Förslag till resolution - B7-0029/2011/REV1Förslag till resolution
B7-0029/2011/REV1

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om internationella adoptioner i Europeiska unionen

12.1.2011

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0670/2010
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer för PPE-gruppen
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0029/2011

Förfarande : 2010/2960(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0029/2011
Ingivna texter :
B7-0029/2011
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0029/2011

Europaparlamentets resolution om internationella adoptioner i Europeiska unionen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, särskilt artikel 21,

–   med beaktande av konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (som undertecknades i Haag 1993) och av Europeiska konventionen av den 25 januari 1996 om utövandet av barns rättigheter (ETS nr 160),

–   med beaktande av sin resolution om förbättrad lagstiftning och förbättrat samarbete mellan medlemsstaterna beträffande adoption av minderåriga (A4-0392/1996),

–   med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2008 om en EU-strategi för barnets rättigheter (2007/2093(INI)),

–   med beaktande av den muntliga frågan av den 16 december 2010 till kommissionen om internationella adoptioner i Europeiska unionen (O-0193/2010 – B7-0670/2010),

–   med beaktande av artikel 115.5 och artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Medlemsstaterna har olika åsikter om vilka principer som bör ligga till grund för adoptioner av barn, adoptionsförfaranden och de rättsliga följderna av adoptioner.

B.  De problem som orsakas av skillnaderna i nationell lagstiftning skulle kunna minskas om gemensamma reviderade principer och metoder antogs i fråga om barnadoptioner, vilket även skulle främja adoptivbarnens intressen.

C. Problemet med övergivna barn inom Europa blir allt allvarligare och allt mer brådskande, och för att möta denna kris är det viktigt att barns rätt att adopteras skyddas också på internationell nivå, så att man förhindrar att barn tvingas leva på barnhem.

D. Det finns gällande konventioner om skyddet av barn och föräldrars ansvar, närmare bestämt Europeiska konventionen från 1967 om adoption av minderåriga, som syftar till tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fall där adoptionen innebär att barnet flyttas från ett land till ett annat, och konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner från 1993.

E.  I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blivit bindande. I artikel 24 föreskrivs det att ”Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd”. Vidare fastställs det i artikel 3 i Lissabonfördraget att ”skydd av barnets rättigheter” hör till unionens mål.

F.  Kränkningar av barns rättigheter, våld mot barn och människohandel med barn för syften som olagliga adoptioner, prostitution, olagligt arbete, tvångsäktenskap, gatutiggeri eller andra olagliga syften är fortfarande ett problem inom EU.

G. Det är ytterst viktigt att barnens intressen sätts i främsta rummet.

1.  Europaparlamentet begär att man undersöker möjligheten att på EU-nivå samordna den politik och de strategier som är kopplade till instrumentet för internationella adoptioner, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och andra internationella standarder, för att förbättra hjälpen från informationstjänster, förberedandet av adoptioner mellan länder, handläggningen av internationella adoptionsansökningar och uppföljningstjänsterna efter en adoption, med tanke på att alla internationella konventioner om skydd av barns rättigheter erkänner föräldralösa och övergivna barns rätt att leva i en familj och få skydd.

2.  Europaparlamentet begär att det inrättas en övervakningsmekanism på EU-nivå som ska ge en överblick av hur de nationella systemen fungerar.

3.  Europaparlamentet anser att en adoption i barnets ursprungsland eller ett omhändertagande hos en familj inom ramen för internationell adoption måste ske i enlighet med gällande nationell lagstiftning och internationella konventioner, och att placering på institutioner bör användas bara som en tillfällig lösning. En alternativ familjehemslösning, så som en fosterfamilj, skulle kunna övervägas.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att i samarbete med Haagkonferensen, Europarådet och barnorganisationer ta fram en ram för att garantera insyn i och effektiv övervakning av vad som händer med övergivna och adopterade barn samt att samordna sina insatser så att människohandel med barn förhindras.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i synnerhet uppmärksamma barn med särskilda behov, exempelvis barn med medicinska behov och barn med funktionshinder.

6.  Europaparlamentet konstaterar att födelseattester bidrar till att skydda barn mot kränkningar på grund av tvivel om ålder eller identitet. Parlamentet anser att ett pålitligt system för födelseregistrering kan stoppa olagliga adoptioner.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla EU:s institutioner och medlemsstater att engagera sig aktivt för att bekämpa olagliga adoptioner.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas parlament och regeringar.