Предложение за резолюция - B7-0026/2011Предложение за резолюция
B7-0026/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно петиция 0473/2008 от Christoph Klein, с германско гражданство, относно непредприемането на действия от страна на Комисията във връзка с дело в областта на конкуренцията и относно вредните последствия от това за съответното дружество

12.1.2011

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0666/2010
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Peter Jahr, Gerald Häfner от името на комисията по петиции

Процедура : 2010/2962(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0026/2011
Внесени текстове :
B7-0026/2011
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0001/2011

Резолюция на Европейския парламент относно петиция 0473/2008 от Christoph Klein, с германско гражданство, относно непредприемането на действия от страна на Комисията във връзка с дело в областта на конкуренцията и относно вредните последствия от това за съответното дружество

Европейският парламент,

   като взе предвид въпроса от 10 ноември 2010 г. до Комисията относно петиция 0473/2008 от Christoph Klein, с германско гражданство, относно непредприемането на действия от страна на Комисията във връзка с дело в областта на конкуренцията и относно вредните последствия от това за съответното дружество (O-0182/2010 – B7-0666/2010),

   като взе предвид член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 и член 115, параграфи 1 до 5 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 201 и 202 от своя правилник,

А. като има предвид, че приложимата правна рамка в случая е Директива 93/42/ЕИО[1] на Съвета относно медицинските изделия, съгласно която производителите на медицински изделия от клас I могат да пускат такива изделия на пазара без намесата на нотифициран орган или на друг компетентен орган и задължението за доказване на съответствието на техните изделия на изискванията на директивата е на производителя,

Б.  като има предвид, че за да осигурят изпълнението на тези изисквания държавите-членки са задължени да наблюдават пазара и да предприемат необходимите мерки, които включват защитната процедура по член 8 и мерките по член 18, в случай на неправомерно поставен знак „CE“,

В.  като има предвид, че съответният производител е демонстрирал пред отговорния орган на държавата-членка, че неговото изделие отговаря на всички правни изисквания за пускане на медицинско изделие от клас 1 и продукт със знака „CE” на пазара,

Г.  като има предвид, че когато взема съответните временни мерки и изтегля изделие от пазара или забранява или ограничава пускането му на пазара, държавата-членка, чрез съответния орган, трябва незабавно да уведоми за това Комисията, като посочи причините за своето решение,

Д. като има предвид, че германските органи за първи път изразяват загриженост относно безопасността на въпросното изделие (инхалатор) през 1996 г. и са информирали Комисията, за да бъде задействана защитна процедура по този въпрос, но Комисията не се е консултирала с производителя и не е излязла с решение; и като има предвид, че в резултат на това решението на проблема все още се очаква и вносителят на петицията е оставен без средства за правна защита,

Е.  като има предвид, че органите в Саксония-Анхалт са наложили забрана върху изделието през 1997 г. по настояване на баварските органи;

Ж. като има предвид, че дружеството законно е продавало продуктите преди първата възбрана за продажба от 1997 г. и според отговорния орган е изпълнило всички изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета,

З.  като има предвид, че производителят е пуснал изделието отново на пазара под ново наименование през 2003 г. и че през 2005 г. правителството на Горна Бавария е разпоредило неговото изтегляне от пазара съгласно германския закон за медицинските изделия, без съответно да информира за това Комисията,

И. като има предвид, че през 2006 г. производителят е информирал Комисията за втората възбрана за продажба с цел започване на процедура за установяване на нарушение срещу Германия за нарушаване на член 8, параграф 1 на Директива 93/42/ЕИО,

Й. като има предвид, че Комисията твърди, че няма достатъчно доказателства, че инхалаторът отговаря на основните изисквания съгласно директивата, и стига до заключението, че не е необходимо провеждане на нова процедура за преглед на безопасността, тъй като случаят попада по-скоро в приложното поле на член 18, а не на член 8 от директивата,

К. като има предвид, че производителят е внесъл петиция в Европейския парламент през 2008 г., в която твърди, че при разглеждането на случая Комисията не е изпълнила задълженията си съгласно директивата и не е изпълнила дълга си на „пазител на Договорите”;

1.  счита, че в своя отговор до комисията по петиции, Комисията не отговаря задоволително на въпросите, повдигнати от вносителя на петицията и членовете на комисията, както и на загрижеността, изразена в становището на комисията по правни въпроси;

2.  призовава Комисията незабавно да предприеме необходимите действия за приключване на все още висящата процедура, започната през 1997 г. съгласно защитните разпоредби на член 8 от Директива 93/42/ЕИО;

3.  призовава Комисията незабавно да отговори на законните искания на вносителя, който се намира в това нетърпимо положение от 13 години и е понесъл значителни загуби, и да предприеме необходимите действия, за да позволи на вносителя на петицията да защити правата си;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на федералното правителство на Германия.