Propunere de rezoluţie - B7-0028/2011Propunere de rezoluţie
B7-0028/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la acordurile de parteneriat voluntar FLEGT

12.1.2011

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0802/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Yannick Jadot, Eva Joly în numele Grupului Verts/ALE
Catherine Bearder, Niccolò Rinaldi în numele Grupului ALDE
David Martin în numele Grupului S&D
Joe Higgins, Kartika Tamara Liotard în numele Grupului GUE/NGL
Daniel Caspary, Christofer Fjellner în numele Grupului PPE
Robert Sturdy în numele Grupului ECR


Procedură : 2010/3015(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0028/2011

B7‑0028/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acordurile de parteneriat voluntar FLEGT

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10028/2010) (Republica Congo) și propunerea de decizie a Consiliului (COM(2010)0406) (Camerun),

–   având în vedere proiectul de acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Congo cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (07636/2010),

–   având în vedere proiectul de acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (........../2010),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de către Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3) primul paragraf, articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0170/2010),

–   având în vedere Declarația Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene, adoptată la 13 septembrie 2007 prin Rezoluția nr. 61/295 a Adunării Generale,

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn[1],

–   având în vedere Acordul de la Cancún,

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandările Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru dezvoltare (A7-0000/2010), .... xxx

1.  salută acordurile de parteneriat voluntar cu Republica Camerun și Republica Congo; consideră că în urma negocierii acestor două acorduri s-ar putea trasa o serie de linii directoare pentru bune practici, care să servească drept precedent pentru negocierile aflate în curs de desfășurare pe marginea altor acorduri de parteneriat voluntar cu țări producătoare de lemn;

2.  subliniază responsabilitatea care le revine deopotrivă atât UE, cât și țărilor care furnizează produse din lemn tropical pe piața UE în ceea ce privește eradicarea exploatării forestiere ilegale și a comerțului care decurge din aceasta, precum și în ceea ce privește intensificarea eforturilor depuse pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor forestiere la nivel mondial;

3.  salută, în acest context, angajamentele asumate de părțile semnatare de a îmbunătăți guvernanța forestieră și de a proceda la o reformă a legislației existente, în măsura în care acest lucru este necesar, în așa fel încât să se asigure că activitățile din sectorul forestier sunt transparente, respectă drepturile popoarelor indigene și nu au un impact negativ asupra mediului; salută, de asemenea, angajamentul pe care și l-a asumat UE în sensul sprijinirii consolidării capacităților, inclusiv, în special, al instituirii, în țările producătoare de lemn, a unor sisteme de trasabilitate și de verificare a legalității pentru lemn și produse din lemn;

Biodiversitatea forestieră, clima și dezvoltarea umană durabilă

4.  reamintește că acordurile de parteneriat voluntar sunt motivate de dorința comună de a pune capăt comerțului cu lemn recoltat ilegal și cu produse fabricate din astfel de lemn și de a contribui la stoparea despăduririlor și a degradării pădurilor, a emisiilor de carbon și a pierderii biodiversității legate de aceste fenomene, promovând totodată, la scară mondială, creșterea economică durabilă, dezvoltarea umană durabilă, sursele alimentare durabile și respectarea popoarelor indigene și locale;

5.  reamintește că expansiunea exploatării la scară a largă a pădurilor tropicale și a altor păduri cu valori ridicate ale biodiversității și ale stocului de carbon nu este viabilă și ar putea atrage după sine intensificarea fenomenelor de despădurire și de degradare a pădurilor, contribuind la distrugerea mediului la nivel mondial; atrage atenția asupra tensiunii inerente acordurilor de parteneriat voluntar, în sensul că, în timp ce încurajează comerțul cu produse din lemn provenite din țări cu suprafețe mari de păduri naturale, UE și-ar putea submina obiectivele legate de combaterea schimbărilor climatice, de sprijinul pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității, de reducerea sărăciei și de oprirea despăduririlor la nivel mondial; solicită, prin urmare, Comisiei să se asigure că politica UE este consecventă și că acțiunile sprijinite de acordurile de parteneriat voluntar vor aduce o contribuție eficientă la angajamentele internaționale ale tuturor părților la aceste acorduri; solicită insistent Comisiei și Consiliului să precizeze ce măsuri sunt prevăzute, pe lângă acordurile de parteneriat voluntar, pentru combaterea despăduririlor și a degradării pădurilor naturale și pentru promovarea protecției acestora din urmă;

6.  reamintește că, deși statul își exercită un drept suveran asupra pădurilor care se află pe teritoriul său, mediul forestier constituie un patrimoniu comun al omenirii și trebuie protejat, conservat și, ori de câte ori este posibil, regenerat, obiectivul primordial fiind acela de a asigura menținerea biodiversității la nivel mondiale și a funcțiilor ecosistemului, de a proteja sistemul climatic și de a garanta respectarea drepturilor popoarelor indigene și ale comunităților care depind de păduri; invită, prin urmare, guvernele partenere din Africa și din țările terțe să elaboreze planuri de utilizare a terenurilor și de gestionare a resurselor care să permită realizarea acestor obiective, precum și să definească atât domeniile în care vor avea nevoie de sprijin din partea partenerilor externi și a organizațiilor internaționale pentru a înregistra progrese în atingerea acestor obiective, cât și amploarea acestui sprijin;

7.  solicită Comisiei, în acest context, să acorde o importanță maximă măsurilor necesare pentru a se asigura că acordurile de parteneriat voluntar nu încurajează expansiunea activităților industriale de exploatare forestieră în teritorii forestiere intacte și să colaboreze cu guvernul Republicii Camerun și cu cel al Republicii Congo, dar și cu toate celelalte guverne semnatare ale viitoarelor acordurilor de parteneriat voluntar, pentru a monitoriza efectele negative, atât directe, cât și indirecte, pe care le au activitățile comerciale de exploatare forestieră asupra faunei, precum și pentru a lua măsuri pentru eliminarea acestor efecte;

Procesul de negociere

8.  salută abordarea voluntară, transparentă, participativă și orientată către consens prin care s-au încheiat cele două acorduri; recomandă ca această abordare să devină norma pentru negocierea acordurilor de parteneriat voluntar cu alte țări producătoare de lemn;

9.  subliniază rolul esențial pe care îl joacă organizațiile naționale independente ale societății civile și observatorii externi independenți în monitorizarea punerii corecte în aplicare a acordurilor de către toate părțile implicate, inclusiv prin intermediul unui angajament cu privire la participarea actorilor interesați naționali în comitetele mixte create pentru supravegherea procesului de punere în aplicare; subliniază faptul că este necesar ca organizațiile locale ale societății civile să fie abilitate să asigure monitorizarea independentă a aplicării legislației, precum și a punerii în aplicare a reformelor guvernanței în domeniul forestier;

10. solicită Comisiei să instituie un mecanism pentru a se asigura că acordurile de parteneriat voluntar sunt puse în aplicare într-un mod efectiv și oportun în diferitele etape ale fazei de punere în aplicare, garantând cu precădere consolidarea capacităților actorilor locali și participarea directă a comunităților locale și a populațiilor indigene în faza de punere în aplicare, în așa fel încât să se asigure că reformele care vor fi puse în aplicare în etapa premergătoare acordurilor de parteneriat voluntar sunt acceptate la o scară mai largă și că importurile în UE sunt supuse unor verificări complete;

Licențele FLEGT și cadrul juridic

11. reamintește că, pentru ca acordurile de parteneriat voluntar să fie conforme cu obiectivele planului de acțiune FLEGT și pentru a se asigura că punerea în aplicare a acestor acorduri contribuie la convențiile și acordurile internaționale în domeniul mediului și în cel social pe care le-au semnat părțile la acordurile de parteneriat voluntar, este necesară revizuirea cadrului legislativ și normativ care reglementează sectorul forestier;

12. reamintește că printre obiectivele acordurilor de parteneriat voluntar se numără și îmbunătățirea justiției sociale și respectarea drepturilor comunităților locale și indigene, ceea ce se traduce prin includerea principiului transparenței și a principiului participării pe picior de egalitate;

13. reamintește că aceste îmbunătățiri legislative trebuie finalizate înainte de emiterea licențelor FLEGT;

Punerea în aplicare și drepturile populației locale

14. solicită Comisiei să prezinte, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a oricărui acord de parteneriat voluntar, un raport privind măsurile întreprinse pentru a se asigura că în faza de punere în aplicare dialogul dintre părțile interesate și societatea civilă, inclusiv populația locală și indigenă, continuă neîntrerupt; consideră că acest raport ar trebui să includă o evaluare a implicațiilor și a contribuțiilor reale ale conținutului acordului de parteneriat voluntar în ceea ce privește angajamentele internaționale asumate de UE și de țara semnatară cu privire la mediu și la dezvoltarea durabilă, inclusiv la gestionarea durabilă a resurselor de biodiversitate;

15. invită ambele părți la un acord de parteneriat voluntar să se asigure că societatea civilă, populațiile locale și popoarele indigene pot să contribuie liber și cu încredere la punerea în aplicare și la implementarea acestor acorduri; consideră că organizațiilor societății civile, ale populațiilor locale și ale popoarelor indigene ar trebui să li se asigure de către Comitetul mixt pentru punerea în aplicare a acordurilor dreptul de a prezenta plângeri și, în cazul unui eșec, dreptul la recurs;

16. solicită Comisiei să se asigure că cunoaște bine situația actuală în ceea ce privește drepturile omului în fiecare țară care reprezintă un potențial partener într-un acord de parteneriat voluntar și recomandă Comisiei să nu demareze negocieri cu nicio țară în care nu există un cadru juridic care asigură protecția celor mai însemnate dintre drepturile omului și drepturile sociale; reafirmă necesitatea existenței unui dialog deschis, a libertății de exprimare – inclusiv a libertății credințelor religioase – și a libertății presei în orice țară căreia i se aplică un acord de parteneriat voluntar, în așa fel încât orice eventuală plângere să poată fi auzită;

17. solicită Comisiei să realizeze și să prezinte Parlamentului, cu regularitate, un raport de activitate privind punerea în aplicare a diferitelor dispoziții cuprinse în toate acordurile de parteneriat voluntar actuale și viitoare;

18. se așteaptă ca în anii următori să se semneze mai multe acorduri de parteneriat voluntar, ceea ce va presupune o finanțare specifică și suplimentară pentru dezvoltarea resurselor tehnice și umane; solicită Comisiei și statelor membre ale UE să specifice la ce fonduri se va recurge pentru finanțarea negocierii și punerii în aplicare a acestor acorduri;

Rolul Parlamentului European

19. solicită Comisiei să prezinte rapoarte Parlamentului cu privire la progresele înregistrate în procesul de negociere și de punere în aplicare a actualelor și viitoarelor acorduri de parteneriat voluntar și să informeze în permanență Parlamentul, în timp util, cu privire la activitatea Comitetului mixt pentru punerea în aplicare a acordurilor, la misiunea și rapoartele de audit ale auditorilor independenți ai acordurilor - inclusiv la studiile privind impactul social, economic și ecologic al acestora - și la lista denumirilor întreprinderilor cărora li se acordă concesii;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și oricărui guvern căruia i se aplică un acord de parteneriat voluntar.