Πρόταση ψηφίσματος - B7-0029/2011/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B7-0029/2011/REV1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

12.1.2011

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση Β7-0670/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0029/2011

Διαδικασία : 2010/2960(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0029/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0029/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0029/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989, και ιδίως το άρθρο 21,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών (που υπεγράφη στη Χάγη το 1993) καθώς και την ευρωπαϊκή σύμβαση της 25ης Ιανουαρίου 1996 για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών (ETS αριθ. 160),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του δικαίου και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υιοθεσίας ανηλίκων (A4-0392/1996),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (2007/2093(INI)),

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 16ης Δεκεμβρίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (O-0193/2010 – B7 0670/2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώμες των κρατών μελών διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την υιοθεσία, τις διαδικασίες υιοθεσίας και της νομικές επιπτώσεις της υιοθεσίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοχή κοινών αναθεωρημένων αρχών και πρακτικών σε σχέση με την υιοθεσία θα συντελούσε στη μείωση των δυσχερειών που προκαλούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες και, ταυτόχρονα, θα προωθούσε τα συμφέροντα των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων παιδιών γίνεται όλο και πιο σοβαρό και πιεστικότερο και για να αντιμετωπιστεί αυτή η έκτακτη ανάγκη είναι σημαντικό να προστατευτεί το δικαίωμα υιοθεσίας σε διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται τα παιδιά να ζουν σε ορφανοτροφεία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εν ισχύι συμβάσεις σχετικά με την προστασία των παιδιών και τις υποχρεώσεις των γονέων, και κυρίως: η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1967 σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκων, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στις περιπτώσεις εκείνες που η υιοθεσία απαιτεί μετακίνηση του παιδιού από μία χώρα προς άλλη, και η σύμβαση του 1993 σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας καθίσταται δεσμευτικός για την ΕΕ ο ευρωπαϊκός χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων: σύμφωνα με το άρθρο 24, ‘Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους’. Επιπλέον, στο άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας δηλώνεται ότι 'η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού' εμπίπτει στους στόχους της Ένωσης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, η άσκηση βίας σε βάρος τους και η εμπορία των παιδιών για παράνομες υιοθεσίες, πορνεία, παράνομη εργασία, εξαναγκασμό σε γάμο και επαιτεία στους δρόμους ή για άλλους παράνομους σκοπούς, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα εντός της ΕΕ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψιστο συμφέρον του ανήλικου παιδιού έχει πρωταρχική σημασία,

1.  ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο των πολιτικών και των στρατηγικών που συνδέονται με το μέσο της διεθνούς υιοθεσίας σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλα διεθνή πρότυπα, με στόχο τη βελτίωση της παροχής βοήθειας σε υπηρεσίες πληροφόρησης, την προετοιμασία για διεθνείς υιοθεσίες, τον χειρισμό των αιτήσεων διεθνούς υιοθεσίας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν στα εγκαταλελειμμένα ή ορφανά παιδιά το δικαίωμα στην οικογένεια και στην προστασία·

2.  ζητά τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανασκόπηση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων·

3.  θεωρεί ότι η υιοθεσία στην χώρα καταγωγής του παιδιού, ή μέσω της εξεύρεσης οικογένειας στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος υιοθεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, και ότι η ανάθεση παιδιών σε ιδρύματα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον ως προσωρινή λύση· θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και εναλλακτικές λύσεις, όπως η εξασφάλιση της φροντίδας του παιδιού από ανάδοχους γονείς·

4.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τη Διάσκεψη της Χάγης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και οργανώσεις για τα παιδιά, ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αποτελεσματική παρακολούθηση της εξέλιξης των εγκαταλελειμμένων και των υιοθετημένων παιδιών, και να συντονίσουν τις ενέργειές τους με σκοπό την πρόληψη της εμπορίας παιδιών·

5.  ζητεί από τα κράτη μέλη να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως είναι τα παιδιά που απαιτούν ιατρική περίθαλψη και τα παιδιά με αναπηρία·

6.  αναγνωρίζει ότι τα πιστοποιητικά γεννήσεως βοηθούν στην προστασία του παιδιού από παραβιάσεις βάσει αμφιβολιών όσον αφορά την ηλικία ή την ταυτότητα· θεωρεί ότι ένα αξιόπιστο σύστημα ληξιαρχικής καταχώρησης των γεννήσεων θα ήταν σε θέση να περιορίσει τις παράνομες υιοθεσίες·

7.  ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην καταπολέμηση της παράνομης υιοθεσίας·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.