Predlog resolucije - B7-0028/2011Predlog resolucije
B7-0028/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o prostovoljnih sporazumih o partnerstvu FLEGT

12.1.2011

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0802/2010
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Yannick Jadot, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE
Catherine Bearder, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE
David Martin v imenu skupine S&D
Jim Higgins, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL
Daniel Caspary, Christofer Fjellner v imenu skupine PPE
Robert Sturdy v imenu skupine ECR


Postopek : 2010/3015(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0028/2011
Predložena besedila :
B7-0028/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0028/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o prostovoljnih sporazumih o partnerstvu FLEGT

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10028/2010) (Republika Kongo) in predloga sklepa Sveta (KOM(2010)0406) (Kamerun),

–   ob upoštevanju osnutka prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kongo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) (07636/2010),

–   ob upoštevanju osnutka prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kamerun o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) (........../2010),

–   ob upoštevanju zahteve po soglasju, ki jo je Svet vložil v skladu s prvim pododstavkom člena 207(3), prvim pododstavkom člena 207(4), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0170/2010),

–   ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev, ki je bila sprejeta 13. septembra 2007 z resolucijo generalne skupščine št. 61/295,

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode[1],

–   ob upoštevanju Sporazuma iz Cancuna,

–   ob upoštevanju člena 81 in člena 90(8) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za razvoj (A7–0000/2010), .... xxx

1.  pozdravlja prostovoljna sporazuma o partnerstvu z Republiko Kamerun in Republiko Kongo; verjame, da bodo iz pogajanj o teh prostovoljnih sporazumih o partnerstvu lahko izpeljane smernice za dobro prakso, da se ustvari precedens za druga potekajoča pogajanja o prostovoljnih sporazumih o partnerstvu z državami proizvajalkami lesa;

2.  poudarja deljeno odgovornost Evropske unije in držav, ki izvažajo izdelke iz tropskega lesa na trg Evropske unije, da se izkorenini nezakonita sečnja gozdov in prekine zadevna trgovina ter okrepijo prizadevanj za ohranitev in trajnostno svetovno uporabo gozdnih virov;

3.  v zvezi s tem pozdravlja obveze sodelujočih strani za izboljšanje upravljanja gozdov in, kjer je treba, reformo obstoječe zakonodaje, da se zagotovi, da bodo dejavnosti gozdarskega sektorja pregledne, spoštljive do pravic domorodnih ljudstev in da ne bodo škodljivo vplivale na okolje; pozdravlja tudi obvezo Evropske unije za zagotovitev podpore za krepitev zmogljivosti, zlasti tako, da v državah proizvajalkah lesa vzpostavijo sisteme za sledljivost in za preverjanje zakonitosti za les in lesne proizvode;

Biotska raznovrstnost gozdov, podnebje in trajnostni človekov razvoj

4.  opozarja, da prostovoljne sporazume o partnerstvu motivira ideja skupne želje po ustavitvi trgovine z nezakonito pridobljenim lesom in proizvodi iz njega, prispevek k prizadevanjem za ustavitev krčenja in uničevanja gozdov ter z njima povezanih emisij ogljika in izgube biotske raznovrstnosti, hkrati pa podpora za trajnostno gospodarsko rast, trajnostni človekov razvoj, trajnostne vire hrane ter spoštovanje domorodnih in lokalnih ljudstev;

5.  opozarja, da razširitev prekomernega izkoriščanja tropskih gozdov in drugih gozdov z veliko biotsko raznovrstnostjo ter z vrednotami zalog ogljika ni trajnostna in lahko povzroči dodatno krčenje in uničevanje gozdov, kar bi prispevalo k uničenju svetovnega okolja; opozarja na obstoječe napetosti znotraj prostovoljnih sporazumov o partnerstvu, s čimer bi lahko Evropska unija, pri istočasnem spodbujanju trgovine z lesnimi proizvodi iz držav, ki imajo obširna področja naravnih gozdov, škodila svojim ciljem na področju spopadanja s podnebnimi spremembami, podpore za ohranitev in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti, zmanjševanja revščine in prenehanja krčenja gozda na svetu; zato poziva Komisijo, da zagotovi skladnost politike Evropske unije in da bodo ukrepi, ki jih podpirajo prostovoljni sporazumi o partnerstvu, dejansko prispevali k doseganju mednarodnih obvez vseh sodelujočih v teh prostovoljnih sporazumih o partnerstvu; nemudoma poziva Komisijo in Svet, da podrobno navedeta, katere dodatne pobude so poleg prostovoljnih sporazumov o partnerstvu še predvidene za boj proti krčenju gozdov in uničevanju naravnih gozdov ter za spodbujanje njihove zaščite;

6.  opozarja, da, če so gozdovi suverena lastnina države, v kateri se nahajajo, pa je gozdno okolje skupna dediščina človeštva, ki jo je treba varovati, ohranjati in, kjer je mogoče, obnavljati, pri čemer je končni cilj ohranjanje svetovne biotske raznovrstnosti in funkcij ekosistema, varovanje podnebnega sistema in zaščita pravic domorodnih ljudstev ter skupnosti, odvisnih od gozda; zato poziva partnerske vlade v Afriki in tretjih državah, da razvijejo načrte rabe zemlje in upravljanja z viri, ki bodo omogočili doseganje teh ciljev kot tudi opredelitev področja in obsega podpore tujih partnerjev in mednarodnih organizacij za doseganje teh ciljev;

7.  glede na te okoliščine poziva Komisijo, da posveti največjo pozornost zagotavljanju tega, da prostovoljni sporazumi o partnerstvu ne spodbujajo razširitve dejavnosti industrijske sečnje v nedotaknjenih gozdnih pokrajinah, ter da sodeluje z vlado Republike Kamerun in Republike Kongo ter vsemi vladami, ki bodo v prihodnje podpisnice prostovoljnih sporazumov o partnerstvu, da spremljajo in ukrepajo na področju odpravljanja negativnih vplivov trgovinske sečnje, tako posrednih kot neposrednih, na divje živali;

Potekanje pogajanj

8.  pozdravlja prostovoljen, pregleden, participativen in k soglasju usmerjen pristop, s katerim sta bila sporazuma dosežena; priporoča, da ta pristop postane pravilo za pogajanja o prostovoljnih sporazumih o partnerstvu z drugimi partnerskimi državami proizvajalkami lesa;

9.  poudarja bistveno vlogo neodvisnih nacionalnih organizacij civilne družbe in neodvisnih zunanjih opazovalcev pri spremljanju pravilnega izvajanja sporazumov s strani udeleženih držav, vključno z obvezo sodelovanja nacionalnih interesnih skupin v skupnih odborih, ki bodo oblikovani za nadzor postopka izvajanja; poudarja, da je treba lokalnim organizacijam civilne družbe dati pristojnosti za izvajanje neodvisnega nadzora uporabe zakonodaje kot tudi za izvajanje reform upravljanja v gozdarskem sektorju;

10. poziva Komisijo, da vzpostavi mehanizem, ki bo zagotovil, da bo izvajanje prostovoljnih sporazumov o partnerstvu učinkovito in pravočasno v vseh različnih stopnjah faze izvajanja, pri čemer se zlasti zagotovi okrepitev zmogljivosti lokalnih interesnih skupin in neposredno sodelovanje lokalnih skupnosti ter domorodnih ljudstev v celotni fazi izvajanja, da se zagotovi širša odobritev reform, ki bodo izvajane pred prostovoljnimi sporazumi o partnerstvu kot tudi popolno preverjanje uvozov v Evropsko unijo;

Dovoljenja FLAGT in pravni okviri

11. opozarja, da potrebujemo revizijo pravnega in regulativnega okvira za gozdarski sektor, da bodo prostovoljni sporazum o partnerstvu v skladu z akcijskim načrtom FLEGT in da zagotovimo, da bo izvajanje teh sporazumov prispevalo k spoštovanju okoljskih in socialnih konvencij ter mednarodnih sporazumov, ki veljajo za sodelujoče v prostovoljnih sporazumih o partnerstvu;

12. opozarja, da je namen prostovoljnih sporazumov o partnerstvu izboljšanje socialne pravičnosti in spoštovanja pravic lokalnih in domorodnih skupnosti, vključno z načeloma preglednosti in sodelovanja na enaki ravni;

13. opozarja, da je treba te zakonodajne izboljšave dokončati pred izdajanjem dovoljenj FLAGT;

Izvajanje in pravice lokalnih prebivalcev

14. poziva Komisijo, da najkasneje v šestih mesecih po začetku veljave prostovoljnih sporazumov o partnerstvu predstavi poročilo o ukrepih, ki so bili sprejeti za zagotovitev nadaljevanja in ohranitve dialoga med fazo izvajanja med interesnimi skupinami in civilno družbo, vključno z lokalnimi in domorodnimi prebivalci; meni, da mora poročilo vsebovati oceno dejanskih negativnih in pozitivnih posledic vsebine prostovoljnega sporazuma o partnerstvu za mednarodne obveznosti Evropske unije in držav podpisnic s področja okolja in trajnostnega razvoja, zlasti ohranjanja in trajnostnega upravljanja virov biotske raznovrstnosti;

15. obe strani, udeleženi v prostovoljnem sporazumu o partnerstvu, poziva, da zagotovita, da bodo lahko civilna družba, lokalno prebivalstvo in domorodna ljudstva prosto in z zaupanjem prispevali k izvajanju in uveljavljanju prostovoljnih partnerskih sporazumov; meni, da bi moral skupni odbor za izvajanje sporazuma dodeliti organizacijam civilne družbe, lokalnih prebivalcev in domorodnih ljudstev pravico do ugovora in v nasprotnem primeru pravico do pritožbe;

16. poziva Komisijo, da zagotovi, da ima dobro poznavanje sedanjih razmer na področju človekovih pravic v vsaki morebitni partnerski državi v prostovoljnem sporazumu o partnerstvu in priporoča, da Komisija ne sodeluje z nobeno državo, kjer ne obstaja pravni okvir za zaščito osnovnih človekovih in socialnih pravic; ponovno poudarja, da v vsaki državi, ki jo zadeva prostovoljni sporazum o partnerstvu, potrebujemo odprt dialog, svobodo govora – tudi versko svobodo – in svobodo tiska, da bodo lahko morebitne pritožbe upoštevane;

17. zahteva, da Komisija pripravlja in Parlamentu redno posreduje poročila o napredku pri izvajanju različnih določb vseh sedanjih in prihodnjih prostovoljnih sporazumov o partnerstvu;

18. pričakuje, da se bo v prihodnjih letih podpisalo še več prostovoljnih sporazumov o partnerstvu, kar bo zahtevalo posebna in dodatna sredstva za razvoj tehničnih in človeških virov; poziva Komisijo in države članice Evropske unije, da natančno določijo, katera sredstva bodo potrebovale za podporo pogajanjem in izvajanju teh sporazumov;

Vloga Evropskega parlamenta

19. poziva Komisijo, da Parlamentu poroča o napredku pri pogajanjih in izvajanju sedanjih in prihodnjih prostovoljnih sporazumov o partnerstvu in da Parlament pravočasno obvešča o delu skupnega odbora za izvajanje sporazuma, o misiji in revizijskih poročilih neodvisnega revizorja, poročilih o oceni izvajanja sporazuma –vključno s presojo njegovega socialnega, gospodarskega in okoljskega učinka – in o seznamih imen družb, katerim so bile dodeljene koncesije;

20. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in vsem vladam držav, ki jih zadevajo prostovoljni sporazumi o partnerstvu.