Návrh usnesení - B7-0029/2011/REV1Návrh usnesení
B7-0029/2011/REV1

NÁVRH USNESENÍ o mezinárodní adopci v Evropské unii

12. 1. 2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0670/2010
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer za skupinu PPE
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0029/2011

Postup : 2010/2960(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0029/2011
Předložené texty :
B7-0029/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0029/2011

Usnesení Evropského parlamentu o mezinárodní adopci v Evropské unii

Evropský parlament,

–   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte přijatou Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989, zejména na článek 21 této úmluvy,

–   s ohledem na Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (podepsanou v Haagu v roce 1993) a na Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí ze dne 25. ledna 1996 (ETS č. 160),

–   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu o zlepšení právních předpisů a spolupráce mezi členskými státy ve věci adopce dětí (A4-0392/1996),

–   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2008 o strategii EU o právech dítěte (2007/2093 (INI)),

–   s ohledem na otázku ze dne 16. prosince 2010 o mezinárodní adopci v Evropské unii položenou Komisi (O-0193/2010 – B7-0670/2010),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských státech existují odlišné názory na zásady, jež by měly řídit adopci dětí, na adopční postupy i na právní důsledky adopce,

B.  vzhledem k tomu, že přijetí společných revidovaných zásad a postupů pro adopci dětí by napomohlo ke zmírnění obtíží způsobovaných rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech a zároveň podpořilo zájmy adoptovaných dětí,

C. vzhledem k tomu, že problém opuštěných dětí v Evropě je stále závažnější a naléhavější a že chceme-li tuto mimořádnou situaci řešit, je třeba chránit právo dítěte na adopci, a to i na mezinárodní úrovni, s cílem zabránit tomu, aby byly děti nuceny žít v dětských domovech,

D. vzhledem k tomu, že v současné době jsou v platnosti úmluvy o ochraně dítěte a rodičovských povinnostech, zejména evropská úmluva o adopci nezletilých z roku 1967 usilující o sblížení zákonů členských států v případech, kdy adopce zahrnuje přestěhování dítěte z jedné země do druhé, a Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení z roku 1993,

E.  vzhledem k tomu, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se stala závaznou Evropská listina základních práv, podle jejíhož článku 24 mají „děti ... právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho“; článek 3 Lisabonské smlouvy navíc stanoví, že „ochrana práv dítěte“ je jedním z cílů Unie,

F.  vzhledem k tomu, že porušování práv dětí, násilí páchané na dětech a obchodování s dětmi za účelem nezákonné adopce, prostituce, nezákonné práce, nuceného sňatku a pouliční žebroty nebo za jakýmkoli dalším nezákonným účelem zůstávají v EU i nadále problémem,

G. vzhledem k tomu, že nejlepší zájmy dítěte jsou nanejvýše důležité,

1.  vyzývá k prozkoumání možnosti koordinovat na evropské úrovni politiky a strategie týkající se nástroje pro mezinárodní adopci v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte a dalšími mezinárodními normami s cílem zlepšit asistenci při informačních službách, přípravu na mezinárodní adopci, zpracování žádostí o mezinárodní adopci a postadopční služby, přičemž bude zohledněna skutečnost, že všechny mezinárodní úmluvy o ochraně práv dítěte uznávají právo osiřelých či opuštěných dětí na rodinu a ochranu;

2.  vyzývá k vytvoření monitorovacího mechanismu na evropské úrovni, jenž by poskytoval přehled o fungování vnitrostátních systémů;

3.  domnívá se, že adopce uskutečněná v zemi původu dítěte nebo prostřednictvím nalezení rodiny s využitím mezinárodní adopce musí být prováděna v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami a že umístění dítěte do ústavu by mělo být pouze dočasným řešením; zvážena by mohla být alternativní rodinná péče, jako je pěstounská péče;

4.  naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby ve spolupráci s Haagskou konferencí, Radou Evropy a organizacemi pro práva dětí vytvořily rámec pro zajištění transparentnosti a efektivního monitorování vývoje opuštěných a adoptovaných dětí a koordinovaly svou činnost s cílem zabránit obchodování s dětmi;

5.  naléhavě vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost dětem se zvláštními potřebami, jako jsou děti, které potřebují lékařskou péči, a děti se zdravotním postižením;

6.  uznává, že rodný list pomáhá chránit dítě před porušováním práv, které pramení z pochybností o věku nebo totožnosti dítěte; je toho názoru, že spolehlivý systém registrace narození může omezit nezákonné adopce;

7.  vyzývá všechny orgány EU a všechny členské státy, aby se aktivně zapojily do boje proti nezákonné adopci;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.