Forslag til beslutning - B7-0707/2010Forslag til beslutning
B7-0707/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Côte d'Ivoire

13.12.2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0707/2010

Procedure : 2010/3006(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0707/2010
Indgivne tekster :
B7-0707/2010
Vedtagne tekster :

B7‑0707/2010

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Côte d'Ivoire

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Côte d'Ivoire,

–   der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen mellem EU og AVS, der blev undertegnet i juni 2000,

–   der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd om Côte d'Ivoire, især resolution 1765(2007), resolution 1933(2010) og resolution 1946 (2010),

–   der henviser til Unionens højtstående repræsentants udtalelser om valgprocessen, især udtalelserne af 3. december 2010 om valgresultatet i Côte d'Ivoire og af 1. december 2010 om anden runde af præsidentvalget i Côte d'Ivoire,

–   der henviser til de foreløbige konklusioner fra de valgobservationsmissioner, der er udsendt af EU, Den Afrikanske Union og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas), der i henhold til deres respektive undersøgelsesresultater samstemmende konkluderer, at anden runde af præsidentvalget i Côte d'Ivoire fandt sted under frie og demokratiske former,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelse om valget i Côte d'Ivoire og til FN's Generalsekretær Ban Ki-Moons udtalelse af 2. december 2010,

–   der henviser til udtalelsen af 3. december 2010 fra Young Jin Choi, FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Côte d'Ivoire, om bekræftelsen af resultatet af den anden runde af præsidentvalget den 28. november 2010,

–   der henviser til erklæringen om offentliggørelsen af resultatet af anden runde af præsidentvalget afholdt den 28. november 2010 i Côte d'Ivoire, som blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU den 3. december 2010 i Kinshasa,

–   der henviser til udtalelsen fra FN's generalsekretær Ban Ki-Moon af 4. december 2010, hvor der udtrykkes bekymring over den politiske konfrontation i Côte d'Ivoire på trods af Alassane Dramane Ouattaras klare sejr ved valget med en stemmemargen på næsten 10 point,

–   der henviser til udtalelsen fra formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Durão Barroso, af 4. december 2010, der bekræfter Alassane Dramane Ouattara som den retmæssige vinder af det demokratiske præsidentvalg,

–   der henviser til pressemeddelelsen af 5. december 2010 fra Abdou Diouf, generalsekretær i Den Internationale Sammenslutning af Fransktalende Lande (OIF), hvori alle de involverede politiske aktører opfordres til at anerkende resultat af præsidentvalget, som den uafhængige valgkommission for Côte d'Ivoire (CEI) har bekendtgjort, og som er blevet bekræftet af FN,

–   der henviser til sluterklæringen fra Ecowas-topmødet, der afholdtes i Abuja i Nigeria den 7. december 2010,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 8. december 2010,

–   der henviser til Den Afrikanske Unions beslutning den 9. december 2010 om at suspendere Côte d'Ivoires medlemskab for at lægge pres på den tidligere præsident Laurent Koudou Gbagbo for at få ham til at træde tilbage,

–   der henviser til, at det internationale samfund står sammen om at kræve, at tidligere præsident Laurent Koudou Gbagbo fratræder sit embede så snart som muligt for at bevare håbet om et fredeligt magtskifte,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at efter ti år og mange udsættelser blev den første runde af præsidentvalget i Côte d'Ivoire afholdt den 31. oktober 2010 i overensstemmelse med bestemmelserne i den politiske aftale fra Ouagadougou af 4. marts 2007,

B.  der henviser til, at første runde af præsidentvalget var præget af en historisk høj valgdeltagelse på ca. 80 % af de registrerede vælgere, og generelt set afvikledes under rolige og fredelige former, trods forsinkelser i offentliggørelsen af valgresultatet,

C. der henviser til, at CEI til sidst frigav navnene på de to hovedkandidater i præsidentvalgets anden runde, der skulle afholdes den 28. november, nemlig den siddende præsident Laurent Koudou Gbagbo og den tidligere premierminister Alassane Dramane Ouattara,

D. der henviser til, at EU's valgobservationsmission til Côte d'Ivoire i sin foreløbige erklæring den 30. november fandt, at valgkampen op til anden valgrunde var præget af voldshandlinger, der havde haft sårede og mange dødsofre blandt borgerne til følge,

E.  der henviser til, at formanden for CEI, Youssouf Bakayoko, om aftenen den 2. december 2010 erklærede Alassane Dramane Ouattara som vinder af anden valgrunde med 54,1 % af stemmerne, der var afgivet i et klima med stærke spændinger, præget af beskyldninger om valgfusk fra præsidentkandidatens lejr og tilfælde af vold og trusler mod Ouattaras tilhængere, såvel som mod EU's observatører i landet,

F.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd har udtrykt tilfredshed med CEI's offentliggørelse af de foreløbige resultater og har gentaget, at det er parat til at træffe de nødvendige foranstaltninger over for dem, der forhindrer fredsprocessen, især CEI's arbejde, jf. afsnit 6 i resolution 1946(2010),

G.  der henviser til, at efter CEI's offentliggørelse af valgresultatet erklærede formanden for Côte d'Ivoires forfatningsråd de offentliggjorte valgresultater for ugyldige og udråbte i stedet Gbagbo som vinder efter at have annulleret valgresultaterne fra fire nordlige regioner, hvor Ouattara havde vundet med stor stemmemargen,

H.  der henviser til, at da forfatningsrådet havde truffet sin beslutning, blev alle Côte d'Ivoires grænser lukket og transmission af alle udenlandske tv-kanaler med nyheder suspenderet, således at landet ikke blot er blevet fuldstændig afskåret fra omverdenen, men det også er gjort vanskeligt for det internationale samfund at kontrollere, om der sker menneskerettighedsovertrædelser og brud på retsstatsprincippet i landet,

I.   der henviser til, at FN's generalsekretær særlige udsending Choi siden da har sagt god for forløbet af det ivorianske præsidentvalg og dermed bekræftet, at de resultater, som er fremlagt af CEI, er nøjagtige og repræsenterer de ivorianske borgeres frit udtrykte vilje,

J.   der henviser til, at Fatou Bensouda, viceanklager ved Den Internationale Straffedomstol (ICC), har opfordret myndighederne i Côte d'Ivoire til behørigt at efterforske alle voldshandlinger, der har fundet sted før og i tiden efter anden runde af præsidentvalget, og dermed har bekræftet, at ICC er fast besluttet på nøje at undersøge alle de voldshandlinger, der indberettes til den i denne henseende,

K. der henviser til, at Gbagbo trods vedvarende protester fra det internationale samfund blev taget i ed som præsident ved en ceremoni den 4. december, mens Ouattara har aflagt ed som præsident for Côte d'Ivoire via et brev tilsendt forfatningsrådet,

L.  der henviser til, at et voksende antal af Côte d'Ivoires politiske partnere og handelspartnere i Afrika og den vestlige verden har udtrykt deres støtte til Alassane Dramane Ouattara, der anerkendes som den retmæssige vinder af det ivorianske præsidentvalg og legitime statsoverhoved, der har fået magten som følge af det ivorianske folks vilje,

M. der henviser til, at tidligere præsident Thabo Mbeki, Den Afrikanske Unions særlige repræsentant i Côte d'Ivoire, har aflagt besøg i landet i forsøg på at mægle mellem de to præsidentlejre,

N. der henviser til, at Ouattara den 5. december 2010 bekendtgjorde, at han havde dannet ny regering med tidligere premierminister Guillaume Soro i spidsen; der henviser til, at Gbagbo som modtræk bekendtgjorde, at han havde udnævnt sin egen premierminister, på trods af mange tusinde menneskers protestdemonstrationer i den nordlige by Bouaké,

O. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i sit møde den 8. december på det allerkraftigste fordømte ethvert forsøg på at omgå det ivorianske folks vilje og anerkendte Ecowas' beslutning om at bekræfte Ouattara som præsident for Côte d'Ivoire,

1.  er dybt bekymret over situationen i Côte d'Ivoire efter anden runde af præsidentvalget; understreger i denne forbindelse, at resultatet af et demokratisk valg skal overholdes fuldt ud af alle deltagere, også de besejrede kandidater, og understreger, at hvis det ikke lykkedes at fastholde disse resultater, vil det bringe freden og stabiliteten i landet yderligere i fare;

2.  opfordrer indtrængende alle politiske kræfter i Côte d'Ivoire til at respektere folkets vilje, som den kom frit til udtryk i resultatet af præsidentvalget den 28. november 2010, der blev bekendtgjort af den uafhængige valgkommission CEI og bekræftet af FN's generalsekretærs særlige repræsentant;

3.  beklager dybt de voldelige sammenstød, der gik forud for bekendtgørelsen af valgresultaterne fra anden runde af præsidentvalget i Côte d'Ivoire, og udtrykker sin dybeste solidaritet med ofrene og deres pårørende; beklager også tilfældene af politisk obstruktion og intimideringsforsøg mod medlemmer af CEI, hvilket i sidste ende forårsagede en forsinkelse af offentliggørelsen af de foreløbige resultater, således at forløbet af den demokratiske valgproces blev besværliggjort;

4.  fordømmer forfatningsrådets beslutning om at erklære dele af valgresultaterne fra præsidentvalgets anden runde for ugyldige; finder, at dette er en overtrædelse af den ivorianske valglov, der ikke indeholder bestemmelser om en sådan situation, og udtrykker bekymring over, at Gbagbo har gjort forfatningsdomstolen til et politisk instrument og, ved at forhindre den i at fungere effektivt, har bragt hele valgprocessen i fare;

5.  glæder sig over erklæringerne fra forskellige aktører i det internationale samfund, der har udtrykt støtte til valgprocessen i Côte d'Ivoire og har anerkendt Ouattara som valgets retmæssige vinder;

6.  understreger nødvendigheden af at overvåge den forvirrende politiske situation i landet nøje, herunder også de stedfundne voldshandlinger, og som de ivorianske sikkerhedsstyrker i visse tilfælde angiveligt er involveret i; opfordrer alle berørte parter til at udvise fuldstændig tilbageholdenhed for at undgå, at situationen eskalerer og for at opretholde ro og orden;

7.  glæder sig over ethvert mæglingsforsøg og opfordrer alle politiske kræfter i Côte d'Ivoire til aktivt at støtte et fredeligt magtskifte og således undgå en splittelse af landet;

8.  fordømmer på det kraftigste tilfældene af intimidering af EU's valgobservatører i Côte d'Ivoire og EU-borgere i almindelighed, hvilket tvang missionen til at trække sig ud af sikkerhedsmæssige grunde;

9.  priser Unionens højtstående repræsentants engagement i forbindelse med valgprocessen i Côte d'Ivoire, og glæder sig over, at hun er parat til at overveje at indføre målrettede sanktioner mod dem, som stiller sig i vejen for et fredeligt magtskifte;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Catherine Ashton, FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, ONUCI, Den Afrikanske Unions institutioner, Ecowas, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU's medlemsstaters regeringer.