Propunere de rezoluţie - B7-0705/2010Propunere de rezoluţie
B7-0705/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la industria găinilor ouătoare din UE: interzicerea utilizării bateriilor începând cu 2012

13.12.2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0657/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Esther de Lange în numele Grupului PPE
James Nicholson în numele Grupului ECR
Lorenzo Fontana în numele Grupului EFD

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0705/2010

Procedură : 2010/2979(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0705/2010
Texte depuse :
B7-0705/2010
Texte adoptate :

B7‑0705/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la industria găinilor ouătoare din UE: interzicerea utilizării bateriilor începând cu 2012

Parlamentul European,

–   având în vedere Directiva 1999/74/CE a Consiliului, care a intrat în vigoare la 3 august 1999 și a introdus o interdicție referitoare la utilizarea bateriilor pentru creșterea găinilor ouătoare, acordând în același timp o perioadă de tranziție de mai mult de 12 ani pentru ca producătorii să își schimbe sistemele de creștere,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare privind standardele de comercializare aplicabile ouălor,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei nr. 2007/865 din 8 ianuarie 2008 privind diversele sisteme de creștere a găinilor ouătoare, în special sistemele prevăzute de Directiva 1999/74/CE,

–   având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la criza din sectorul creșterii animalelor din UE[1],

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Comisia nu a fost în măsură să ofere răspunsuri satisfăcătoare membrilor Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului în cadrul reuniunilor sale din 30 august și 29 septembrie 2010;

B.  întrucât Directiva de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (1999/74/CE) interzice, începând de la 1 ianuarie 2012, creșterea găinilor ouătoare în sisteme de cotețe neîmbunătățite și întrucât statele membre și producătorii din UE-15 vor dispune, până la data respectivă, de peste 12 ani pentru a se asigura că respectă dispozițiile legale, iar producătorii din UE-12 vor dispune de opt ani de la aderare pentru a se conforma acestor dispoziții;

C. întrucât, în ultimii ani, sectorul s-a confruntat cu epizootii majore, precum și cu o criză gravă a pieței, care s-a datorat în parte costurilor enorme de producție cauzate de majorarea prețurilor la furaje - care reprezintă 60% din costurile totale suportate de producători - aceasta fiind o consecință a speculațiilor de pe piața cerealelor;

D. întrucât mulți producători din Uniune au început să își schimbe sistemele de producție pentru a se conforma Directivei 1999/74/CE a Consiliului, dar nu sunt în măsură să finalizeze acest proces până la 1 ianuarie 2012;

E.  întrucât în 2008 Comisia a adoptat o comunicare cu privire la diferitele sisteme de creștere a găinilor ouătoare, în special la cele intră sub incidența Directivei 1999/74/CE a Consiliului, confirmând faptul că decizia de eliminare treptată a bateriilor până la 1 ianuarie 2012 a fost justificată și că nu era necesară nicio modificare a acestei directive; întrucât Comisia a reiterat această poziție cu ocazia reuniunii Consiliului Agricultură din 22 februarie 2010;

F.  întrucât ouăle care nu sunt produse în conformitate cu Directiva 1999/74/CE nu pot fi comercializate legal pe teritoriul UE;

G. întrucât toate statele membre au transpus în legislația lor națională Directiva 1999/74/CE a Consiliului de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare, dar acest lucru nu garantează respectarea deplină a cerințelor directivei, nici eliminarea până la 1 ianuarie 2012 a utilizării bateriilor;

H. întrucât statele membre sunt responsabile pentru instituirea unor sisteme de sancțiuni proporționale, eficace și disuasive, pentru a garanta că directiva este pusă în aplicare, în timp ce Comisia – în calitate de gardian al tratatului – are datoria de a supraveghea progresele înregistrate în punerea în aplicare a directivei în cadrul UE și de a adopta măsurile necesare;

I.   întrucât, conform rapoartelor DG AGRI referitoare la situația curentă, precum și estimărilor provenind chiar din acest sector pentru anii viitori, se presupune că un număr substanțial de state membre și 30% dintre producătorii de ouă nu se vor conforma interdicției referitoare la baterii înainte de 1 ianuarie 2012;

J.   întrucât Directiva 1999/74/CE nu prevede un mecanism specific care să permită unui stat membru să împiedice comercializarea pe teritoriul său a ouălor sau a produselor din ouă provenind dintr-un alt stat membru care nu adoptă măsurile necesare pentru a interzice introducerea pe piață a ouălor provenind din întreprinderi care nu respectă Directiva 1999/74/CE;

K. întrucât sectorul păsărilor domestice și al producției de ouă nu beneficiază de subvenții din partea UE în cadrul primului pilon al PAC, trebuind în același timp să se conformeze standardelor UE privind sănătatea și bunăstarea animalelor, care sunt printre cele mai ridicate din lume;

L.  întrucât costurile de producție suportate de producătorii de ouă care folosesc cotețe îmbunătățite sunt cu 8-13% mai mari decât cele ale producătorilor care folosesc cotețe convenționale, iar diferența de venit rezultată este estimată la 3-4%,

1.  invită Comisia să mențină cerința referitoare la interdicția bateriilor începând de la 1 ianuarie 2012, astfel cum este prevăzut în Directiva de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (1999/74/CE);

2.  subliniază că, în principiu, amânarea interdicției sau derogările de la aceasta ar dăuna în mod grav bunăstării găinilor ouătoare, ar denatura piața și ar penaliza producătorii care au investit deja în sisteme de creștere fără cotețe sau bazate pe cotețe îmbunătățite; consideră, cu toate acestea, că ar trebui să se găsească o soluție, cu respectarea unor condiții clar definite, pentru producătorii care au început să își modifice sistemele de creștere, orientându-se către noi tipuri de cotețe sau către sisteme alternative de creștere, dar care nu vor fi finalizat acest proces până la 1 ianuarie 2012;

3.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la numărul substanțial de state membre și de producători de ouă care afișează întârzieri în respectarea termenului-limită 2012;

4.  este profund dezamăgit de absența unui plan de acțiune al Comisiei în acest domeniu, precum și de reticența Comisiei de a oferi informații adecvate membrilor Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului în cadrul reuniunii sale din 30 august și 29 septembrie 2010;

5.  salută inițiativa Comisiei de a se întâlni cu principalele părți interesate și cu autoritățile competente în ianuarie 2011 pentru a evalua stadiul aplicării directivei, dar subliniază faptul că aceste eforturi trebuiau depuse cu mult timp în urmă;

6.  invită Comisia să ofere clarificări de urgență și să indice până cel târziu la 1 martie 2011 măsurile pe care intenționează să le ia pentru a asigura respectarea directivei;

7.  subliniază că aceste măsuri ar trebui, în primul rând, să asigure condiții de concurență echitabile și să protejeze producătorii care s-au conformat până la 1 ianuarie 2012 de concurența neloială din partea producătorilor din UE și din afara acesteia, care continuă să utilizeze în mod ilegal baterii după data respectivă;

8.  invită Comisia să monitorizeze progresul la intervale regulate și să ia măsuri urgente pentru ca statele membre să garanteze că producătorii lor de ouă respectă interdicția începând de la 1 ianuarie 2012 și să le îndemne să elaboreze planuri naționale de acțiune, inclusiv sancțiuni disuasive, pentru a asigura faptul că bateriile nu mai sunt utilizate pe teritoriul lor după 1 ianuarie 2012;

9.  subliniază că ouăle care nu sunt produse în conformitate cu Directiva 1999/74/CE nu pot să fie comercializate legal sau să facă parte din comerțul desfășurat pe teritoriul UE; îndeamnă Comisia, prin urmare, să ia măsuri de prevenire a denaturărilor comerciale și de împiedicare a producătorilor care nu se conformează să exporte în afara teritoriului lor național;

10. subliniază faptul că responsabilitatea socială corporativă a prelucrătorilor de ouă și a sectorului de comerț cu amănuntul le impune acestora să nu utilizeze și să nu comercializeze ouă și produse din ouă care nu sunt produse în conformitate cu Directiva 1999/74/CE;

11. constată că anumite state membre au recurs la posibilitatea de a oferi finanțare producătorilor pentru a sprijini trecerea la cotețe îmbunătățite; subliniază, cu toate acestea, faptul că actualele restricții care afectează finanțele unor state membre și dificultățile cu care se confruntă agricultorii din UE în încercarea de a obține credite pentru a finanța investițiile în cadrul fermelor pot crea dificultăți suplimentare în tranziția către cotețele îmbunătățite înainte de 1 ianuarie 2012;

12. îndeamnă toate statele membre să includă în programele lor de dezvoltare rurală măsuri care să ajute sectorul păsărilor domestice să se conformeze cu directiva;

13. subliniază necesitatea de a sensibiliza consumatorii cu privire la acest lucru și la efectele existenței neconformității asupra bunăstării găinilor ouătoare, precum și la concurența neloială dintre agricultori; invită Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că consumatorii vor putea distinge între ouăle și produsele din ouă care sunt conforme Directivei 1999/74/CE și cele care nu îndeplinesc standardele UE și să pună la dispoziție fonduri de sensibilizare în cadrul pieței ouălor în acest sens;

14. observă că ouăle ar trebui considerate ca alimente de bază și subliniază că nerespectarea Directivei 1999/74/CE ar putea avea drept rezultat producția de ouă „ilegale”, ceea ce implică un risc de penurie de ouă și o creștere semnificativă a prețului la ouă suportat de consumatori; în plus, subliniază că astfel de penurii și de majorări ale prețurilor ar putea conduce la sporirea importurilor de ouă sau de produse din ouă provenind din țările terțe, care nu respectă standardele UE în materie de bunăstare;

15. solicită Comisiei să-și consolideze monitorizarea aplicării directivei prin creșterea numărului de inspecții efectuate de Oficiul Alimentar și Veterinar;

16. solicită Comisiei să prezinte, cel târziu la 31 decembrie 2011, o listă a producătorilor, prelucrătorilor și comercianților cu amănuntul de ouă și de produse din ouă care nu respectă dispozițiile Directivei 1999/74;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.