Förslag till resolution - B7-0707/2010Förslag till resolution
B7-0707/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Elfenbenskusten

13.12.2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0707/2010

Förfarande : 2010/3006(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0707/2010
Ingivna texter :
B7-0707/2010
Antagna texter :

B7‑0707/2010

Europaparlamentets resolution om situationen i Elfenbenskusten

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Elfenbenskusten,

–   med beaktande av partnerskapsavtalet mellan EU och AVS-länderna, som undertecknades i Cotonou i juni 2000,

–   med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd om Elfenbenskusten, särskilt resolution 1765(2007), resolution 1933(2010) och resolution 1946(2010),

–   med beaktande av de uttalanden om valförfarandet som gjorts av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, särskilt hennes uttalande den 3 december 2010 om resultatet av valet i Elfenbenskusten och den 1 december 2010 om den andra omgången av presidentvalet i Elfenbenskusten,

–   med beaktande av de preliminära slutsatser som dragits av Europeiska unionens, Afrikanska unionens och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskaps (Ecowas) valobservationsuppdrag, vilka alla var ense om att presidentvalets andra omgång gått fritt och demokratiskt till väga,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressmeddelande om valet i Elfenbenskusten och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons uttalande av den 2 december 2010,

–   med beaktande av det uttalande som FN:s generalsekreterares särskilda representant i Elfenbenskusten Choi Young-Jin gjorde den 3 december 2010 om bekräftelse av resultatet av den andra omgången av presidentvalet den 28 november 2010,

–   med beaktande av den förklaring som den gemensamma parlamentariska AVS‑EU‑församlingen antog den 3 december 2010 i Kinshasa om tillkännagivandet av resultatet av den andra omgången av presidentvalet den 28 november 2010 i Elfenbenskusten,

–   med beaktande av uttalandet från FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon av den 4 december 2010, där han uttryckte oro över att det uppstått ett politiskt dödläge efter presidentvalet i Elfenbenskusten trots att Alassane Dramane Ouattara klart vunnit valet med nästan tio procents marginal,

–   med beaktande av kommissionens ordförande José Manuel Durão Barrosos uttalande av den 4 december 2010, i vilket han bekräftade sitt stöd för Alassane Dramane Ouatara som rättmätig vinnare av det demokratiska presidentvalet,

–   med beaktande av kommunikén av den 5 december 2010 från Abdou Diouf, generalsekreterare för den internationella organisationen för franskspråkiga områden (Organisation internationale de la Francophonie), i vilken alla berörda politiska aktörer uppmanas att erkänna det valresultat som meddelats av den oberoende valkommissionen och som bekräftats av FN,

–   med beaktande av slutkommunikén från Ecowas toppmöte i Abuja i Nigeria den 7 december 2010,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds förklaring av den 8 december 2010,

–   med beaktande av Afrikanska unionens beslut den 9 december 2010 att tillfälligt upphäva Elfenbenskustens medlemskap för att förmå landets tidigare president Laurent Koudou Gbagbo att träda tillbaka,

–   med beaktande av det internationella samfundets enade ståndpunkt att uppmana president Laurent Koudou Gbagbo att lämna sin post vid första tillfälle, för att bevara utsikterna till ett fredligt maktskifte,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter mer än tio år, och efter att ha skjutits upp flera gånger, hölls den första omgången av presidentvalet i Elfenbenskusten den 31 oktober 2010, i enlighet med bestämmelserna i den politiska överenskommelsen från Ouagadougou av den 4 mars 2007.

B.  Den första omgången i presidentvalet kännetecknades av ett historiskt valdeltagande på omkring 80 procent av de röstberättigade och genomfördes i allmänhet på ett lugnt och fredligt sätt trots att det sedan dröjde innan resultatet tillkännagavs.

C. Till slut tillkännagav den oberoende valkommissionen att den sittande presidenten Laurent Koudou Gbagbo och tidigare premiärministern Alassane Dramane Ouattara var de främsta kandidaterna i presidentvalets andra omgång, som skulle hållas den 28 november 2010.

D. EU:s valobservationsuppdrag i Elfenbenskusten skrev i sitt preliminära uttalande den 30 november 2010 att kampanjen inför den andra valomgången kantades av våld som orsakade många skadade och dödsfall bland allmänheten.

E.  På kvällen den 2 december 2010 meddelade den oberoende valkommissionens ordförande Youssouf Bakayoko att Alassane Dramane Ouattara hade tagit hem segern i den andra valomgången med 54,1 procent av rösterna. Meddelandet kom i ett spänt läge, där anklagelser om valfusk kom från den sittande presidentens läger och där anhängare till Ouattara, liksom EU:s valobservatörer i landet, utsattes för våld och hot.

F.  FN:s säkerhetsråd har välkomnat Elfenbenskustens oberoende valkommissions tillkännagivande av det preliminära valresultatet, och upprepat sin beredvillighet att vidta lämpliga åtgärder mot de personer som hindrar fredsprocessen eller den oberoende valkommissionens arbete, i enlighet med artikel 6 i resolution 1946(2010).

G. Ordföranden för Elfenbenskustens konstitutionsråd ogiltigförklarade det valresultat som den oberoende valkommissionen tillkännagett och utropade Laurent Gbagbo till presidentvalets vinnare, efter att ha underkänt valresultaten från fyra nordliga regioner i Elfenbenskusten där Alassane Ouattara hade vunnit med stor marginal.

H. Efter detta beslut från Elfenbenskustens konstitutionsråd stängdes landets samtliga gränser och alla utländska tv-nyhetssändningar stoppades, vilket helt isolerat Elfenbenskustens befolkning från omvärlden och även gjort det svårt för det internationella samfundet att övervaka eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot rättsstatsprincipen i landet.

I.   FN:s generalsekreterares särskilda representant i Elfenbenskusten, Choi Young-Jin, har sedan fastställt att presidentvalet i Elfenbenskusten gått rätt till och därmed bekräftat att det valresultat som tillkännagavs av den oberoende valkommissionen är korrekt och speglar de ivorianska medborgarnas fria vilja.

J.   Fatou Bensouda, biträdande åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), har uppmanat de ivorianska myndigheterna att noggrant utreda alla våldshandlingar som skedde före och efter den andra omgången av presidentvalet, och bekräftat att ICC är fast beslutet att noggrant granska alla rapporterade våldshandlingar i detta avseende.

K. Trots det internationella samfundets upprepade protester svors Laurent Gbagbo in som president vid en ceremoni den 4 december 2010, samtidigt som Alassane Ouattara har avlagt eden som Elfenbenskustens president via ett brev som skickats till konstitutionsrådet.

L.  Ett växande antal av Elfenbenskustens politiska partner och handelspartner i Afrika och i västvärlden har uttryckt sitt stöd för Alassane Dramane Ouattara. Han har erkänts som rättmätig vinnare av Elfenbenskustens presidentval och som rättmätig statschef som kommit till makten genom det ivorianska folkets demokratiska vilja.

M. Sydafrikas tidigare president Thabo Mbeki, som är Afrikanska unionens särskilda representant i Elfenbenskusten, har besökt landet för att försöka få till stånd medling mellan de två olika presidentlägren.

N. Alassane Ouattara meddelade den 5 december 2010 att han bildat en regering under ledning av tidigare premiärminister Guillaume Soro. Laurent Gbagbo svarade med att tillkännage utnämningen av sin egen premiärminister, trots protester från flera tusen personer i staden Bouaké i landets norra del.

O. Vid sitt möte den 8 december 2010 fördömde FN:s säkerhetsråd i kraftigast möjliga ordalag alla försök att kringgå det ivorianska folkets vilja, och erkände Ecowas beslut att bekräfta valet av Alassane Ouattara som Elfenbenskustens president.

1.  Europaparlamentet är mycket oroat över situationen i Elfenbenskusten efter presidentvalets andra omgång. Parlamentet betonar att valresultatet måste respekteras fullt ut av alla deltagare, även besegrade kandidater, och understryker att det skulle äventyra landets fred och stabilitet om man inte håller sig till valresultatet.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska krafter i Elfenbenskusten att respektera folkets vilja som fritt uttrycktes i presidentvalet den 28 november 2010, vars resultat tillkännagetts av den oberoende valkommissionen och bekräftats av FN:s generalsekreterares särskilda representant.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt de våldsamma sammandrabbningar som föregick tillkännagivandet av resultatet av presidentvalets andra omgång i Elfenbenskusten, och uttrycker sin starkaste medkänsla med offren och deras familjer. Parlamentet beklagar också den politiska oviljan att samarbeta och försöken att skrämma medlemmar i den oberoende valkommissionen, vilket ledde till att det preliminära resultatet försenades och därmed hindrade den demokratiska valprocessens gång.

4.  Europaparlamentet fördömer konstitutionsrådets beslut att delvis ogiltigförklara resultatet från den andra omgången i presidentvalet. Parlamentet anser att detta utgör en kränkning av Elfenbenskustens vallag, som inte innehåller några bestämmelser om en sådan situation, och uttrycker sin oro över Laurent Gbagbos politiska utnyttjande av författningsdomstolen, vilket hindrat den från att fungera effektivt och därigenom hotat hela valförfarandet.

5.  Europaparlamentet välkomnar förklaringarna från olika aktörer i det internationella samfundet som uttrycker stöd för Elfenbenskustens valförfarande och erkänner Alassane Ouattara som valets rättmätiga vinnare.

6.  Europaparlamentet betonar behovet att noggrant övervaka den ännu förvirrade politiska situation som råder i landet och de rapporterade fallen av våld som i vissa fall Elfenbenskustens säkerhetsstyrkor påstås vara inblandade i. Parlamentet uppmanar samtliga berörda parter att visa största möjliga återhållsamhet för att undvika att situationen försämras ytterligare och för att försöka upprätthålla rättssäkerheten.

7.  Europaparlamentet välkomnar alla medlingsförsök och uppmanar alla politiska krafter i Elfenbenskusten att aktivt stödja ett fredligt maktskifte och därmed undvika en splittring av landet.

8.  Europaparlamentet fördömer med kraft de hot som riktats mot Europeiska unionens valobservatörer i Elfenbenskusten och mot EU-medborgare i allmänhet. Hoten tvingade delegationen att lämna landet av säkerhetsskäl.

9.  Europaparlamentet lovordar åtagandet från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende valförfarandet i Elfenbenskusten, och välkomnar hennes beredvillighet att överväga riktade sanktioner mot dem som hindrar det fredliga maktskiftet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton, FN:s säkerhetsråd och FN:s generalsekreterare, FN:s fredsbevarande uppdrag i Elfenbenskusten (Onuci), Afrikanska unionens institutioner, Ecowas, den parlamentariska AVS–EU-församlingen och EU-medlemsstaternas regeringar.