Predlog resolucije - B7-0688/2010Predlog resolucije
B7-0688/2010

  PREDLOG RESOLUCIJE o delovnem programu Komisije za leto 2011

  8. 12. 2010

  ob zaključku razprave o izjavi Komisije
  v skladu s členom 110(2) poslovnika

  Martin Schulz, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0688/2010

  Postopek : 2010/2639(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0688/2010
  Predložena besedila :
  B7-0688/2010
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0688/2010

  Resolucija Evropskega parlamenta o delovnem programu Komisije za leto 2011

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju sporočila Komisije o njenem delovnem programu za leto 2011 (KOM(2010)623),

  –   ob upoštevanju prispevkov odborov Parlamenta, ki jih je konferenca predsednikov posredovala Komisiji,

  –   ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija predsedniku Evropske komisije "Nova strategija za enotni trg",

  –   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "K aktu za enotni trg" (KOM(2010)608),

   

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za potrošnike in državljane (P7_TA-PROV(2010)0186),

   

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o izboljšanju gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju (P7_TA-PROV(2010)0377),

   

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in socialni krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo) (P7_TA-PROV(2010)0376),

   

  –    ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji in člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

   

   ob upoštevanju plenarnega zasedanja ZN na visoki ravni od 20. do 22. septembra 2010 o razvojnih ciljih tisočletja in sklepov tega zasedanja,  

  –   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

  A. ker Evropska unija še vedno čuti težke posledice hudih pretresov krize finančnega sektorja v letu 2008, ki se kažejo v veliki brezposelnosti, počasnem gospodarskem okrevanju, davčnih težavah, zmanjšanju sredstev v javnem sektorju ter napadih finančnih trgov proti nekaterim državam članicam,

  B.  ker popolno okrevanje zahteva skupno evropsko strategijo za trajnostno rast in odpiranje novih delovnih mest, podkrepljeno z zadostnimi pooblastili in sredstvi,

   

  C.  ker je s krepitvijo evropskega in svetovnega gospodarskega upravljanja in dokončanjem ambiciozne reforme ureditve finančnega sektorja in nadzora nad njim nujno treba zmanjšati evropsko občutljivost na nihanja finančnih trgov,

   

  D.  ker so varstvo temeljnih pravic vseh, nediskriminacija in enakost pred zakonom temeljna načela Evropske unije, ki morajo biti osnova za zakonodajni in delovni program ter upoštevana na vseh področjih dejavnosti EU, vključno s kazenskim in civilnim pravom, migracijami, enotnim trgom in trgom dela,

   

  E.  ker so človekove pravice in demokracija srž identitete EU in ostajajo na vrhu prednostnih nalog politike zunanjih odnosov EU,

   

  F.  ker je v Lizbonski pogodbi ponovno navedeno, da mora biti zunanje delovanje EU, katerega sestavni del je trgovina, v skladu z vsemi cilji EU, vključno s socialnimi, okoljskimi in razvojnimi; ker mora večja skladnost med zunanjo in notranjo politiko postati prednostna naloga, zlasti zato, da se trgovinska politika uskladi z industrijsko in kmetijsko politiko in tako učinkovito prispeva h gospodarski rasti in odpiranju novih delovnih mest,

   

  Uvodni in splošni del

  1. se seznanja z delovnim programom Komisije za leto 2001 in se strinja z mnogimi predlogi, vendar meni, da program kot celota ne odraža ustrezno pomembnih dogodkov v Evropi v letu 2008, pa tudi ne upanja in pričakovanja evropskih državljanov;

   

  2. obžaluje, ker v delovnem programu ni dovolj poudarjeno, da sta finančna kriza in nadaljnja recesija povzročili izgubo sedmih milijonov delovnih mest ter nevarnost, da bo velik delež te brezposelnosti trajal še leta; meni, da je to eden od temeljnih izzivov EU za leto 2011 in naprej; zato poziva Komisijo, naj natančno navede, kako se bo lotila problema dolgoročne brezposelnosti ter kako bodo njene pobude in predlogi ustvarili dovolj primernih delovnih mest za rešitev tega problema;

   

  3. meni, da so hude gospodarske, socialne in davčne posledice krize finančnega sektorja v letu 2008 izpostavile slabosti in neuravnoteženost evropskega gospodarskega modela, kar zahteva temeljito prenovo in novo orientiranost gospodarskega upravljanja in ureditve finančnega sektorja ter pomembnejšo vlogo državljanov in večjo socialno razsežnost v evropskem projektu;

   

  4. poleg tega verjame, da ti cilji (skupaj z globalnimi cilji za 21. stoletje) zahtevajo okrepljeno evropsko sodelovanje in solidarnost, osredotočanje evropskih dejavnosti na tista področja, kamor Unija prinaša dodano vrednost in kjer prispeva k večji učinkovitosti pri uporabi javnih sredstev, ter finančni okvir, ki bo Uniji omogočal izpolnjevanje vseh njenih obveznosti;

   

  5. zato pozdravlja pomembno mesto, ki ga ima proračun EU v delovnem programu, ter priznanje Komisije, da Evropa potrebuje nov proračun kot močno sredstvo za uresničevanje skupnih ciljev EU, vendar vztraja, da mora Komisija tudi hitro predložiti predloge za revizijo sedanjega finančnega okvira ter pripraviti ustrezne predloge za določitev lastnih novih sredstev, brez katerih ne bo mogla v celoti izvesti svojega delovnega programa, zlasti za dopolnitev financiranja ključnih programov in priskrbo sredstev za izpolnitev novih obveznosti EU iz Lizbonske pogodbe in strategije EU 2020;

   

  6. pozdravlja dejstvo, da je bila reforma evropskega gospodarskega upravljanja določena kot prednostna naloga, ter vztraja, da mora reforma v celoti upoštevati stališče Parlamenta iz njegovih resolucij z dne 20. oktobra 2010 ter si mora kot cilj določiti podporo gospodarskim in socialnim ciljem Unije, kot je določeno v členu 3 Lizbonske pogodbe; opozarja, da morata biti Evropski parlament in Svet kot organa za izvrševanje proračuna enako vključena v morebitno aktiviranje evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo, katerega posledice za proračun je treba še pojasniti;

   

  7. poudarja, da je treba dokončati reformo finančne ureditve, okrepiti preglednost, stabilnost in odgovornost finančnega sektorja, obenem pa zagotoviti, da bo trg finančnih storitev služil realnemu gospodarstvu; zagotoviti je treba, da davkoplačevalcem ne bo nikoli več treba nositi bremena pomoči bankam; preprečiti je treba špekulacije in prenapihnjenost cen; spodbujati je treba ponovno uravnoteženje gospodarstva ter finančnega sektorja, ki naj služi evropskim državljanom in podjetjem;

   

  8. v zvezi s tem poziva k večji ambicioznosti ob vsesplošnem strinjanju ekonomistov, da dosedanje reforme niso bile v celoti namenjene reševanju problemov finančnega sektorja; poziva Komisijo, naj se (poleg predlaganih načrtov v njenem delovnem programu) na pregleden način in na široko posvetuje z vsemi zainteresiranimi stranmi o potrebah po nadaljnji reformi ter naj do konca leta 2011 poroča Parlamentu;

   

  9. opozarja, da je v Montijevem poročilu o enotnem trgu, ki ga je naročil predsednik Komisije Barroso, navedeno, da "mnogi Evropejci sumničavo, s strahom in mnogokrat z odkrito sovražnostjo gledajo na enotni trg"; poziva Komisijo, naj upošteva zahtevo Parlamenta iz resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za potrošnike in državljane o celovitem pristopu, ki naj v središče postavi potrebe državljanov, delavcev in malih podjetij;

   

  10. obžaluje, da je v delovnem programu kot celoti socialni razsežnosti dan obroben pomen, Komisija pa se oklepa ekonomskega modela zadnjih trideset let, ki ni prinesel blaginje, stabilnosti in socialne vključenosti, ki so navedeni kot cilji Unije, in ki je dokončno propadel s finančnim zlomom leta 2008;

   

  11. poudarja potrebo po ambiciozni evropski industrijski in kohezijski politiki, da se okrepi realno gospodarstvo, izboljša skladnost in doseže premik k pametnejšemu in bolj trajnostnemu evropskemu gospodarstvu, ki bo omogočalo več delovnih mest in boljša delovna mesta;

   

  12. opozarja, da sporočilo Komisije o pregledu proračuna EU poudarja ključno vlogo kohezijske politike pri spodbujanju solidarnosti, pravega gospodarskega zbliževanja ter doseganja ciljev EU 2020 o pametni, vključujoči in trajnostni rasti; zato obžaluje, da delovni program za leto 2011 ne vsebuje navedb o tem pomembnem političnem instrumentu;

   

  13. obžaluje zmedo zaradi številnih pobud: akt o enotnem trgu, sporočila o prednostnih nalogah v industrijski politiki in energetski infrastrukturi do leta 2020 in naprej, delovni program Komisije, najboljši programi EU 2020 itd.; poziva k večji doslednosti in boljšemu upravljanju;

   

  14. poziva Komisijo, naj svoja prizadevanja osredotoči na razvijanje učinkovite komunikacijske politike, da bodo državljani imeli možnost bolje razumeti EU; poudarja, da mora zakonodajne predloge spremljati vsestranska komunikacijska strategija, ki naj evropskim državljanom ponazori njihovo dodano vrednost; v zvezi s tem bi morala posebna pozornost biti namenjena poročanju o prednostih državljanskih pobud kot močnem instrumentu za določanje prednostnih nalog, kar lahko zagotovi, da bodo institucije EU obravnavale dejanske težave državljanov;

   

  Krepitev gospodarskega upravljanja in evropski semester

   

  15. opozarja na poziv v sporočilu k hitremu zakonodajnemu poteku pri predlogih Komisije o gospodarskem upravljanju; meni, da se to lahko doseže, če vse institucije delajo skupaj v duhu dogovarjanja ter če se bo stališče Parlamenta o gospodarskem upravljanju, kot je bilo sprejeto z veliko večino na drugem oktobrskem delnem zasedanju, dejansko odražalo v zakonodajnem svežnju;

   

  16. poudarja potrebo po evropskem gospodarskem upravljanju, usmerjenem v dobro davčno politiko, katere cilj bo polna in dobra zaposlitev; meni, da bi sveženj o upravljanju morala dopolniti zakonodaja, ki bi uvedla stalni mehanizem kriznega upravljanja ter začetne korake k vzajemnemu izdajanju dela državnih obveznic in uvedbi euroobveznic; zahteva, naj se Komisija zaveže glede tega;

   

  17. poudarja, da bi bilo evropski semester treba izkoristiti za krepitev proračunskega sodelovanja in sinergij med EU in nacionalnimi proračuni, da bi dosegli splošne politične cilje EU; obžaluje dosedanje pomanjkanje konkretnih predlogov v tej smeri;

   

  18. obžaluje, da predlogi za evropski semester in upravljalni sveženj dajejo malo možnosti za evropski demokratični nadzor, ter vztraja pri popolni vključenosti Parlamenta v obe področji;

   

  19. izraža zaskrbljenost glede povezave med evropskim semestrom, integriranimi smernicami za zaposlovanje in širšimi smernicami gospodarske politike;

   

  Vključujoča rast

   

  20. pozdravlja vključevanje vodilnih pobud na področje zaposlovanja in socialnih zadev, zlasti programa novih spretnosti za nova delovna mesta in platforme za boj proti revščini, vendar obžaluje, ker je le malo zakonodajnih predlogov;

   

  21. meni, da vključujoča rast lahko temelji le na enakopravni obravnavi vseh delavcev na delovnem mestu ter enakih pogojih dela za vsa podjetja; obžaluje, da delovni program ne vključuje revizije direktive o napotitvi delavcev, ki bi zagotavljala ta načela; prav tako vztraja, da mora zakonodajni predlog o izvajanju pojasniti uveljavljanje temeljnih socialnih pravic, kot je predvideno v sporočilu o aktu o enotnem trgu;

   

  22. prav tako obžaluje, da predlogi o migraciji ne zadostujejo za zagotavljanje enake obravnave in varstva delavcev iz tretjih držav in preprečevanje zlorabe s strani družb, ki najemajo poceni delovno silo, kar veča socialni damping; ponovno opozarja na stališče Evropskega parlamenta, ki nasprotuje uporabi načel države porekla na področju delovne in socialne zakonodaje in ureditve;

   

  23. poziva Komisijo, naj predloži nov predlog direktive o delovnem času, ki bo vseboval dve možnosti: možnost odstopanja in čas pripravljenosti; poudarja, da predlog, ki bi vseboval samo eno ali drugo možnost, ni sprejemljiv;

   

  24. poziva Komisijo, naj na področju upokojevanja upošteva stališča socialnih partnerjev in zagotovi, da bo bela knjiga odražala pričakovanja obeh zainteresiranih strani in vključevala okrepitev prvega stebra;

   

  25. pozdravlja prenovo delovnega portala mreže EURES (Evropski zavodi za zaposlovanje) za boljši dostop mladih delavcev do informacij in nasvetov, vendar obžaluje dejstvo, da je bil predlog odložen na leto 2012, mladi pa informacije potrebujejo danes;

   

  26. pozdravlja okvir EU za nacionalno politiko o Romih, vendar zahteva, naj vsebuje tudi zakonodajne pobude o socialni vključenosti in nediskriminaciji;

   

  27. je seznanjen s predlogom o usklajevanju delovnega in zasebnega življenja ter bi z veseljem sprejel predlog o očetovskem dopustu;

   

  28. obžaluje, da Komisija ni predlagala zakonodajne pobude o prenovi za preprečevanje zlorab in varstvo evropskih industrijskih temeljev;

   

  29. poudarja, da morajo predlogi o javnih naročilih okrepiti evropski socialni model, vključno z izboljšanjem življenjskih in delovnih pogojev;

   

  30. poudarja pomen presoje socialnega vpliva celotne zakonodaje EU, da bi zakonodaja postala bolj učinkovita na ravni EU, in poziva, naj se brez nadaljnjega odlašanja začne postopek za ugotavljanje kršitev držav članic, ki ne upoštevajo zakonodaje EU, zlasti na področju delovnega časa in cestnega prometa;

   

  31. obžaluje, da se program Komisije ne dotika problematike enakosti spolov; poziva k sprejetju direktive za rešitev problema razlike v plači med spoloma, ki v Evropi znaša 17,4 %, obljubljeno leta 2008, ter direktive za izkoreninjenje nasilja nad ženskami v skladu z zahtevami iz svojih resolucij iz novembra 2009 in februarja 2010;

   

  32. poziva Komisijo, naj v svoji platformi za boj proti revščini upošteva položaj žensk, saj 17 % žensk v Evropi živi v revščini, medtem ko je v 16 državah članicah nevarnost velike revščine med ženskami mnogo večja kot med moškimi;

   

  33. obžaluje, ker v sporočilu nista omenjena javno zdravje in zdravstvena neenakopravnost; poziva Komisijo, naj razvije jasno strategijo za boj proti naraščajoči zdravstveni neenakopravnosti ter naj pospeši sprejem zakonodajnih predlogov o zdravstvu in varnosti hrane;

   

  Finančna uredba: dokončanje reforme

   

  34. pozdravlja predlagano zakonodajno nadgradnjo zelene knjige o upravljanju podjetij v finančnih institucijah ter meni, da bi to morala biti strateška pobuda, saj bo boljše upravljanje temeljni pogoj, da se prepreči ponovitev finančne krize iz leta 2008 ter oblikuje finančni sektor, ki bo služil realnemu gospodarstvu in državljanom;

   

  35. pozdravlja predlog Komisije o varstvu vlagateljev, dostopu do osnovnih bančnih storitev in odgovornih hipotekarnih praksah; prav tako pozdravlja zakonodajno pobudo o reševanju krize v bančnem sektorju, ki mora biti usklajena s pravili o konkurenčnosti, da se doseže širok in zavezujoč okvir za krizno upravljanje, ki bo veljal za zasebne in javne udeležence in ne bo čezmerno uporabljal denarja davkoplačevalcev;

  36. pozdravlja predlagano revizijo uredbe o bonitetnih agencijah, ki naj obravnava tudi pomanjkanje konkurence v industriji; poziva Komisijo, naj deluje v skladu z njegovo nedavno zahtevo iz poročila Berès o finančni, gospodarski in socialni krizi (A7-0267/2010), naj preuči možnosti za ustanovitev neodvisne evropske bonitetne agencije, za večje sodelovanje neodvisnih javnih subjektov pri izdajanju bonitetnih ocen in obravnavanju posebnosti pri ocenjevanju državnih dolgov;

   

  37. obžaluje, da obdavčevanja finančnega sektorja ni med strateškimi pobudami za leto 2011 in da Komisija odlaša s potrebnim pripravljalnim delom, ki ga je Evropski parlament že zahteval v svoji resoluciji iz marca 2010;

  38. poudarja, da je treba omejiti špekulacije in zagotoviti, da bo finančni sektor v celoti prispeval k stroškom, nastalim zaradi krize;

   

  39. ponovno opozarja na svoj poziv k finančnim inovacijam, naklonjenim dolgoročnim naložbam, ter na potrebo po večjem ravnotežju med prihranki in naložbami v EU;

   

  Pametna rast

   

  40. pozdravlja predloge o digitalni agendi, vendar ponovno poziva Komisijo, naj predstavi celovit akcijski načrt s časovnim razporedom in cilji, ki bo dal hitre in oprijemljive rezultate na področju nevtralnosti omrežja in enotnega trga za spletne vsebine in storitve, v interesu odprte in uspešne digitalne družbe ter za premostitev digitalne ločnice;

   

  41. obžaluje, da v delovni program nista vključena ne vmesni pregled sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj, ne ocena Evropskega raziskovalnega prostora;

   

  42. poziva Komisijo, naj čim prej predstavi predloge za partnerstva za inovacije na področju surovin in pametnih mest;

   

  Trajnostna rast

   

  43. obžaluje dejstvo, da sporočilu o novi industrijski politiki za Evropo ne bodo sledili zakonodajni predlogi, zlasti taki, s katerimi bi se dosegel želen premik k nizkoogljičnemu in trajnostnemu gospodarstvu;

   

  44. ponovno izraža podporo Komisiji pri njenih prizadevanjih za oblikovanje učinkovite politike o podnebnih spremembah; opozarja, da je okoljske cilje in cilje v zvezi s podnebnimi spremembami treba vključiti v vse politike EU in upoštevati v ustreznih proračunskih postavkah;

   

  45. poudarja, kako pomembno je pospešiti in pozorno spremljati izvajanje okoljske zakonodaje EU, da bi uresničili cilje šestega okoljskega akcijskega programa; poziva Komisijo, naj strogo oceni rezultate tega programa in nadaljuje razvoj sedmega okoljskega akcijskega programa;

   

  Izkoriščanje potenciala enotnega trga

   

  46. poziva Komisijo, naj poda ambicioznejše predloge za spremembo enotnega trga v resnično socialen trg, ki bi pridobil zaupanje evropskih državljanov, delavcev, malih podjetij in potrošnikov; zato Komisijo poziva, naj v vse zakone o enotnem trgu vključi socialno klavzulo v skladu s členom 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije in resolucijo Parlamenta z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in socialni krizi;

   

  47. poziva Komisijo, naj zagotovi dosledno približevanje pravnega instrumenta o evropskem pogodbenem pravu in direktive o pravicah potrošnikov;

  48. obžaluje, da Komisiji ni uspelo izpolniti zahteve, ki jo je Parlament podal oktobra 2010 v resoluciji o gospodarski krizi, za zakonodajni predlog, s katerim bi se storitvam splošnega gospodarskega pomena in socialnim storitvam splošnega pomena zagotovila pravna varnost, kljub spremembam, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba, da bi se za ta namen vzpostavila nova pravna podlaga;

   

  49. ponovno poziva k zakonodajnemu predlogu, ki bo zagotovil cenovno ugoden, učinkovit in dostopen vseevropski skupinski mehanizem pritožb;

   

  50. poudarja, da je potreben učinkovit pravni okvir za varnost proizvodov v EU; podpira pregled direktive o splošni varnosti proizvodov in poziva Komisijo, naj pregleda sistem oznake CE, da bi evropski potrošniki imeli zagotovilo, da lahko oznako CE jemljejo kot oznako za varnost;

  51. pozdravlja zakonodajni predlog o skupni konsolidirani osnovi za davek za pravne osebe in predlagano sporočilo o DDV; meni, da je obvezna skupna konsolidirana osnova za davek za pravne osebe nujna za oblikovanje resnično enotnega trga, za odpravo negativnih učinkov davčne konkurence na zaposlovanje, navedenih v Montijevem poročilu, ter za izogibanje davčnim utajam, dvojnemu obdavčevanju in nepošteni davčni konkurenci: obsoja dvostranska pogajanja s Švico in Komisijo poziva, naj da Svetu pobudo, da se EU omogoči pogajanja za avtomatično izmenjavo podatkov; vztraja, da morata biti načrtovani pobudi o skupni konsolidirani osnovi za davek za pravne osebe in o davku na dodano vrednost skladni s predlogom o novih lastnih sredstvih proračuna EU, ki ga bo Komisija predstavila junija 2011;

   

  Agenda državljanov

   

  52. izraža globoko skrb, ker ni konkretnih predlogov o temeljnih pravicah ali za horizontalno direktivo o nediskriminaciji ter ker se vprašanje nediskriminacije sploh ne omenja; poziva Komisijo, naj hitro ukrepa in deblokira direktivo o nediskriminaciji;

   

  53. podpira predlog za sporočilo o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila, vendar obžaluje, da ni zakonodajnih predlogov o azilu, glede na dejstvo, da bi Unija leta 2012 že morala izvajati skupno azilno politiko;

   

  54. obžaluje, da ni vsebinskih predlogov o migraciji; opozarja, da bo pravilno delovanje predlaganega sistema vstopa/izstopa odvisno od uspeha vizumskega informacijskega sistema in schengenskega informacijskega sistema druge generacije, čeprav slednji še ne deluje v celoti;

   

  55. pozdravlja predlog o pravicah žrtev kaznivega dejanja in zlasti pravico do pravne pomoči, vendar obžaluje, da je to edini predvideni ukrep; poziva k jasnemu časovnemu razporedu za ostale ukrepe iz časovnega načrta procesnih pravic in Komisijo poziva, naj nujno razmisli o predlogu direktive o preprečevanju nasilja nad ženskami;

   

  56. pozdravlja nov celosten pravni okvir za varstvo podatkov, če to pomeni, da bosta Direktiva 95/46 in okvirni sklep o varstvu podatkov v tretjem stebru pregledana in prenovljena;

   

  57. pozdravlja predloge o premoženjskih razmerjih med zakonci in o premoženjsko-pravnih posledicah prenehanja drugih vrst življenjske skupnosti, vendar zahteva, naj skuša Komisija za dosego skupnih standardov za državljane EU v vseh državah članicah pospešiti spremembo pravnega reda Unije na področju civilnega in kazenskega prava ter o tem poroča Parlamentu;

   

  58. pozdravlja predlog uredbe o odprtih telefonskih linijah EU za pogrešane otroke, vendar ugotavlja, da je v delovnem programu le nekaj pobud za zaščito otrok, kakršne spodbujata Konvencija ZN o otrokovih pravicah in Listina EU o temeljnih pravicah;

   

  59. pozdravlja predlog za zaplembo in odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, vendar ponovno vztraja, da mora v predlogu biti navedeno tudi, da se ta sredstva ponovno uporabijo v socialne namene;

   

  60. poziva k jasnim dokazom za nujnost in sorazmernost sistema EU za evidenco imen letalskih potnikov;

   

  61. poziva Komisijo, naj čim prej predloži ambiciozne predloge za usposabljanje v pravosodju in naj se o svojih načrtih posvetuje z Evropskim parlamentom;

   

  62. poziva Komisijo, naj v zeleni knjigi iz leta 2010 o pravnem instrumentu o evropskem pogodbenem pravu resno pretehta vse možnosti;

   

  63. poziva Komisijo, naj oceni izvedljivost načela teritorialnosti v digitalnem svetu;

   

  64. poziva Komisijo, naj pregleda Direktivo 2001/29/ES o avtorskih pravicah v informacijski družbi;

   

  65. obžaluje, da Komisija še ni upoštevala priporočil Evropskega parlamenta o stockholmskem programu (november 2009), ki obravnava območje svobode, varnosti in pravice, zlasti:

  · formalni pregled (v skladu s postopkom soodločanja) uredbe o Agenciji za temeljne pravice, v katerega bo Evropski parlament popolnoma vključen pri pripravi večletnega programa agencije;

  · predložitev novega zakonodajnega predloga, ki bo obravnaval zamrznitev premoženja terorističnih organizacij (čl. 75 PDEU – Evropski parlament je nedavno na Sodišču vložil tožbo zoper sklep Sveta);

   

  66. obžaluje, da Komisija zamuja s pripravo zakonodajnega predloga za "lizbonizacijo" veljavnega pravnega reda pri policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah, ki je prednostna naloga na področju državljanskih svoboščin, pravosodja in notranjih zadev; zamuda je obžalovanja vredna, ker Komisija odlaga sodni in parlamentarni nadzor, ki izhaja iz revizije Europola in Eurojusta ter je sestavni del parlamentarnega nadzora na področju državljanskih svoboščin, pravosodja in notranjih zadev;

   

  Evropa v svetu

   

  67. poziva Komisijo, naj ohrani zagon v procesu širitve ter pomaga Hrvaški doseči vsa preostala merila za zaključek zadnje faze pogajanj o pristopu, zlasti na področju sodstva in temeljnih svoboščin; poziva Komisijo, naj v prvi četrtini leta 2011 Parlamentu poroča o doseženem napredku glede ustreznega poglavja 23;

  68. poziva Komisijo, naj med pripravo mnenja o prošnji Srbije za članstvo v EU o tem izčrpno obvešča Parlament;

   

  69. poziva Komisijo, naj Turčijo odločno spodbuja k pripravi nove civilne ustave po splošnih volitvah 2011, pri čemer je treba posebej poudariti krepitev temeljnih pravic in osebnih svoboščin;

   

  70. meni, da je nujno, da Turčija izpolni svoje obveznosti o polnem in nediskriminatornem izvajanju Dodatnega protokola k Pridružitvenemu sporazumu; poziva Komisijo, naj podpre prizadevanja za doseganje napredka v pogovorih med skupnostma o Cipru in normalizacije dvostranskih odnosov med Turčijo in Republiko Ciper;

   

  71. poziva Komisijo, naj stori vse potrebno za bolj učinkovito izvajanje programa instrumenta za predpristopno pomoč in naj zagotovi, da ne bodo ogrožene odobritve plačil za ta program, sprejete s postopkom soodločanja;

   

  72. poziva Komisijo, naj dokonča pregled evropske sosedske politike, da bi se zagotovila boljša skladnost med cilji politike in finančnimi instrumenti; v odnosih s sosednjimi državami bi bilo treba povečati pogojenost pomoči s človekovimi pravicami in demokracijo;

   

  73. ugotavlja, da je za Unijo za Sredozemlje značilna vse večja institucionalizacija in da se vse bolj osredotoča na konkretne projekte; izraža skrb zaradi mrtve točke, v kateri je obtičala Unija za Sredozemlje zaradi političnih razmer v regiji, ter poziva Komisijo, naj obstoječe instrumente prilagodi spreminjajočemu se okolju;

   

  74. poudarja, da mora nadgradnja odnosov med EU in partnerskimi državami v okviru evropske sosedske politike s sprejemanjem niza dvostranskih sporazumov v številnih sektorjih temeljiti na skladnem pristopu, da bi se izognili dvojnim merilom, kljub raznolikim političnim, gospodarskim in socialnim razmeram v zadevnih državah;

   

  75. zahteva, da visoka predstavnica/podpredsednica Komisije imenuje posebnega predstavnika za človekove pravice; ponovno poziva, da je treba vzpostaviti strukturo za človekove pravice in demokracijo na sedežu Evropske službe za zunanje delovanje (poseben generalni direktorat za človekove pravice) ter da je treba v vsako delegacijo Unije sistematično imenovati uradnika za človekove pravice (kontaktna točka);

   

  76. poziva Komisijo, naj do leta 2015 pripravlja letna poročila o napredku EU pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, naj uvede ukrepe, s katerimi bodo države članice prisiljene izpolniti obveznost, da se vsaj 0,7 % BND nameni za uradno razvojno pomoč, in naj spremlja izpolnjevanje teh obveznosti;

   

  77. poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje glede podnebnih sprememb, strupenih odpadkov in upravljanja voda ter naj spodbuja boljše usklajevanje donatorjev na področju tehnične pomoči;

   

  78. pozdravlja zeleno knjigo o prihodnosti razvojne politike EU; vztraja, da mora biti zelena knjiga osredotočena na popolno predanost doseganju razvojnih ciljev tisočletja, posebno pozornost pa je treba nameniti skladnosti politik za razvoj, inovativne finančne mehanizme in krepitev financiranja razvojnih politik EU;

   

  79. poudarja, da se je treba v okviru sedanjih pogajanj o sporazumih o gospodarskem partnerstvu ponovno osredotočiti na razvojno razsežnost; poudarja, da so potrebna dodatna sredstva za financiranje spremljevalnih ukrepov, da bi nadomestili posledice, ki jih imajo sporazumi o gospodarskem partnerstvu za države v razvoju;

   

  80. pozdravlja predlog za revizijo uredbe Sveta o humanitarni pomoči; poziva Komisijo, naj posebej poudari dostop do ogroženega prebivalstva, varnost humanitarnih delavcev ter krepitev vezi med pomočjo, obnovo in razvojem, ki so nujni za učinkovito dostavo humanitarne pomoči;

   

  81. poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajno pobudo, podobno novemu zakonu ZDA o "krvavih rudninah", za večjo preglednost in boljše upravljanje rudarstva v državah v razvoju; poziva Komisijo, naj pospeši boj proti korupciji v teh državah, ki slabi človekove pravice in dobro upravljanje;

   

  82. opozarja, da mora multilateralizem ostati glavna prednostna naloga EU, in zahteva, da je treba na sedanjih in prihodnjih trgovinskih pogajanjih spoštovati načelo posebne in diferencirane obravnave držav v razvoju; trdno verjame, da potrebujemo učinkovit in reformiran večstranski trgovinski okvir za izgradnjo bolj uravnoteženega in pravičnejšega gospodarskega sistema, kot del novega svetovnega upravljanja, ki bo služilo razvoju in izkoreninjanju revščine;

   

  83. opozarja, da morajo vse klavzule o prostem gibanju delavcev v dvostranskih sporazumih, ki jih sklene EU, temeljiti na enakopravnem obravnavanju delavcev;

   

  84. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske sporazume vključi in v njih okrepi načelo o brezpogojnih človekovih pravicah ter socialne in okoljske klavzule in sankcije, če se te klavzule ne spoštujejo, med drugim glede diskriminacije na podlagi političnih, civilnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic, pravic žensk in otrok, pravne države in zagotovljenih temeljnih svoboščin, boja proti nekaznovanju in nasilju, na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti in do ljudi, ki imajo HIV/AIDS; poudarja, da je treba izvajanje teh klavzul skrbno spremljati in da mora zanje veljati mehanizem za reševanje sporov, ki bo omogočal sankcije ali začasno prekinitev nekaterih trgovinskih ugodnosti iz sporazuma, če pride do hude kršitve teh standardov; poziva Komisijo, da morajo temeljni delovni standardi Mednarodne organizacije dela postati zavezujoč element vseh sporazumov o prosti trgovini med EU in tretjimi državami; zahteva, da se določijo merila za spremljanje napredka na področju človekovih pravic;

   

  85. poziva k vključitvi klavzule o družbeni odgovornosti gospodarskih družb v vse mednarodne trgovinske sporazume, ki jih podpiše EU; to vključuje tudi obveznost poročanja in preglednosti za korporacije ter postopek skrbnega pregleda za podjetja in skupine podjetij, preiskave v primeru dokazanih kršitev zavez k družbeni odgovornosti gospodarskih družb ter boljši dostop do sodišč za žrtve ukrepov gospodarskih družb;

   

  86. poziva, naj ima euroobmočje v mednarodnih finančnih ustanovah in v skupini G20 enega predstavnika;

   

  Sodoben proračun

   

  87. toplo pozdravlja zamisel Komisije, da bo junija 2011 istočasno predstavila predlog za nov sistem lastnih sredstev EU in predlog za novo strukturo odhodkov EU od leta 2014 dalje (novi večletni finančni okvir); je trdno prepričan, da sta ti dve vprašanji medsebojno povezani in bi se bilo treba o njima odločati istočasno ter da se ne smeta več odlašati; poziva Komisijo, naj od Sveta zahteva, da se izogiba zamudam pri iskanju dogovora, istočasno pa v celoti spoštuje določbe Pogodbe, zlasti člena 312(5); poudarja, da bo vsaka zamuda pri dogovoru o novem proračunskem okviru ovirala doseganje političnih ciljev EU, zlasti pri kohezijski politiki;

  88. ponovno poziva, da mora biti sistem lastnih sredstev EU pravičen, jasen, pregleden in davčno nevtralen za vse državljane EU; poudarja, da sedanji sistem, ki se v 85 % opira na prispevke iz državnih proračunov, ni vzdržen; meni, da bi morali predlogi Komisije upoštevati določbe Pogodbe o EU, zlasti člena 311, ter da bi morali biti predmet odprte medinstitucionalne razprave na evropski ravni, v katero bi bili tesno vključeni nacionalni parlamenti;

   

  89. poziva Evropsko komisijo, naj ob upoštevanju člena 311 Pogodbe podrobno preuči možnost, da se del dohodkov iz obdavčitve finančnih transakcij in/ali iz sistema skupne konsolidirane osnove za davek za pravne osebe uporabi kot vir za lastna sredstva EU, pri tem pa naj ne se zanemarijo drugi morebitni viri;

   

  Pametna pravna ureditev

   

  90.  poziva Komisijo, naj napreduje v svojih prizadevanjih glede predhodnega in naknadnega vrednotenja, pri tem pa naj ohranja zdravstvene in varnostne standarde za delavce ter okoljevarstvene standarde;

   

  Izobraževanje, kultura in mladina

   

  91. opozarja Komisijo na cilje strategije EU 2020 za izobraževanje in usposabljanje, pa tudi na pomen spodbujanja zaposlovanja, podpore vseživljenjskega učenja ter omogočanja zlasti mladim, da najdejo zaposlitev; za dosego teh ciljev mora svoje ukrepe osredotočiti na ustrezno nudenje finančne podpore mladim ter na lajšanje prehoda iz študija in usposabljanja v zaposlenost; obžaluje, da delovni program v tej smeri ni pokazal ambicioznosti;

   

  92. pozdravlja pobude Komisije, s katerimi skuša izboljšati mobilnost, ter jo poziva, naj zagotovi, da bo izpolnila sporočilo o vzgoji in izobraževanju v zgodnjem otroštvu, ki je povezano z vodilno pobudo Mladi in mobilnost; pri tem poudarja potrebo po finančni pomoči vsem mladim pri spodbujanju njihove socialne vključenosti;

   

  93. pozdravlja predlagano sporočilo o kulturnih in ustvarjalnih panogah ter poudarja, da so pomembne za gospodarstvo; sporočilo bi moralo vključevati predloge za spodbujanje ustvarjalnih študijev, privabljanje naložb in zagotovitev financiranja umetnikov, da bi se oblikovale mreže s podjetji in bi se izboljšala mobilnost;

   

  94. obžaluje, da nova pristojnost EU na področju športa ne bo vidna v športnem programu 2012–2013; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo prihodnje sporočilo o športu utrlo pot ustrezni športni politiki in programu za obdobje 2014–2020, ki bo v celoti financiran;

   

  Kmetijstvo

   

  95. obžaluje, da delovni program Komisije za leto 2011 skoraj ne omenja revizije skupne kmetijske politike; poziva, naj reforma temeljito preoblikuje ter uveljavi močno skupno kmetijsko politiko, ki bo kos novim izzivom in bo temeljila na legitimnosti, učinkovitosti in pravičnosti;

  96. zato poziva k predlogom, ki bodo temeljili na integriranem plačilnem sistemu z novimi merili, regulativnem sistemu za obvladovanje tveganj ter pomoči za strukturne ukrepe in konkurenčnost; reformirana skupna kmetijska politika mora biti skladna z razvojno politiko EU; spodbujati mora trajnostno kmetijsko proizvodnjo in dobro počutje živali; odgovarjati mora na izzive podnebnih sprememb, izčrpavanja virov, onesnaženja voda in erozije tal; zagotavljati mora socialno razsežnost in delovati skupaj z regionalno politiko za ustvarjanje delovnih mest na podeželju;

   

  Pomorske zadeve in ribištvo

   

  97. pozdravlja namen, da se pripravijo zakonodajni predlogi o reformi skupne ribiške politike, ki bo zagotavljala trajne vire in trajno preživetje;

   

  98. poziva Komisijo, naj nadaljuje tudi delo na področju dolgoročnega ohranjanja rib in izvajanje celostne pomorske politike, naj razvije pomorsko prostorsko načrtovanje in uresničuje cilje strategije EU 2020 glede pametne in trajnostne rasti v pomorskem gospodarstvu, v ta namen pa naj zagotovi bolj učinkovito sodelovanje med GD Mare in GD Transport z jasnejšo in učinkovitejšo delitvijo nalog;

   

  Promet

   

  99. poziva Komisijo, naj izpolni specifične obveze iz delovnega programa Komisije za leto 2010, ter vztraja, da mora bela knjiga o prihodnosti prometa voditi do izvajanja celostne prometne politike EU z zavezujočimi roki za ukrepe Komisije;

   

  100. zlasti poziva Komisijo, naj nemudoma predstavi koledar in ustrezne načrte, v katerih bodo našteti konkretni politični in zakonodajni predlogi za izvajanje pričakovanih rezultatov prihodnje revizije politike TEN-T, pa tudi sprejetega načrta za varnost cestnega prometa, akcijskega načrta o mobilnosti v mestih ter pobud o prometni logistiki iz prejšnjega zakonodajnega obdobja;

   

  101. obžaluje, da Komisija ni predstavila predloga za internalizacijo eksternih stroškov v pomorskem sektorju, obljubljenega že vrsto let, ter poziva Komisijo, naj tudi v prihodnje teži k sprejetju mednarodnega sporazuma na forumu Mednarodne pomorske organizacije v razumnem roku, sicer bo Komisija morala prevzeti pobudo na tem področju;

   

  102. opominja, da bi moral biti glavni cilj prihodnjega predloga za sveženj o letališčih izboljšanje pogojev za delavce, spodbujanje pravične konkurence v celotnem sektorju in zagotavljanje neprestane visoke ravni pravic potnikov;

   

  103. poziva k spodbujanju turizma v povezavi s prometnim sektorjem; poziva tudi k učinkovitejšemu sodelovanju generalnih direktoratov Komisije – GD Move in GD Mare, vključno z učinkovitejšo in jasnejšo delitvijo nalog;

   

  104. meni, da so socialna vprašanja na področju prometa še vedno zanemarjena;

   

  Kohezijska politika

   

  105.  opozarja, da sta strategija EU 2020 in kohezijska politika v osnovi povezani in da zaradi upoštevanja dodatnih prednostnih nalog ali ciljev ne bi smelo biti na razpolago manj sredstev za kohezijo; meni zlasti, da je za dolgoročno gospodarsko in družbeno blaginjo Evrope nujna močnejša kohezija;

   

  106. poziva Komisijo, naj pravočasno predstavi uredbe kohezijske politike za naslednje programsko obdobje, da bo omogočila prispevek Evropskega parlamenta k tem uredbam in njihovo hitro sprejetje, s tem pa pravočasno izvajanje kohezijskih programov;

   

  Energetika

   

  107. poziva Komisijo, naj predstavi predlog za revizijo direktive o obdavčitvi energije, skladen z obljubami, ki jih je komisar Oettinger dal med predstavitvijo v Evropskem parlamentu;

   

  108. obžaluje da v nedavnem predlogu Komisije o energiji ni skoraj ničesar o skladiščnih zmogljivostih EU in o zelenih delovnih mestih;

   

  109. poziva Komisijo, naj predstavi predlog o energetski učinkovitosti obstoječih stavb, ki je nujen za izpolnjevanje ciljev EU za zmanjšanje emisij CO2;

   

  110. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji in Svetu ministrov.