Förfarande : 2010/3006(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0716/2010

Ingivna texter :

B7-0716/2010

Debatter :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Omröstningar :

PV 16/12/2010 - 6.7

Antagna texter :

P7_TA(2010)0492

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0707/2010
13.12.2010
PE450.548v01-00
 
B7-0716/2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Elfenbenskusten


Cristian Dan Preda, Vito Bonsignore för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Elfenbenskusten  
B7‑0716/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Elfenbenskusten,

–   med beaktande av partnerskapsavtalet mellan EU och AVS-länderna, som undertecknades i Cotonou i juni 2000,

–   med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd om Elfenbenskusten, särskilt resolution 1765(2007), resolution 1933(2010) och resolution 1946(2010),

–   med beaktande av vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashtons uttalanden om valförfarandet, särskilt uttalandena av den 3 december 2010 om valresultatet i Elfenbenskusten och av den 1 december 2010 om den andra omgången av presidentvalet i Elfenbenskusten,

–   med beaktande av de preliminära slutsatser som dragits av Europeiska unionens, Afrikanska unionens och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskaps (Ecowas) valobservationsdelegationer, vilka alla var ense om att presidentvalets andra omgång gick fritt och demokratiskt till väga,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressutlåtande om Elfenbenskusten och av FN:s generalsekreterare Ban Kii-Moons uttalande av den 2 december 2010,

–   med beaktande av det uttalande som Choi Young-Jin, FN:s generalsekreterares särskilde representant i Elfenbenskusten, gjorde den 3 december 2010 om styrkandet av resultatet av presidentvalets andra omgång som hölls den 28 november,

–   med beaktande av den förklaring som den gemensamma parlamentariska AVS‑EU‑församlingen antog den 3 december 2010 i Kinshasa om tillkännagivandet av resultatet av presidentvalets andra omgång den 28 november 2010 i Elfenbenskusten,

–   med beaktande av FN:s generalsekreterare Ban Kii-Moons uttalande av den 4 december 2010, i vilket han uttryckte oro över det politiska dödläge som råder i Elfenbenskusten trots det transparenta och trovärdiga resultatet i presidentvalets avgörande omgång,

–   med beaktande av kommissionens ordförande José Manuel Durão Barrosos uttalande av den 4 december 2010, i vilket han bekräftade sitt stöd för Alassane Ouattara som rättmätig vinnare av det demokratiska valet,

–   med beaktande av kommunikén av den 5 december 2010 från Abdou Diouf, generalsekreterare för Organisation internationale de la Francophonie, i vilken alla politiska aktörer uppmanas att erkänna det resultat som meddelats av den oberoende valkommissionen och som bestyrkts av FN,

–   med beaktande av slutkommunikén från Ecowas-toppmötet i Abuja den 7 december 2010,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds förklaring av den 8 december 2010,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter mer än tio år, och efter att ha skjutits upp flera gånger, hölls den första omgången av presidentvalet i Elfenbenskusten den 31 oktober 2010, i enlighet med bestämmelserna i den politiska överenskommelsen från Ouagadougou av den 4 mars 2007.

B.  Detta första val kännetecknades av ett högt valdeltagande och gick i allmänhet lugnt och fredligt tillväga, trots att tillkännagivandet av resultatet dröjde. Till slut tillkännagav den oberoende valkommissionen att den sittande presidenten Laurent Gbagbo och tidigare premiärministern Alassane Ouattara var de främsta kandidaterna i den andra omgången som skulle hållas den 28 november.

C. EU:s övervakningsdelegation i Elfenbenskusten kom i sitt preliminära uttalande av den 30 november fram till att valkampanjen inför valets andra omgång kännetecknades av ett spänt och våldsbetonat klimat, och flera personer skadades eller dödades.

D. På kvällen den 2 december 2010 meddelade den oberoende valkommissionens ordförande Youssouf Bakayoko att Alassane Ouattara hade tagit hem segern i den andra valomgången med 54,1 procent av rösterna. Detta meddelande kom i ett spänt läge, där anklagelser om valfusk kom från den sittande presidentens läger och där anhängare till Ouattara, liksom EU-observatörer på plats i landet, utsattes för våld och hot.

E.  FN:s säkerhetsråd har välkomnat Elfenbenskustens oberoende valkommissions tillkännagivande av preliminära resultat, och har upprepat sin beredvillighet att vidta lämpliga åtgärder mot de personer som hindrar fredsprocessen, särskilt den oberoende valkommissionens arbete, i enlighet med innehållet i artikel 6 i resolution 1946(2010).

F.  Efter att resultatet tillkännagivits ogiltigförklarade chefen för Elfenbenskustens konstitutionsråd den oberoende valkommissionens tillkännagivande och utlyste Laurent Gbagbo till valets vinnare efter att ha underkänt valresultaten från fyra nordliga regioner där Alassane Ouattara hade vunnit med stor marginal.

G. Efter konstitutionsrådets beslut har Elfenbenskustens samtliga gränser stängts och alla utländska tv-nyhetssändningar har dragits in, varvid landet har isolerats från omvärlden.

H. FN:s generalsekreterares särskilda representant Choi Young-Jin har efter detta bestyrkt att Elfenbenskustens valförfarande har gått rätt till och att de resultat som tillkännagivits av den oberoende valkommissionen speglar det ivorianska folkets vilja.

I.   Fatou Bensouda, biträdande åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), har uppmanat de ivorianska myndigheterna att utreda alla våldshandlingar som begicks före och efter den andra omgången av presidentvalet och har meddelat att ICC är fast beslutet att noggrant granska alla rapporterade våldshandlingar.

J.   Trots det internationella samfundets protester svors Laurent Gbagbo in som president vid en ceremoni den 4 december, samtidigt som Alassane Ouattara har svurit eden som Elfenbenskustens president via ett brev som skickats till konstitutionsrådet.

K. Flera av Elfenbenskustens partner har stött valförfarandet, erkänt Alassane Ouattara som rättmätig vinnare i valet i Elfenbenskusten och förespråkat att folkets vilja ska respekteras.

L.  Före detta president Thabo Mbeki, Afrikanska unionens särskilda representant i Elfenbenskusten, har besökt landet i ett försök att medla mellan parterna.

M. Alassane Ouattara meddelade den 5 december 2010 att han bildat en regering under ledning av tidigare premiärminister Guillaume Soro. Laurent Gbagbo har svarat med att tillkännage utnämningen av sin egen premiärminister, trots protester från flera tusentals personer i staden Bouaké, i landets norra del.

N. Vid sitt möte den 8 december fördömde FN:s säkerhetsråd i kraftigast möjliga ordalag alla försök att kringgå folkets vilja och erkände Ecowas beslut att bekräfta Alassane Ouattara som Elfenbenskustens president.

1.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över situationen i Elfenbenskusten efter presidentvalets andra omgång. Parlamentet betonar att förlorarna i demokratiska val måste acceptera valresultatet, och understryker att allt annat skulle äventyra landets fred och stabilitet ytterligare.

2.  Europaparlamentet uppmanar samtliga politiska krafter i Elfenbenskusten att respektera folkets vilja såsom den speglas i resultatet av valet den 28 november, vilket tillkännagivits av den oberoende valkommissionen och bestyrkts av FN:s generalsekreterares särskilda representant.

3.  Europaparlamentet beklagar att den oberoende valkommissionens arbete hindrades av politisk obstruktion och skrämselförsök, vilket i slutändan försenade tillkännagivandet av det preliminära resultatet. Parlamentet fördömer de våldsamma sammandrabbningar som föregick tillkännagivandet av resultatet av den andra valomgången, och uttrycker sin medkänsla med offren och deras familjer.

4.  Europaparlamentet fördömer konstitutionsrådets beslut att delvis ogiltigförklara resultatet av presidentvalets andra omgång, och anser det vara en kränkning av Elfenbenskustens vallag som inte föreskriver en sådan möjlighet. Parlamentet noterar bekymrat att Laurent Gbagbos utnyttjande av denna institution för egen politisk vinning har hindrat den från att verka effektivt och hotat hela valförfarandet.

5.  I de förklaringar från olika aktörer inom det internationella samfundet som Europaparlamentet tagit del av uttrycks stöd för Elfenbenskustens valförfarande och erkänns Alassane Ouattara som valets rättmätiga vinnare.

6.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över den förvirrade politiska situation som råder i landet samt över de rapporterade fallen av våld som, i vissa fall, inbegriper Elfenbenskustens säkerhetsstyrkor. Parlamentet uppmanar samtliga berörda parter att visa största möjliga återhållsamhet för att undvika att situationen försämras ytterligare.

7.  Europaparlamentet välkomnar alla medlingsförsök och uppmanar alla politiska krafter i Elfenbenskusten att aktivt stödja ett fredligt maktskifte och därmed undvika en splittring av landet.

8.  Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag de hot som riktats mot Europeiska unionens observatörer i Elfenbenskusten, vilka tvingade delegationen att dra sig tillbaka av säkerhetsskäl.

9.  Europaparlamentet lovordar vice ordförandens/den höga representantens åtagande för valförfarandet i Elfenbenskusten, och välkomnar hennes beredvillighet att överväga antagandet av riktade sanktioner mot de personer som hindrar det fredliga maktskiftet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton, FN:s generalsekreterare och FN:s säkerhetsråd, Onuci, Afrikanska unionens institutioner, Ecowas, den parlamentariska AVS–EU‑församlingen och regeringarna i EU:s medlemsstater.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy