Návrh uznesenia - B7-0688/2010Návrh uznesenia
B7-0688/2010

NÁVRH UZNESENIA o pracovnom programe Komisie na rok 2011

8.12.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Martin Schulz, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0688/2010

Postup : 2010/2639(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0688/2010
Predkladané texty :
B7-0688/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0688/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o pracovnom programe Komisie na rok 2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o jej pracovnom programe na rok 2011 (KOM(2010)0623),

–   so zreteľom na príspevky výborov Parlamentu, ktoré Konferencia predsedov zaslala Komisii,

–   so zreteľom na správu s názvom Nová stratégia pre jednotný trh, ktorú predsedovi Európskej komisie predložil profesor Mario Monti,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu (KOM(2010)0608),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov (P7_TA-PROV(2010)0186),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o zlepšení hospodárskeho riadenia a rámca stability Únie, najmä v eurozóne (P7_TA-PROV(2010)0377),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (správa v polovici obdobia) (P7_TA-PROV(2010)0376),

–   so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii a článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na plenárne zasadnutie OSN na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia z 20. – 22. septembra 2010 a na jeho závery,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia ešte stále pociťuje závažné dôsledky otrasu po kríze finančného sektora z roku 2008, ktoré sa prejavujú hromadnou nezamestnanosťou, krehkou obnovou hospodárstva, fiškálnymi problémami, škrtmi v oblasti verejných služieb a útokmi finančných trhov na niektoré členské štáty,

B.  keďže úplná obnova si vyžaduje spoločnú európsku stratégiu pre udržateľný rast a tvorbu pracovných miest, ktorá sa opiera o potrebné právomoci a zdroje,

C.  keďže je taktiež dôležité znížiť zraniteľnosť Európy voči výkyvom na finančných trhoch posilnením európskeho a svetového hospodárskeho riadenia a dokončením ambicióznej reformy regulácie a kontroly finančného sektora,

D.  keďže ochrana základných práv pre všetkých ľudí, nediskriminácia a rovnosť pred zákonom sú základné zásady Európskej únie, ktoré musia predstavovať základ legislatívneho a pracovného programu a ktoré treba rešpektovať vo všetkých oblastiach činnosti EÚ vrátane trestného a občianskeho práva, migrácie, jednotného trhu a pracovného práva,

E.  keďže ľudské práva a demokracia sú jadrom identity EÚ a naďalej jednou z najdôležitejších priorít politiky EÚ v oblasti vonkajších vzťahov,

F.  keďže Lisabonská zmluva potvrdzuje, že vonkajšia činnosť Európskej únie, ktorá v plnej miere zahŕňa obchod, sa musí vykonávať v súlade so všetkými cieľmi EÚ vrátane cieľov v sociálnej a environmentálnej oblasti a v oblasti rozvoja; keďže väčšia súdržnosť medzi zahraničnou a vnútornou politikou musí byť prioritou, najmä aby sa zaručilo, že obchodná politika bude koordinovaná s priemyselnou a poľnohospodárskou politikou EÚ v snahe účinne podporovať hospodársky rast a tvorbu pracovných miest,

Úvodné a všeobecné poznámky

1. berie na vedomie pracovný program Komisie na rok 2011 a víta mnohé návrhy, domnieva sa však, že program ako celok neodráža v dostatočnej miere závažné udalosti, ktoré postihli Európu od roku 2008, rovnako ani nádeje a očakávania európskych občanov;

2. ľutuje, že pracovný program nekladie väčší dôraz na zrušenie siedmich miliónov pracovných miest v dôsledku finančnej krízy a na ňu nadväzujúcej recesie, ani na riziko, že táto nezamestnanosť bude z veľkej časti trvať roky; pokladá to za jednu z kľúčových výziev pre EÚ na rok 2011 a obdobie po ňom; vyzýva preto Komisiu, aby podrobne vysvetlila, ako chce reagovať na riziko trvalej nezamestnanosti, a uviedla, akým spôsobom sa prostredníctvom jej iniciatív a návrhov vytvorí dostatok dôstojných pracovných miest na riešenie tohto problému;

3. domnieva sa, že dramatické hospodárske, sociálne a fiškálne následky krízy finančného sektora v roku 2008 odhalili slabosť a nerovnováhu európskeho hospodárskeho modelu, ktorý si žiada radikálnu reformu a zmenu orientácie hospodárskeho riadenia a regulácie finančného sektora, ako aj ústrednejšie miesto pre občanov a sociálny rozmer v európskych projektoch;

4. ďalej sa domnieva, že tieto ciele si spolu so všeobecnými cieľmi 21. storočia vyžadujú posilnenie európskej spolupráce a solidarity, zameranie európskych činností na tie oblasti, v ktorých Únia prináša pridanú hodnotu a prispieva tak k väčšej účinnosti vo využívaní verejných prostriedkov, ako aj finančný rámec, ktorý Únii umožní, aby v plnej miere plnila úlohy, ktoré jej boli zverené;

5. preto víta skutočnosť, že rozpočet EÚ má v pracovnom programe dôležité miesto a že Komisia uznáva, že Európa potrebuje nový rozpočet ako mocný nástroj na plnenie spoločných cieľov EÚ, zdôrazňuje však, že Komisia musí zároveň rýchlo predložiť návrhy na revíziu súčasného finančného rámca a vypracovať zásadné návrhy na vytvorenie nových vlastných zdrojov, bez ktorých nebude možné vykonávať jej pracovný program v plnej miere, najmä s cieľom odstrániť medzery vo financovaní kľúčových programov a poskytnúť prostriedky na vykonávanie nových zodpovedností EÚ podľa Lisabonskej zmluvy a stratégie EÚ 2020;

6. víta skutočnosť, že reforma európskeho hospodárskeho riadenia sa stala prioritou, a zdôrazňuje, že táto reforma musí plne zohľadniť pozíciu Parlamentu vyjadrenú v jeho uznesení z 20. októbra 2010 a že jej účelom musí byť presadzovanie hospodárskych a sociálnych cieľov Únie v súlade s ustanovením článku 3 Lisabonskej zmluvy; pripomína, že EP a Rada, dve zložky rozpočtového orgánu, by mali byť rovnakou mierou zapojené do každej mobilizácie európskeho finančného stabilizačného mechanizmu, ktorého vplyv na rozpočet treba ešte stále vyjasniť;

7. zdôrazňuje potrebu dokončiť reformu finančnej regulácie, posilniť transparentnosť, stabilitu a zodpovednosť finančného sektora, a zároveň zaručiť, aby trh s finančnými službami slúžil reálnemu hospodárstvu; zaručiť, aby daňový poplatník už nikdy nemusel niesť náklady na záchranu bánk; odrádzať od špekulácií a vytvárania cenových bublín na trhu aktív; podporovať obnovu vyváženosti v hospodárstve; a podporovať finančný sektor slúžiaci európskym občanom a podnikom;

8. v tejto súvislosti žiada, aby sa zvýšila miera ambícií so zreteľom na širokú zhodu ekonómov v tom, že doteraz uskutočnené reformy neriešili v plnej miere problémy finančného sektora; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom transparentného procesu uskutočnila rozsiahle konzultácie zahŕňajúce všetky zúčastnené strany týkajúce sa potreby ďalšej reformy a presahujúce rámec návrhov uvedených v jej pracovnom programe, a aby do konca roka 2011 predložila Parlamentu správu;

9. pripomína, že v Montiho správe o jednotnom trhu, ktorej vypracovanie zadal predseda Komisie Barroso, sa uvádza, že „mnohí Európania sa pozerajú na jednotný trh s podozrením a obavami, niekedy dokonca s otvoreným nepriateľstvom“; vyzýva Komisiu, aby vyhovela žiadosti vyjadrenej v uznesení Parlamentu z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov, prijať holistický prístup, ktorý sa bude sústreďovať na záujmy občanov, pracovníkov a malých podnikov;

10. ľutuje, že pracovný program ako taký sa sociálnemu rozmeru naďalej venuje len okrajovo, zatiaľ čo Komisia je stále oddaná hospodárskemu modelu posledných tridsiatich rokov, ktorému sa nepodarilo zabezpečiť blahobyt, stabilitu a sociálnu inklúziu, ktoré si Únia stanovila ako ciele; a ktorý napokon utrpel v dôsledku finančného kolapsu v roku 2008;

11. zdôrazňuje potrebu ambicióznej európskej priemyselnej a kohéznej politiky s cieľom posilniť reálne hospodárstvo, zlepšiť konvergenciu a zabezpečiť posun k inteligentnejšiemu a udržateľnejšiemu hospodárstvu podporujúcemu väčší počet kvalitnejších pracovných miest;

12. pripomína, že v oznámení Komisie o preskúmaní rozpočtu EÚ sa kladie dôraz na kľúčovú úlohu politiky súdržnosti pri podporovaní solidarity a konvergencie v reálnom hospodárstve a dosahovaní cieľov stanovených v stratégii EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že v pracovnom programe na rok 2011 nie sú uvedené žiadne odkazy na tento dôležitý politický nástroj;

13. vyjadruje poľutovanie nad nejasnosťami, ktoré spôsobil rastúci počet iniciatív, ako sú akt o jednotnom trhu, oznámenia o priemyselnej politike a o prioritách v oblasti energetickej infraštruktúry na obdobie po roku 2020, pracovný program Komisie, hlavné iniciatívy stratégie EÚ 2020, ... žiada väčšiu jednotnosť a lepšiu správu;

14. naliehavo žiada Komisiu, aby naďalej zameriavala svoje úsilie na rozvoj účinnej komunikačnej politiky s cieľom poskytnúť občanom prostriedky na lepšie porozumenie EÚ; zdôrazňuje, že legislatívne návrhy musia byť doplnené o obsiahle komunikačné stratégie, v ktorých je objasnená ich pridaná hodnota pre európskych občanov; v tomto kontexte by sa mala osobitná pozornosť venovať informovaniu o prínosoch iniciatívy občanov ako mocného nástroja na určovanie programu, ktorým možno zaručiť, že inštitúcie EÚ sa budú venovať konkrétnym problémom občanov;

Posilniť hospodárske riadenie a európsky semester

 

15. berie na vedomie žiadosť o rýchly legislatívny postup vyjadrenú v oznámení v súvislosti s návrhmi Komisie v oblasti hospodárskeho riadenia; domnieva sa, že toto by malo byť splniteľné za predpokladu, že všetky inštitúcie budú spolupracovať v záujme kompromisu a že pozícia Parlamentu týkajúca sa hospodárskeho riadenia, ktorú v pléne prijala prevažná väčšina poslancov na druhej októbrovej schôdzi, by sa mala v legislatívnom balíku výrazne odraziť;

16. zdôrazňuje potrebu európskeho hospodárskeho riadenia orientovaného na riadnu fiškálnu politiku so zameraním na vyšší rast a plnú zamestnanosť s dôstojnými pracovnými podmienkami; domnieva sa, že balík pre oblasť riadenia by mali dopĺňať právne predpisy, ktorými sa zavedie trvalý mechanizmus pre krízový manažment, a prvé opatrenia smerujúce k spoločnému vydávaniu časti štátnych dlhopisov a zavedeniu eurodlhopisov; a žiada, aby sa Komisia zaviazala k takýmto krokom;

17. zdôrazňuje, že európsky semester by sa mal použiť na posilnenie rozpočtovej koordinácie a synergie medzi rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami s cieľom splniť celkové politické ciele EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz chýbajú konkrétne návrhy v tejto súvislosti;

18. ľutuje, že návrhy európskeho semestra a balík v oblasti riadenia poskytujú málo priestoru pre európsku demokratickú kontrolu, zdôrazňuje intenzívnu účasť Parlamentu v obidvoch otázkach;

19. vyjadruje obavy, pokiaľ ide o zosúladenie medzi európskym semestrom, integrovanými zásadami zamestnanosti a všeobecnými usmerneniami pre hospodársku politiku;

Inkluzívny rast

20. víta začlenenie hlavných iniciatív v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti, najmä program pre nové zručnosti pre nové pracovné miesta a platformu na boj proti chudobe, ľutuje však, že legislatívnych návrhov je veľmi málo;

21. domnieva sa, že inkluzívny rast možno dosahovať na základe spravodlivého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi na pracovisku a rovnakých podmienok pre všetky podniky. Ľutuje, že pracovný program neuvádza revíziu smernice o vysielaní pracovníkov na zaručenie týchto zásad; a zdôrazňuje, že v legislatívnom návrhu o vykonávaní, uvedenom v oznámení o akte o jednotnom trhu, musí byť jasne stanovený výkon základných sociálnych práv;

22. taktiež vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy o prisťahovalectve nepostačujú na to, aby zaručili spravodlivé zaobchádzanie s pracovníkmi z tretích krajín a ich ochranu a aby predchádzali zneužívaniu zo strany spoločností, ktoré najímajú lacnú pracovnú silu, čím sa posilňuje sociálny damping; na tomto mieste pripomína pozíciu Európskeho parlamentu, ktorý je proti tomu, aby sa uplatňovala zásada krajiny pôvodu v pracovných a sociálnych právnych predpisoch a dojednaniach;

23. vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh smernice o pracovnom čase, ktorý bude zahŕňať otázku dobrovoľnej práce nadčas, ako aj pohotovostných služieb; zdôrazňuje, že návrh obsahujúci len jednu alebo druhú otázku je neprijateľný;

24. vyzýva Komisiu, aby venovala pozornosť názorom sociálnych partnerov v oblasti dôchodkov a zaručila, že v bielej knihe sa odrazia očakávania oboch zložiek tohto odvetvia vrátane posilnenia prvého piliera;

25. víta reformu portálu EURES pre pracovnú mobilitu, vďaka ktorému majú mladí pracovníci lepší prístup k informáciám a poradenstvu v oblasti práce, ľutuje však, že tento návrh bol odložený na rok 2012, hoci mladí ľudia ho potrebujú už dnes;

26. víta rámec EÚ pre vnútroštátne politiky pre rómsku otázku, žiada však, aby sa do neho zahrnuli legislatívne návrhy o sociálnej inklúzii a nediskriminácii;

27. berie na vedomie návrh o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a veľmi by privítal návrh o otcovskej dovolenke;

28. ľutuje, že Komisia nepredložila legislatívny návrh o reštrukturalizácii zameranej proti nekalým taktikám a na ochranu európskej priemyselnej základne;

29. zdôrazňuje, že návrhy o verejnom obstarávaní musia posilniť európsky sociálny model vrátane zlepšenia životných a pracovných podmienok;

30. s cieľom zvýšiť účinnosť právnych predpisov na úrovni EÚ zdôrazňuje význam posúdenia sociálneho vplyvu všetkých právnych predpisov EÚ a vyzýva, aby sa už neodďaľovalo začatie konaní o nesplnení povinnosti proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú právne predpisy EÚ, najmä v otázke pracovného času v cestnej doprave;

31. ľutuje, že v programe Komisie nie sú uvedené rodové otázky; žiada prijatie smernice zameranej na boj proti rodovým rozdielom v odmeňovaní, ktorý je v Európe na úrovni 17,4 %, ako bolo prisľúbené v roku 2008, a smernice o odstránení násilia páchaného na ženách, ako požaduje vo svojich uzneseniach z novembra 2009 a februára 2010;

32. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zohľadnila pozíciu žien vo svojej platforme na boj proti chudobe, pričom treba uviesť, že 17 % žien v Európe žije v chudobe, zatiaľ čo v 16 členských štátoch je riziko extrémnej chudoby žien oveľa väčšie;

33. ľutuje, že v oznámení sa nehovorí nič o verejnom zdraví a rozdieloch v oblasti zdravia; vyzýva Komisiu, aby vypracovala jasnú stratégiu zameranú na boj proti narastajúcim rozdielom v oblasti zdravia a na urýchlenie schvaľovania legislatívnych návrhov týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti potravín;

Finančná regulácia: dokončenie reformy

 

34. víta navrhované legislatívne opatrenia nadväzujúce na Zelenú knihu o správe a riadení spoločnosti vo finančných inštitúciách a domnieva sa, že by malo ísť o strategickú iniciatívu, pretože lepšia správa a riadenie spoločnosti budú mať kľúčový význam pre predchádzanie tomu, aby sa zopakovala finančná kríza z roku 2008, a budovanie finančného sektora, ktorý je upravený tak, aby slúžil reálnemu hospodárstvu a občanom;

35. víta návrhy Komisie o ochrane investorov, prístupe k základným bankovým službám a zodpovednom poskytovaní hypoték; víta taktiež legislatívnu iniciatívu o riešení krízy v bankovom sektore, ktoré sa musí uskutočniť v koordinácii s pravidlami politiky hospodárskej súťaže, aby sa zabezpečil komplexný záväzný rámec krízového manažmentu, ktorý by sa vzťahoval tak na súkromné, ako aj verejné subjekty, pričom by sa zabránilo nadmernému používaniu financií daňových poplatníkov;

36. víta navrhovanú revíziu nariadenia o ratingových agentúrach, ktorá by sa mala zaoberať aj nedostatkom hospodárskej súťaže v priemysle, žiada Komisiu, aby riešila jeho nedávnu požiadavku vyjadrenú v správe BERES o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze (A7-0267/2010) o posúdenie možností zriadenia nezávislej európskej ratingovej agentúry, o intenzívnejšie zapojenie nezávislých verejných orgánov do vydávania úverových ratingov a hodnotenia osobitostí štátnych dlhov;

37. ľutuje, že do strategických iniciatív na rok 2011 nie je zahrnuté zdaňovanie finančného sektora a že Komisia odložila potrebné prípravné práce, o ktoré EP žiadal už vo svojom uznesení v marci 2010;

38. zdôrazňuje potrebu potláčať špekulácie a zaručiť, že finančný sektor sa bude plne podieľať na nákladoch, ktoré spôsobila kríza;

39. pripomína svoju žiadosť o finančnú inováciu, ktorá by umožnila dlhodobé investície, a potrebu lepšieho zosúladenia úspor s investíciami v EÚ;

Inteligentný rast

 

40. víta návrhy v oblasti digitálnej agendy, ale opakuje svoju výzvu adresovanú Komisii, aby predložila komplexný akčný plán s časovým plánom a cieľmi, aby boli rýchlo dosiahnuté konkrétne výsledky v otázke neutrality siete a jednotného trhu s elektronickým obsahom a službami, a to v záujme otvorenej a prosperujúcej digitálnej spoločnosti a prekonania digitálnych rozdielov;

41. s poľutovaním konštatuje, že pracovný program nezahŕňa ani preskúmanie v polovici obdobia uplatňovania rámcového programu pre výskum a vývoj, ani hodnotenie Európskeho výskumného priestoru (EVP);

42. žiada Komisiu, aby urýchlene predložila návrhy v oblasti inovačných verejno-súkromných partnerstiev v sektore surovín a inteligentných miest;

Udržateľný rast

 

43. s poľutovaním konštatuje, že na oznámenie o novej európskej priemyselnej politike nebudú nadväzovať legislatívne návrhy, najmä s cieľom dosiahnuť žiaduci posun k nízkouhlíkovému a udržateľnému hospodárstvu;

44. opätovne vyjadruje podporu úsiliu Komisie, ktoré vyvíja s cieľom zabezpečiť účinnú politiku v oblasti zmeny klímy; pripomína potrebu zabezpečiť, aby sa ciele týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy začlenili do všetkých politík EÚ a odrazili sa v príslušných rozpočtových kapitolách;

45. zdôrazňuje význam urýchlenia a podrobného sledovania vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia s cieľom splniť ciele šiesteho environmentálneho akčného programu; naliehavo žiada Komisiu, aby podrobne preskúmala výsledky tohto programu a aby pokročila pri vývoji siedmeho environmentálneho akčného programu;

Využívanie potenciálu jednotného trhu

 

46. vyzýva Komisiu, aby predložila ambicióznejšie návrhy na transformáciu jednotného trhu na vyslovene sociálny trh, ktorý si získa dôveru európskych občanov, pracovníkov, malých podnikoch a spotrebiteľov; vyzýva preto Komisiu, aby začlenila do všetkých právnych predpisov o jednotnom trhu sociálnu doložku v súlade s článkom 9 ZFEÚ a uznesením Parlamentu z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze;

47. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila konzistentný prístup medzi právnym nástrojom v oblasti európskeho zmluvného práva a smernicou o právach spotrebiteľa;

48. s poľutovaním konštatuje, že Komisia nesplnila žiadosť Parlamentu, ktorú vyslovil vo svojom uznesení z októbra 2010 o hospodárskej kríze, o návrh právneho predpisu na zaručenie právnej istoty služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a sociálnych služieb všeobecného záujmu, a to napriek zmenám zavedeným Lisabonskou zmluvou, ktorými sa osobitne vytvoril nový právny základ na tento účel;

49. opätovne žiada o legislatívny návrh zameraný na zabezpečenie dostupného, primeraného a prístupného celoeurópskeho systému kolektívnej nápravy;

50. zdôrazňuje potrebu účinného právneho rámca pre bezpečnosť výrobkov v EÚ; podporuje preskúmanie smernice o všeobecnej bezpečnosti tovarov a vyzýva Komisiu, aby preskúmala systém označovania CE s cieľom zabezpečiť, že označenie CE bude spotrebiteľmi považované za značku bezpečnosti;

51. víta legislatívny návrh o spoločnom daňovom základe konsolidovaných spoločností a navrhované oznámenie o DPH; domnieva sa, že povinný spoločný daňový základ konsolidovaných spoločností je nevyhnutný na vytvorenie skutočného jednotného trhu a na zníženie tendencie pôsobiť proti pracovnej činnosti v daňovom systéme vymedzenom v Montiho správe a na zabránenie daňových únikov, dvojitého zdaňovania a nespravodlivej daňovej súťaže; odsudzuje dvojstranné rokovania so Švajčiarskom a naliehavo žiada Komisiu, aby prijala iniciatívu vo vzťahu k Rade s cieľom umožniť EÚ rokovať na základe automatickej výmeny informácií. naliehavo žiada, aby boli plánované iniciatívy o spoločnom daňovom základe zlučiteľné s návrhom nových vlastných zdrojov rozpočtu EÚ, ktorý má Komisia predložiť do júna 2011;

Agenda pre občanov

 

52. je veľmi znepokojený skutočnosťou, že neexistujú žiadne konkrétne návrhy o základných právach ani návrhy horizontálnej smernice o nediskriminácii a že otázka nediskriminácie sa v programe ani neuvádza; vyzýva Komisiu, aby pružne zareagovala a odblokovala smernicu o nediskriminácii;

53. podporuje návrh oznámenia o posilnenej solidarite v rámci EÚ v oblasti azylu, ľutuje však, že nie sú predložené návrhy právnych predpisov o azyle, pričom má na zreteli, že v Únii by mala byť zavedená spoločná azylová politika do roku 2012;

54. s poľutovaním konštatuje, že chýbajú podstatné návrhy o migrácii; pripomína, že správne fungovanie navrhovaného systému vstup/výstup bude závisieť od úspechu systémov VIS a SIS II, napriek tomu, že systém SIS II ešte nefunguje naplno;

55. víta návrh o právach obetí zločinu a predovšetkým o práve na právnu pomoc a právne poradenstvo, ľutuje však, že toto je len navrhované opatrenie; vyzýva na vypracovanie jasného časového plánu pre zostávajúce opatrenia v rámci plánu procesných práv a Komisiu vyzýva, aby urýchlene zvážila návrh smernice o prevencii násilia páchaného na ženách;

56. víta nový komplexný právny rámec na ochranu osobných údajov za predpokladu, že to znamená preskúmanie a prepracovanie smernice 95/46 a rámcového rozhodnutia o ochrane osobných údajov v treťom pilieri;

57. víta návrhy o majetkových právach manželov a o následkoch v oblasti majetkového vlastníctva pri odlúčení partnerov v iných typoch zväzkov, žiada však Komisiu, aby s cieľom dosiahnuť rovnaké normy pre občanov EÚ vo všetkých členských štátoch zvážila urýchlenie revízie acquis v oblasti občianskeho a trestného práva a aby o tom informovala Parlament;

58. víta návrh nariadenia o núdzových linkách EÚ pre stratené deti, ale poznamenáva, že v pracovnom programe je obsiahnutých niekoľko iniciatív na ochranu detí v rámci podpory Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Charty základných práv;

59. víta návrh na konfiškáciu a navrátenie majetku zločincov, ale opätovne naliehavo žiada, aby sa tento návrh týkal aj sociálneho opätovného využitia týchto zdrojov;

60. vyzýva na predloženie jasného dôkazu o nevyhnutnosti a proporcionalite systému EÚ na zaznamenávanie mien cestujúcich;

61. naliehavo žiada Komisiu, aby urýchlene predložila ambiciózne návrhy na súdnu odbornú prípravu a aby o svojich plánoch konzultovala s Európskym parlamentom;

62. vyzýva Komisiu, aby dôkladne zvážila všetky možnosti vo svojej zelenej knihe z roku 2010 o právnom nástroji o európskom zmluvnom práve;

63. vyzýva Komisiu, aby preskúmala životaschopnosť zásady teritoriality v digitálnom svete;

64. vyzýva Komisiu, aby preskúmala smernicu 2001/29/ES o autorských právach v informačnej spoločnosti;

65. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia ešte nesplnila odporúčania Európskeho parlamentu k Štokholmskému programu (november 2009), ktorý je venovaný priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a najmä:

· formálnej revízii (nasledujúcej po postupe spolurozhodovania) nariadenia o agentúre pre základné práva plným zapojením Európskeho parlamentu do vymedzenia viacročného programu agentúry;

· predloženiu nového legislatívneho návrhu o zmrazení aktív teroristických organizácií (článok 75 ZFEÚ – rozhodnutie Rady Európsky parlament nedávno predložil Súdnemu dvoru);

 

66. s poľutovaním konštatuje oneskorenia Komisie pri predkladaní legislatívnych návrhov v oblasti tzv. lisbonizácie súčasného acquis v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, ktorá je prioritou v oblasti slobôd, spravodlivosti a vnútorných vecí; oneskorenie je poľutovaniahodné, pretože Komisia odkladá súdnu a parlamentnú kontrolu, ktorá vyplýva z revízie Europolu a Eurojustu a predstavuje samotnú definíciu parlamentnej kontroly v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

Európa vo svete

 

67. vyzýva Komisiu, aby udržiavala proces rozšírenia v pohybe a pomohla Chorvátsku splniť všetky zostávajúce kritériá vo finálnom štádiu prístupových rokovaní s Chorvátskom, najmä v oblasti súdnictva a základných práv; žiada Komisiu, aby v prvom štvrťroku 2011 podala Parlamentu správu o pokroku dosiahnutom v príslušnej kapitole 23;

68. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere informovala Parlament počas prípravy stanoviska k žiadosti Srbska o členstvo v EÚ;

69. vyzýva Komisiu, aby vo veľkej miere podporila Turecko v práci na novej občianskej ústave po všeobecných voľbách v roku 2011 s osobitným dôrazom na posilnenie základných práv a osobných slobôd;

70. považuje za naliehavé, aby Turecko splnilo svoj záväzok, pokiaľ ide o úplné nediskriminačné vykonávanie dodatkového protokolu k dohode o pridružení; vyzýva Komisiu, aby podporila úsilie o dosiahnutie pokroku v rámci rokovaní medzi komunitami na Cypre a normalizácie dvojstranných vzťahov medzi Tureckom a Cyperskou republikou;

71. vyzýva Komisiu, aby sa čo najviac snažila o zvýšenie účinnosti vo vykonávaní programu predvstupového nástroja a aby zabezpečila, že spoločne rozhodnuté úpravy tohto programu nebudú ohrozené;

72. vyzýva Komisiu, aby finalizovala revíziu nástroja susedskej politiky s cieľom zabezpečiť vyššiu mieru súdržnosti medzi cieľmi politiky a finančnými nástrojmi; podmienky súvisiace s ľudskými právami a demokraciou by mali byť posilnené vo vzťahu k susedným krajinám;

73. poznamenáva, že pre Úniu pre Stredozemie je typické zvyšovanie miery inštitucionalizácie a jej cieľom je zamerať sa na konkrétne projekty; vyjadruje obavy nad súčasným pozastavením činnosti tejto Únie vzhľadom na politickú situáciu v regióne a vyzýva Komisiu, aby prispôsobila existujúce nástroje meniacemu sa prostrediu;

74. zdôrazňuje, že i keď je politická, hospodárska a sociálna situácia v príslušných krajinách rôzna, zlepšovanie vzťahov medzi EÚ a partnerskými krajinami Únie pre Stredozemie prostredníctvom prijatia série dvojstranných dohôd v rôznych odvetviach sa musí zakladať na koherentnom prístupe, aby sa predišlo dvojitým štandardom;

75. žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby vymenovala osobitného zástupcu pre ľudské práva; opätovne vyzýva na vytvorenie štruktúry pre ľudské práva a demokraciu na úrovni strediska Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (osobitné generálne riaditeľstvo pre ľudské práva), ako aj systematické vymenovávanie úradníka pre ľudské práva v každej z delegácií Únie (priorita);

76. vyzýva Komisiu, aby poskytla výročnú správu o pokroku EÚ smerom k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia do roku 2015 a aby zaviedla opatrenia, ktorými zaviaže členské štáty na splnenie ich záväzkov, ktorými je 0,7 % HDP vynakladané na oficiálnu rozvojovú pomoc, a aby takéto záväzky monitorovala;

77. naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila spoluprácu vo vzťahu k zmene klímy, toxickému odpadu a vodnému hospodárstvu a podporovala lepšiu koordináciu darcov v oblasti technickej pomoci;

78. víta Zelenú knihu o budúcnosti rozvojovej politiky EÚ; naliehavo žiada, aby bol úplný záväzok k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia v centre tejto knihy, pričom sa osobitná pozornosť venuje súdržnosti politiky v oblasti rozvojových, inovačných finančných mechanizmov a posilneniu financovania EÚ vynaloženého na rozvojové politiky;

79. zdôrazňuje, že v kontexte prebiehajúcich rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve by sa malo opäť zameriavať na rozvojový rozmer; zdôrazňuje, že na financovanie sprievodných opatrení sú potrebné dodatočné prostriedky, aby sa kompenzoval vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvojové krajiny;

80. víta návrh na revíziu nariadenia Rady o humanitárnej pomoci; vyzýva Komisiu, aby osobitne zdôraznila prístup k zraniteľnému obyvateľstvu a bezpečnosť pracovníkov poskytujúcich pomoc, ako aj posilnenie prepojenia medzi humanitárnou pomocou, obnovou a rozvojom, ktoré sú kľúčové pre účinné poskytovanie humanitárnej pomoci; 

81. žiada Komisiu, aby predložila legislatívnu iniciatívu v súlade s novým zákonom USA o tzv. nerastoch z konfliktných oblastí s cieľom posilniť transparentnosť a dobrú správu v ťažobnom priemyselnom odvetví v rozvojových krajinách; vyzýva Komisiu, aby posilnila boj proti korupcii v tých krajinách, ktoré porušujú ľudské práva a nedodržiavajú zásady dobrej správy vecí verejných;

82. pripomína, že viacstrannosť musí zostať prvotnou prioritou EÚ a žiada, aby sa v prebiehajúcich a nových rokovaniach o obchode dodržiavala zásada osobitného a diferencovaného zaobchádzania s rozvojovými krajinami; pevne verí, že účinný a reformovaný obchodný rámec je potrebný na vybudovanie vyváženejšieho a spravodlivejšieho hospodárskeho systému ako súčasť novej svetovej správy v službách rozvoja a odstraňovania chudoby;

83. pripomína, že akákoľvek doložka o voľnom pohybe pracovníkov v akejkoľvek dvojstrannej dohode uzavretej s EÚ by mala vychádzať z rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi;

84. vyzýva Komisiu, aby do všetkých dohôd o obchode začlenila a posilnila zásadu nemeniteľných doložiek o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych doložiek a sankcií za neplnenie takýchto doložiek, okrem iného s ohľadom na politické, občianske, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, na práva detí a žien, zásadu právneho štátu a záruky základných slobôd, boj proti bezpráviu a diskrimináciu na základe pohlavia, rasy alebo etnickej príslušnosti, náboženstva, postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a voči ľuďom postihnutým HIV/AIDS; zdôrazňuje, že tieto doložky by mali byť dôsledne monitorované a mali by podliehať mechanizmu urovnávania sporov, ktorý umožňuje udeľovať sankcie alebo dočasné pozastavenie uplatňovania istých obchodných výhod stanovených v dohode v prípade vážneho porušenia týchto noriem; naliehavo žiada Komisiu, aby základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce zaradila ako záväzný prvok do všetkých dohôd o voľnom obchode uzatvorených medzi EÚ a tretími krajinami; žiada o stanovenie kritérií s cieľom monitorovať pokrok v oblasti ľudských práv;

85. vyzýva, aby do medzinárodných dohôd o obchode, ktoré podpisuje EÚ, bola začlenená doložka o sociálnej zodpovednosti podnikov; v tomto kontexte sa požaduje povinnosť podávať správy a transparentnosť podnikov a náležité sledovanie podnikov a skupín podnikov, prešetrovanie v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa tejto zodpovednosti a lepší prístup k súdom pre obete konania podnikov;

86. vyzýva na jednotné zastúpenie eurozóny v medzinárodných finančných inštitúciách a G20;

Moderný rozpočet

 

87. veľmi víta myšlienku Komisiu spoločne predložiť v júni 2011 návrh na nové vlastné zdroje EÚ a jej návrh na novú štruktúru výdavkov EÚ od roku 2014 (nový VFR); pevne verí, že tieto dve otázky sú prepojené, malo by sa o nich rozhodovať súčasne a nemožno ich ďalej odkladať; žiada Komisiu, aby vyvíjala nátlak na Radu, aby sa vyhla oneskoreniam pri hľadaní dohody, pričom bude v plnej miere dodržiavať ustanovenia zmluvy, najmä článok 312 ods. 5; zdôrazňuje, že akékoľvek oneskorenie pri dohode o novom rozpočtovom rámci by ohrozilo dosiahnutie politických cieľov EÚ, najmä pokiaľ ide o politiku súdržnosti;

88. opätovne vyzýva na to, aby každý systém vlastných zdrojov EÚ bol spravodlivý, prehľadný, transparentný a daňovo neutrálny pre občanov EÚ; zdôrazňuje, že súčasný systém opierajúci sa na 85 % o príspevky z vnútroštátnych rozpočtov je neudržateľný; domnieva sa, že návrhy Komisie by mali dodržiavať ustanovenia zmluvy o EÚ, najmä článok 311 a mali by byť predmetom otvorenej medziinštitucionálnej diskusie na európskej úrovni, do ktorej sa vo veľkej miere zapoja národné parlamenty;

89. naliehavo žiada Európsku komisiu, aby dodržiavajúc článok 311 zmluvy podrobne preskúmala rozsah využívania časti príjmu z daní z finančných transakcií a/alebo zo systému spoločného daňového základu podnikov ako zdroja vlastných zdrojov EÚ, pričom sa nezabudne ani na iné možné zdroje;

Inteligentná regulácia

 

90.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie týkajúce sa hodnotení ex ante a ex post, pričom sa zachovajú zdravotné a bezpečnostné normy pre pracovníkov, ako aj normy pre životné prostredie;

Vzdelávanie, kultúra a mládež

 

91. pripomína Komisii ciele stratégie EÚ 2020 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v záujme posilnenia zamestnanosti, podpory celoživotného vzdelávania a umožnenia najmä mladým ľuďom nájsť si prácu; s cieľom splniť tieto ciele by mala svoju činnosť zamerať na spôsob, akým poskytnúť primeranú finančnú pomoc mladým ľuďom, a na uľahčenie prechodu medzi štúdiom a odbornou prípravou a zamestnaním; s poľutovaním konštatuje, že v pracovnom programe chýba ambícia zameraná na splnenie tohto cieľa;

92. víta iniciatívy Komisie zamerané na snahy o posilnenie mobility; a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že tieto spôsoby bude hľadať prostredníctvom oznámenia o vzdelávaní v ranom detstve prepojeného s hlavnou iniciatívou s názvom Mládež v pohybe, pričom zdôrazní potrebu finančnej pomoci pre všetkých mladých ľudí s cieľom podporiť sociálne začlenenie;

93. víta navrhované oznámenie o kultúrnom a kreatívnom odvetví a zdôrazňuje význam tohto odvetvia pre hospodárstvo; do oznámenia by mali byť začlenené návrhy na podporu kreatívnych štúdií, prilákanie investícií a poskytnutie financovania umelcov, vytvorenie sietí s podnikmi a zlepšenie mobility;

94. s poľutovaním konštatuje, že nová právomoc EÚ v oblasti športu nepovedie k vytvoreniu športového programu na roky 2012 – 2013; naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, že budúce oznámenie o športe bude cestou k primeranej politike v oblasti športu a plno financovanému programu na roky 2014 – 2020;

Poľnohospodárstvo

 

95. s poľutovaním konštatuje, že v pracovnom programe Komisie na rok 2011 sa len v malej miere spomína revízia Spoločnej poľnohospodárskej politiky; vyzýva, aby reforma SPP v zásadnej miere transformovala SPP a aby sa vykonávala prísna spoločná poľnohospodárska politika s cieľom riešiť nové výzvy vychádzajúce z legitimity, účinnosti a spravodlivosti;

96. preto vyzýva na predloženie návrhov vychádzajúcich z integrovaného režimu platieb využívajúceho nové kritériá, regulačného systému riadenia rizika a pomoci štrukturálnym opatreniam a konkurencieschopnosti; reformovaná SPP by mala byť koherentná s rozvojovou politikou EÚ; podporovať udržateľnú poľnohospodársku produkciu a dobré podmienky zvierat; reagovať na výzvy, ktoré prináša zmena klímy, obmedzovanie zdrojov, znečisťovanie vody a erózia pôdy; zabezpečiť sociálny rozmer a byť v súlade s regionálnou politikou s cieľom vytvárať pracovné miesta vo vidieckych oblastiach;

Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

 

97. víta zámer predložiť legislatívne návrhy týkajúce sa oblasti reformy spoločnej politiky rybolovu s cieľom zabezpečiť udržateľnosť zdrojov a biotopov;

98. vyzýva Komisiu, aby pokračovala aj vo svojej práci na dlhodobom zachovaní populácie rýb, aby vykonávala integrovanú námornú politiku, aby rozvinula plánovanie námorného priestoru a plnila ciele stratégie EÚ 2020 týkajúce sa inteligentného a trvalo udržateľného rastu v námornom hospodárstve, pričom na tento účel zabezpečí účinnejšiu spoluprácu medzi GR Mare a GR pre dopravu s jasnejším a účinnejším rozdelením úloh;

Doprava

 

99. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila splnenie osobitných záväzkov, ktoré prisľúbila vo svojom pracovnom programe na rok 2010, a zdôrazňuje, že výsledkom bielej knihy o budúcnosti dopravy musí byť plnenie komplexnej dopravnej politiky EÚ, pričom pre opatrenia Komisie musia byť stanovené záväzné lehoty;

100.    predovšetkým vyzýva naliehavo Komisiu, aby urýchlene predložila harmonogram a príslušné plány, v ktorých budú uvedené konkrétne politické a legislatívne opatrenia na realizáciu očakávaných výsledkov nadchádzajúcej revízie politiky TEN-T, ako aj schváleného plánu pre bezpečnosť cestnej premávky, akčného plánu mestskej mobility a iniciatív z predchádzajúceho legislatívneho obdobia týkajúcich sa logistiky nákladnej dopravy;

101.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredložila návrh internalizácie externých nákladov v námornom sektore, ktorý sľubuje už dlhé roky, a vyzýva Komisiu, aby naďalej vyvíjala nátlak s cieľom dosiahnuť v primeranom čase medzinárodnú dohodu v rámci fóra IMO, pričom v prípade neúspechu by Komisia mala prevziať iniciatívu v tejto otázke;

102.    upozorňuje, že v nadchádzajúcom návrhu balíka opatrení pre letiská by mali byť ako hlavné ciele stanovené zlepšenie podmienok pracovníkov, stimulovanie spravodlivej súťaže v celom odvetví a zaručenie jednoznačnej vysokej úrovne práv cestujúcich;

103.  žiada presadzovanie cestovného ruchu v spojení s dopravným odvetvím; tiež vyzýva na účinnejšiu spoluprácu generálnych riaditeľstiev Komisie MOVE a MARE vrátane efektívnejšieho a jasnejšieho rozdelenia úloh;

104.  domnieva sa, že sociálne otázky v dopravnej oblasti sú stále zanedbávané;

Politika súdržnosti

 

105.  pripomína, že medzi stratégiou EÚ 2020 a politikou súdržnosti je zásadná väzba a že potreba upraviť dodatočné priority alebo ciele by nemala viesť k tomu, že na oblasť súdržnosti bude menej prostriedkov; domnieva sa najmä, že väčšia súdržnosť má zásadný význam pre dlhodobý hospodársky a sociálny blahobyt Európy;

106.    vyzýva Komisiu, aby včas predložila právne predpisy v oblasti politiky súdržnosti na ďalšie programové obdobie so zreteľom na príspevky Európskeho parlamentu a ich urýchlené schválenie s cieľom umožniť včasné vykonávanie kohéznych programov;

Energetika

 

107.    vyzýva Komisiu, aby predložila návrh revízie smernice o zdaňovaní energií, tak ako prisľúbil komisár Oettinger vo svojom vypočutí v Európskom parlamente;

108.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že v najnovšom návrhu Komisie týkajúcom sa energetiky sa takmer nehovorí o otázke skladovacích kapacít EÚ a ekologických pracovných miest;

109.    vyzýva Komisiu, aby predložila návrh o energetickej hospodárnosti budov, ktorý je veľmi dôležitý pre plnenie cieľov EÚ týkajúcich sa znižovania emisií CO2;

110.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej komisii a Rade ministrov.