Postup : 2010/2979(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0705/2010

Predkladané texty :

B7-0705/2010

Rozpravy :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0493

NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 88k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0705/2010
13.12.2010
PE450.536v01-00
 
B7-0705/2010

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0657/2010

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o odvetví chovu nosníc v EÚ: zákaz používania batériových klietok od roku 2012


Esther de Lange v mene poslaneckého klubu PPE
James Nicholson v mene skupiny ECR
Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD

Uznesenie Európskeho parlamentu o odvetví chovu nosníc v EÚ: zákaz používania batériových klietok od roku 2012  
B7‑0705/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Rady 1999/74/ES, ktorá nadobudla účinnosť 3. augusta 1999 a ktorou sa zaviedol zákaz používania batériových klietok na chov nosníc, pričom sa stanovilo prechodné obdobie v dĺžke viac ako 12 rokov, aby mohli chovatelia upraviť svoje chovné systémy,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008/ES, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa noriem uvádzania vajec na trh,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie 2007/865 z 8. januára 2008 o rôznych systémoch chovu nosníc a najmä o tých, na ktoré sa vzťahuje smernica 1999/74/ES,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ(1),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže Komisia neposkytla na otázky členov parlamentného Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na jeho schôdzach z 30. augusta a 29. septembra 2010 uspokojivé odpovede,

B.  keďže v smernici o dobrých životných podmienkach nosníc (1999/74/ES) sa od 1. januára 2012 zakazuje chov nosníc v neprispôsobených klietkových systémoch a keďže členské štáty a chovatelia v EÚ-15 majú dovtedy viac ako 12 rokov na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto právneho predpisu, a keďže výrobcovia v EÚ-12 majú na dosiahnutie súladu osem rokov od pristúpenia,

C. keďže počas ostatných rokov bolo odvetvie zasiahnuté vážnymi nákazlivými chorobami postihujúcimi zvieratá a závažnou trhovou krízou, ktorú čiastočne spôsobili vysoké výrobné náklady zapríčinené nárastom cien krmív – ktoré predstavujú až 60 % celkových nákladov výrobcov – v dôsledku špekulácií na trhu s obilninami,

D. keďže mnohí chovatelia v Únii začali meniť svoje chovné systémy, aby spĺňali požiadavky smernice Rady 1999/74/ES, ale niektorí tento proces do 1. januára 2012 nedokončia;

E.  keďže Komisia prijala v roku 2008 oznámenie o rôznych systémoch chovu nosníc, najmä o tých, ktorých sa týka smernica Rady 1999/74/ES, v ktorom potvrdila, že rozhodnutie o vyradení  batériových klietok do 1. januára 2012 je odôvodnené a nie je nutná žiadna zmena ani doplnenie, keďže Komisia tento svoj názor potvrdila na Rade pre poľnohospodárstvo 22. februára 2010,

F.  keďže vajcia, ktoré nie sú vyrobené v súlade so smernicou 1999/74/ES, nie je možné zákonne uvádzať na trh v EÚ,

G. keďže všetky členské štáty transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov smernicu 1999/74/ES, ktorou sa ustanovujú minimálne normy na ochranu nosníc, ale tým sa nezaručuje plný súlad s požiadavkami smernice vrátane vyradenia batériových klietok od 1. januára 2012,

H. keďže členské štáty zodpovedajú za zavedenie primeraných, účinných a odradzujúcich systémov sankcií na zabezpečenie vykonávania smernice, zatiaľ čo Komisia je ako ochranca zmluvy povinná dohliadať na pokrok pri vykonávaní smernice v celej EÚ a v prípade potreby prijať vhodné opatrenia,

I.   keďže podľa správ GR AGRI o súčasnej situácii a podľa odhadov samotného odvetvia na nasledujúce roky sa očakáva, že významný počet členských štátov a 30 % výrobcov vajec zrejme nedodrží zákaz batériových klietok od 1. januára 2012,

J.   keďže smernica 1999/74/ES neustanovuje konkrétny mechanizmus umožňujúci členskému štátu zabrániť uvedeniu na trh na jeho území vajec alebo výrobkov z vajec z iného členského štátu, ktorý neprijíma dostatočné opatrenia na zastavenie uvádzania na trh vajec zo zariadení, ktoré nespĺňajú smernicu 1999/74/ES,

K. keďže odvetvie chovu hydiny a výroby vajec nedostáva dotácie EÚ v rámci prvého piliera SPP, ale musí spĺňať normy EÚ v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sú jedny z najprísnejších na svete,

L.  keďže výrobné náklady výrobcov vajec, ktorí používajú prispôsobené klietky, sú o 8 – 13 % vyššie ako u výrobcov používajúcich bežné klietky, a výsledný rozdiel príjmov sa odhaduje na 3 – 4 %,

1.  vyzýva Komisiu, aby zachovala požiadavku zákazu batériových klietok od 1. januára 2012 v zmysle smernice o dobrých životných podmienkach nosníc (1999/74/ES);

2.  zdôrazňuje, že odklad zákazu alebo výnimky z neho by v zásade vážne poškodili životné podmienky nosníc, skreslili trh a znevýhodnili tých výrobcov, ktorí už investovali do bezklietkových systémov alebo systémov s prispôsobenými klietkami; domnieva sa však, že by sa v súlade s jednoznačne určenými podmienkami malo nájsť riešenie pre tých výrobcov, ktorí už síce začali meniť chovné systémy buď zavádzaním nových klietkových systémov alebo alternatívnych chovných metód, no ktorí tento proces do 1. januára 2012 nedokončia;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad značným počtom členských štátov a výrobcov vajec, ktorí nestíhajú splniť termín do roku 2012;

4.  je hlboko sklamaný absenciou akčného plánu Európskej komisie, čo sa týka tohto problému, a neochotou oddelení Európskej komisie poskytnúť adekvátne informácie členom Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na jeho schôdzach 30. augusta 2010 a 29. septembra 2010;

5.  víta zámer Komisie stretnúť sa s hlavnými zúčastnenými stranami a príslušnými orgánmi v januári 2011 s cieľom zhodnotiť situáciu v oblasti vykonávania smernice, podčiarkuje však, že sa tak malo stať už dávno;

6.  vyzýva Komisiu, aby naliehavo objasnila situáciu a najneskôr do 1. marca 2011 informovala o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať na zabezpečenie dodržiavania smernice;

7.  zdôrazňuje, že tieto opatrenia by mali predovšetkým zachovávať rovnaké podmienky a chrániť výrobcov, ktorí od 1. januára 2012 spĺňajú požiadavky, pred nekalou súťažou výrobcov z EÚ a mimo nej, ktorí aj naďalej nezákonne využívajú batériové klietky aj po tomto termíne;

8.  vyzýva Komisiu, aby pravidelne monitorovala pokrok a ihneď prijala opatrenia voči členským štátom, aby zabezpečila, aby ich výrobcovia vajec dodržiavali zákaz od 1. januára 2012, a aby žiadala členské štáty o vypracovanie národných akčných plánov vrátane odradzujúcich sankcií s cieľom zabezpečiť, aby sa od 1. januára 2012 na ich území batériové klietky už nepoužívali;

9.  zdôrazňuje, že vajcia, ktoré neboli vyrobené v súlade so smernicou 1999/74/ES, nemôžu byť zákonne uvádzané na trh v EÚ ani byť súčasťou jej vnútorného trhu; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré zabránia skresleniu trhu a nedovolia výrobcom, ktorí nespĺňajú požiadavky, aby vyvážali mimo územia svojho štátu;

10. zdôrazňuje skutočnosť, že podniková sociálna zodpovednosť výrobcov vajec a maloobchodného sektora im ukladá povinnosť nepoužívať ani neuvádzať na trh vajcia a výrobky z vajec, ktoré nie sú vyrobené v súlade so smernicou 1999/74/ES;

11. konštatuje, že niektoré, no nie všetky členské štáty využili možnosť poskytnutia finančných prostriedkov výrobcom na podporu prechodu na prispôsobené klietky; zdôrazňuje však, že súčasné obmedzenia finančných prostriedkov niektorých členských štátov a ťažkosti, ktorým čelia poľnohospodári EÚ pri získavaní bankových úverov na financovanie investícií do poľnohospodárskych podnikov môžu skomplikovať proces zmeny na prispôsobené klietky pred 1. januárom 2012;

12. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby do svojich programov na rozvoj vidieka zahrnuli opatrenia, ktoré pomôžu odvetviu chovu hydiny dosiahnuť súlad s touto smernicou;

13. zdôrazňuje potrebu zvýšiť povedomie spotrebiteľov o tejto otázke a o vplyvoch nedodržiavania smernice na dobré životné podmienky nosníc, ako aj o nekalej súťaži medzi poľnohospodármi; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky nevyhnutné kroky s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia boli schopní rozoznať vajcia a výrobky z vajec, ktoré boli vyrobené v súlade so smernicou 1999/74/ES od tých, ktoré nespĺňajú normy EÚ a aby sprístupnila finančné prostriedky na zvýšenie povedomia na trhu s vajcami v tomto ohľade;

14. konštatuje, že vajcia by sa mali považovať za základnú potravinu, a zdôrazňuje, že nedodržiavanie smernice 1999/74/ES môže vyústiť do výroby „nezákonných“ vajec, a tak spôsobiť riziko nedostatku vajec a podstatného zvýšenia cien pre spotrebiteľov; ďalej zdôrazňuje, že takéto nedostatky a zvýšenie cien by mohli mať za následok zvýšenie dovozu vajec alebo výrobkov z vajec z tretích krajín, ktoré nedodržiavajú normy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

15. žiada Komisiu, aby posilnila monitorovanie vykonávania smernice prostredníctvom zvýšenia počtu kontrol vykonávaných Potravinovým a veterinárnym úradom;

16. žiada Komisiu, aby najneskôr do 31. decembra 2011 predložila zoznam výrobcov vajec a výrobkov z vajec, ako aj ich spracovateľov a obchodníkov, ktorí nespĺňajú ustanovenia smernice 1999/74/ES;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

P7_TA-PROV(2010)0402.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia