Rezolūcijas priekšlikums - B7-0028/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0028/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par FLEGT brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem

12.1.2011

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0802/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Yannick Jadot, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā
Catherine Bearder, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā
David Martin S&D grupas vārdā
Joe Higgins, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā
Daniel Caspary, Christofer Fjellner PPE grupas vārdā
Robert Sturdy ECR grupas vārdā


Procedūra : 2010/3015(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0028/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0028/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0028/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par FLEGT brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (10028/2010) (Kongo Republika) un priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2010)0406) (Kamerūna),

–   ņemot vērā brīvprātīga partnerattiecību nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) (07636/2010),

–   ņemot vērā brīvprātīga partnerattiecību nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Kamerūnas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) (........../2010),

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniedza saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punkta pirmo daļu, 207. panta 4. punkta pirmo daļu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) un v) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C7-0170/2010),

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām (ko 2007. gada 13. septembrī pieņēma ar Ģenerālās asamblejas rezolūciju Nr. 61/295),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus[1],

–   ņemot vērā Kankūnas nolīgumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumus un Attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2010), .... xxx,

1.  atzinīgi vērtē brīvprātīgos partnerattiecību nolīgumus (BPN) ar Kamerūnas Republiku un Kongo Republiku; uzskata, ka, pamatojoties uz sarunām par šiem BPN, var sagatavot pamatnostādnes par labu praksi, lai radītu precedentu citām notiekošajām sarunām par BPN ar koksnes ražotājvalstīm;

2.  uzsver kopīgo atbildību, kāda attiecībā uz nelikumīgas mežizstrādes un ar to saistītās tirdzniecības izskaušanu jāuzņemas gan ES, gan valstīm, kas piegādā tropu koksnes produktus ES tirgum, un norāda, ka jāstiprina centieni pasaules meža resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;

3.  šajā sakarībā atzinīgi vērtē iesaistīto pušu apņemšanos uzlabot mežu pārvaldību un nepieciešamības gadījumā mainīt spēkā esošos tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka darbības mežsaimniecības nozarē ir pārskatāmas, tajās tiek ņemtas vērā pamatiedzīvotāju tiesības un tās neveicina nelabvēlīgu ietekmi uz vidi; atzinīgi vērtē arī ES apņemšanos sniegt atbalstu spēju veidošanai, jo īpaši koksnes ražotājvalstīs palīdzot izveidot koksnes un koksnes izstrādājumu izsekojamības un ieguves likumības pārbaudes sistēmas;

Mežu bioloģiskā daudzveidība, klimats un cilvēces ilgtspējīga attīstība

4.  atgādina, ka BPN pamatideja ir kopīgiem spēkiem apturēt tirdzniecību ar nelikumīgi iegūtu koksni un tās izstrādājumiem, kā arī atbalstīt centienus, lai apturētu mežu izciršanu un mežu degradāciju, ar to saistīto oglekļa emisiju pieaugumu un bioloģiskās daudzveidības izzušanu visā pasaulē, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, ilgtspējīgu cilvēces attīstību, ilgtspējīgus pārtikas avotus un cieņu pret pamatiedzīvotājiem un vietējiem iedzīvotājiem;

5.  atgādina, ka tropu mežu un citu mežu ar lielu bioloģisko daudzveidību un oglekļa uzkrājumu apjomu arvien lielāka mēroga izmantošana nav ilgtspējīga un tā var izraisīt turpmāku mežu izciršanu un mežu degradāciju, tādējādi sekmējot pasaules vides iznīcināšanu; atzīmē ar BPN saistīto pretrunu, jo, veicinot koksnes izstrādājumu tirdzniecību no valstīm ar lielām dabisko mežu platībām, ES varētu apdraudēt pati savus mērķus cīņā pret klimata pārmaiņām, par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, nabadzības samazināšanu un mežu izciršanas apturēšanu visā pasaulē; tāpēc aicina Komisiju nodrošināt, lai ES politika būtu saskaņota un lai ar BPN atbalstītajām darbībām tiktu dots efektīvs ieguldījums visu BPN pušu starptautisko saistību pildīšanā; mudina Komisiju un Padomi precizēt, kādas papildu iniciatīvas līdzās BPN ir paredzētas, lai cīnītos pret dabisko mežu izciršanu un degradāciju un veicinātu to aizsardzību;

6.  atgādina, ka, lai gan meži ir to valstu suverēns īpašums, kurās tie atrodas, meža vide ir cilvēces kopējs mantojums un meži ir jāsargā, jāsaglabā un, ja iespējams, jāatjauno, tiecoties sasniegt galveno mērķi, proti, saglabāt bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu funkcijas, aizsargāt klimata sistēmu un nodrošināt pamatiedzīvotāju un no meža atkarīgo kopienu tiesības; tāpēc aicina partnervalstu valdības Āfrikā un trešās valstīs izstrādāt zemes izmantojuma un resursu pārvaldības plānus, kas ļautu sasniegt šos mērķus, kā arī noteikt, kādos gadījumos un cik liels atbalsts būtu nepieciešams no ārvalstu partneriem un starptautiskām organizācijām, lai sekmētu šo mērķu sasniegšanu;

7.  šajā sakarībā aicina Komisiju pievērst vislielāko uzmanību tam, lai nodrošinātu, ka BPN neveicina rūpnieciskās mežistrādes darbību paplašināšanos arī neskartu mežu teritorijās, un strādāt kopīgi ar Kamerūnas Republikas un Kongo Republikas valdībām un visu citu to valstu valdībām, kuras noslēgs BPN nākotnē, lai uzraudzītu un veiktu pasākumus tās negatīvās ietekmes novēršanai, ko koku izciršana komerciāliem mērķiem gan tieši, gan netieši rada savvaļas dabai;

Sarunu process

8.  atzinīgi vērtē brīvprātīgo, pārredzamo, uz līdzdalību un vienprātības panākšanu vērsto pieeju, ar kuru tika panākta vienošanās par nolīgumiem; rosina, ka šādai pieejai vajadzētu kļūt par normu sarunās par BPN ar citām koksnes ražošanas partnervalstīm;

9.  uzsver būtisko lomu, kāda neatkarīgām valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām un neatkarīgiem ārējiem novērotājiem ir attiecībā uz uzraudzību pār to, kā visas iesaistītās puses veic nolīgumu pienācīgu īstenošanu, tajā skaitā iesaistot valstu ieinteresētās personas apvienotajās komitejās, kuras tiks izveidotas īstenošanas procesa pārraudzībai; uzsver, ka vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jābūt pilnvarotām veikt neatkarīgu uzraudzību pār tiesību aktu ievērošanu, kā arī pār mežsaimniecības nozares pārvaldības reformu īstenošanu;

10. aicina Komisiju izveidot mehānismu, lai nodrošinātu, ka BPN tiek piemēroti efektīvi un savlaicīgi dažādos to īstenošanas posmos, jo īpaši garantējot vietējo ieinteresēto personu spējas nostiprināšanu un vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju tiešu iesaistīšanos īstenošanas posmā, lai nodrošinātu plašāku atbalstu ar BPN saistītajām reformām, kā arī pilnīgu ES importētās koksnes pārbaudi;

FLEGT licences un tiesiskais regulējums

11. atgādina, ka ir jāpārskata tiesiskais un normatīvais regulējums mežsaimniecības nozarē, lai BPN atbilstu FLEGT rīcības plāna mērķiem un nodrošinātu, ka BPN īstenošana veicina to vides un sociālās jomas konvenciju un starptautisko nolīgumu ievērošanu, kurām BPN puses ir pievienojušās;

12. atgādina, ka BPN mērķis ir arī uzlabot sociālo taisnīgumu un vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju tiesību ievērošanu, kas paredz piemērot pārskatāmības principu un principu par līdzdalību uz vienlīdzīgiem pamatiem;

13. atgādina, ka šie uzlabojumi likumdošanā ir jāpabeidz vēl pirms tiek izsniegtas FLEGT licences;

Īstenošana un vietējo iedzīvotāju tiesības

14. aicina Komisiju sešu mēnešu laikā pēc ikviena BPN stāšanās spēkā iesniegt ziņojumu par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu, ka arī īstenošanas posmā turpinās un tiek uzturēts dialogs starp ieinteresētajām personām un pilsonisko sabiedrību, tostarp vietējām kopienām un pamatiedzīvotājiem; uzskata, ka šādā ziņojumā vajadzētu iekļaut novērtējumu par sekām un reālo ieguldījumu, ko BPN saturs nodrošinājis attiecībā gan uz ES, gan otras parakstītājvalsts starptautiskajām saistībām vides un ilgtspējīgas attīstības jomā, tostarp par bioloģiskās daudzveidības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

15. aicina abas BPN puses nodrošināt, ka pilsoniskā sabiedrība, vietējie iedzīvotāji un pamatiedzīvotāji var brīvi un pārliecināti dot savu ieguldījumu BPN ieviešanā un īstenošanā; uzskata, ka Nolīguma īstenošanas apvienotajai komitejai vajadzētu nodrošināt pilsonisko sabiedrību, vietējo iedzīvotāju un pamatiedzīvotāju organizācijas ar tiesībām iesniegt sūdzības un arī ar pārsūdzības tiesībām, ja sūdzības iesniegšana bijusi nesekmīga;

16. prasa Komisijai nodrošināt, ka ir laba izpratne par pašreizējo cilvēktiesību situāciju ikvienā iespējamā BPN partnervalstī, un iesaka, lai Komisija neiesaistās ar tādam valstīm, kurās nav tiesiskā regulējuma svarīgāko cilvēktiesību un sociālo tiesību aizsardzībai; atkārtoti apstiprina, ka nepieciešams atklāts dialogs, vārda brīvība — tajā skaitā reliģijas brīvība — un preses brīvība ikvienā valstī, uz kuru attiecas BPN, lai iespējamās sūdzības tiktu uzklausītas;

17. prasa Komisijai regulāri izstrādāt un iesniegt Parlamentam progresa ziņojumu par visu pašreizējo un turpmāko BPN dažādu noteikumu īstenošanu;

18. sagaida, ka turpmākajos gados tiks parakstīti arvien vairāk BPN un būs nepieciešams īpašs un papildu finansējums, lai attīstītu tehniskos resursus un cilvēkresursus; aicina Komisiju un ES dalībvalstis precizēt, kādi līdzekļi tiks izmantoti, lai atbalstītu sarunas par šiem nolīgumiem un to īstenošanu;

Eiropas Parlamenta loma

19. aicina Komisiju ziņot Parlamentam par sasniegumiem sarunās par pašreizējiem un turpmākiem BPN un to īstenošanu un savlaicīgi informēt Eiropas Parlamentu par Nolīguma īstenošanas apvienotās komitejas darbu, par nolīguma neatkarīgā revidenta uzdevumiem un revīzijas ziņojumiem, par ziņojumiem, kuros izvērtēta nolīguma īstenošana — tostarp sniegts novērtējums par tā sociālo, ekonomisko un vides ietekmi — un sarakstu ar to uzņēmumu nosaukumiem, kuriem piešķir koncesijas;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī visu to valstu valdībām un parlamentiem, uz kurām attiecas BPN.