şi MARE ale Comisiei, inclusiv o distribuţie mai eficientă şi mai clară a sarcinilor;

 

104. consideră că aspectele sociale din sectorul transporturilor sunt în continuare neglijate;

 

Politica de coeziune

 

105.  reaminteşte că există o legătură esenţială între strategia UE 2020 şi politica de coeziune, precum şi că nevoia de a asigura resurse pentru priorităţi şi obiective suplimentare nu ar trebui să aibă drept rezultat diminuarea resurselor pentru politica de coeziune; consideră, în special, că o mai mare coeziune este esenţială pentru bunăstarea economică şi socială pe termen lung a Europei;

 

106. invită Comisia să prezinte reglementările în domeniul politicii de coeziune pentru următoarea perioadă de programare în timp util, pentru ca Parlamentul European să îşi poată aduce contribuţiile şi pentru a permite adoptarea rapidă a acestora, astfel încât punerea în aplicare la timp a programelor de coeziune să fie posibilă;

 

Energie

 

107. invită Comisia să prezinte o propunere referitoare la revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, în conformitate cu promisiunile făcute de comisarul Oettinger în timpul audierii sale de către Parlamentul European;

 

108. regretă că propunerea recentă a Comisiei în domeniul energiei nu conţine dispoziţii referitoare la capacităţile de stocare ale UE şi la locurile de muncă ecologice;

 

109. invită Comisia să prezinte o propunere referitoare la eficienţa energetică a clădirilor existente, aceasta fiind esenţială în vederea îndeplinirii obiectivelor UE de reducere a emisiilor deCO2;

 

110. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Comisiei Europene şi Consiliului de Miniştri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate